Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΑΠΟΚΤΑ ΦΙΛΟΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΩΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ-ΛΙΜΠΕΡΜΑΝ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Ο σχη­μα­τι­σμός κυ­βέρ­νη­σης συ­νερ­γα­σί­ας α­νά­με­σα σε Φα­τάχ και Χα­μάς ή­ταν η τα­φό­πλα­κα που έ­βα­λε ο δι­πρό­σω­πος πα­λαι­στί­νιος πρό­ε­δρος Μαχ­μούντ Α­μπάς στους πο­λύ­χρο­νους ε­θνο­α­νε­ξαρ­τη­σια­κούς α­γώ­νες του πα­λαι­στι­νιακού λα­ού. Πα­ρά τους θερ­μούς πα­νη­γυ­ρι­σμούς, η έ­στω ε­πιφα­νεια­κή συμ­φι­λί­ωση του πα­λαι­στι­νια­κού ρεύ­μα­τος για ε­θνι­κή α­νε­ξαρ­τη­σί­α
που εκ­φρά­ζει το κόμμα της Φα­τάχ με την α­νοι­χτά ι­σλα­μο­να­ζι­στι­κή ρω­σό­δου­λη συμ­μο­ρί­α Χα­μάς δεν μπο­ρεί πα­ρά να α­πο­μο­νώ­σει την πα­λαι­στι­νια­κή υ­πό­θε­ση α­πό την πα­γκό­σμια δη­μο­κρατι­κή και α­ντι­φα­σι­στι­κή κοι­νή γνώ­μη. Κι αυ­τό κυ­ρί­ως για­τί ε­νώ σε κυ­βερ­νη­τι­κό πα­λαι­στι­νια­κό ε­πί­πε­δο το Ισ­ρα­ήλ α­να­γνω­ρί­ζε­ται σαν α­νε­ξάρτη­το κρά­τος και κα­τα­δι­κά­ζε­ται η βί­α σε βά­ρος του, η ί­δια η α­ντι­ση­μι­τι­κή γε­νο­κτο­νι­κή συμ­μο­ρί­α της Χα­μάς αρ­νεί­ται φυ­σι­κά να “εγχει­ρί­σει” το ι­δε­ολο­γι­κό της προ­φίλ και να προ­βεί στις α­πα­ραί­τη­τες αλ­λα­γές. Πρό­κει­ται για βα­ρύ­τα­τη ευ­θεί­α προ­σβο­λή στα θύ­μα­τα των ε­πι­θέ­σε­ων του ι­σλα­μο­φα­σι­σμού, στους ισ­ρα­η­λι­νούς α­μά­χους αλ­λά και τους πα­λαι­στί­νιους πο­λί­τες που έ­χουν βα­σα­νι­στεί, α­κρω­τη­ρια­στεί και ε­κτε­λε­στεί α­πό τα αι­μο­δι­ψή κτή­νη των Μεσά­αλ-Χα­νί­γιε με­τά το πρα­ξι­κό­πη­μά τους στη Γά­ζα στα 2007.
   
Ό­μως ο Α­μπάς, σαν έ­μπει­ρος πο­λι­τι­κός στην υ­πη­ρε­σί­α της ρω­σι­κής υπερ­δύ­να­μης, ξέ­ρει να συν­θέ­τει ε­τε­ρό­κλη­τα ι­δε­ο­λο­γι­κά ρεύ­μα­τα στη βά­ση του που­τι­νι­κού νε­ο­να­ζι­στι­κού δόγ­μα­τος του ευ­ρα­σια­τι­σμού που ε­ξυ­πη­ρε­τεί τα στρα­τη­γι­κά η­γε­μο­νι­κά σχέ­δια της ση­με­ρι­νής Ρω­σί­ας. Σύμ­φω­να μ’ αυ­τό, κύριος ε­χθρός για την αν­θρω­πό­τη­τα εί­ναι σή­με­ρα ο δυ­τι­κός φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός, και βα­θύ­τε­ρα οι Ε­βραί­οι που υ­πο­τί­θε­ται ό­τι ε­λέγ­χουν το παγκό­σμιο χρημα­τι­στι­κό κε­φά­λαιο. Το ε­βρα­ϊ­κό (σιω­νι­στι­κό) κρά­τος χρη­σι­μεύ­ει στους ρώ­σους ε­μπνευ­στές της πα­ρα­πά­νω θε­ω­ρί­ας σαν μί­α αρ­νη­τι­κή ι­δε­ο­λο­γι­κή ση­μαί­α που θα συ­σπεί­ρω­νε γύ­ρω τους τα έ­θνη και τους λα­ούς του πλα­νή­τη στη με­γά­λη επέ­λα­ση που ε­τοι­μά­ζουν για την κα­τά­χτη­ση της πλού­σιας Δύ­σης (κι αυ­τό α­νεξάρ­τη­τα α­πό τα πραγ­μα­τι­κά ε­γκλή­μα­τα που έ­χει δια­πρά­ξει το ισ­ρα­η­λι­νό κράτος στους γεί­το­νές του ι­διαί­τε­ρα κα­τά τις δε­κα­ε­τί­ες ’60-’70). Έ­τσι ε­ξη­γεί­ται για­τί τα ψευ­το­α­ρι­στε­ρά πα­λαι­στι­νια­κά κόμ­μα­τα PFLP και DFLP ό­χι μόνο δεν κα­ταδί­κα­σαν τη συμ­φω­νί­α Χα­μάς-Φα­τάχ αλ­λά ε­ξέ­φρα­σαν και τη δυ­σα­ρέ­σκειά τους για το ό­τι δεν κλή­θη­καν να συμ­με­τά­σχουν στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις. 
 
Αυ­τό ση­μαί­νει ό­μως ε­πί­σης πως η σύ­γκλη­ση Φα­τάχ-Χα­μάς, α­ντί να εκ­δη­μο­κρα­τί­σει τους να­ζί, τους προ­σφέ­ρει για πρώ­τη φο­ρά την ι­δε­ο­λο­γι­κή η­γεμο­νί­α σε ό­λη την Πα­λαι­στί­νη βά­ζο­ντάς τους ό­μως κά­τω α­πό τον πο­λι­τι­κό έ­λεγχο του ρω­σό­δου­λου προ­έ­δρου Α­μπάς. Το υ­πο­νό­η­σε ο ί­διος ο πρώ­ην “πρω­θυ­πουργός” της Χα­μάς ό­ταν εί­πε πως με τη νέ­α κυ­βέρ­νη­ση η έ­νο­πλη πτέ­ρυ­γα του κι­νήμα­τός του θα με­τα­τρα­πεί σε ε­θνι­κό πα­λαι­στι­νια­κό στρα­τό (βλ. El Pais, 2/6). Η ι­σχυ­ροποί­η­ση των να­ζί α­να­πό­φευ­κτα θα ο­δη­γή­σει σε ε­σω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή κρί­ση. Ή­δη οι 40.000 δη­μό­σιοι υ­πάλ­λη­λοι που ερ­γά­ζο­νταν για την “κυ­βέρ­νη­ση” της Χα­μάς στη Γά­ζα και α­πο­λύ­θη­καν μέ­σα σε μί­α νύ­χτα ήρ­θαν σε σύ­γκρου­ση με τους 70.000 συ­ναδέλ­φους τους που συ­νέ­χι­ζαν να πλη­ρώ­νο­νται α­πό την Πα­λαι­στι­νια­κή Αρ­χή χωρίς ό­μως να έ­χουν α­ντι­κεί­με­νο ερ­γα­σί­ας, α­φού δεν α­να­γνω­ρί­ζο­νταν α­πό τη Χα­μάς, και κα­τέ­κλυ­σαν τις τρά­πε­ζες προ­σπα­θώ­ντας να τους ε­μπο­δί­σουν να πλη­ρω­θούν. Προ­κει­μέ­νου να ε­ξο­μα­λυν­θεί η κα­τά­στα­ση, το Κα­τάρ, η πο­λύ­τι­μη αυ­τή σύμ­μα­χος της Ρω­σί­ας στον α­ρα­βι­κό κό­σμο, προ­σφέρ­θη­κε να βο­η­θή­σει τη νέ­α κυ­βέρ­νη­ση να κα­τα­βά­λει τους μι­σθούς των υ­παλ­λή­λων, ι­διαί­τε­ρα ε­κεί­νων που ερ­γά­ζο­νταν για τις φα­σι­στι­κές αρ­χές της Χα­μάς (βλ. New York Times, 5/6).   
 
Έ­να άλ­λο, πιο ά­με­σο α­πο­τέ­λε­σμα της πα­λαι­στι­νια­κής ψευ­το-συμ­φι­λίω­σης ή­ταν η ε­ξα­γρί­ω­ση του ισ­ρα­η­λι­νού σο­βι­νι­σμού που εκ­φρά­ζε­ται κυ­ρί­ως μέ­σα α­πό την κυ­βερ­νη­τι­κή συ­νερ­γα­σί­α του ε­πε­κτα­τι­στή-ισ­ρα­η­λι­νού σο­βι­νιστή Νε­τα­νιά­χου με τον ρω­σό­δου­λο προ­βο­κά­το­ρα Λί­μπερ­μαν. Ο σχη­μα­τι­σμός της πα­λαι­στι­νια­κής κυ­βέρ­νη­σης, πέ­ρα α­πό τη δια­κο­πή των ει­ρη­νευ­τι­κών συ­νομι­λιών που προ­ξέ­νη­σε, έ­δω­σε το πρό­σχη­μα στην ση­με­ρι­νή υ­πε­ρα­ντι­δρα­στι­κή ε­πε­κτα­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση του Ισ­ρα­ήλ για να προ­χω­ρή­σει στο σχε­δια­σμό και την κα­τα­σκευ­ή νέ­ων ε­ποι­κι­σμών - αρ­χι­κά του­λά­χι­στο 1.500 οι­κι­στι­κών μο­νά­δων - στη Δυ­τι­κή Ό­χθη και την Α­να­το­λι­κή Ιε­ρου­σα­λήμ. Με την πα­ρα­πά­νω ό­μως τα­χτική των δή­θεν “α­ντι­ποί­νων” που χρη­σι­μο­ποιεί τε­λευ­ταί­α ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο η κυ­βέρ­νη­ση του Ισραήλ ό­χι μό­νο δεν κα­τα­φέρ­νει να α­πο­μο­νώ­σει τη Χα­μάς και τον Α­μπάς στην πα­γκό­σμια κοι­νή γνώ­μη, αλ­λά τους ε­νι­σχύ­ει στο έ­πα­κρο. Πο­λύ πι­θα­νό­τε­ρο εί­ναι να πε­τύ­χει τη συ­σπεί­ρω­ση του πα­λαι­στι­νια­κού λα­ού γύ­ρω α­πό τη νέ­α του κυ­βέρ­νη­ση, και ου­σια­στι­κά την γε­νο­κτό­να Χα­μάς, που μάλι­στα ε­τοι­μά­ζε­ται να προ­σφύ­γει στα διε­θνή όρ­γα­να στα ο­ποί­α συμ­με­τέ­χει για να τι­μω­ρή­σει το Ισ­ρα­ήλ. 
 
Η α­πο­μό­νω­ση του Ισ­ρα­ήλ, α­κό­μα και α­πό τον α­με­ρι­κα­νι­κό πα­ρα­δο­σιακό του σύμ­μα­χο, εί­ναι εν μέ­ρει το ε­πα­κό­λου­θο της προ­βο­κα­τό­ρι­κης ε­πι­θε­τικής πο­λι­τικής Λί­μπερ­μαν-Νε­τα­νιά­χου. Αυ­τήν την πο­λι­τι­κή α­πο­μό­νω­ση την προ­ω­θεί συ­νει­δη­τά ο ρω­σό­δου­λος προ­βο­κά­το­ρας Ο­μπά­μα, που πα­τά­ει πά­νω στον υ­φε­σια­σμό της α­με­ρι­κά­νι­κης μο­νο­πω­λια­κής α­στι­κής τά­ξης για να α­να­γνω­ρίσει χω­ρίς ε­πι­φύ­λα­ξη τη νέ­α φι­λο­να­ζι­στι­κή κυ­βέρ­νη­ση Φα­τάχ-Χα­μάς ξε­κα­θαρί­ζο­ντας ό­τι θα συ­νε­χί­σει να τη χρη­μα­το­δο­τεί και να συ­νερ­γά­ζε­ται μα­ζί της ό­πως έ­κα­νε και με τις προ­η­γού­με­νες. Ρω­σί­α, Κί­να και Ε­Ε εν­νο­εί­ται ό­τι στηρί­ζουν απ’ την πλευ­ρά τους την ψευ­το- συμ­φι­λί­ω­ση η ο­ποί­α ί­σως δεν εί­ναι τυ­χαί­ο ό­τι κα­τά­φε­ρε να επι­τευ­χθεί με­τά το περ­σι­νό ρω­σο­κί­νη­το πρα­ξι­κό­πημα του Σί­σι στη γει­το­νι­κή Αί­γυ­πτο.   
 
Η σκαν­δα­λώ­δης στή­ρι­ξη που προ­σφέ­ρουν ό­χι μό­νο οι α­να­το­λι­κοί αλ­λά και οι δυ­τι­κοί ι­μπε­ρια­λι­σμοί στο έ­κτρω­μα που θέ­λει να ο­νο­μά­ζε­ται κυ­βέρ­νηση της Πα­λαι­στί­νης εί­ναι εν­δει­κτι­κή της με­γά­λης πα­ρακ­μής στην ο­ποί­α βρίσκε­ται ο δυ­τι­κού τύ­που ι­μπε­ρια­λι­σμός αλ­λά και της τε­ρά­στιας αλ­λα­γής ισχύ­ος που έ­χει συ­ντε­λε­στεί τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια στην πε­ριο­χή της Αν. Με­σογεί­ου προς ό­φε­λος του πα­γκό­σμιου νε­ο­να­ζι­στι­κού ά­ξο­να Ρω­σί­ας-Κί­νας.