Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΡΗΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

  Ο­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο ξε­τυ­λί­γε­ται η πα­γκό­σμια ε­πι­θε­τι­κή πο­ρεί­α των νέ­ων χί­τλερ του Κρεμ­λί­νου, τό­σο πιο δύ­σκο­λη θα γί­νε­ται γι’ αυ­τούς η κα­τά­κτηση της πα­γκό­σμιας η­γε­μο­νί­ας. Τα ε­μπό­δια θα μπαί­νουν ό­χι μό­νο α­πό τα κρά­τη και τους λα­ούς που δέ­χο­νται ά­με­σα ε­πί­θε­ση - όπως εί­ναι σή­με­ρα ο ου­κρανι­κός λα­ός - αλ­λά και α­πό τους συμ­μά­χους των ρώ­σων ε­πι­θε­τι­στών.
Έ­να τέ­τοιο ρήγ­μα στις συμ­μα­χί­ες του Κρεμ­λί­νου εμ­φα­νί­στη­κε πρό­σφα­τα γύ­ρω απ’ το ζή­τημα του ε­μπάρ­γκο που ε­πέ­βα­λε η ρω­σι­κή κυ­βέρ­νη­ση στις ει­σα­γω­γές α­γρο­τι­κών και κτη­νο­τρο­φικών προ­ϊ­ό­ντων α­πό την Ευ­ρώ­πη. 
Οι κυ­βερ­νή­σεις του Κα­ζακ­στάν και της Λευ­κο­ρω­σί­ας, που α­πο­τε­λούν τμή­μα της υ­πό ρω­σι­κή η­γε­μο­νί­α ευ­ρα­σια­τι­κής οι­κο­νο­μι­κής έ­νω­σης (η ο­ποί­α α­να­μέ­νε­ται να τε­θεί σε ι­σχύ το Γε­νά­ρη του ’15), ε­ξέ­φρα­σαν α­μέ­σως τις α­ντιρ­ρήσεις τους για τις ε­νέρ­γειες των ρώ­σων “συμ­μάχων” που ε­πη­ρε­ά­ζουν αρ­νητι­κά τις ε­θνι­κές τους οι­κο­νο­μί­ες. Ο πρό­ε­δρος της Λευ­κο­ρω­σί­ας, Α. Λου­κα­σέν­κο, εί­πε ό­τι “Αυ­τό εί­ναι ε­σω­τε­ρι­κή μας υ­πό­θε­ση” προ­σθέ­το­ντας ό­τι “Χρεια­ζόμα­στε πο­λω­νι­κά μή­λα … Χρεια­ζό­μα­στε ο­ρι­σμέ­νες γερ­μα­νι­κές λι­χου­διές”. Ο δε πρό­ε­δρος του Κα­ζακ­στάν, Ν. Να­ζαρ­μπά­γιεφ, το τρά­βη­ξε α­κό­μα μα­κρύ­τε­ρα λέ­γο­ντας σε συ­νέ­ντευ­ξή του ό­τι “Το Κα­ζακ­στάν έ­χει δι­καί­ω­μα να ε­γκα­τα­λεί­ψει την Ευ­ρα­σια­τι­κή Οι­κο­νο­μι­κή Έ­νω­ση” και ό­τι “δε θα μπει σε έ­ναν ορ­γα­νισμό που α­πει­λεί την α­νε­ξαρ­τη­σί­α μας” (Financial Times, 2/9).
Οι α­ντι­στά­σεις των χω­ρών της ευ­ρα­σια­τι­κής έ­νω­σης στη Μό­σχα δεί­χνει την α­στά­θεια και την α­δυ­να­μί­α ορ­γα­νι­σμών που βα­σί­ζο­νται στην κυ­ριαρ­χία ε­νός μέ­λους έ­να­ντι των υ­πο­λοί­πων. Α­πο­κα­λύ­πτουν α­κό­μα πιο ξε­κά­θα­ρα τον α­πο­κρου­στι­κό πο­λι­τι­κό-ι­δε­ο­λο­γι­κό χα­ρα­κτή­ρα των νέων τσά­ρων του Κρεμλί­νου κα­θώς και την πραγ­μα­τι­κή γνώ­μη που έ­χουν αυ­τοί για τους πο­λύ­τι­μους συμ­μά­χους τους. Έ­τσι ό­ταν ο Πού­τιν ρω­τή­θη­κε για το αν βλέ­πει για το Κα­ζακστάν έ­να “ου­κρα­νι­κό σε­νά­ριο” με­τά την α­πο­χώ­ρη­ση του Να­ζαρ­μπά­γιεφ, α­πά­ντησε ό­τι “οι Κα­ζά­χοι δεν εί­χαν πο­τέ κρά­τος” πριν το 1991, κι ό­τι δε θα ε­γκα­ταλεί­ψουν την έ­νω­ση για­τί α­να­γνω­ρί­ζουν ό­τι εί­ναι “κα­λό γι’ αυ­τούς να πα­ραμεί­νουν στη σφαί­ρα του λε­γό­με­νου με­γά­λου Ρώ­σι­κου κό­σμου, ο ο­ποί­ος α­πο­τε­λεί τμή­μα του πα­γκό­σμιου πο­λι­τι­σμού”.