Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ Β΄ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Την Πέ­μπτη 11 του Δε­κέμ­βρη έ­γι­ναν οι ε­κλο­γές στη Β΄ ΕΛ­ΜΕ Δυτ. Ατ­τικής. Σε αυ­τές πή­ρε μέ­ρος για δεύ­τε­ρη συ­νε­χό­με­νη χρο­νιά η κί­νη­ση “Παι­δεί­α για Δη­μο­κρα­τί­α και Α­νά­πτυ­ξη”, που εί­ναι η συν­δι­κα­λι­στι­κή πα­ρά­τα­ξη της ΟAΚΚE στους εκ­παι­δευ­τι­κούς, με υ­πο­ψή­φιο το σύντρο­φο Γ. Μπου­ρί­τη, και πή­ρε 17 ψήφους σε σύ­νο­λο 410 και πο­σο­στό 4,15%. (την κλί­μα­κα αυ­τών των ψή­φων μπο­ρεί κα­νείς να την ε­κτι­μή­σει συ­γκρί­νο­ντάς τες με τις 34 ψή­φους του ΠΑ­ΜΕ).


Η δεύ­τε­ρη κά­θο­δος στις ε­κλο­γές ή­ταν η συ­νέ­χεια μιας πο­ρεί­ας πάνω α­πό τριών χρό­νων, στη διάρ­κεια της ο­ποί­ας η Κί­νη­ση εί­χε μια διαρ­κή παρου­σί­α με το­πο­θε­τή­σεις τό­σο στις γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις ό­σο και σε εκ­δη­λώσεις του συν­δι­κα­λι­στι­κού αυ­τού ορ­γά­νου των κα­θηγητών. Ε­πί­σης ο σύ­ντροφος εί­χε έ­ναν ε­νερ­γό ρό­λο στο σχο­λεί­ο του, ι­διαί­τε­ρα σε ζη­τή­μα­τα που έ­χουν να κά­νουν με τη δρά­ση της να­ζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας της Χρυ­σής Αυ­γής και, ιδιαί­τε­ρα τον τε­λευ­ταί­ο χρό­νο, με την α­ξιο­λό­γη­ση.

Η Κί­νη­ση κα­τέ­βη­κε με θέ­σεις για την πο­λι­τι­κή κα­τά­στα­ση της χώ­ρας, για την κα­τά­στα­ση στην εκ­παί­δευ­ση, με α­νά­λυ­ση της α­ντι­δρα­στι­κής πο­λιτι­κής και συν­δι­κα­λι­στι­κής γραμ­μής της ΟΛ­ΜΕ, ε­νώ ταυ­τό­χρο­να δια­τύ­πω­νε τις θέ­σεις της Κί­νη­σης για την εκ­παί­δευ­ση και το σχολεί­ο. Εί­ναι γε­γο­νός ότι αυ­τές οι το­πο­θε­τή­σεις στις γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις, ι­διαί­τε­ρα στην ε­ξή­γηση της χρε­ωκο­πί­ας της χώ­ρας μας και του πο­λύ­χρο­νου σα­μπο­τάζ στην οι­κονο­μί­α της και πώς αυ­τό εκ­φρα­ζό­ταν στην παι­δεί­α, κι­νού­σαν πά­ντα το εν­δια­φέρον των κα­θη­γη­τών και ή­ταν οι μο­να­δι­κές που έ­δι­ναν μια ε­ξή­γη­ση για τη χρεω­κο­πί­α της χώ­ρας. Μά­λι­στα η πει­στι­κό­τη­τα των πο­λι­τι­κών αυ­τών θέ­σε­ων ήταν τό­σο δυ­να­τή, που α­κό­μη και στε­λέ­χη άλ­λων πα­ρα­τά­ξε­ων α­να­γκά­στη­καν να συμφω­νή­σουν στην τε­λευ­ταί­α ε­κλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή συ­νέ­λευ­ση με τη θέ­ση για το ξε­πού­λη­μα της χώ­ρας στο ρω­σοκι­νέ­ζι­κο κε­φά­λαιο.

Ό­χι ό­μως μό­νο αυ­τό. Ι­διαί­τε­ρο εν­δια­φέ­ρον υ­πήρ­ξε και στις θέ­σεις σχε­τι­κά με το “άλ­λο σχο­λεί­ο, δη­λα­δή το σχο­λεί­ο που θα ε­νώ­νει την εκ­παί­δευση με την πα­ρα­γω­γή” που δια­τυ­πώ­νει η Κί­νη­ση, σε α­ντι­δια­στο­λή με το 12χρο­νο σχο­λεί­ο του πα­ρα­γω­γι­κού σα­μπο­τάζ, που εί­ναι η θέ­ση της ΟΛ­ΜΕ. Για την υ­ποστή­ρι­ξη αυ­τών των θέ­σε­ων πα­ρα­θέ­τα­με α­να­λυ­τι­κά και τις θέ­σεις του α­ρι­στερού και κομ­μου­νι­στι­κού κι­νή­μα­τος, ι­διαί­τε­ρα τις θέ­σεις για την παι­δεί­α του Ε­ΑΜ και της Ε­ΠΟΝ. Ε­πί­σης εν­δια­φέ­ρον υ­πήρ­ξε για τη θέ­ση, την ο­ποί­α κα­μιά άλλη παρά­τα­ξη δεν έ­χει, για την πιο πλα­τιά ε­νό­τη­τα γο­νιών-μα­θητών-καθη­γη­τών σαν την προ­ϋ­πό­θε­ση για την προ­ο­δευ­τι­κή αλ­λα­γή στο σχο­λεί­ο και στην εκ­παί­δευ­ση.

Οι φε­τι­νές ε­κλο­γές έ­γι­ναν μέ­σα σε έ­να κλί­μα φό­βου, α­φού η ό­ψι­μη αξιο­λό­γη­ση, που ε­κτι­μά­με ό­τι θα εί­ναι πια εκ­κα­θα­ρι­στι­κού και ό­χι διορ­θω­τικού τύ­που, εί­ναι ή­δη ε­δώ και κα­μιά πα­ρά­τα­ξη δεν έ­κα­νε κά­ποιο σο­βα­ρό κί­νη­μα για να την ε­μπο­δί­σει. Η ΟΛ­ΜΕ με μια α­να­κοί­νωση μό­νο κα­λού­σε για τα μά­τια τους κα­θη­γη­τές σε ο­ρι­σμέ­να μέ­τρα ε­νά­ντιά της. Κα­μιά ό­μως πα­ρου­σί­α δεν έκα­νε στους συλ­λό­γους των κα­θη­γη­τών για τη συ­στη­μα­τι­κή ορ­γά­νωση της πά­λης τους. Έ­τσι οι συ­νά­δελ­φοι πο­ρεύ­ο­νται μό­νοι τους ε­νά­ντια στην α­ξιο­λόγη­ση και τις συ­νέ­πειές της, έ­χο­ντας να α­ντι­με­τω­πί­σουν τις α­πει­λές α­πό τη διοί­κη­ση και τους σχο­λι­κούς συμ­βού­λους, οι ο­ποί­οι πολ­λές φο­ρές, στην προ­σπά­θειά τους να πεί­σουν τους καθη­γη­τές να συμ­με­τέ­χουν ε­θε­λο­ντι­κά στην ατο­μι­κή α­ξιο­λό­γη­ση, λέ­νε ό­τι οι κα­θη­γη­τές δε θα έ­χουν τις συ­νέ­πειες της δια­θε­σι­μό­τη­τας ή της α­πό­λυ­σης, ό­πως ο­ρί­ζουν οι σχε­τι­κοί νό­μοι στην πε­ρί­πτω­ση της α­ξιο­λό­γη­σης με χα­μη­λό βαθ­μό.

Μέ­σα δηλαδή σ’ αυ­τήν την τρί­χρο­νη πο­ρεί­α έ­χει δια­μορ­φω­θεί έ­να μι­κρό, αλ­λά ελ­πι­δο­φό­ρο ρεύ­μα, που φέ­τος πα­γί­ω­σε την πα­ρου­σί­α του, πά­νω στις θέ­σεις της Κί­νη­σης, το ο­ποί­ο εκ­φρά­στη­κε στις ε­κλο­γές με τις 17 ψή­φους, μί­α πε­ρισ­σό­τε­ρη α­πό πέ­ρυσι, την ώ­ρα που οι άλ­λες παρα­τά­ξεις μεί­ω­ναν τις δυνά­μεις τους λό­γω της α­νά­πτυ­ξης του ρεύ­μα­τος των φρού­δων κυ­βερ­νη­τι­κών και πα­ρα­κυ­βερ­νη­τι­κών ελ­πί­δων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και των Πα­ρεμ­βά­σε­ων.

Εί­ναι βέ­βαια γε­γο­νός ό­τι αυ­τό το μι­κρό ρεύ­μα δεν έ­χει α­κό­μη φτάσει στο ε­πί­πε­δο της ορ­γα­νω­τι­κής συ­γκρό­τη­σης και α­σφα­λώς έ­χει πο­λύ δρόμο, αλ­λά εί­ναι ο­πωσ­δή­πο­τε έ­να μή­νυ­μα για την πο­λι­τι­κή και κυ­ρί­ως την ι­δε­ολο­γι­κή κα­τά­στα­ση στο λα­ό. Η πο­ρεί­α της χώ­ρας μας προς τη χρε­ωκο­πί­α, που έχει κα­τα­στρέ­ψει τις ζω­ές ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων αν­θρώ­πων και κα­τα­στρέ­φει ε­πίσης και τους κα­θη­γη­τές, πο­ρεί­α για την ο­ποί­α εί­ναι υ­πεύ­θυ­να ό­λα τα κόμ­μα­τα και ι­διαί­τε­ρα αυ­τά που μι­λούν στο ό­νο­μα της Αρι­στε­ράς και του μαρ­ξι­σμού, υ­πο­χρε­ω­τι­κά θα φέ­ρει τους κα­θη­γη­τές (και ό­λο το λα­ό φυ­σι­κά) στην α­να­ζή­τηση μιας άλ­λης πο­λι­τι­κής. Μιας πο­λι­τι­κής που θα έ­χει σαν γνώ­μο­να τη δη­μο­κρα­τία και την α­νά­πτυ­ξη της χώ­ρας με βά­ση τα συμ­φέ­ρο­ντα του λα­ού. Μιας πολι­τι­κής που θα συν­δέ­ει την εκ­παί­δευ­ση με τις πα­ρα­γω­γι­κές α­νά­γκες της χώ­ρας, που θα ε­νώ­νει τη θε­ω­ρί­α με τις πρα­κτι­κές της ε­φαρ­μο­γές.

Συ­νο­λι­κά οι ψή­φοι και οι έ­δρες, πέ­ρ­σι και φέ­τος, στη συ­γκε­κρι­μένη ΕΛ­ΜΕ εί­χαν ως ε­ξής:
ΚΠΑΔ (Κί­νη­ση Παι­δεί­α για Δη­μο­κρα­τί­α και Α­νά­πτυ­ξη) 17, (πέ­ρυ­σι 16)
Α­γω­νι­στι­κή συ­νερ­γα­σί­α (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ) 225, έ­δρες 4 (πέ­ρυ­σι 198, 4 έ­δρες)
ΔΑ­ΚΕ (ΝΔ) 29 (πέ­ρυ­σι 44, 1 έ­δρα)
ΠΑ­ΜΕ (ψευ­τοΚ­ΚΕ) 34, έ­δρες 1 (πέ­ρυ­σι 35, 0 έ­δρες)
Πα­ρεμ­βά­σεις 96, έ­δρες 2 (πέ­ρυ­σι 90, 2 έ­δρες)