Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΟΞΥΝΕΤΑΙ Η ΚΟΝΤΡΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ-ΓΚΙΟΥΛΕΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΗ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΑΘΛΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ

 

Ο­ξύ­νε­ται στην Τουρ­κί­α η κό­ντρα με­τα­ξύ του ε­θνι­κι­στή ι­σλα­μι­στή προ­έ­δρου Ερ­ντο­γάν και του ι­σλα­μι­κού δι­κτύ­ου του Γκιου­λέν, που ε­πι­χει­ρεί να τον ρί­ξει προς ό­φε­λος του σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού. Στα μέ­σα Δε­κέμ­βρη οι τουρ­κι­κές αρ­χές προ­έ­βη­σαν στη σύλ­λη­ψη 30 πε­ρί­που δημοσιο­γρά­φων, συ­ντα­κτών, αλ­λά και πρώ­ην α­στυ­νο­μι­κών διευ­θυ­ντών, που φέ­ρο­νται να ε­μπλέ­κο­νται σ’ αυ­τό το δί­κτυο.

Στη συ­νέ­χεια έ­να τουρ­κι­κό δι­κα­στή­ριο ζή­τη­σε την έκ­δο­ση διε­θνούς ε­ντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης για τον Γκιου­λέν, ο ο­ποί­ος ζει ε­ξό­ρι­στος στις Η­ΠΑ α­πό το 1999.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ο Γκιου­λέν εί­ναι, ό­πως έ­χου­με γρά­ψει σε προη­γού­με­να άρ­θρα της Ν.Α., έ­νας α­με­τα­νό­η­τος σκο­τα­δι­στής, α­ντι­ση­μί­της, υ­πο­στη­ρι­κτής του πα­γκό­σμιου ρω­σο­κι­νε­ζι­κού νε­ο­χι­τλε­ρι­κού ά­ξο­να, και το δί­κτυό του, που αρ­χι­κά εί­χε στη­ρί­ξει την ά­νο­δο του Ερ­ντογάν στην ε­ξου­σί­α σε κό­ντρα με τους κε­μα­λι­στές στρα­τη­γούς, τώ­ρα ε­πι­χει­ρεί να τον α­να­τρέ­ψει χρη­σι­μο­ποιώ­ντας γι’ αυ­τό τη συ­κο­φα­ντί­α, τα σκάν­δα­λα και τους αν­θρώ­πους που δια­θέ­τει μέ­σα στο βα­θύ κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό. Κα­τα­φεύ­γο­ντας στις Η­ΠΑ ο Γκιου­λέν φρό­ντι­σε να κρύ­ψει το βε­βα­ρυμ­έ­νο του πα­ρελ­θόν, για να εμ­φα­νί­σει ένα “με­τριο­πα­θές” δυ­τι­κό­φι­λο πρό­σω­πο. Ό­μως τα έρ­γα και τα λό­για του εί­ναι γνω­στά και εί­ναι κά­τι για το ο­ποί­ο ο ί­διος δεν έ­χει κά­νει κα­μί­α αυ­το­κρι­τι­κή. Η α­ντί­θε­ση μάλιστα με τον Ερ­ντο­γάν εμ­φα­νί­στη­κε και έ­γι­νε ευθέως α­ντα­γω­νιστι­κή σε μια στιγ­μή που ο τε­λευ­ταί­ος ε­πι­χεί­ρη­σε μα­ζί με τον α­να­τρα­πέ­ντα ισλαμι­στή πρό­ε­δρο της Αι­γύ­πτου Μόρ­σι και με τις άλ­λες ση­μα­ντι­κές χώ­ρες της πε­ριο­χής να ε­πι­λύ­σει το Συ­ρια­κό πα­ρα­κά­μπτο­ντας τις δύ­ο υ­περ­δυ­νά­μεις, και βα­σι­κά τη Ρω­σί­α.

Με­τά τις συλ­λή­ψεις, Ευ­ρώ­πη και Η­ΠΑ -που στην η­γε­σί­α τους εί­ναι πιο δια­βρω­μέ­νες α­πό τους αν­θρώ­πους του σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού α­πό πο­τέ άλ­λοτε-, α­ντί να υ­πο­στη­ρί­ξουν τη νί­κη αυ­τή του τουρ­κι­κού λα­ού α­πέ­να­ντι στους πιο μαύ­ρους α­ντι­δρα­στι­κούς ή έ­στω να α­πο­φύ­γουν να α­να­μι­χθούν στα ε­σωτε­ρι­κά της χώ­ρας, κού­νη­σαν το δά­χτυ­λο στον Ερ­ντο­γάν. Πο­λύ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, ο νέ­ος ε­πί­τρο­πος διεύ­ρυν­σης της Ε­Ε χα­ρα­κτή­ρι­σε ει­ρω­νι­κά την α­στυ­νο­μι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση για τη σύλ­λη­ψη των δη­μο­σιο­γρά­φων σαν “ό­χι α­κρι­βώς πρό­σκλη­ση για να προ­χω­ρή­σουμε” (The Guardian, 19/12). Την ί­δια στιγ­μή που διε­ξά­γε­ται η πά­λη με τον υπε­ρα­ντι­δρα­στι­κό ι­σλα­μο­φα­σι­σμό, η Δύ­ση πιέ­ζει την Ά­γκυ­ρα να στεί­λει δυνά­μεις στη Συ­ρί­α, σε έ­να στρα­τη­γι­κά α­σή­μα­ντο μέ­τω­πο του πο­λέ­μου και στο πλευ­ρό των δια­με­λι­στών του ΠΚΚ, αλ­λά και του ί­διου του Ά­σα­ντ, ο­ξύ­νο­ντας τις σχέ­σεις μα­ζί της και ο­δη­γώ­ντας την σε πλή­ρη α­πο­μό­νω­ση και τε­λι­κά στα νύ­χια της κα­λο­κρυμ­μέ­νης ρώ­σι­κης δι­πλω­μα­τί­ας.
Στην ου­σί­α έ­νας ι­σλα­μι­στής, δηλ. κά­ποιος που δεν έ­χει ξε­κά­θα­ρη εικό­να της α­ντι­κει­με­νι­κής πα­γκό­σμιας πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και που συν­δέ­ε­ται με χί­λια νή­μα­τα με τη χει­ρό­τε­ρη πο­λι­τι­κοϊδε­ο­λο­γι­κή κα­θυ­στέ­ρη­ση και αντί­δρα­ση και πά­ει και τα βά­ζει γε­νι­κά με τον ι­μπεριαλι­σμό, εί­ναι πο­λύ επιρ­ρε­πής στο να α­πορ­ρο­φη­θεί α­πό ε­κεί­νον τον ι­μπε­ρια­λι­σμό που φρο­ντί­ζει να κρύ­βει τις προ­θέ­σεις του και έ­χει τους κα­λύ­τε­ρους δε­σμούς με την πο­λι­τι­κοϊδε­ο­λο­γι­κή α­ντί­δρα­ση και κα­θυ­στέ­ρη­ση. Έ­τσι, η αι­σχρή α­ντι­δη­μοκρα­τι­κή και χω­ρίς αρ­χές στά­ση της Δύ­σης, σε συν­δυα­σμό και με την κά­λυ­ψη του πραγ­μα­τι­κού (ρω­σό­δου­λου) προ­σα­να­το­λι­σμού του Γκιου­λέν, σπρώχνει τον Ερ­ντο­γάν κα­τευ­θεί­αν στην α­γκα­λιά της Μό­σχας. Έ­τσι ε­ξη­γεί­ται που η Τουρ­κί­α, σε α­ντί­θε­ση με τις δυ­τι­κές χώ­ρες, δε συμ­με­τέ­χει στο οι­κο­νο­μι­κό ε­μπάρ­γκο της Δύ­σης α­πέ­να­ντι στη Ρω­σί­α. Την ί­δια στιγ­μή ο Πού­τιν πη­γαί­νει στην Ά­γκυρα για να κλεί­σει νέ­ες οι­κο­νο­μι­κές και ε­νερ­γεια­κές συμ­φω­νί­ες (αύ­ξη­ση της προ­μή­θειας σε φυ­σι­κό α­έ­ριο, ε­πί­σπευ­ση κα­τα­σκευ­ής πυ­ρη­νι­κού ερ­γο­στασί­ου κτλ.). Πα­ρό­λ’ αυ­τά ο Ερ­ντο­γάν συ­νε­χί­ζει να κη­ρύσ­σει α­νοι­χτό δι­πλω­ματι­κό πό­λε­μο ε­νά­ντια στον α­γα­πη­μέ­νο της Ρω­σί­ας αι­γύ­πτιο δι­κτά­το­ρα Σί­σι, τον ο­ποί­ο ό­μως, διευ­κο­λύ­νο­ντας τη Ρω­σί­α, υ­πο­στη­ρί­ζει και η τυ­φλή Δύ­ση και η ε­πί­σης τυ­φλή στο συ­γκε­κρι­μέ­νο ζή­τη­μα Σ. Α­ρα­βί­α.

Ο Ερ­ντο­γάν έ­χει έ­τσι α­πο­μο­νω­θεί α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο, κα­θώς η ως τώρα σχε­τι­κά φι­λι­κή του λό­γω του α­ντι-Άσα­ντ και α­ντι-Ι­ράν κοι­νού με­τώ­που Σα­ου­δι­κή Α­ρα­βί­α κά­νει κι­νή­σεις προ­σέγ­γι­σης με το Κρεμ­λί­νο. Με τη δια­με­σολά­βη­ση της Ρω­σί­ας το Κα­τάρ στα­μα­τά­ει τις ε­χθρι­κές προς τον Σί­σι α­να­με­ταδό­σεις του Αλ Τζα­ζί­ρα στην Αί­γυ­πτο, πράγ­μα που χα­ρο­ποιεί την Σ. Α­ρα­βί­α (El Pais, 26/12).

Η Τουρ­κί­α εί­ναι ω­στό­σο μί­α χώ­ρα-κλει­δί για τα συμ­φέ­ρο­ντα του σο­σιαλι­μπε­ρια­λι­σμού στη Με­σό­γειο. Μια Τουρ­κί­α ό­χι μό­νο ε­χθρι­κή, αλ­λά και α­πλά ου­δέ­τε­ρη α­πέ­να­ντι στη Ρω­σί­α, αποτελεί εμπόδιο για την τε­λευ­ταί­α, που διαφορετικά δεν μπο­ρεί να έ­χει α­σφα­λή πρό­σβαση στη Με­σό­γειο, πράγ­μα που α­κυ­ρώ­νει ό­λη την αντιευ­ρω­πα­ϊκή της στρατη­γι­κή. Αυ­τό το γε­γο­νός ε­ξη­γεί την ό­ξυν­ση της πά­λης στο ε­σω­τε­ρι­κό της χώ­ρας, αλ­λά και την ε­νορ­χη­στρω­μέ­νη δι­πλω­μα­τι­κή ε­πί­θε­ση ε­νά­ντιά της α­πό τις υπερ­δυ­νά­μεις και τα τσι­ρά­κια τους στη ση­με­ρι­νή η­γε­σί­α της Ε­Ε.