Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΑΜΠΟΤΑΖ

   Έ­νας βα­σι­κός πα­ρά­γο­ντας πα­ρα­γω­γι­κού σα­μπο­τάζ εί­ναι και η δι­καστι­κή γρα­φειο­κρα­τί­α σε συ­νερ­γα­σί­α με τα κόμ­μα­τα και τα κι­νή­μα­τα των σα­μποτα­ρι­στών, και εν­νο­εί­ται με την πο­λι­τι­κή κά­λυ­ψη και τις ε­πεμ­βά­σεις των κυβερ­νη­τι­κών η­γε­τών-σμποτα­ρι­στών. Χω­ρίς αυ­τές τις κα­λύ­ψεις και τις ε­πεμβά­σεις μό­νοι τους οι δι­κα­στές, σα­μπο­τα­ρι­στές δεν θα μπο­ρού­σαν να κά­νουν τέ­τοια ζη­μιά στις πεν­δύ­σεις.
Η Ο­ΑΚ­ΚΕ κα­ταγ­γέλ­λει ε­δώ και χρό­νια το δι­καστι­κό σα­μπο­τάζ που στο κέ­ντρο του εί­ναι το σα­μπο­τάζ του Συμ­βού­λιου της Επι­κρα­τεί­ας, ι­διαί­τε­ρα του βιο­μη­χα­νο­κτό­νου 5ου τμή­μα­τός του.
Το δι­κα­στι­κό σα­μπο­τάζ, λει­τουρ­γεί ως ε­ξής: ό­ταν α­να­κοι­νω­θεί η επέν­δυ­ση και κα­τα­τε­θούν τα σχε­τι­κά έγ­γρα­φα για έ­γκρι­ση, κά­ποιοι-συ­νή­θως δήθεν οι­κο­λό­γοι ή ο­μά­δες πο­λι­τών-που κα­θο­δη­γού­νται πο­λιτι­κά κυ­ρί­ως α­πό το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή πα­λιό­τε­ρα και α­πό το ψευ­τοΚ­ΚΕ, κά­νουν προ­σφυ­γή στο ΣτΕ. Αυ­τό καθυ­στε­ρεί την α­πό­φα­ση, πολ­λές φο­ρές και μέ­χρι δέ­κα χρό­νια,  και στο τέ­λος ο ε­πεν­δυ­τής χρε­ο­κο­πεί ή φεύ­γει. Αυ­τή η δι­κα­στι­κή μορ­φή του πα­ρα­γω­γι­κού σαμπο­τάζ δεν πραγ­ματο­ποιεί­ται μό­νο α­πό το ΣτΕ, αλ­λά και α­πό ό­λων των βαθ­μίδων και ει­δι­κο­τή­των τα δι­κα­στή­ρια. 
Για πρώ­τη φο­ρά η α­στι­κή τά­ξη αρ­χί­ζει να συ­νει­δη­το­ποιεί αυ­τή τη ζη­μιά χω­ρίς ω­στό­σο να κα­τα­λα­βαί­νει ή να θέ­λει να φα­νε­ρώ­σει ό­τι πρό­κει­ται για συ­νει­δη­τό, ορ­γα­νω­μέ­νο και μά­λι­στα πο­λι­τι­κό σα­μπο­τάζ. 
Σύμ­φω­να λοι­πόν με στοι­χεί­α που δη­μο­σιεύ­ει η Κα­θη­με­ρι­νή στις 26-10: “Εκα­το­ντά­δες ε­πεν­δύ­σεις, ε­κα­τομ­μύ­ρια ερ­γα­το­ώ­ρες και χι­λιά­δες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας χά­θη­καν ε­ξαι­τί­ας της πο­λυ­πλο­κό­τη­τας και των τε­ρά­στιων κα­θυ­στε­ρήσε­ων που χα­ρα­κτη­ρί­ζουν το πλαί­σιο α­πο­νο­μής δι­καιο­σύ­νης. Ο­λα αυ­τά, ε­νώ συμ­βαί­νει τα τε­λευ­ταί­α 20 χρό­νια να θε­σπί­ζο­νται 4 ή 5 νό­μοι ε­τη­σί­ως σε ό­λο το φά­σμα της Δι­καιο­σύ­νης που τι­τλο­φο­ρού­νται “ε­πι­τά­χυν­ση της Δι­καιο­σύ­νης…Το νο­μι­κό πλαί­σιο εί­ναι πε­ρί­πλο­κο, με πολ­λές α­ντι­κρουό­με­νες δια­τά­ξεις, α­σα­φές και διαρ­κώς με­τα­βαλ­λό­με­νο και μά­λι­στα κά­ποιες φο­ρές α­να­δρο­μι­κά. Οι δη­μό­σιες υ­πη­ρε­σί­ες δεν έ­χουν πολ­λές φο­ρές ξε­κά­θα­ρες αρ­μο­διό­τη­τες. Δεν έ­χουν ε­πί­σης υ­πο­χρέ­ω­ση να λαμ­βά­νουν α­πο­φά­σεις ε­ντός ο­ρι­σμέ­νου χρό­νου και ό­ταν την έ­χουν, δεν την εφαρ­μό­ζουν χω­ρίς να υ­πο­στούν ε­πι­πτώ­σεις. Οι δι­κα­στι­κές δια­δι­κα­σί­ες εί­ναι ε­ξαι­ρε­τι­κά αρ­γές, σε ση­μεί­ο που μπο­ρούν ακό­μη και να α­κυ­ρώ­σουν ε­πεν­δύ­σεις. Με αυ­τά τα δε­δο­μέ­να, εύ­κο­λα α­ντι­λαμ­βά­νεται κα­νείς για­τί η Ελ­λά­δα δια­τη­ρεί αρ­νη­τι­κό ρε­κόρ ξέ­νων ε­πεν­δύ­σε­ων και πό­σο δύ­σκο­λα θα ε­πι­τευ­χθεί ο δι­πλός στό­χος α­νά­πτυ­ξη- α­πα­σχό­λη­ση ε­άν δεν δο­θεί λύ­σει στο πρό­βλη­μα”. 
Αυ­τός που α­πο­φα­σί­ζει για τους νό­μους δεν εί­ναι βέ­βαια τα δι­κα­στή­ρια αλ­λά η Βου­λή, δη­λα­δή τα κόμ­μα­τα που την α­πο­τε­λούν, η ο­ποί­α και ψη­φί­ζει τους νό­μους. Θα μπο­ρού­σαν δη­λα­δή η κυ­βέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα να φέ­ρουν νόμους, ι­διαί­τε­ρα τώ­ρα που η χώ­ρα έ­χει χρε­ο­κοπή­σει, οι ο­ποί­οι θα α­πλο­ποιούν τις δια­δια­κα­σί­ες έκ­δο­σης των δι­κα­στι­κών α­πο­φά­σε­ων και που θα έ­βα­ζαν τέρμα στη  μα­κρο­χρό­νια α­να­μο­νή. Άλ­λω­στε αυ­τή εί­ναι μια α­πό τις λί­γες ση­μα­ντι­κές  με­τα­αρ­ρυθ­μί­σεις στις ο­ποί­ες ε­πι­μέ­νει η Τρό­ι­κα. Ε­δώ εί­ναι χα­ρα­κτη­ριστι­κό της δια­κομ­μα­τι­κής συν­νε­νο­χής, ό­τι κα­τά την πε­ρί­ο­δο που στο υ­πουρ­γεί­ο δι­καιο­σύ­νης ή­ταν η ψευ­το­α­ρι­στε­ρή ΔΗ­ΜΑΡ, δεν ψη­φί­στη­κε ού­τε έ­νας νό­μος που να βά­ζει φρέ­νο σε αυ­τήν την κα­τά­στα­ση.