Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΣΤΟΝ ΑΚΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΒΕΥΗΣ

Την ί­δια στιγ­μή δί­νε­ται στην “Α­κτωρ” του α­να­το­λι­κού κρα­τι­κο-ο­λιγάρ­χη Μπό­μπο­λα το λι­γνι­τω­ρυ­χεί­ο της Βεύ­ης που α­πο­τε­λεί προ­έ­κτα­ση γει­τονι­κού κοι­τά­σμα­τος που έ­χει πα­ρα­χω­ρη­θεί στη ΔΕ­Η για την τρο­φο­δο­σί­α της μονά­δας Μελί­τη 1, αλ­λά η ΔΕ­Η α­δυ­να­τεί μέ­χρι σή­με­ρα να το εκ­με­ταλ­λευ­τεί πλήρως και αυ­τό για­τί γε­ω­λο­γι­κά και τε­χνι­κά δεν μπο­ρεί να α­ξιο­ποι­η­θεί χω­ρίς την πα­ράλ­λη­λη α­ξιο­ποί­η­ση του κοι­τά­σμα­τος που πα­ρα­χω­ρεί­ται στην Α­ΚΤΩΡ. Όπως γρά­φει η Κα­θη­με­ρι­νή της 25-16:
“Η πα­ρα­χώ­ρη­ση του κοι­τά­σμα­τος θα δώ­σει τη δυ­να­τό­τη­τα ε­πέ­κτα­σης της εκ­με­τάλ­λευ­σης του γει­το­νι­κού κοι­τά­σμα­τος που εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται η ΔΕ­Η και τρο­φο­δο­τεί κα­τά έ­να μι­κρό μέ­ρος σή­με­ρα τη μο­νάδα Με­λί­τη 2 της Φλώ­ρι­νας. Το γε­γο­νός ό­τι το κοί­τα­σμα της Βεύ­ης που εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται η ΔΕ­Η ό­πως και η α­δειο­δο­τη­μέ­νη μο­νά­δα Με­λί­τη 2 συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νεται στα πά­για που θα ει­σφερ­θούν στη “Μι­κρή ΔΕ­Η” προσ­δί­δει στην ε­ται­ρεί­α Α­ΚΤΩΡ ρό­λο στην α­να­με­νό­με­νη ι­διω­τι­κο­ποί­η­ση. Θα πρέ­πει ε­πί­σης να ση­μειω­θεί ότι η ε­ται­ρεί­α Α­ΚΤΩΡ δια­χει­ρί­ζε­ται μέ­σω σύμ­βα­σης που έ­χει υ­πο­γρά­ψει με τη ΔΕ­Η και το λι­γνι­τω­ρυ­χεί­ο της Α­χλά­δας που τρο­φο­δο­τεί τη Με­λί­τη 1". 
Και ε­νώ η νέ­α ρω­σό­δου­λη κρα­τι­κο­δί­αι­τη α­στι­κή τά­ξη με­γα­λώ­νει, η πιο πα­λιά τέ­ως δυ­τι­κό­φι­λη α­στι­κή τά­ξη της χώ­ρας δη­λώ­νει την υ­πο­τα­γή της στο κα­τε­ξο­χήν κόμ­μα του βιο­μη­χα­νικού σα­μπο­τάζ, τον ό­λο και πιο ξε­φω­νη­μένο στη ρω­σο­φι­λί­α του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Πιο συ­γκε­κριμ­μέ­να, στην ι­στο­σε­λί­δα onsports.gr, που ανή­κει στον ό­μι­λο ε­ται­ρειών του Δ. Γιαν­να­κό­που­λου, εκ των ι­διο­κτη­τών της φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας ΒΙΑ­ΝΕΞ και της ο­μά­δας μπά­σκετ του ΠΑ­Ο, α­ναρ­τή­θη­κε άρθρο που με­τα­ξύ άλ­λων γρά­φει: “Το πε­ρι­βάλ­λον του προ­έ­δρου της ΚΑ­Ε άλ­λω­στε, βε­βαιώ­νει ό­τι ο Δη­μή­τρης Γιαν­να­κό­που­λος ε­κτι­μά πως η μο­να­δι­κή λύ­ση για τη σω­τη­ρί­α της Ελ­λά­δας εί­ναι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ”. Α­πό κο­ντά και μια άλ­λη με­γα­λο­α­στή, η Γ.Αγ­γε­λο­πού­λου δη­λώ­νει στην Κα­θη­με­ρι­νή: “Εί­μαι α­πέ­να­ντι στο σύ­στη­μα”, λέ­ει η Γιάν­να Αγ­γε­λο­πού­λου, στην πρώ­τη συ­νέ­ντευ­ξή της με­τά α­πό τους Ο­λυμπια­κούς Α­γώ­νες του 2004 στην “Κα­θη­με­ρι­νή”. Μι­λώ­ντας στον Στέ­φα­νο Κα­σι­μά­τη, απο­κα­λύ­πτει ό­τι πα­ρα­κο­λου­θεί με εν­δια­φέ­ρον τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και δη­λώ­νει ό­τι ευ­χα­ρί­στως θα ψή­φι­ζε έ­να κόμ­μα που φέρ­νει μί­α νέ­α α­ντί­λη­ψη για τα πράγ­ματα” (http://www.iefimerida.gr/news/174593).
Αυ­τή εί­ναι η α­πό­λυ­τη πα­ρακ­μή μια τά­ξης που δεν εί­χε πο­τέ της χα­ρακτή­ρα και που πά­ντα έ­σκυ­βε δου­λι­κά το κε­φά­λι στον κά­θε ι­σχυ­ρό της φάσης.