Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Karl Marx"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της. 

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα". 


Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2023

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΟ ERTNEWS ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΗ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

Η ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Δεκάλεπτο Τοποθέτηση του σ. Ηλία Ζαφειρόπουλου στον Real fm 97,8 στην εκπομπή των Κ. Λαβίθη-Στ. Καμίνη

Δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ για τις εκλογές 25 Ιούνη 2023

ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΗ 2023

Το προεκλογικό δεκάλεπτο της ΟΑΚΚΕ 18 Μάη 2023

 

Προεκλογική εκδήλωση της ΟΑΚΚΕ  7 Μάη 2023

 Συνέντευξη στην ΕΡΤ 15 Μάη 2023

 Ραδιοφωνική εκπομπή "Στιγμιότυπα" στο ΣΚΑΙ 100,3 της 5 Μάη 2023

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Εκλογές 7ης ΙΟΥΛΗ 2019

Εκλογές 7 ΙΟΥΛΗ 2019

Άρθρα Αναφοράς 

Εκλογές 2015

Εκλογές 2015 - ΕΡΤ

Ομιλία Εκλογές 2015

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΡΩΣΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΡΟΣΕΝΚΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 

Η α­νά­δει­ξη του κρα­τι­κο-ο­λι­γάρ­χη Π. Πο­ρο­σέν­κο στην ου­κρα­νι­κή προε­δρί­α εί­ναι α­πο­τέ­λε­σμα της πο­λύ­μη­νης ε­πέμ­βα­σης και του δια­με­λι­σμού της χώ­ρας α­πό τους νέ­ους χί­τλερ του Κρεμ­λί­νου.

Ο Πο­ρο­σέν­κο - παι­δί του σο­σιαλ­φα­σι­στι­κού κα­θε­στώ­τος, φί­λος του αρ­χι­μα­φιό­ζου προμη­θευ­τή ρω­σι­κού α­ερί­ου Φιρ­τάς και πρώ­ην υ­πουρ­γός στην ρω­σό­φι­λη κυ­βέρ­νη­ση Α­ζά­ροφ της προ­εδρί­ας Για­νου­κό­βιτ­ς - εμ­φα­νί­στη­κε με τη βο­ή­θεια του Κρεμ­λί­νου σαν υ­πέρ­μα­χος της ε­θνι­κής ο­μο­ψυ­χί­ας (υ­περ­κομ­μα­τι­κός, ε­δα­φι­κή ε­νό­τη­τα, α­ντι­δια­φθο­ρά, με­ταρ­ρυθ­μί­σεις, φι­λο­δυτι­κή πο­ρεί­α και δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τη Μό­σχα) μπρο­στά στο λα­ό ό­χι μό­νο της δυ­τι­κής αλ­λά και της α­να­το­λι­κής Ου­κρα­νί­ας κι έ­τσι κα­τά­φε­ρε μί­α συ­ντρι­πτι­κή νί­κη έ­να­ντι των υ­πο­λοί­πων. Προ­η­γού­με­να, είχε λά­βει μί­α με­γά­λη ώ­θη­ση και α­πό τον Β. Κλί­τσκο που εκ­δή­λω­σε τη στή­ριξη στην υ­πο­ψη­φιό­τη­τά του.

Ο νι­κη­τής των ε­κλο­γών χρω­στά­ει τη φή­μη του κύ­ρια στην α­νά­μι­ξη που εί­χε στα γε­γο­νό­τα της Μα­ϊ­ντάν, που προ­ε­τοί­μα­σαν τη ρω­σι­κή ει­σβο­λή και την προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας. Με τα ΜΜΕ που διέ­θε­τε με­τα­ξύ άλ­λων ο κρα­τι­κο-ολι­γάρ­χης, βο­ή­θη­σε στο να δυ­να­μώ­σουν στο ε­σωτερι­κό της Μα­ϊ­ντάν οι προβο­κα­τό­ρι­κες να­ζι­φα­σι­στι­κές συμ­μο­ρί­ες του κόμ­μα­τος “Σβό­μπο­ντα” και του “Δεξιού Το­μέ­α”. Αυ­τές οι δυ­νά­μεις λει­τούρ­γη­σαν ως φό­βη­τρο για το λα­ό της α­νατο­λι­κής Ου­κρα­νί­ας εν­θαρ­ρύ­νο­ντάς τον να εί­ναι α­διά­φο­ρος ή και σε μι­κρό πο­σο­στό να τα­χθεί στο πλευ­ρό των ρώ­σων ει­σβο­λέ­ων. Ό­μως το ε­κλο­γι­κό α­πο­τέλε­σμα ήρ­θε να κα­ταρ­ρί­ψει τους ι­σχυ­ρι­σμούς των ρώ­σων που έ­κα­ναν λό­γο για να­ζι­στι­κο­ποί­η­ση της Ου­κρα­νί­ας. Συ­γκε­κρι­μέ­να, οι α­νοι­χτά να­ζι­φα­σί­στες υπο­ψή­φιοι, που τό­σο πο­λύ προ­βάλ­λο­νταν α­πό τα ρώ­σι­κα ΜΜΕ και με­ρι­κοί α­πό αυτούς ό­πως ο βρώ­μι­κος Πα­ρου­μπί κα­τεί­χαν καί­ριες θέ­σεις πο­λι­τι­κής ε­ξου­σίας έ­λα­βαν έ­να πε­νι­χρό πο­σο­στό της προ­τί­μη­σης των ου­κρα­νών ψη­φο­φό­ρων. Ο Τια­νι­μπόκ του φι­λο­να­ζι­στι­κού “Σβό­μπο­ντα” έ­λα­βε μό­λις το 1,16% ε­νώ ο Γιά­ρος του “Δε­ξιού Το­μέ­α” το εκ­πλη­κτι­κό πο­σο­στό του… 0,7%!

Ο ου­κρα­νι­κός λα­ός στα­δια­κά συ­νει­δη­το­ποιεί μέ­σα α­πό την ε­μπει­ρία του πό­σο στη­μέ­νο εί­ναι το πο­λι­τι­κό παι­χνί­δι που έ­χει φέ­ρει σε “α­ντι­πα­ράθε­ση” τους να­ζί προ­βο­κά­το­ρες της Μα­ϊ­ντάν με τους ρω­σό­δου­λους αυ­το­νο­μι­στές του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­γκάν­σκ. Ι­διαί­τε­ρα ο λαός της α­να­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας έ­χει πλέ­ον αρ­χί­σει να συ­νει­δη­το­ποιεί ό­τι αυ­τοί που η­γή­θη­καν μιας ρω­σό­φι­λης δια­με­λι­στι­κής ε­ξέ­γερ­σης στο ό­νο­μά του και ε­νά­ντια στις αρ­χές του Κιέ­βου στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν τον εκ­προ­σω­πούν. Ε­κεί έ­χουν αυ­ξη­θεί οι α­πα­γω­γές (με­τα­ξύ των ο­ποί­ων και 8 πα­ρα­τη­ρη­τών του Ο­Α­ΣΕ), οι ε­ξα­φα­νί­σεις και οι θα­να­τι­κές α­πει­λές σε βά­ρος υ­πο­στη­ρι­κτών της ου­κρα­νι­κής α­νε­ξαρ­τη­σί­ας και ε­δα­φι­κής α­κε­ραιό­τη­τας. Ο φό­βος, το χά­ος, το πλιά­τσι­κο σε κα­τα­στήμα­τα εί­ναι συ­χνό φαι­νό­με­νο. Ο­λο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ρο κα­τα­κλύζουν τις δύ­ο “αυ­τό­νο­μες λα­ϊ­κές δη­μο­κρα­τί­ες” - φα­ντά­σμα­τα έ­νο­πλοι α­πό τη Ρω­σί­α, βε­τερά­νοι της ει­σβο­λής στο Αφ­γα­νι­στάν, τσε­τσέ­νοι φα­σί­στες του ε­γκά­θε­του της Μό­σχας Κα­ντί­ροφ και άλ­λοι “μα­χη­τές” κου­βα­λη­μέ­νοι α­πό την κα­τε­χό­με­νη Γε­ωρ­γί­α και άλ­λες χώ­ρες της πρώ­ην ΕΣΣΔ που ήρ­θαν για να “βο­η­θή­σουν” τους φι­λορώ­σους α­δελ­φούς τους. Οι έ­νο­πλοι αυ­τοί εί­ναι εκ­παι­δευ­μέ­νοι, κα­λά ε­ξο­πλι­σμέ­νοι και κα­θο­δη­γη­μέ­νοι α­πό τη Μό­σχα. Ό­πως ε­ξο­μο­λο­γεί­ται ο Στα­νι­σλάβ Κουτσε­ρέν­κο, κά­τοι­κος Ντο­νέ­τσκ και φυ­σιο­θε­ρα­πευ­τής, στους New York Times (27/5): “Αυτό δεί­χνει ό­τι αυ­τός ο πό­λε­μος δεν εί­ναι κα­θα­ρός. Εί­ναι πλα­σμα­τι­κά δη­μιουρ­γη­μέ­νος. Αν αυ­τή εί­ναι μί­α ε­ξέ­γερ­ση της Λα­ϊ­κής Δη­μο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ τό­τε τι θέ­λουν ε­δώ οι ξέ­νοι;”

Οι ί­διοι οι ε­πι­κε­φα­λείς της “ε­ξέ­γερ­σης” προ­έρ­χο­νται α­πό τη Ρω­σί­α. Ο α­να­κη­ρυγ­μέ­νος “πρω­θυ­πουρ­γός” του Ντο­νέ­τσκ, Α­λε­ξά­ντερ Μπο­ρο­ντά­ι, για παρά­δειγ­μα α­νή­κε σε έ­ναν κύ­κλο ρώ­σων φα­σι­στών, παν­σλα­βι­στών που έ­βγα­ζαν την ε­φη­με­ρί­δα “Ζά­φτρα”. “Σε μια συ­νέ­ντευ­ξη” γρά­φουν οι ΝΥΤ (στο ί­διο), “ο κ. Μπο­ρο­ντά­ι εί­πε ό­τι αυ­τός και ο κ. Στρελ­κόφ, ο ρώ­σος διοι­κη­τής του Σλαβιάν­σκ, εί­χαν πά­ει μα­ζί στην Υ­περ­δνει­στε­ρί­α, μια α­πο­σχει­σθεί­σα πε­ριο­χή στη Μολ­δα­βί­α, για να υ­πε­ρα­σπι­στούν τα δι­καιώ­μα­τα των Ρώ­σων τη δε­κα­ε­τί­α του ’90. Κα­το­νό­μα­σε τις πό­λεις στη Ρω­σί­α α­πό ό­που έ­χουν έρ­θει ε­θε­λο­ντές, πε­ρι­λαμβα­νο­μέ­νου του Νο­βο­σι­μπίρ­σκ, του Βλα­δι­βο­στόκ και της Τσί­τα. Εί­πε ό­τι πι­στεύ­ει στην ι­δέ­α της Με­γά­λης Ρω­σί­ας και ό­τι εί­χε έρ­θει στην Ου­κρα­νί­α για να την υ­λο­ποι­ή­σει”.

Αυ­τός ο τρό­πος “έμ­με­σης” ε­πέμ­βα­σης ε­πι­τρέ­πει στο Κρεμ­λί­νο να ι­σχυ­ρι­στεί ό­τι το ί­διο δεν έ­χει κα­μί­α α­νά­μι­ξη α­φού δε στέλ­νει άλ­λα τα­κτι­κά στρα­τεύ­μα­τα στην Ου­κρα­νί­α, και ό­τι οι ί­διοι οι ου­κρα­νοί ε­ξε­γέρ­θη­καν και ζη­τούν αυ­το­νο­μί­α και ρω­σι­κή προ­στα­σί­α. Του ε­πι­τρέπει α­κό­μα να α­σκεί πίε­ση στο Κί­ε­βο για να το α­να­γκά­σει να ου­δε­τε­ρο­ποι­η­θεί πο­λι­τι­κά και να παρα­χω­ρή­σει ευ­ρεί­ες ε­ξου­σί­ες στις πε­ρι­φέ­ρειες. Έ­τσι θα μπο­ρέ­σει να ε­πι­βά­λει ε­πι­πλέ­ον ό­ρους που πρα­κτι­κά θα ση­μαί­νουν την οι­κο­νο­μι­κή και πο­λι­τι­κή συ­γκυ­ριαρ­χί­α της χώρας με την Ε­Ε που θα ο­δη­γή­σει στην πε­ραι­τέ­ρω α­νά­μι­ξή του στα ευ­ρω­πα­ϊ­κά πράγ­μα­τα.

Ο Πορο­σέν­κο, στα χνά­ρια του πρω­θυ­πουρ­γού του Για­τσε­νιούκ, βιάστη­κε να φα­νε­ρώ­σει τη φι­λι­κή του προ­διά­θε­ση α­πέ­να­ντι στους ό­ρους που εί­χε θέ­σει το Κρεμ­λί­νο. Ε­νώ αρ­χι­κά εμ­φα­νί­στη­κε σκλη­ρός πο­λέ­μιος των α­πο­σχι­στών, στη συ­νέ­χεια μα­λά­κω­σε ε­πι­διώ­κο­ντας “ει­ρη­νι­κή λύση”, παύ­ση των ε­χθροπρα­ξιών και συ­νο­μι­λί­ες με τον Πού­τιν - πράγ­μα που έ­κα­νε α­πευ­θεί­ας πε­τυ­χαίνο­ντας μί­α πρώ­τη α­πο­στο­λή ρώ­σου α­πε­σταλ­μέ­νου στο Κί­ε­βο για δια­πραγ­μα­τεύ­σεις α­ντί να τον α­ντι­με­τω­πί­σει στρα­τιω­τι­κά στο Ντον­μπάς και με μί­α διεθνή κα­μπά­νια κα­ταγ­γελί­ας και α­πο­μό­νω­σης του ε­πι­θε­τι­στή. Ο νέ­ος πρό­ε­δρος υ­πο­σχέ­θη­κε στο κοι­νο­βού­λιο ό­τι θα α­πο­κέ­ντρω­νε τις κρα­τι­κές ε­ξου­σί­ες, αν και α­πέ­κλει­σε το ο­μο­σπον­δια­κό μο­ντέ­λο (El Pais, 7/6). Ό­σο για την έ­ντα­ξη της χώ­ρας στο ΝΑ­ΤΟ ο ί­διος έ­χει α­πο­κλεί­σει προ­κα­τα­βο­λι­κά έ­να τέ­τοιο εν­δε­χόμε­νο. Ό­λα αυ­τά δεί­χνουν πως οι σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές του Κρεμ­λί­νου εν­θαρ­ρύ­νουν σ’ αυ­τή τη φά­ση μί­α ύ­φε­ση της έ­ντα­σης βγά­ζο­ντας α­πό το μα­νί­κι το χαρ­τί Πο­ρο­σέν­κο για να τον εμ­φα­νί­σουν σαν με­τριο­πα­θή συ­νερ­γα­ζό­με­νο με τη Ρω­σί­α και σαν τέ­τοιο σω­τή­ρα της χώ­ρας του.

Έ­να πρώ­το ση­μά­δι φαι­νο­με­νι­κής ε­ξο­μά­λυν­σης ή­ταν η α­να­κοί­νω­ση της Μό­σχας ό­τι δε θα δια­κό­ψει την προ­μή­θεια φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου στο Κί­ε­βο πα­ρά τις α­πει­λές που εί­χε δια­τυ­πώ­σει για το α­ντί­θε­το σε πε­ρί­πτω­ση που η ου­κρανι­κή πλευ­ρά α­δυ­να­τού­σε να κα­τα­βά­λει χρω­στού­με­νες δόσεις. Φαί­νε­ται πως με την ά­νο­δο του Πο­ρο­σέν­κο στην προ­ε­δρί­α οι ρώ­σοι χί­τλερ βά­ζουν μπρος το σχέ­διο για την ά­με­ση πο­λι­τι­κή και οι­κο­νο­μι­κή διείσ­δυ­σή τους στην Ε­Ε. Ένα α­πό τα πρώ­τα πράγ­μα­τα που έ­κα­νε ο νέ­ος ου­κρα­νός πρό­ε­δρος ή­ταν να επι­σημά­νει ό­τι πή­ρε ε­ντο­λή α­πό τους ψη­φο­φό­ρους για να πε­τύ­χει “τη σύν­δε­ση με την Ε­Ε, μί­α βα­θειά και ευ­ρεί­α ζώ­νη ε­λεύ­θε­ρου ε­μπο­ρί­ου και έ­να κα­θε­στώς χωρίς βί­ζα με την Ε­Ε”. Α­φού λοι­πόν έ­χουν ή­δη ξε­κι­νή­σει οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με τον Πού­τιν και η Μό­σχα έ­χει ι­σχυ­ρά συμ­φέ­ρο­ντα στην Ου­κρα­νί­α, η α­πό­φα­ση για οι­κο­νο­μι­κή σύν­δε­ση με την Ευ­ρώ­πη εί­ναι α­να­με­νό­με­νο ό­τι θα α­πο­τε­λέ­σει κι αυ­τό α­ντι­κεί­με­νο της ρω­σο-ου­κρα­νι­κής δια­πραγ­μά­τευ­σης. Αυ­τό πρέ­πει να εί­ναι το νό­η­μα της δή­λω­σης Πού­τιν ό­τι “Α­πό τη στιγ­μή που θα υ­πο­γρα­φεί η συν­θή­κη και θα τε­θεί σε ι­σχύ, θα λά­βου­με μέ­τρα για να δια­σφα­λί­σου­με τη (ρω­σι­κή) οι­κο­νο­μί­α” (Russia Today, 6/6).
Με τους πρά­κτο­ρές της στην η­γε­σί­α της Ου­κρα­νί­ας και με μί­α Δύ­ση που εί­ναι α­πρό­θυ­μη λό­γω κοι­νών συμ­φε­ρό­ντων να τους ε­μπο­δί­σει, οι ρώ­σοι σοσιαλ-να­ζί με­θο­δεύ­ουν την ε­πέ­λα­σή τους στην Ευ­ρώ­πη, πράγ­μα που θα ρί­ξει τους λα­ούς της σε μί­α πρω­το­φα­νή βαρ­βα­ρό­τη­τα. Στα χνά­ρια των πο­λι­τι­κών τους προ­γό­νων Τσά­μπερ­λαιν και Ντα­λα­ντιέ οι δυ­τι­κοί ι­μπε­ρια­λι­στές έ­χουν δε­χτεί ο­ρι­στι­κά την προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας και προ­τι­μούν να συ­να­ντιού­νται με το με­γα­λύ­τε­ρο ε­χθρό των λα­ών του πλα­νή­τη τον νέ­ο Χί­τλερ Πού­τιν στις α­ντι­να­ζι­στι­κές ε­πε­τεί­ους δί­νο­ντάς του την υ­πό­σχε­ση ό­τι “θα ξα­να­χτι­στεί έ­να μέ­ρος της ε­μπι­στο­σύ­νης τους” α­πέ­να­ντί του, ό­πως έ­κα­νε πρό­σφατα ο σι­χα­με­ρός Ο­μπά­μα.

Ε­νά­ντια σ’ αυ­τή τη γραμ­μή του κα­τευ­να­σμού που α­κο­λου­θούν οι δυ­τι­κοί μο­νο­πω­λι­στές, η γραμ­μή του ε­νιαί­ου α­ντι­φα­σι­στι­κού με­τώ­που κα­τά των νέ­ων χί­τλερ μπο­ρεί να α­να­κό­ψει την προ­έ­λα­σή τους στην Ου­κρα­νί­α και να α­πο­τρέψει τον πα­γκό­σμιο πό­λε­μο που πλη­σιά­ζει α­ποκα­λύπτο­ντας στα μά­τια της αν­θρω­πό­τη­τας ό­λο το εύ­ρος της ύ­που­λης, σύν­θε­της ρω­σι­κής ε­πι­θε­τι­κής πο­λιτι­κής.