Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΥ ΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

  Την πε­ρί­ο­δο πριν την κρί­ση οι ρω­σό­δου­λοι πραγ­μα­το­ποιού­σαν το παρα­γω­γι­κό τους σα­μπο­τάζ, για να πα­ρα­δώ­σουν πο­λύ αρ­γό­τε­ρα τη χώ­ρα σχε­δόν κα­τε­στραμ­μέ­νη και φτη­νή στα νύ­χια του ρω­σο­κι­νέ­ζι­κου σο­σια­λι­μπε­ρια­λισμού.
 
Σή­με­ρα, ι­διαί­τε­ρα με­τά την κρί­ση, η πο­λι­τι­κή τους έ­χει πε­ρά­σει σε άλ­λο στά­διο. Τώ­ρα ε­νώ κα­τα­στρέ­φουν πα­ράλ­λη­λα πα­ρα­δί­δουν τις πα­ρα­γω­γι­κές δυ­νά­μεις στη νέ­α α­να­το­λι­κά α­φε­ντι­κά και την δου­λι­κή τους νέ­α κρα­τι­κο­δίαι­τη γρα­φειο­κρα­τί­α. Έ­χου­με γα­ψει αρ­κε­τά για την Πει­ραιώς, την Α­ΤΕ, τη Δωδώ­νη, τη Σε­κάπ, τον Ο­ΠΑΠ, το ξε­νο­δο­χεί­ο Μα­κε­δο­νί­α κλπ . Πρό­σφα­τα δια­πι­στώ­σαμε ό­τι ε­ντε­λώς α­θό­ρυ­βα οι ρω­σό­δου­λοι φά­γα­νε το Ερ­ρί­κος Ντυ­νάν με­τά α­πό δε­κα­ε­τί­ες σα­μπο­τα­ρί­σμα­τος της γενι­κά θε­τι­κής α­να­πτυ­ξια­κής διοί­κη­σης της με κά­θε τρό­πο και κυ­ρί­ως με την κλασ­σι­κή φα­σι­στι­κή,  μέ­θο­δο της α­να­ζήτη­σης και διό­γκω­σης υ­παρ­κτών σκαν­δά­λων ή­με την προ­βο­κα­τό­ρι­κη  “α­να­κά­λυ­ψη” α­νύ­παρ­κτων σκαν­δά­λων. Αυ­τή εί­ναι η κλασ­σι­κή  μέ­θο­δος ε­ξό­ντω­σης των οι­κονο­μι­κών και πο­λι­τι­κών α­ντι­πά­λων της που­τι­νι­κής κρα­τι­κο­ο­λο­γαρ­χί­ας. 
Δεν ξε­ρου­με αν στο Ερ­ρί­κος Ντυ­νάν έ­γι­ναν και πό­σα και τι βά­ρους σκάν­δα­λα. Βλέ­που­με ό­μως ό­τι σύμ­φω­να με το ΒΗ­ΜΑ της 6-7: “Πο­λι­τι­κοί, κομ­μα­τι­κά στε­λέ­χη, καλ­λι­τέ­χνες αλ­λά και “ι­σχυ­ροί” της Πο­λιτεί­ας φαί­νε­ται να ε­μπλέκο­νται σε δι­κο­γρα­φί­α της Ει­σαγ­γε­λί­ας Δια­φθο­ράς. Α­πο­κα­λύ­πτε­ται ό­τι για την τριε­τί­α 2007-2010 χά­θη­καν, λό­γω δω­ρε­ών, 19,6 ε­κατ. ευ­ρώ…Οι συ­νο­λι­κές εκ­πτώ­σεις έ­φθα­σαν την ί­δια πε­ρί­ο­δο τα 34.052.087 ευ­ρώ” και τε­λι­κά το νο­σο­κο­μεί­ο βρί­σκε­ται να χρω­στά­ει 90 ε­κατ.ευ­ρώ προς την τρά­πε­ζα Κύ­πρου, η ο­ποί­α το με­τα­βί­βα­σε στον Πει­ραιώς, της ο­ποί­ας ο σχε­τι­κά με­γα­λύ­τε­ρος μέ­το­χος εί­ναι ο ρώ­σος Νέ­σις, χωρίς να εί­ναι γνω­στό ποιοι έ­χουν α­γο­ρά­σει σε αυ­τήν τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια άλλες με­το­χές. Ό­λο α­πά­τες γί­να­νε δηλα­δή στο Ντυ­νάν αλ­λά η μό­νη κα­θα­ρή είναι η Τρά­πε­ζα Πεί­ραιώς που βρέ­θη­κε να έ­χει αυ­τό το πε­λώ­ριο και υ­περ­σύ­γρονο νο­σκο­μεί­ο  στο χέ­ρι για 90 ό­λα-ό­λα ε­κα­τομ­μύ­ρια Ευ­ρώ. Αυ­τή λοι­πόν προ­χώ­ρησε στον πλει­στη­ρια­σμό  του νο­σο­κο­μεί­ου για αυ­τά τα χρέ­η. Πριν ό­μως α­πό την πλει­στη­ρια­σμό, στις 19 Σε­πτέμ­βρη ο υ­πουρ­γός υ­γεί­ας Βο­ρί­δης ει­σά­γει ά­σχςτη τρο­πο­λο­γί­α στο νο­μο­σχέ­διο “για την έ­ρευ­να και εκ­με­τάλ­λευ­ση υ­δρο­γο­νανθρά­κων” η ο­ποί­α προ­έ­βλε­πε ό­τι “σε πε­ρί­πτω­ση α­να­γκα­στι­κού πλει­στη­ρια­σμού στοι­χεί­ων ε­νερ­γη­τι­κού ι­διω­τι­κής νο­σηλευτι­κής μο­νά­δας ή ι­διω­τι­κής κλι­νι­κής, ως ε­πι­χεί­ρη­σης ή συ­νό­λου πε­ριου­σί­ας, και α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό τη νομι­κή της μορ­φή, με­τα­βι­βά­ζε­ται μα­ζί με τα α­νω­τέ­ρω αυ­το­δι­καί­ως στον πλειο­δότη η διοι­κη­τι­κή ά­δεια ί­δρυ­σης και λει­τουρ­γί­ας ι­διω­τι­κής κλι­νι­κής που τυχόν υ­πά­γε­ται στην κα­τά­σχε­ση ή συν­δέ­ε­ται με με­τα­βι­βα­ζό­με­να στοι­χεί­α ενερ­γη­τι­κού, ε­φό­σον ο νέ­ος φο­ρέ­ας πλη­ροί τις προ­βλε­πό­με­νες νό­μι­μες προ­ϋ­ποθέ­σεις” (http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113349964).
Έ­τσι η Πει­ραιώς συ­στή­νει μια θυ­γα­τρι­κή ο­νό­μα­τι ΗΜΙ­ΘΕ­Α Α­Ε και παίρ­νει, σαν μο­να­δι­κός πλειο­δό­της, το νο­σο­κο­μεί­ο έ­να­ντι 114 ε­κατ.ευ­ρώ! πρό­κει­ται για έ­να ε­ξευ­τε­λι­στι­κό τί­μη­μα για έ­να νο­σο­κο­μεί­ο που συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στα δύ­ο κο­ρυ­φαί­α νο­σο­κο­μεί­α της Ατ­τι­κής. Αν ψά­ξει κα­νείς λί­γο πρα­πά­νω θα δει ό­τι Πρό­ε­δρος του Ερ­ρί­κος Ντυ­νάν το­πο­θε­τεί­ται α­πό την Πει­ραιώς κά­ποιος Κων­στα­ντί­νος Τζου­τζου­ρά­κης. Βά­ζο­ντας κα­νείς στο Γκου­γκλ το “Τζου­τζου­ρά­κης” μα­θαί­νει ό­τι αυ­τος με πρό­τα­ση του Βγε­νο­που­λου βρέ­θη­κε α­πό τη Μαρ­φίν να εί­ναι προι­στά­με­νος του τμή­μα­τος με­τό­χων και ε­πεν­δυ­τι­κών σχέ­σε­ων του Υ­γεί­α, και ό­τι έ­φυ­γε α­πό αυ­τή τη θέ­ση το 2011. Βγε­νο­που­λος-Μαρ­φίν-Πει­ραιώς-Νέ­σις. Κά­θε λέ­ξη και έ­νας ρω­σι­κος Συ­νειρ­μό. Να πως έ­νας άν­θρω­πος που δεν έ­χει σχέ­ση με την Νο­σκο­μεια­κή διοί­κη­ση σαν τέ­τοιας ε­κτο­ξεύ­ε­ται στην η­γε­σί­α του Ντυ­νάν.