Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΜΟΣΧΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 

Το Γε­νά­ρη του ’12 ο βούλ­γα­ρος πρω­θυ­πουρ­γός Μπ. Μπο­ρί­σοφ α­νέ­στει­λε την ά­δεια που εί­χε δο­θεί στην α­με­ρι­κα­νι­κή Chevron για να ε­ρευ­νή­σει κοι­τά­σματα σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου ε­ξαι­τί­ας σφο­δρών οι­κο­λο­γι­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων. 13 μή­νες αρ­γό­τε­ρα εμ­φα­νί­στη­κε έ­να πα­ρό­μοιο κί­νη­μα δια­μαρ­τυ­ρό­με­νο για τις αυ­ξή­σεις στο η­λε­κτρι­κό ρεύ­μα και για την υ­ψηλή τι­μή των καυ­σί­μων, φέρ­νοντας σε πο­λύ δύ­σκο­λη θέ­ση την κυ­βέρ­νη­ση.

Σύμ­φω­να με τους Financial Times της 30/11, βούλ­γαροι πο­λι­τι­κοί και α­ξιω­μα­τού­χοι βλέ­πουν σή­με­ρα πί­σω α­πό αυ­τά τα κι­νή­μα­τα το μα­κρύ χέ­ρι του Κρεμ­λί­νου, που τα ε­νί­σχυ­σε με διά­φο­ρους τρό­πους προκει­μέ­νου να πλή­ξει τις προ­σπά­θειες της Σό­φιας να α­πε­μπλα­κεί α­πό τη ρω­σική ε­νερ­γεια­κή ε­ξάρ­τη­ση (90% των α­να­γκών σε α­έ­ριο κα­λύ­πτει σή­με­ρα η Γκάζ­προμ, που το που­λά 30% α­κρι­βό­τε­ρα απ’ ό­,τι στη Γερ­μα­νί­α).

“Πρέ­πει να θυ­μη­θού­με τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες ε­νά­ντια στο σχι­στό­λι­θο και τις άλ­λες ορ­γα­νω­μέ­νες δρά­σεις κα­τά της κυ­βέρ­νη­σης του Μπό­ι­κο Μπο­ρί­σοφ. Πρό­κει­ται για έ­να κα­λο­σχε­δια­σμέ­νο σε­νά­ριο που α­νέ­πτυ­ξαν ντό­πια ε­ταιρι­κά, ο­λι­γαρ­χι­κά και οι­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που συν­δέ­ο­νται με τη Ρω­σί­α,” εί­πε ο Τσβε­τάν Τσβε­τά­νοφ, πρώ­ην υ­πουργός ε­σω­τε­ρι­κών που εί­ναι στε­νός συνερ­γά­της του Μπο­ρί­σοφ”.

Αυ­τοί δε θέ­λουν δια­φο­ρο­ποί­η­ση των πη­γών ε­νέρ­γειας, που θα έ­δι­νε ε­κτός των άλ­λων τη δυ­να­τό­τη­τα στη Σό­φια να δια­πραγ­μα­τευ­τεί α­πό ι­σχυ­ρό­τερη θέ­ση την τι­μή του ει­σα­γό­με­νου ρω­σι­κού α­ε­ρί­ου. Θέ­λουν μια α­δύ­να­μη Βουλγα­ρί­α και ευ­ρύ­τε­ρα μια Ευ­ρώ­πη χω­ρίς ε­νερ­γεια­κή ανε­ξαρ­τη­σί­α, εύ­κο­λο θύμα μιας α­στρα­πιαί­ας στρα­τιω­τι­κής ε­πί­θε­σης. Γι’ αυ­τό λυσ­σά­νε με τις α­πο­φάσεις της βουλ­γα­ρι­κής κυ­βέρ­νη­σης που κι­νού­νται σ’ αυ­τή την κα­τεύ­θυν­ση. Τέτοιας κα­τεύ­θυν­σης ή­ταν π.χ. η α­ναστο­λή ε­νός σχε­δί­ου 7 δις ευ­ρώ για την κατα­σκευ­ή ε­νός πυ­ρη­νι­κού ερ­γο­στα­σί­ου στο Δού­να­βη ι­σχύ­ος 2.000 MW που θα κα­τα­σκεύα­ζε η ρω­σι­κή κρα­τι­κή Rosatom. Τέ­τοια ή­ταν και η α­πό­φα­ση για την πα­ρα­χώ­ρη­ση έ­ρευνας για α­έ­ριο στη Μαύ­ρη Θά­λασ­σα σε μί­α διε­θνή κοι­νο­πρα­ξί­α υ­πό την η­γε­σία της γαλ­λι­κής Total. Να για­τί οι ρώ­σοι σο­σιαλ­να­ζί ε­ξα­πο­λύ­ουν “α­πό τα κά­τω” ε­πιθέ­σεις χρη­σι­μο­ποιώ­ντας γι’ αυ­τό το σκο­πό τα κι­νή­μα­τα των α­λη­θι­νών και των ψεύ­τι­κων οι­κο­λό­γων.

“”Η προ­σέγ­γι­ση της Μό­σχας εί­ναι ξε­κά­θα­ρη: θέ­λουν να δια­σφα­λί­σουν ό­τι η Βουλ­γα­ρί­α θα εί­ναι έ­νας α­να­ξιό­πι­στος ε­ταί­ρος για την Ε­Ε και το ΝΑΤΟ,” εί­πε ο Ι­λιάν Βα­σί­λεφ, διευ­θυ­ντι­κό στέ­λε­χος της Innovative Energy Solutions, μιας συμ­βου­λευτι­κής υ­πη­ρε­σί­ας με έ­δρα τη Σό­φια και πρώ­ην βούλ­γα­ρος πρε­σβευ­τής στη Μόσχα. “Η προ­σπά­θεια α­πο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης συ­νέ­βαι­νε συ­νή­θως στα μου­λω­χτά, αλλά εί­ναι φα­νε­ρή τώ­ρα ε­ξαι­τί­ας των ε­πι­δει­νού­με­νων προ­βλη­μά­των πά­νω στα ρω­σι­κής στή­ρι­ξης ε­νερ­γεια­κά σχέ­δια σαν α­πο­τέ­λε­σμα της σύ­γκρου­σης στην Ου­κρα­νί­α””.
Σύμ­φω­να με τους Financial Times: “Ε­κεί­νοι που υ­ποπτεύ­ο­νται την α­νά­μι­ξη της Μό­σχας στις τα­ρα­χές στη Σό­φια υ­πο­δει­κνύ­ουν μί­α εκ­στρα­τεί­α των ΜΜΕ -που λέ­γε­ται ό­τι κό­στι­σε 20 εκ. ευ­ρώ- προς υ­πο­στή­ρι­ξη των δια­μαρ­τυ­ριών ε­νά­ντια στο σχι­στό­λι­θο. Τη χει­ρί­στη­καν πολ­λά το­πι­κά ΜΜΕ και δια­φη­μι­στι­κές ε­ται­ρίες με ρω­σικές δια­συν­δέ­σεις.
Έ­να ά­το­μο που ε­μπλέ­κε­ται στην εκ­στρα­τεί­α τη χα­ρα­κτή­ρι­σε “ά­νευ προ­η­γου­μέ­νου για τη Βουλ­γα­ρί­α”, ε­μπλέ­κο­ντας διά­φο­ρες πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ομά­δες, πλη­ρω­μέ­νους δια­δη­λω­τές που κα­τέ­βη­καν με λε­ω­φο­ρεί­α α­π’ ό­λη τη χώ­ρα και τη­λε­ο­πτι­κές ε­πι­θέ­σεις. Το Σο­σια­λι­στι­κό κόμ­μα, διά­δο­χοι των "Κομ­μουνι­στών" που διοί­κη­σαν τη Βουλ­γα­ρί­α με α­φο­σί­ω­ση προς το Κρεμ­λί­νο για τέσ­σερις δε­κα­ε­τί­ες, α­γκά­λια­σαν το σκο­πό.
“Οι σο­σια­λι­στές βγή­καν ε­νά­ντια στην έ­ρευ­να για σχι­στο­λι­θι­κό α­έριο με έμ­φα­ση”, εί­πε έ­νας πρώ­ην υ­ψη­λό­βαθ­μος α­ξιω­μα­τού­χος. “Ο κομ­μα­τι­κός τους μη­χα­νι­σμός ή­ταν ε­νερ­γός στην ορ­γά­νω­ση των δια­μαρ­τυ­ριών.””

Α­πό κοι­νού με τους πρώ­ην ψευ­το­κομ­μου­νι­στές και οι α­κρο­δε­ξιοί του Α­τά­κα, ε­νός τό­σο ξε­τσί­πω­τα ρω­σό­δου­λου μορ­φώ­μα­τος, που ο αρ­χη­γός του προτί­μη­σε να ξε­κι­νή­σει α­πό τη Μό­σχα την εκ­στρα­τεί­α του για τις τε­λευ­ταί­ες ευ­ρω­ε­κλο­γές!
“Του­λά­χι­στο δύ­ο πρώ­ην σύμ­βου­λοι της βουλ­γα­ρι­κής κυ­βέρ­νη­σης πιστεύ­ουν ό­τι το κόμ­μα έ­λα­βε χρη­μα­το­δό­τη­ση μέ­σω του τμή­μα­τος Σό­φιας του Ρούσκι Μιρ, ε­νός ορ­θό­δο­ξου πο­λι­τι­στι­κού ι­δρύ­μα­τος που ί­δρυ­σε ο ρώ­σος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν σαν έ­να μέ­σο ά­σκη­σης ε­λα­φριάς πί­ε­σης στο ε­ξω­τε­ρικό -πα­ρό­τι η Μι­γκλέ­να Α­λε­ξά­ντρο­βα, βου­λευ­τί­να του Α­τά­κα, το αρ­νεί­ται. […]
Ω­στό­σο, ο­ρι­σμέ­νοι πρώ­ην βούλ­γα­ροι α­ξιω­μα­τού­χοι πα­ρα­μέ­νουν πεπει­σμέ­νοι για το ρό­λο του Κρεμ­λί­νου. “Έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να κι­νη­το­ποι­ή­σουν, πλη­ρώ­νουν σε με­τρη­τά και κα­νο­νί­ζουν με­τα­φο­ρές δια­δη­λω­τών,” εί­πε έ­νας. “Την ί­δια στιγ­μή εί­ναι ε­ξοι­κειω­μέ­νοι στο να χρησι­μο­ποιούν τα κοι­νω­νικά μέ­σα για να προ­σελ­κύ­ουν γνή­σιους συμ­με­τέ­χο­ντες ό­πως εί­ναι οι πε­ρι­βαλ­λοντι­κές ο­μά­δες””.
Οι ί­διες αυ­τές ο­μά­δες δε βγά­ζουν ά­χνα για το ρω­σι­κό α­γω­γό South Stream, που προ­ω­θού­σε η προ­η­γού­με­νη “σο­σια­λι­στι­κή” κυ­βέρ­νη­ση και του ο­ποί­ου το κό­στος κα­τα­σκευ­ής έ­χει ε­κτο­ξευ­τεί α­πό 1,2 σε 3,8 δις ευ­ρώ. Ό­μως τα ί­δια κά­νουν πα­ντού. Έ­τσι και στην Ελ­λά­δα ξεσπα­θώ­νουν ε­νά­ντια στα με­ταλ­λεί­α Χαλ­κι­δι­κής όταν εί­ναι να ε­πεν­δύ­σουν ε­κεί οι Κα­να­δοί, αλ­λά σω­παί­νουν προ­κλη­τι­κά ό­ταν πα­ρα­χω­ρού­νται στο δι­κό τους κρα­τι­κο-ο­λι­γάρ­χη Μπό­μπο­λα. Η δια­φο­ρά εί­ναι ότι στη Βουλ­γα­ρί­α υ­πάρ­χουν σο­βα­ρές α­ντι­στά­σεις α­πό πολι­τι­κές δυ­νά­μεις σ’ αυ­τό το σα­μπο­τάζ, ε­νώ ε­δώ κυ­βέρ­νη­ση και α­ντι­πο­λί­τευ­ση διευ­κο­λύ­νουν ε­ντε­λώς τυ­φλά και δου­λι­κά τη ρω­σι­κή ε­πέ­λα­ση.