Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η πρώτη διεθνής καταγγελία ότι η Ρωσία με πράκτορές της στις περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνει σαμποτάζ στην παραγωγή ενέργειας στη Δύση

Ο πρό­ε­δρος της Ρου­μα­νί­ας Τρα­ϊ­άν Μπα­σέ­σκου κα­ταγ­γέλ­λει τη Μό­σχα ό­τι χρη­μα­το­δο­τεί ο­μά­δες πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λό­γων στα πλαί­σια του σχε­δί­ου της για την α­κύ­ρω­ση της ε­ξό­ρυ­ξης του σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου* της χώ­ρας του. Είναι η πρώ­τη στον κό­σμο ε­πί­ση­μη κα­ταγ­γε­λί­α α­πό μια κυ­βέρ­νη­ση ό­τι η Ρω­σί­α σα­μπο­τά­ρει πα­ρα­γω­γι­κές ε­πεν­δύ­σεις και μά­λι­στα ε­πεν­δύ­σεις που ε­ξα­σφαλί­ζουν σε μια χώ­ρα ε­νερ­γεια­κή α­νε­ξαρ­τη­σί­α.
Μια τέ­τοια κα­ταγ­γε­λί­α ε­πι­βε­βαιώ­νει με τον πιο πα­τα­γώ­δη τρό­πο τις α­να­λύ­σεις της Ο­ΑΚ­ΚΕ ε­δώ και πά­νω α­πό 25 χρό­νια ό­τι η Ρω­σί­α μέ­σω  πρα­κτό­ρων της, που εί­ναι με­ταμ­φιε­σμέ­νοι συ­νή­θως σε υ­πε­ρα­σπι­στές του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, α­σκεί πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ  στην Ελ­λά­δα και ε­νερ­γεια­κό σα­μπο­τάζ σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη.
 
Συ­γκε­κρι­μέ­να το πρα­κτο­ρεί­ο Ρό­ι­τερ στο κεί­με­νό του στις 19/6/2014 γράφει: “Ο πρό­ε­δρος της Ρου­μα­νί­ας, Τρα­ϊ­άν Μπα­σέ­σκου, εί­πε ό­τι η Ρω­σί­α έ­παι­ζε ένα ρό­λο στην προ­σπά­θεια να ε­μπο­δί­σει την α­νά­πτυ­ξη του σχι­στο­λι­θι­κού φυ­σικού α­ε­ρί­ου στη Chevron, κο­ντά στο χω­ριό Pungesti. Οι υ­πέρ­μα­χοι του σχι­στο­λι­θι­κού φυσι­κού α­ε­ρί­ου, ε­πί­σης, δήλω­σαν πως η Ρω­σί­α προ­σπα­θεί να δια­μορ­φώ­σει την κοι­νή γνώ­μη με την ε­κλο­γή ιε­ρέ­ων της Ορ­θό­δο­ξης εκ­κλη­σί­ας σε κι­νή­μα­τα διαμαρ­τυ­ρί­ας στα ο­ποί­α η­γή­θη­καν. Οι πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λό­γοι α­πορ­ρί­πτουν τις κατη­γο­ρί­ες και κα­τη­γο­ρούν τη Ρου­μα­νι­κή α­στυ­νο­μί­α ό­τι ε­νερ­γεί ως ι­διω­τική δύ­να­μη α­σφα­λεί­ας για τη Chevron”. 
Η Chevron έ­χει α­να­λά­βει τις με­λέ­τες της ε­ξό­ρυ­ξης στη Ρου­μα­νί­α ό­πως και σε άλ­λες χώ­ρες της Ε­Ε. Το έ­χου­με ζή­σει στην Ελ­λά­δα τό­σες φο­ρές. Ό­ταν οι ρωσό­δου­λοι σα­μπο­τέρ κα­ταγ­γέ­λο­νται σαν τέ­τοιοι συ­κο­φα­ντούν ε­κεί­νους που τους κα­ταγ­γέλ­λουν ό­τι εί­ναι πρά­κτο­ρες  του συ­γκε­κρι­μέ­νου πα­ρα­γω­γι­κού κε­φά­λαιου. Ως τώ­ρα τα κα­τά­φερ­ναν. Τώ­ρα θα αρ­χί­σει να α­πο­κα­λύ­πτε­ται ό­τι αυτοί εί­ναι πρά­κτο­ρες του ρώ­σι­κου  πο­λε­μι­κού κρα­τι­κο­φα­σι­στι­κού μο­νο­πώ­λιου.
Σύμ­φω­να με το ί­διο κεί­με­νο του Ρό­ι­τερ ο γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑ­ΤΟ Ρά­σμου­σεν υ­ιο­θέ­τη­σε την κα­ταγ­γε­λί­α του ρου­μά­νου πρω­θυ­πουρ­γού μι­λώντας σε συ­γκέ­ντρω­ση δι­πλω­μα­τι­κών στε­λε­χών λέ­γο­ντας ό­τι: “Ρω­σι­κές μυ­στι­κές υ­πη­ρε­σί­ες έ­χουν κρυ­φά χρη­μα­το­δο­τή­σει και ερ­γά­ζο­νται μα­ζί με ευ­ρωπα­ϊ­κές πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ο­μά­δες για την εκ­στρα­τεί­α κα­τά του “fracking” (ε­ξό­ρυ­ξη σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου στην Ε­Ε) που έ­χει ως α­πο­τέ­λε­σμα τη δια­τή­ρη­ση της εξάρ­τη­σης της Ε­Ε α­πό το ρω­σι­κό φυ­σι­κό α­έ­ριο”. 
Α­πα­ντώ­ντας σε ε­ρω­τή­σεις με­τά την ο­μι­λί­α του ο Ρά­σμου­σεν εί­πε μετα­ξύ των άλ­λων: “Έ­χω γνω­ρί­σει συμ­μά­χους που μπο­ρούν να α­να­φέ­ρουν ό­τι η Ρω­σί­α, ως μέ­ρος των ε­ξε­λιγ­μέ­νων λει­τουρ­γιών της στην πλη­ρο­φό­ρη­ση και στην πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση, έ­χει και την ε­νερ­γή α­πα­σχό­λη­ση με τις λε­γό­με­νες μη κυβερ­νη­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις - πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ορ­γα­νώ­σεις που εργά­ζο­νται ενα­ντί­ον του σχι­στο­λι­θι­κού φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου - για να δια­τη­ρη­θεί η ευ­ρω­πα­ϊκή ε­ξάρ­τη­ση α­πό το ει­σα­γό­με­νο ρω­σι­κό φυ­σι­κό α­έ­ριο” (Ρό­ι­τερ).
Η κα­ταγ­γε­λί­α της Ρω­σί­ας α­πό τον γε­νι­κό γραμ­μα­τέ­α του ΝΑ­ΤΟ για παρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ εί­ναι ση­μα­ντι­κό ζή­τη­μα για­τί ο Ρά­σμου­σεν ή­ταν ως τώ­ρα, και συ­νε­χί­ζει να εί­ναι έ­νας ά­θλιος υ­φε­σια­κός προς τη Ρω­σί­α και το έ­δει­ξε με τη στά­ση του για την Κρι­μαί­α που εί­ναι ό­πως και των άλ­λων Ο­μπά­μα, Μέρ­κελ, Ο­λά­ντ και ΣΙΑ. Τέ­τοιες ό­μως δη­λώ­σεις τώ­ρα  δεί­χνουν ό­τι οι α­ντι­θέ­σεις στους κόλ­πους της Ε­Ε αλ­λά και των Η­ΠΑ ο­ξύ­νο­νται με την α­πο­κά­λυ­ψη της ε­πιθε­τι­κό­τη­τας της Ρω­σί­ας. Δη­λα­δή φαί­νε­ται ό­τι δεν εί­ναι πια α­διά­φο­ρο σε ό­λους τους πα­χύ­δερ­μους μο­νο­πω­λι­στές στη Δύ­ση το ό­τι ο Ο­λά­ντ έ­χει α­πα­γο­ρεύ­σει με νό­μο την ε­ξό­ρυ­ξη του σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου, ού­τε ό­τι η Μέρ­κελ, που εδώ και και­ρό ορ­γιά­ζει σε εκ­δη­λώ­σεις φι­λο­ρω­σι­σμού, έ­χει α­πα­γο­ρεύ­σει την παρα­γω­γή του α­ε­ρί­ου στην πρά­ξη ε­πι­βάλ­λο­ντας την άρ­νη­ση των το­πι­κών αρ­χών στο να δί­νουν ά­δειες με­λέ­της. Α­πό την άλ­λη με­ριά και η προ­ε­δρί­α Ο­μπά­μα, αν και δεν έ­χει τη δύ­να­μη να α­πα­γο­ρεύ­σει το σχι­στο­λι­θι­κό α­έ­ριο στις Η­ΠΑ, κά­νει ό­τι μπο­ρεί για να χτυ­πή­σει την πα­ρα­γω­γή ε­νέρ­γειας α­πό άν­θρα­κα στις Η­ΠΑ ώ­στε να μην μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί το πλε­ό­να­σμα του α­με­ρι­κά­νι­κου σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου για την τρο­φο­δο­σί­α της Ευ­ρώ­πης. Το ό­τι η α­μερι­κά­νικη προ­ε­δρί­α δεν έ­δω­σε έμ­φα­ση στις κα­ταγ­γε­λί­ες Ρά­σμου­σεν δεί­χνει πι­θα­νές α­ντι­θέ­σεις και στο ε­σω­τε­ρι­κό της α­με­ρι­κά­νι­κης υ­περ­δύ­να­μης για το ζή­τημα αυ­τό.  
*Το σχι­στο­λι­θι­κό α­έ­ριο βρί­σκε­ται σε τε­ρά­στιες πο­σό­τη­τες σε πολ­λές χώ­ρες ό­πως και στην Ε­Ε και α­νεξάρ­τη­τα α­πό την ύ­παρ­ξη πε­τρε­λαί­ου. Με πί­ε­ση νε­ρού άμ­μου και με χη­μι­κά σπά­νε τα ε­σω­τε­ρι­κά πε­τρώ­μα­τα και α­πελευ­θε­ρώ­νουν τις ε­γκλει­σμέ­νες φυ­σα­λί­δες φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου. Οι χώ­ρες που έ­χουν α­πα­γο­ρεύ­σει στην πρά­ξη την ε­ξό­ρυ­ξη του σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου εί­ναι η Γαλλί­α του Ο­λά­ντ, η Γερ­μα­νί­α της Μέρ­κελ και η Βουλ­γα­ρί­α. Σε ό­τι α­φο­ρά το σχι­στο­λι­θι­κό α­έ­ριο της Θρά­κης ού­τε λό­γος α­πό τους ρω­σό­δου­λους. Ε­δώ φυ­λά­νε τις τε­ρά­στιες και πιο εύ­κο­λα α­ξιο­ποι­ή­σι­μες πο­σό­τη­τες του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου και πε­τρε­λαί­ου που βρί­σκο­νται στη θά­λασ­σα για να τις πα­ρα­δώ­σουν στα α­φε­ντι­κά τους, και θα ε­πι­τρέ­ψουν το σχι­στο­λι­θι­κό α­έ­ριο;. 
Η Διεύ­θυν­ση Ε­νερ­γεια­κών Πλη­ρο­φο­ριών των Η­ΠΑ, ι­σχυ­ρί­ζε­ται ό­τι στην Ε­Ε υ­πάρ­χουν 470 τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια κυ­βι­κά πό­δια εκ­με­ταλ­λεύ­σι­μου σχι­στολι­θι­κού α­ε­ρί­ου ό­ταν η ζή­τη­ση στην Ε­Ε εί­ναι 18 τρισ. κυ­βι­κά πό­δια ε­τη­σί­ως.
Η ε­ξό­ρυ­ξη σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου στην Ε­Ε μειώ­νει την ε­ξάρ­τη­ση της ΕΕ α­πό τη Ρω­σί­α σε έ­να τε­ρά­στιο πο­σο­στό και ρί­χνει τις τι­μές πα­γκο­σμί­ως. Από το Capital βλέ­που­με ό­τι μό­νο στον “κε­ντρι­κό γε­ω­λο­γι­κό σχι­στο­λι­θι­κό σχη­ματι­σμό των Η­ΠΑ, το Barnett Shale στο Tέ­ξας. Σή­με­ρα α­ντλού­νται ε­κεί πε­ρί­που 150 ε­κα­τομμύ­ρια μ3 φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου η­με­ρη­σί­ως, κά­τι δη­λα­δή σαν 54,000,000,000μ3 το χρό­νο...δη­λα­δή έ­να α­ντί­στοι­χο του 11% πε­ρί­που της ε­τή­σιας Ευ­ρω­πα­ϊ­κής ζή­τη­σης”. Τα σχι­στο­λι­θι­κά κοι­τά­σμα­τα της Πο­λω­νί­ας που ε­πι­κοι­νω­νούν με τα κοι­τά­σμα­τα της δυ­τι­κής Ου­κρα­νί­ας μπο­ρούν να κα­λύ­ψουν το 11% της ε­τή­σιας κα­τα­νά­λω­σης της Ε­Ε. Στην Αγ­γλί­α ε­κτι­μώ­νται πολ­λά τρις κυ­βι­κά μέ­τρα σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου αλλά και σε ό­λη την Ε­Ε-28 (Στοιχεί­α α­πό το capital).