Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΔΟΥΡΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Η ΣΥ­ΡΙ­ΖΑΙΑ πε­ρι­φε­ρειάρ­χης συ­νε­πής με ό­σα εί­χε ε­ξαγ­γεί­λει πριν τις αυ­το­διοι­κη­τι­κές ε­κλο­γές  με ε­πι­στο­λή που έ­στει­λε πρό­σφα­τα προς τους δη­μάρ­χους που ε­μπλέ­κο­νται με τη δια­χεί­ρη­ση των α­πορ­ρι­μά­των του νο­μού Ατ­τι­κής, έ­βα­λε ε­πί­ση­μα τέ­λος στους δια­γω­νι­σμούς για την υ­λο­ποί­η­ση 4 μο­νά­δων ε­πε­ξερ­γα­σί­ας α­πορ­ριμ­μά­των σε Φυ­λή, Ά­νω Λιό­σια, Γραμ­μα­τι­κό και Κε­ρα­τέ­α.
Τα τέσ­σε­ρα αυ­τά έρ­γα θα κα­τα­σκευά­ζο­νταν μέ­σω του θέ­σμου ΣΔΙΤ (Σύ­μπρα­ξη Δη­μό­σιου - Ι­διω­τι­κού Τομέ­α) και το μι­σό πε­ρί­που του ε­κτι­μώ­με­νου προ­ϋ­πο­λογι­σμού τους, ύ­ψους 450 ε­κατ. ευ­ρώ, θα προ­ερ­χό­ταν α­πό το Ε­ΣΠΑ. Οι τέσ­σε­ρις μο­νάδες θα δια­χει­ρί­ζο­νταν το σύ­νο­λο των α­πορ­ριμ­μά­των των νοι­κο­κυ­ριών, τα ορ­γα­νι­κά υ­λι­κά και τα υ­πο­λείμ­μα­τα α­πό τα κέ­ντρα δια­χεί­ρι­σης α­να­κυ­κλώ­σι­μων υ­λι­κών, αυ­τά που πε­ριέ­χο­νται στους μπλε κά­δους που βλέ­που­με στους δρόμους της Α­θή­νας. Δη­λα­δή α­πό τη στιγ­μή που θα ξε­κι­νού­σε η λει­τουρ­γί­α των μονά­δων αυ­τών, τα σκου­πί­δια που θα ει­σέρ­χο­νταν σε αυ­τές θα “έ­βγαι­ναν” με τη μορφή α­να­κυ­κλώ­σι­μων υ­λικών (π.χ. α­λου­μί­νιο ή χαρ­τί), κο­μπό­στ και πρά­σι­νης ε­νέρ­γειας. Τα υ­πό­λοι­πα α­πό την ε­πε­ξερ­γα­σί­α θα ο­δη­γού­νταν στους ΧΥ­ΤΥ. Η αιτιο­λο­γί­α που α­νέ­φε­ρε η Δού­ρου στην ε­πι­στο­λή της εί­ναι “η α­κύ­ρω­ση των εν εξε­λί­ξει δια­γω­νι­σμών ή­ταν ε­πι­βε­βλη­μέ­νη, κα­θώς τα έρ­γα αυ­τά απο­τε­λούν “μήτρα πα­ρα­γω­γής σκαν­δά­λων” (capital.gr,7-10). Ό­μως στε­λέ­χη που ε­μπλέ­κο­νται στους δια­γωνι­σμούς έ­χουν α­ντί­θε­τη ά­πο­ψη “Θα α­να­μέ­να­με α­πό την νέ­α Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Ατ­τικής να με­λε­τή­σει και να διορ­θώ­σει τυ­χόν α­στο­χί­ες στις προ­δια­γρα­φές των δια­γω­νι­σμών σε συνερ­γα­σί­α με την γραμ­μα­τεί­α ΣΔΙΤ, α­ντί να α­κυ­ρώ­σει τους δια­γω­νι­σμούς για τις μο­νά­δες ε­πε­ξερ­γα­σί­ας στε­ρε­ών α­πορ­ριμ­μά­των στη Αττι­κή με κίν­δυ­νο να χα­θούν κον­δύ­λια και να ε­πι­βλη­θούν πρό­στι­μα. Η υ­πάρ­χου­σα δια­δι­κα­σί­α, μέ­σω ΣΔΙΤ, ε­πι­τρέ­πει την α­να­θε­ώ­ρη­ση των ό­ρων των έρ­γων της Ατ­τι­κής, κα­θώς δεν έ­χουν ε­γκρι­θεί α­κό­μη τα τε­λι­κά τεύ­χη δη­μο­πρά­τη­σης” (στο ί­διο).
Η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση ε­δώ και χρό­νια ζη­τά να κλεί­σουν οι ΧΥ­ΤΑ και να αντι­κα­τα­στα­θούν α­πό σύγ­χρο­νες μο­νά­δες ε­πε­ξερ­γα­σί­ας. Ε­άν αυ­τό δεν συμ­βεί ά­με­σα τό­τε η Ελ­λά­δα θα βρε­θεί για πολ­λο­στή φο­ρά να πλη­ρώ­νει υ­πέ­ρο­γκα πρό­στι­μα. Την ί­δια στιγ­μή, η Δού­ρου α­να­φέ­ρει στην ε­πι­στο­λή της ό­τι “η υ­φι­στάμε­νη ε­γκα­τά­στα­ση στη Φυ­λή θα πρέ­πει στα­δια­κά να κλεί­σει, ζη­τώ­ντας α­πό τους δή­μους να εκ­πο­νή­σουν έ­ως το τέ­λος της χρο­νιάς το­πι­κά σχέ­δια δια­χεί­ρισης α­πορ­ριμ­μά­των” (στο ί­διο). Τώ­ρα πως θα το κά­νουν αυ­τό κα­νείς δεν ξέ­ρει. Στο πως θα με­τα­φερ­θούν και που οι υ­πάρ­χου­σες ε­γκα­τα­στά­σεις η Δού­ρου βέ­βαια δεν μπή­κε στον κό­πο να α­πα­ντή­σει. Σύμ­φω­να με δη­μο­σιεύ­μα­τα του τύ­που, που η ί­δια διέ­ψευ­σε, ε­τοι­μάζει σχέ­διο για την ε­ξα­γω­γή των σκου­πι­διών στην Κί­να. 
Ό­μως αρ­γό­τε­ρα στις 24-10 στη συ­νε­δρί­α­ση της πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής η Δού­ρου έ­φε­ρε για ψή­φι­ση έ­ναν προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό που ή­ταν ο ί­διος που εί­χε ψη­φίσει την προ­η­γού­με­νη χρο­νιά η πα­ρά­τα­ξη του Σγου­ρού, ο ο­ποί­ος ή­ταν τό­τε περι­φε­ρειάρ­χης, και η ο­ποί­α Δού­ρου και η πα­ράτα­ξή της τον εί­χαν κα­τα­ψη­φί­σει κα­ταγ­γέ­λο­ντάς τον ως μνη­μο­νια­κό και τα­ξι­κό. Το πα­ρά­δο­ξο εί­ναι ό­τι σε αυτόν τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό υ­πάρ­χει η ε­κτέ­λε­ση του έρ­γου κα­τα­σκευ­ής ΧΥ­ΤΑ στο Γραμ­μα­τι­κό. Αυ­τή η υ­πα­να­χώ­ρη­ση της Δού­ρου α­πό τις προ­ε­κλο­γι­κές της δε­σμεύ­σεις ο­δή­γη­σε πολ­λούς κα­τοί­κους του Γραμ­μα­τι­κού να την α­πο­δο­κι­μά­σουν κα­τά τη διάρ­κεια της συ­ζή­τη­σης του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού-α­φού τους εί­χε κο­ρο­ϊδέ­ψει προ­ε­κλο­γι­κά λέ­γο­ντάς τους ό­τι δεν θα γι­νό­νταν κα­νέ­νας ΧΥ­ΤΑ στην περιο­χή τους. Έρ­γα και η­μέ­ρες σο­σιαλ­φα­σι­στών!