Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η αποκάλυψη: Ναζιστής ο πουτινικός εγκάθετος, ηγέτης της φιλορώσικης “δημοκρατίας” του Ντονέτσκ στην Ουκρανία

  Το σύ­νο­λο της ελλη­νι­κής ψευ­το­α­ρι­στε­ράς έ­χει στα­θεί με αυ­τα­πάρνη­ση στο πλευ­ρό του α­φε­ντι­κού της, Πού­τιν, στο δια­με­λι­σμό της Ου­κρα­νί­ας. Ό­ταν πιέ­ζο­νται, κνί­τες και συ­ρι­ζαί­οι δι­καιο­λο­γούν τη στά­ση τους με τη συμ­με­το­χή α­νοι­χτών φι­λο­να­ζι­στών και να­ζι­στών σε καί­ριες κρα­τι­κές θέ­σεις στη νέ­α ε­ξου­σί­α του Κιέ­βου.
Αυ­τή τη συμ­με­το­χή την έ­χου­με α­νοι­χτά κα­ταγγεί­λει πριν α­κό­μα α­πό την α­να­τρο­πή του ρώ­σου χα­φιέ Για­νου­κό­βιτ­ς (τό­τε κα­ταγ­γέλ­λα­με τη συμ­με­το­χή των να­ζή­δων με καί­ριο ρό­λο στο κί­νη­μα της Με­ϊ­ντάν και τη συμ­με­το­χή του να­ζι­στι­κού Σβόμπο­ντα με η­γε­μο­νι­κή θέ­ση στο μέτω­πο της α­ντι­πο­λί­τευ­σης).
 
Ω­στό­σο, η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ήρ­θε και πά­λι να δεί­ξει πού βρί­σκε­ται ο πραγ­μα­τι­κός, ο συ­μπυ­κνω­μέ­νος να­ζι­σμός στην Ου­κρα­νί­α και ο κύ­ριος ε­χθρός του λα­ού της: δεν θα μπο­ρού­σε πα­ρά να βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό του νέ­ου Χί­τλερ με τις 20.000 πυ­ρη­νι­κές κε­φα­λές στη Μό­σχα.
Στην αυ­το­α­να­κη­ρυ­χθεί­σα “Λα­ϊ­κή Δη­μο­κρα­τί­α του Ντο­νέ­τσκ”, σε μί­α εκ των δύ­ο α­να­το­λι­κό­τε­ρων ε­παρ­χιών της Ου­κρα­νί­ας, οι ο­ποί­ες κα­τοι­κούνται κα­τά πλειο­ψη­φί­α α­πό Ρώ­σους και ρω­σό­φω­νους Ου­κρα­νούς, “λα­ϊ­κός κυβερ­νή­της” (πρα­κτι­κά πρω­θυ­πουρ­γός) το­πο­θε­τή­θη­κε κά­ποιος Πά­βελ Γκου­μπά­ρεφ. Ο τύ­πος αυ­τός εί­ναι έ­νας ξε­τσί­πω­τος να­ζι­στής, ί­διος και χει­ρό­τε­ρος με τα χι­τλε­ρι­κά κα­τα­κά­θια του Σβό­μπο­ντα και του Δε­ξιού Το­μέ­α στα δυ­τι­κά, ο οποί­ος ή­ταν μέ­λος του α­νοι­χτά χι­τλε­ρι­κού - ε­θνι­κο­σο­σια­λι­στι­κού κόμ­μα­τος “Ρω­σι­κή Ε­θνι­κή Ε­νό­τη­τα” του Α­λε­ξά­ντερ Μπαρ­κά­σοφ, που ι­δρύ­θη­κε στη Μό­σχα το 1990. Το κόμ­μα αυ­τό εί­χε ορ­γα­νώ­σεις, ε­κτός της Ρω­σί­ας, σε Ε­σθο­νί­α, Λετο­νί­α, Λι­θουα­νί­α και Ου­κρα­νί­α (προ­φα­νώς ε­ντός των ρω­σι­κών μειο­νο­τή­των). Η γραμμή του ή­ταν γραμ­μή παν­σλα­βι­κής - παν­ρω­σι­κής ε­νό­τη­τας και δια­κή­ρυσ­σε την α­πέ­λα­ση ό­λων των Ε­βραί­ων, αλ­λά και ό­λων των υ­πό­λοι­πων μη ε­θνι­κά Ρώ­σων α­πό τη Ρω­σί­α. Ή­ταν ε­πί­σης ο ε­πί­ση­μος προ­στά­της των Ρώ­σων στρα­τιω­τών που διέ­πρα­ξαν ε­γκλή­μα­τα πο­λέ­μου στην Τσε­τσε­νία, κα­λώ­ντας να μην δι­κα­στούν ού­τε για τα μά­τια. Α­νή­κε μά­λι­στα μέ­χρι το 1999 στην Πα­γκό­σμια Έ­νω­ση Ε­θνι­κοσο­σια­λι­στών!
Ο να­ζι­στής Γκου­μπά­ρεφ ε­δώ και με­ρι­κά χρό­νια συμ­με­τέ­χει σε έ­να “κομ­μου­νι­στι­κό” (!!!) κόμ­μα ο­νό­μα­τι “Προ­ο­δευ­τι­κό Σο­σια­λι­στι­κό Κόμ­μα” στην Ου­κρα­νί­α, το ο­ποί­ο δη­λώ­νει α­νοι­χτά ευ­ρα­σια­τι­κό, παν­σλα­βι­στι­κό και φι­λο­ρω­σι­κό. Η­γέ­τι­δά του, α­πό το 1996, εί­ναι η Να­τά­λια Βι­τρέν­κο.
 
Στις 17 Α­πρι­λί­ου φι­λο­ρώ­σοι α­πο­σχι­στές, με τη βο­ή­θεια στρα­τιω­τι­κών συμ­βού­λων α­πό τη Ρω­σί­α, κα­τέ­λα­βαν τον πύρ­γο τη­λε­ο­πτι­κών με­τα­δό­σε­ων της πε­ρι­φέ­ρειας του Ντο­νέ­τσκ. Α­μέ­σως κα­τάρ­γη­σαν τη με­τά­δο­ση ου­κρα­νι­κών τηλε­ο­πτι­κών δι­κτύ­ων και τα α­ντι­κα­τέ­στη­σαν με ρω­σι­κά. Στις 20 Α­πρι­λί­ου, ανή­με­ρα των γε­νε­θλί­ων του Χί­τλερ, οι φι­λο­ρώ­σοι λα­κέ­δες του Κρεμ­λί­νου κόμπα­ζαν για τη “νί­κη” τους με α­ντι­ση­μιτι­κή φρα­σε­ο­λο­γί­α.  “Ε­δώ, α­πό το Σλο­βιάν­σκ,  δί­νου­με έ­να πνευ­μα­τι­κό χτύ­πη­μα στο ε­πί­πε­δο της ε­νη­μέ­ρω­σης στη βι­βλι­κή μή­τρα, στις με­τα­δό­σεις των σιω­νι­στι­κών ζό­μπι”.
Στη συ­νέ­χεια, οι ρω­σο­να­ζή­δες με­τέ­δω­σαν διά­λε­ξη του η­γέ­τη του Κόμμα­τος της Ρω­σι­κής Πνευ­μα­τι­κής Ε­νό­τη­τας Κον­στα­ντίν Πε­τρόφ, τον ο­ποί­ο το Ε­βρα­ϊ­κό Κο­γκρέ­σο Ευ­ρώ­πης - Α­σί­ας χα­ρα­κτη­ρί­ζει η­γέ­τη μιας “α­ντι­ση­μι­τικής νε­ο­πα­γα­νι­στι­κής ε­θνι­κο­μπολ­σε­βι­κι­κής σέ­χτας”.
Στην πε­ριο­χή μοι­ρά­στη­καν φυλ­λά­δια τα ο­ποί­α κα­λού­σαν τους Εβραί­ους της πε­ρι­φέ­ρειας του Ντο­νέ­τσκ να πε­ρά­σουν α­πό τις νέ­ες “αρ­χές” για κα­τα­γρα­φή, η ο­ποί­α θα τους κό­στι­ζε και 50 δο­λά­ρια Η­ΠΑ το κε­φά­λι! Η κί­νηση δια­ψεύ­στη­κε α­πό τις φι­λο­ρω­σι­κές - φι­λο­να­ζι­στι­κές α­πο­σχι­στι­κές αρ­χές ως “προ­βο­κά­τσια”, ω­στό­σο ο “πρό­ε­δρος” της “δη­μο­κρα­τί­ας” Ντέ­νις Που­σί­λιν πα­ραδέ­χθη­κε ό­τι τα α­να­τρι­χια­στι­κά α­ντι­ση­μι­τι­κά φυλ­λά­δια μοι­ρά­στη­καν α­πό ά­ντρες του, χω­ρίς ω­στό­σο να α­να­λαμ­βά­νει την ευ­θύ­νη για το πε­ριε­χό­με­νό τους.
Σύμ­φω­να με την “Έ­νω­ση κα­τά της Δυ­σφή­μη­σης”, με έ­δρα τη Νέ­α Υόρ­κη, δεν έ­χει ξε­κα­θα­ρι­στεί α­κό­μη ε­άν τα φυλ­λά­δια μοιρά­στη­καν με ευ­θύ­νη των “επί­ση­μων” α­πο­σχι­στι­κών αρ­χών, κά­ποιας ο­μά­δας στο ε­σω­τε­ρι­κό τους χω­ρίς κε­ντρι­κή κα­θο­δή­γη­ση ή α­πό κά­ποια τρί­τη πη­γή.
Ω­στό­σο, και μό­νο το γε­γο­νός ό­τι η δή­θεν “α­ντι­να­ζι­στι­κή ε­ξέ­γερ­ση” της α­να­το­λι­κής Ου­κρα­νί­ας εί­ναι θερ­μο­κή­πιο χι­τλε­ρι­κών ι­δε­ών και δρά­σης γκρε­μί­ζει σα χάρ­τι­νο πύρ­γο τα πα­ρα­μύ­θια του Κρεμ­λί­νου, αλ­λά και των άθλιων υ­πο­τα­κτι­κών του, δι­κη­γό­ρων και προ­στα­τών της Χρυ­σής Αυ­γής στις η­γεσί­ες ψευ­τοΚ­ΚΕ, ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και συ­ντρο­φιάς.
 
Σύμ­φω­να ε­ξάλ­λου με τον αρ­χι­ραβ­βί­νο της πό­λης του Ντο­νέ­τσκ, Πί­ντσας Βι­σέ­τζκι, ο γραμ­μα­τέ­ας Τύ­που της το­πι­κής “δη­μο­κρα­τί­ας”, την οποί­α οι να­ζή­δες έ­χουν το θρά­σος να α­πο­κα­λούν και “λα­ϊ­κή”,  Α­λε­ξά­ντερ Κριάκοφ,  εί­ναι “ο πιο γνω­στός α­ντι­ση­μί­της της πε­ριο­χής”.
Μέ­λη της “Λα­ϊ­κής Πο­λι­το­φυ­λα­κής του Ντον­μπάς” κα­τη­γο­ρού­νται ε­πίσης με στοι­χεί­α α­πό το­πι­κές ε­φη­με­ρί­δες (“Τα Νέ­α του Ντον­μπάς”) ό­τι ε­πι­δίδο­νται σε συ­στη­μα­τι­κή βί­α κα­τά των Ρο­μά, δέρ­νο­ντας α­κό­μη και τα γυ­ναι­κό­παι­δα και λη­στεύ­ο­ντάς τους συ­στη­μα­τι­κά στην πε­ριο­χή του Σλο­βιάν­σκ.
Ο δε “λα­ϊ­κός δή­μαρ­χος” του Σλο­βιάν­σκ Βιά­τσε­σλαβ Πο­νο­μά­ρεφ έ­χει ε­ξα­πο­λύ­σει κυ­νή­γι ε­νά­ντια στη χρή­ση της ου­κρα­νι­κής γλώσ­σας, κα­λώ­ντας τους μα­χη­τές του να ε­πεμ­βαί­νουν ό­που την α­κού­νε να μι­λιέ­ται α­πό κα­τοί­κους.
Μό­νο τέ­τοια κτή­νη θα μπο­ρού­σαν να στη­ρί­ζουν α­πό κοι­νού οι μα­χαιρο­βγάλ­τες του Κα­σι­διά­ρη, ο Τσί­πρας, ο Κου­τσού­μπας και ο Καμ­μέ­νος στα φα­νερά, και οι Σα­μα­ράς - Βε­νι­ζέ­λος - Κου­βέ­λης με την τά­χα “ου­δέ­τε­ρη” γραμ­μή τους στα κρυ­φά.
Στην ου­σί­α, οι να­ζή­δες των Σβό­μπο­ντα - Δε­ξιού Το­μέ­α στη δυ­τι­κή Ουκρα­νί­α έ­παι­ξαν το παι­χνί­δι του πα­γκό­σμιου α­φε­ντι­κού κά­θε να­ζι­σμού Πούτιν: έ­δω­σαν το έ­ναυ­σμα και τη δι­καιο­λο­γί­α για την ε­γκα­θί­δρυ­ση ε­νός α­νοι­χτά φι­λο­να­ζι­στι­κού κα­θε­στώ­τος ου­σια­στι­κής ρω­σι­κής κα­το­χής στα α­να­τολι­κά της χώ­ρας. Άλ­λω­στε η πο­λι­τι­κή αιχ­μή της στρα­τη­γι­κης τους δη­λα­δή ο κύριος ε­χθρός τους εί­ναι η δυ­τι­κού τύ­που α­στο­δη­μο­κρα­τί­α, ο φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός και θε­ω­ρούν την Ευ­ρώ­πη ε­χθρό ό­σο και τη Ρω­σί­α, ε­νώ στο πο­λι­τι­κό παι­χνί­δι ε­ξου­σί­ας μπή­καν με αρ­χη­γό τον να­ζι­στή Πα­ρου­μπί, άν­θρω­πο της προ­βο­κα­τόρι­σας και α­γα­πη­μέ­νης του Πού­τιν Τι­μο­σέν­κο. Αν αυ­τά ό­λα συν­δυα­στούν με το ό­τι δεν έ­κα­ναν τί­πο­τα για να ε­μπο­δί­σουν την ει­σβο­λή και κα­το­χή της Κρι­μαί­ας α­πό τη Ρω­σί­α και δεν κατήγγει­λαν την κυ­βέρ­νη­ση του Κί­ε­βου για την εν­δο­τι­κή και προ­δο­τι­κή στά­ση της στο ί­διο ζή­τη­μα θα ή­ταν πο­λύ πα­ράδο­ξο αν δεν α­πο­τε­λούν και οι ί­διοι κα­νο­νι­κό χα­φιέ­δι­κο α­πό­σπα­σμα της ρώ­σικης υ­περ­δύ­να­μης, για να χω­ρί­σει την Ου­κρα­νί­α στα δύ­ο, να κα­τα­πιεί τη μι­σή και να να­ζι­στι­κο­ποι­ή­σει και την υ­πό­λοι­πη.