Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 

Αν η πρω­θυ­πουρ­γί­α Γ. Πα­παν­δρέ­ου πρό­σφε­ρε στους κι­νέ­ζους νέ­ο-α­ποι­κιο­κρά­τες σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές έ­να πρώ­το έ­ρει­σμα στο βα­σι­κό ε­μπο­ρι­κό λι­μά­νι της χώ­ρας, η κυ­βέρ­νη­ση Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου ε­νί­σχυ­σε α­πο­φα­σι­στι­κά αυτή την πα­ρου­σί­α. Με τη συμ­φω­νί­α του Νο­έμ­βρη (και με την α­πα­ραί­τη­τη α­νοχή, έμ­με­ση υ­πο­στή­ρι­ξη ό­λων των κομ­μά­των, και τε­λευ­ταί­α με μια ε­πί­σης συ­νένο­χη “μου­γκή” προ­ε­κλο­γι­κή τρο­πο­λο­γί­α α­στρα­πή 250 εκ. ευ­ρώ!)

η ΚΟ­ΣΚΟ ε­ξα­σφά­λι­σε την ε­πέ­κτα­ση της δυ­τι­κής προ­βλή­τας 3, κά­τι που θα της δώ­σει τη δυ­να­τό­τη­τα να δι­πλα­σιά­σει τον α­ριθ­μό των ε­μπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων που δια­κι­νεί σή­με­ρα, με­τα­τρέ­πο­ντας έ­τσι τον Πει­ραιά σε βα­σι­κή πύ­λη για τη διο­χέ­τευ­ση των κινε­ζι­κών ε­ξα­γω­γών προς την Ευ­ρώ­πη.

Πρό­κει­ται για έ­να ζή­τη­μα τό­σο πο­λύ κρίσι­μο για το μέλ­λον της ευ­ρω­πα­ϊ­κής η­πεί­ρου, ώ­στε να α­σχο­ληθεί μ’ αυ­τό η ισπα­νι­κή El Pais, τη στιγ­μή που το φι­λο­α­να­το­λι­κό ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς το υπο­βαθ­μί­ζει συ­νει­δη­τά, αν δεν το πα­ρου­σιά­ζει με πο­λύ θε­τι­κά χρώ­μα­τα, ό­πως α­κρι­βώς οι ί­διοι οι κι­νέ­ζοι νε­ο­α­ποι­κιο­κρά­τες. Για­τί, σε α­ντί­θε­ση με την επί­ση­μη γραμ­μή της ΕΕ, η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση και α­ντι­πο­λί­τευ­ση θε­ω­ρούν φυ­σι­κό να εκ­χω­ρούν το με­γα­λύ­τε­ρο λι­μά­νι στο φα­σι­στι­κό μο­νο­πώ­λιο μιας α­νερχό­με­νης υ­περ­δύ­να­μης (που βα­δί­ζει στο πλά­ι της χι­τλε­ρι­κής ρώ­σι­κης) και να κα­τα­δι­κά­ζουν τους ερ­γα­ζό­με­νους ε­κεί -και στα­δια­κά ό­λη την εργα­τι­κή τά­ξη της χώ­ρας- στη με­γα­λύ­τε­ρη ε­ξα­θλί­ω­ση και εκ­με­τάλ­λευ­ση που έ­χει θε­σμο­θε­τή­σει πο­τέ α­στι­κή τά­ξη στη Δ. Ευ­ρώ­πη τα τε­λευ­ταί­α 70 χρό­νια.

“Κα­μί­α χώ­ρα της Ευ­ρώ­πης δεν προ­σφέ­ρει τέ­τοια δυ­να­μι­κό­τη­τα”, ε­πισή­μαι­νε αυ­τή την ά­νοι­ξη ο Φου Τσεν­γκ, εκ­πρό­σω­πος της κι­νε­ζι­κής ε­πι­χεί­ρη­σης, υ­πο­στη­ρί­ζο­ντας ό­τι η πραγ­μα­τι­κή κί­νη­ση των 6.000 κο­ντέ­ι­νερ α­νά μέ­ρα θα μπορού­σε να ε­κτι­να­χθεί με την πρό­σφα­τη εκ­χώρηση. Οι υ­πο­λο­γι­σμοί προ­βλέπουν για το 2021 μί­α ε­τή­σια χω­ρη­τι­κό­τη­τα των 7,2 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων κο­ντέ­ι­νερ. “Ο Πειραιάς θα γί­νει το με­γα­λύ­τε­ρο με­σο­γεια­κό λι­μά­νι και έ­να α­πό τα με­γα­λύ­τερα κέ­ντρα δια­με­τα­κό­μι­σης ε­μπο­ρευ­μά­των της α­να­το­λι­κής Ευ­ρώ­πης” (βλ. El Pais, 16/12).

Η λη­στρι­κή εκ­χώ­ρη­ση του Πει­ραιά α­νοί­γει την ό­ρε­ξη των κι­νέ­ζων σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στών για νέ­α α­πο­κτή­μα­τα, ό­πως εί­ναι το λι­μά­νι της Θεσ­σα­λονί­κης και οι σι­δη­ρό­δρο­μοι, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα δρο­μο­λο­γεί­ται η συμ­με­το­χή στην κα­τα­σκευ­ή ε­νός τε­ρά­στιου οι­κι­στι­κού, του­ρι­στι­κού και ε­μπο­ρι­κού συγκρο­τή­μα­τος στο Ελ­λη­νι­κό α­πό τον κι­νε­ζι­κό ό­μι­λο Fosun. Ό­λα αυ­τά α­πο­τε­λούν τμήμα ε­νός με­γαλύ­τε­ρου σχε­δί­ου διείσ­δυ­σης του Πε­κί­νου στα Βαλ­κά­νια και την Ευ­ρώ­πη, για το ο­ποί­ο γρά­φει α­να­λυ­τι­κό­τε­ρα η ε­φη­με­ρί­δα σε άλ­λο άρ­θρο της (16/12):

“Η Κί­να ε­πι­θυ­μεί να προ­σθέ­σει έ­να τμή­μα στον νέ­ο της Δρό­μο του Μετα­ξιού, έ­να φι­λό­δο­ξο σχέ­διο για να συν­δέ­σει το έ­δα­φός της με την Ευ­ρώ­πη μέσω υ­πο­δο­μών και συ­γκοι­νω­νιών. Ο στό­χος εί­ναι να δη­μιουρ­γη­θεί έ­νας διά­δρομος που θα συν­δέ­ει το α­θη­να­ϊ­κό λι­μά­νι του Πειραιά -ό­που η κι­νε­ζι­κή ε­πιχεί­ρη­ση Cosco έ­χει ή­δη μί­α πα­ρα­χώ­ρη­ση 35 χρό­νων- με την Κε­ντρι­κή Ευ­ρώ­πη, σύμ­φω­να με την πρό­τα­ση του κι­νέ­ζου πρω­θυ­πουρ­γού Λι Κε­τσιάν­γκ στο φό­ρουμ Κί­να-Κε­ντρι­κή και Α­να­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη (ECE), που διε­ξά­γε­ται α­πό χθες έ­ως σή­με­ρα στο Βελι­γρά­δι με 17 χώ­ρες.
Η γραμ­μή τραί­νων υ­ψη­λής τα­χύ­τη­τας Βε­λι­γρά­δι-Βου­δα­πέ­στη, που προβλέ­πε­ται για το 2017, εί­ναι ο ά­ξο­νας του σχε­δί­ου. Η υ­πο­γρα­φή της συμ­φω­νί­ας α­νάμε­σα στον Λι και τους πρω­θυ­πουρ­γούς της Ουγ­γα­ρί­ας και της Σερ­βί­ας Βί­κτορ Ορ­μπάν και Α­λε­ξά­νταρ Βού­τσιτ­ς α­πο­τε­λεί την κα­τα­κλεί­δα του φό­ρουμ για το Πε­κί­νο: εί­ναι η πρώ­τη γραμ­μή υ­ψη­λής τα­χύ­τη­τας που η Κί­να θα κα­τα­σκευά­σει στην Ευ­ρώ­πη.
Ο Λι, σε έ­να άρ­θρο που δη­μο­σιεύ­ει το σερ­βι­κό πρα­κτο­ρεί­ο Ταν­γιούγκ, ε­ξυ­μνεί τις α­ρε­τές του νέ­ου Δρό­μου του Με­τα­ξιού: “Βα­σι­σμέ­νος στο λι­μά­νι του Πει­ραιά και τη γραμ­μή Βε­λι­γρα­δί­ου-Βου­δα­πέ­στης, μπο­ρεί να γί­νει μί­α τα­χεί­α γραμ­μή θά­λασ­σας-ξη­ράς α­νά­με­σα στην Κί­να και την Ευ­ρώ­πη. Θα βελ­τιώ­σει την πε­ρι­φε­ρεια­κή συν­δε­σι­μό­τη­τα, θα δώ­σει ώ­θη­ση στην α­νά­πτυ­ξη των χω­ρών κα­τά μή­κος του δρό­μου και θα πα­ρά­σχει μί­α βο­λι­κή πρό­σβα­ση στις ε­ξαγω­γές της Κί­νας στην Ευ­ρώ­πη, και α­ντί­στρο­φα. Κα­λού­με σε συμ­μετο­χή πε­ρισ­σό­τε­ρες χώ­ρες της ECE για να βελ­τιω­θεί το δί­κτυο”.”

Στη­ριγ­μέ­νο λοι­πόν στα φι­λι­κά του ρω­σό­δου­λα κα­θε­στώ­τα Ελ­λά­δας-Σερ­βί­ας-Ουγ­γα­ρί­ας το Πε­κί­νο χρη­σι­μο­ποιεί τα Βαλ­κά­νια για να κα­τα­κλύ­σει με τα φτη­νά λό­γω ερ­γα­σια­κού ντά­μπιν­γκ προ­ϊ­ό­ντα του τις ευ­ρω­πα­ϊ­κές α­γο­ρές. Πα­ρά τις δια­βε­βαιώ­σεις των σο­σιαλ­φα­σι­στών της Κίνας, ε­ξυ­πα­κού­ε­ται πως μια τέ­τοια ε­μπο­ρι­κή σχέ­ση με μια βιο­μη­χα­νι­κή υ­περ­δύ­να­μη-μα­γνή­τη της πα­γκό­σμιας φα­σι­στι­κού α­ντερ­γα­τι­κού τύ­που βιο­μη­χα­νι­κής πα­ρα­γω­γής μό­νο ε­πω­φε­λής δε θα εί­ναι για τα οικο­νο­μι­κά δε­δο­μέ­να των χω­ρών αυ­τών. Δε δίνει τζά­μπα η Κί­να 8 δις ευ­ρώ σε πι­στώ­σεις για υ­πο­δο­μές, ού­τε κλεί­νει υ­πέ­ρο­γκες συμ­φω­νί­ες 2,8 δις με τη φι­λι­κή της Ουγ­γα­ρί­α.

Ό­μως η κα­τα­σκευ­ή ε­νός τέ­τοιου δι­κτύ­ου δια­σύν­δε­σης Ελ­λά­δας-Κε­ντρι­κής Ευ­ρώ­πης εί­ναι θε­με­λιώ­δης για τους Κι­νέ­ζους κυ­ρί­ως για έ­ναν άλ­λο λόγο: συμ­βάλ­λει στη με­σο­πρό­θε­σμη πρόσ­δε­ση νέ­ων χω­ρών στο άρ­μα του ρω­σο­κινε­ζι­κού πο­λε­μι­κού ά­ξο­να για την πα­γκό­σμια κυ­ριαρ­χία.
“Το σχέ­διο του Πε­κί­νου περ­νά­ει μέ­σα α­πό ε­πεν­δύ­σεις σε υ­πο­δο­μές, με­τα­φο­ρές και ε­νέργεια, με­γά­λα βιο­μη­χα­νι­κά συ­γκρο­τή­μα­τα και, σύ­ντο­μα, την α­γο­ρά ευ­ρω­πα­ϊ­κών γε­ωρ­γι­κών και κτη­νο­τρο­φι­κών προ­ϊ­ό­ντων (εν­δια­φέ­ρον του το­μέ­α για χώ­ρες ό­πως η Βουλ­γα­ρί­α ή η Μα­κε­δο­νί­α). Η ε­μπο­ρι­κή σχέ­ση με τη ζώ­νη, σύμ­φω­να με τον κι­νέ­ζο υ­πουρ­γό Ε­μπο­ρί­ου Γκά­ο Χου­τσέν­γκ, θα μπο­ρούσε να πλη­σιά­σει τα 48.000 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ αυ­τό το έ­τος, και το Πε­κί­νο ε­πι­θυ­μεί να πε­τύ­χει τα 90.000 ε­κα­τομ­μύ­ρια στα 2018.
Το 80% του ε­μπο­ρί­ου του α­σια­τι­κού γί­γα­ντα με την Ευ­ρώ­πη διε­ξά­γε­ται α­πό τη θά­λασ­σα. Εξ ου και το κι­νε­ζι­κό εν­δια­φέ­ρον για να προ­ω­θή­σουν λι­μά­νια σαν αυ­τά της Α­δρια­τι­κής στην Κρο­α­τί­α και την Αλ­βα­νί­α, αλ­λά ε­πί­σης και η ανά­γκη να δια­φο­ρο­ποι­ή­σουν και να βελ­τιώ­σουν τις ε­δα­φι­κές συν­δέ­σεις. Σχεδόν ό­λα τα τρέ­να για την Ευ­ρώ­πη περ­νούν α­πό την Πο­λω­νί­α, πράγ­μα το ο­ποί­ο έχει με­τα­τρέ­ψει τη χώ­ρα σε έ­ναν προ­σο­δο­φό­ρο λο­γι­στι­κό κόμ­βο. Η Βαρ­σο­βί­α προσβλέ­πει ε­πι­πλέ­ον σε αύ­ξη­ση των ε­ξα­γω­γών της στην Κί­να για να α­να­κου­φί­σει τον ε­μπο­ρικό α­πο­κλει­σμό που έ­χει ε­πι­βά­λει η Ρω­σί­α στη δια­μά­χη της με την Ε­Ε για τον πό­λε­μο στην Ου­κρα­νί­α.”

Στη φι­λι­κή της Σερβί­α, που η Ευ­ρώ­πη θέ­λει να την ε­ντά­ξει στους κόλ­πους της, το Πε­κί­νο κά­νει γε­ρή εί­σο­δο. “Η Κί­να έ­χει ή­δη υ­πο­γρά­ψει μια συμφω­νί­α για τον εκ­συγ­χρο­νι­σμό του βα­σι­κού ερ­γο­στα­σί­ου πα­ρα­γω­γής ε­νέρ­γειας στη Σερ­βί­α για 1.250 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ. Στη διάρκεια της ε­πί­σκε­ψής του στο Βε­λι­γρά­δι, που θα διαρ­κέ­σει ως την Πέ­μπτη, ο Λι θα ε­γκαι­νιά­σει μια γέ­φυ­ρα 1,5 χι­λιο­μέ­τρου και κι­νέ­ζι­κης κα­τα­σκευ­ής πά­νω στο Δού­να­βη. Στη Βο­σνί­α, το Πε­κί­νο συμ­με­τέ­χει ή­δη σε δύ­ο σχέ­δια κα­τα­σκευ­ής ερ­γο­στα­σί­ων η­λε­κτρι­κής ενέρ­γειας και έ­χει υ­πο­γράψει έ­να προ­σύμ­φω­νο για την κα­τα­σκευ­ή ε­νός αυτο­κι­νη­το­δρό­μου που συν­δέ­ει τη χώ­ρα με την κρο­α­τι­κή α­κτή. Και στο Μαυ­ρο­βού­νιο έ­χει συμ­φω­νή­σει μί­α πί­στω­ση 800 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ για την κα­τα­σκευ­ή μιας ε­θνι­κής ο­δού που θα συν­δέ­ει το λι­μά­νι του Μπαρ με τη Σερ­βί­α”.

Ό­μως ό­λες αυ­τές οι ε­πεν­δύ­σεις και οι υ­πο­δο­μές, που φαί­νο­νται με μια πρώ­τη μα­τιά θε­τι­κές στο οι­κο­νο­μι­κό ε­πί­πε­δο για τις εν­δια­φε­ρό­με­νες χώρες, υ­πο­χρε­ώ­νουν τις πο­λι­τι­κές η­γε­σί­ες α­κό­μα και κρα­τών που κοι­τά­ζουν προς τη Δύ­ση να συμ­βι­βά­ζο­νται με τις πο­λι­τι­κές των σο­σιαλ­να­ζί. Έ­τσι πρόσφα­τα: “Ο τσέ­χος πρό­ε­δρος Μί­λος Ζέ­μαν ε­πι­σκέ­φτη­κε την Κί­να τον πε­ρα­σμέ­νο μή­να, με­τά τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες του Χον­γκ Κον­γκ, και α­πέ­φυ­γε να σχο­λιά­σει το θέ­μα, δη­λώ­νο­ντας ό­τι δε βρι­σκό­ταν ε­κεί για να δώ­σει μα­θή­μα­τα για τα αν­θρώπι­να δι­καιώ­μα­τα, αλ­λά, α­νά­με­σα στα άλ­λα, για να “δι­δα­χθεί πώς να στα­θε­ρο­ποι­ή­σει μια κοι­νω­νί­α”. Οι τσέ­χοι γνω­ρί­ζουν ό­τι εί­ναι κα­λύ­τε­ρο να α­πο­φύ­γουν τέ­τοια θέ­μα­τα. Μπο­ρούν να δι­δα­χτούν α­πό την ε­μπει­ρί­α της Ε­σθο­νί­ας, τον μόνο αυ­τό­μο­λο σ’ αυ­τό το φό­ρουμ α­νά­με­σα στην Κί­να και την α­να­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη. Το κι­νε­ζι­κό ε­μπό­ριο εί­ναι κλει­στό για τις ε­σθο­νι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις α­πό τό­τε που ο πρό­ε­δρος της βαλ­τι­κής χώ­ρας δέ­χτη­κε στα 2011 το Δα­λά­ι Λά­μα”.

Ά­μα μπλέ­ξεις με τη μα­φί­α χά­νεις κά­θε α­ξιο­πρέ­πεια, α­νε­ξαρ­τη­σί­α και ανθρω­πιά. Και, στην πε­ρί­πτω­ση που θα θε­λή­σεις να α­πα­γκι­στρω­θείς απ’ αυ­τή τη σχέ­ση ε­ξάρ­τη­σης, σε πε­ρι­μέ­νει ο θά­να­τος. Ό­μως οι λα­οί των Βαλ­κα­νί­ων δε δεσμεύ­ο­νται α­πό τέ­τοιες κι­νή­σεις και στους ώμους τους πέ­φτει το βα­ρύ καθή­κον να τις α­ναι­ρέ­σουν.

- Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο φ. 502 της Νέας Ανατολής (Νοέμβρης 2014) -