Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σύμ­φω­να με το νο­μο­σχέ­διο για το φυ­σι­κό α­έ­ριο που πρό­κει­ται να ψηφι­στεί στη Βου­λή και συ­γκε­κριμ­μέ­να στην πα­ρά­γρα­φο 2 του άρ­θρου 12 η τι­μή χρή­σης του δι­κτύ­ου φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου α­πό το έ­να ευ­ρώ τη με­γα­βα­τώ­ρα που εί­ναι σή­με­ρα α­νε­βαί­νει στα τέσ­σε­ρα ευ­ρώ. Η αύ­ξη­ση εί­ναι ο­ρι­ζό­ντια σε ό­λες τις βιο­μη­χα­νί­ες, πράγ­μα το ο­ποί­ο ση­μαί­νει ό­τι αυ­τή η αύ­ξη­ση των 3 ευ­ρώ/MWh ση­μαί­νει μια αύ­ξηση στο κό­στος α­ε­ρί­ου πε­ρί­που 8%, ό­πως κα­ταγ­γέ­λει η έ­νω­ση βιο­μηχα­νι­κών κα­τα­να­λω­τών ε­νέρ­γειας.
 
Ό­πως εί­ναι γνω­στό, και πα­ρό­λη τη δια­φη­μι­σμέ­νη μεί­ω­ση κα­τά 15% της τι­μής του α­ε­ρί­ου α­πό τη Gazprom πέ­ρι­συ, η τι­μή με την ο­ποί­α το ρώ­σι­κο μο­νο­πώ­λιο που­λά το α­έ­ριο στη χώ­ρα μας συ­νε­χί­ζει με διά­φο­ρα τερ­τί­πια να εί­ναι κα­τά 30% ακρι­βό­τε­ρη α­πό ό­τι στις άλ­λες ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι το κό­στος των προ­ϊ­ό­ντων των ελ­λη­νι­κών βιο­μη­χα­νιών, ι­διαί­τε­ρα της βα­ριάς βιο­μηχα­νί­ας ε­ντά­σε­ως ε­νέρ­γειας-χα­λυ­βουρ­γί­ες, α­λου­μί­νιο-είναι τό­σο πο­λύ αυ­ξημέ­νο με α­πο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρούν να που­λή­σουν τα προ­ϊ­ό­ντα τους στο ε­ξωτε­ρι­κό, να α­πο­λύ­ουν ερ­γά­τες και να κιν­δυ­νεύ­ουν να κλεί­σουν. Οι ρω­σό­δου­λοι τό­τε πα­ρου­σί­α­σαν σαν δώ­ρο του φί­λου τους Πού­τιν αυ­τή τη συμ­φω­νί­α. Ό­μως πρό­κει­ται για μια ε­παίσχυ­ντη α­ποι­κιο­κρα­τι­κή συμ­φω­νί­α. Αυ­τή πέ­ρα α­πό το γε­γο­νός ό­τι ε­πε­κτεί­νε­ται μέ­χρι το 2026 ε­ξαρ­τώ­ντας την ελ­λη­νι­κή βιο­μη­χα­νί­α α­πό τα συμ­φέ­ρο­ντα της φα­σι­στι­κής Ρω­σί­ας, συν­δέ­ει την τι­μή του φυ­σι­κού α­ερί­ου με την τι­μή του πε­τρε­λαί­ου και ε­πί­σης ο­ρί­ζει κα­τώ­τε­ρη ποσό­τη­τα που πρέ­πει η χώ­ρα μας να α­πορ­ρο­φά. Με βά­ση αυ­τή τη συμ­φω­νί­α και έ­χο­ντας μειωθεί η ζή­τη­ση φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου, η χώ­ρα μας δεν κα­τα­νά­λω­σε τις συμ­φω­νη­μέ­νες ποσό­τη­τες με α­πο­τέ­λε­σμα τώ­ρα να πλη­ρώ­σει τη δια­φο­ρά. Αυ­τό ση­μαί­νει μια πρόσθε­τη ε­πι­βά­ρυν­ση 80 ε­κατ.ευρώ το ο­ποί­ο θα με­τα­κυ­λη­θεί σε ό­λους τους κατα­να­λω­τές. 
Ή­δη νω­ρί­τε­ρα την 1η Ο­κτω­βρί­ου δη­μο­σιεύ­θη­κε σε ΦΕΚ μια α­κό­μη αύ­ξηση στη τι­μή του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου. Συ­γκε­κριμ­μέ­να θε­σπί­στη­κε ο μη­χα­νι­σμός της ε­πι­βο­λής τέ­λους α­σφά­λειας α­νε­φο­δια­σμού, με τον ο­ποί­ο 4 εκ. ευ­ρώ θα συλ­λέγο­νται α­πό οι­κια­κούς και βιο­μη­χα­νι­κούς κα­τα­ναλω­τές και θα ε­πι­δο­τού­νται 5 ερ­γο­στά­σια πα­ρα­γω­γής ρεύ­μα­τος α­πό φυ­σι­κό α­έ­ριο (2 της ΔΕ­Η, 2 της Ελ­πέ­ντισον και 1 της ΤΕΡ­ΝΑ). Έ­να μέ­ρος θα δί­νε­ται για την ε­πι­δό­τη­ση της κα­τα­σκευ­ής πρό­σθε­των ε­γκα­τα­στά­σε­ων για α­πο­θή­κευ­ση πε­τρε­λαί­ου, ως ε­ναλ­λα­κτι­κού καυ­σί­μου, και έ­να μέ­ρος για την α­γο­ρά του ί­διου του καυ­σί­μου. Αυ­τό γί­νε­ται δηλα­δή με το αι­τιο­λο­γι­κό της α­σφά­λειας ε­φο­δια­σμού σε καύ­σι­μα. Αυ­τό το νέ­ο σύ­στη­μα ε­πι­βα­ρύ­νει οι­κια­κούς, βιο­μη­χα­νι­κούς κα­τα­να­λω­τές και η­λε­κτροπα­ρα­γω­γούς, την ώ­ρα που η κυ­βέρ­νη­ση ε­ξα­κο­λου­θεί να υ­πό­σχε­ται χα­μη­λό­τε­ρες τι­μές φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου. Α­πό 16 λε­πτά τη με­γα­βα­τώ­ρα (βιο­μη­χα­νί­α) ως 48 λε­πτά τη με­γα­βα­τώ­ρα (οι­κια­κοί κα­τα­να­λω­τές).
Αν η κυ­βέρ­νη­ση δεν ή­ταν δου­λι­κή θα α­κο­λου­θού­σε την πο­λι­τι­κή των άλ­λως ευ­ρω­πα­ϊ­κών χω­ρών που έ­χουν χα­μη­λό­τε­ρο κό­στος ΦΑ ή θα α­κο­λου­θού­σε το πα­ρά­δειγ­μα της Λι­θουα­νί­ας που α­πε­ξάρ­τη­σε έ­να ση­μα­ντι­κό μέ­ρος της οι­κονο­μί­ας της α­πό το ρώ­σι­κο ΦΑ με την υ­πο­γρα­φή συμ­φω­νιών πώ­λη­σης ΦΑ με τη Νορ­βη­γί­α.