Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΠΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

 

Οι α­πο­κα­λύ­ψεις της έκ­θε­σης της α­με­ρι­κα­νι­κής Γε­ρου­σί­ας για τα βα­σα­νι­στή­ρια της CΙΑ σε βά­ρος κρα­του­μέ­νων στο ό­νο­μα της πά­λης ε­νά­ντια στην τρο­μο­κρα­τί­α καί­νε την η­γε­σί­α και τους βα­σι­κούς μη­χα­νι­σμούς ε­σω­τε­ρι­κής και ε­ξω­τε­ρι­κής α­σφά­λειας αυ­τής της υ­περ­δύ­να­μης.


Πρα­κτι­κές που πλήτ­τουν τό­σο βα­θιά την αν­θρώ­πι­νη α­ξιο­πρέ­πεια, προ­κα­λούν τό­σο α­πέ­ρα­ντο πό­νο και ε­ξα­χρειώ­νουν αυ­τούς που τις α­κο­λου­θούν θα πρέ­πει να κα­τα­δι­κά­ζο­νται α­πο­φα­σι­στι­κά α­πό ό­λους τους δη­μο­κρα­τι­κούς και φι­λει­ρη­νι­κούς λα­ούς του πλα­νή­τη. Η κτη­νω­δί­α αυτή σή­με­ρα -70 χρό­νια με­τά το Β΄ πα­γκό­σμιο πό­λε­μο- δε χα­ρα­κτη­ρί­ζει κα­νέ­να κρά­τος που θέ­λει να τη­ρεί ο­ρι­σμέ­νες στοι­χειώ­δεις δη­μο­κρα­τι­κές αρ­χές. Αλ­λά έ­τσι εί­ναι οι ι­μπερια­λι­σμοί, και κυ­ρί­ως οι υ­περ­δυ­νά­μεις: ά­κρως κα­τα­πιε­στι­κά κρά­τη που χρησι­μο­ποιούν ό­,τι πιο άνο­μο υ­πάρ­χει για να ε­πι­βλη­θούν: βα­σα­νι­στή­ρια, α­πα­γωγές και δο­λο­φο­νί­ες -συ­χνά σε ξέ­νο έ­δα­φος και χω­ρίς την ά­δεια του κρά­τους που δια­τη­ρεί την ε­κεί κυ­ριαρ­χί­α-, πα­ρα­κο­λου­θή­σεις ι­διω­τι­κών συ­νο­μι­λιών, στρα­τιω­τι­κές ε­πεμ­βά­σεις και πρα­ξι­κο­πή­μα­τα κτλ.

Αυ­τό που α­ξί­ζει ε­δώ να ε­πι­ση­μά­νου­με εί­ναι το βα­σι­κό “αν­θρω­πι­στικό” ε­πι­χεί­ρη­μα που συ­νε­χί­ζουν να χρη­σι­μο­ποιούν οι α­με­ρι­κα­νοί ι­μπε­ρια­λιστές, ι­διαί­τε­ρα στη CΙΑ και στο Ρε­που­μπλι­κα­νι­κό κόμ­μα, για να κά­νουν τα βασα­νι­στή­ριά τους. Πρό­κει­ται για το ό­τι με τα βα­σανιστή­ρια οι α­να­κριτές μα­θαί­νουν πώς θα ε­ξου­δε­τε­ρώ­σουν μια τρο­μο­κρα­τι­κή ε­νέρ­γεια που θα κοστί­σει ζω­ές σε πολ­λούς α­μά­χους. Η α­πά­ντη­ση που δί­νουν σε αυ­τό το ε­πι­χεί­ρημα οι α­στοί φι­λε­λεύ­θε­ροι που εί­ναι κα­τά των βα­σα­νι­στη­ρί­ων εί­ναι ό­τι τε­χνικά αυ­τή η μέ­θο­δος δεν α­πο­δίδει εί­τε π.χ. για­τί σπα­νί­ως ο δρά­στης βρί­σκε­ται αιχ­μά­λω­τος πριν την πρά­ξη του ή για­τί κά­θε βα­σα­νι­ζό­με­νος μπο­ρεί να παρα­δε­χτεί τα πά­ντα για να λυ­τρω­θεί α­πό τον πό­νο, εί­τε ό­τι πιο α­πο­δο­τι­κή εί­ναι η έ­ξυ­πνη πα­ρα­κο­λού­θη­ση και έ­ρευ­να, η διείσ­δυ­ση μέ­σα στον ε­χθρό κτλ. Για μας το βα­σι­κό με τα βα­σα­νι­στή­ρια και ο λό­γος για τον ο­ποί­ο ε­μείς σαν κομμου­νι­στές της Ο­ΑΚ­ΚΕ πο­τέ μα πο­τέ και για κα­νέ­να λό­γο δε θα τα ε­φαρ­μό­σουμε και δε θα ε­πι­τρέ­ψου­με στον ε­πα­να­στα­τι­κό μας στρα­τό και στα κρα­τι­κά όργα­να της δι­κτα­το­ρί­ας του προ­λετα­ριά­του ή της α­ντι­φα­σι­στι­κής δη­μο­κρατί­ας να τα ε­φαρ­μό­σει εί­ναι έ­νας: Ό­τι τα βα­σα­νι­στή­ρια κα­τα­σκευά­ζουν έ­να τέρας που λέ­γε­ται βα­σα­νι­στής και τε­λι­κά κα­τα­σκευά­ζουν έ­να κα­θε­στώς που δημιουρ­γεί, ε­κτρέ­φει και α­να­πτύσ­σει βα­σα­νι­στές και που γι' αυ­τό το λό­γο στο τέλος δη­λη­τη­ριά­ζει βα­θιά ό­λη την κοι­νω­νί­α και τη λο­γι­κή της και α­να­γκα­στι­κά κα­τα­λή­γει στην πιο ω­μή εκ­με­ταλ­λευ­τι­κή και φα­σι­στι­κή δι­κτα­το­ρί­α. Αυ­τό εί­ναι α­πεί­ρως χει­ρό­τε­ρο και α­πό το να πε­θά­νουν 100 ή α­κό­μα και 1000 α­θώ­οι που α­πει­λού­νται α­πό την έ­κρη­ξη μιας βόμ­βας που ο βα­σα­νι­ζό­με­νος σε μια σπάνια πε­ρί­πτω­ση θα α­πο­κα­λύ­ψει. Το πιο πο­λύ που θα κά­νει το ε­πα­να­στα­τι­κό καθε­στώς, και αυ­τό σε πε­ρί­πτω­ση α­νοι­χτής εκ­δή­λω­σης του τα­ξι­κού πο­λέ­μου, είτε αυ­τός θα έ­χει α­νοι­χτά τα­ξι­κά εί­τε ε­θνι­κά α­ντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά χα­ρα­κτηρι­στι­κά, θα εί­ναι να σκο­τώ­σει το δο­λο­φό­νο και τους δο­λο­φό­νους των α­θώων. Αλ­λά ό­χι βα­σα­νι­στή­ρια.

Κλεί­νο­ντας θα πρέ­πει να κά­νου­με μί­α ε­πι­σή­μαν­ση για να μην ε­πι­τρέ­ψου­με στο φα­σι­σμό στον Τρί­το Κό­σμο, και κυ­ρί­ως στο ρω­σο­κι­νέ­ζι­κο φα­σι­σμό, να κρυ­φτεί πί­σω α­πό τα α­με­ρι­κά­νι­κα βα­σα­νι­στή­ρια για να κα­λύ­ψει τα δι­κά του: Σή­με­ρα ο ρω­σι­κός χι­τλε­ρι­κός σο­σια­λι­μπε­ριαλισμός έ­χει φτά­σει σε τέ­τοια ύ­ψη σα­δι­σμού, ό­που δεν φτά­νει ού­τε η χει­ρό­τε­ρη φα­ντα­σί­α. Α­πό τα ρώσι­κα α­σφα­λί­τι­κα και στρα­τιω­τι­κά κο­λα­στή­ρια της Τσε­τσε­νί­ας βγή­καν τέ­τοιοι βα­σα­νι­στές, που σή­με­ρα, ό­ταν α­κού­γε­ται ό­τι τσε­τσέ­νοι “ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες” στρα­τιώ­τες α­κο­λου­θούν τάγ­μα­τα ρώ­σι­κου στρα­τού για να συλ­λαμ­βά­νουν αιχμα­λώ­τους, ό­σοι στρα­τιώ­τες κιν­δυ­νεύ­ουν να συλ­λη­φθούν αιχ­μά­λω­τοι αυ­τοκτο­νούν!

Ε­πί­σης οι φαιο-”κόκ­κι­νοι”, που έ­σπευ­σαν να κα­ταγ­γεί­λουν το σκάν­δαλο με τους αιχ­μα­λώ­τους- των Η­ΠΑ, “ξέ­χα­σαν” να μι­λή­σουν για τα α­τέ­λειω­τα βα­σανι­στή­ρια που υ­πέ­στη ο βο­σνια­κός λα­ός α­πό τους Κά­ρα­τζιτ­ς-Μλά­ντιτ­ς, τους μα­ζι­κούς βα­σα­νι­σμούς που υ­πέ­στη ο πλη­θυ­σμός του Νταρ­φούρ α­πό τους ι­σλα­μο­φα­σί­στες του Σου­δάν και βέ­βαια οι πο­λι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι στα κρα­τητή­ρια και τα στρα­τό­πε­δα της Κί­νας. Μά­λι­στα το πιο βα­σι­κό στις σο­σιαλ­φα­σιστι­κές και φα­σι­στι­κές χώ­ρες εί­ναι ό­τι ε­κεί δεν υ­πάρ­χει μια α­ντι­πο­λί­τευ­ση ή α­κό­μα και έ­να Κο­γκρέ­σο που να μπο­ρεί να φέ­ρει στο φως και να κα­ταγ­γείλει κά­ποια α­πό τα βα­σα­νι­στή­ρια.

Στις φαιο-”κόκ­κι­νες” χώ­ρες ο βα­σα­νι­στής εί­ναι βα­σι­λιάς. Γε­νι­κά η στά­ση α­πέ­να­ντι στα βα­σα­νι­στή­ρια εί­ναι σή­με­ρα έ­να ση­μα­ντι­κό, πι­στεύ­ου­με το πιο ση­μα­ντι­κό κρι­τή­ριο για να δια­κρί­νει κα­νείς ποια χώ­ρα εί­ναι και ποια δεν εί­ναι φα­σι­στι­κή.