Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

 

Ό­σο πλη­σιά­ζει ο τρί­τος πα­γκό­σμιος πό­λε­μος τό­σο η ε­ξου­σί­α της ρωσι­κής ι­μπε­ρια­λι­στι­κής υ­περ­δύ­να­μης α­πο­κτά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά δι­κτα­το­ρί­ας φα­σι­στι­κού χι­τλε­ρι­κού τύ­που, δηλ. να­ζι­στι­κού τύ­που. Αυ­τή η πο­ρεί­α εκ­δη­λώνε­ται με την α­να­βί­ω­ση στη Ρω­σί­α θε­ω­ριών ή πρα­κτι­κών όπως εί­ναι η να­ζιστι­κή ευ­γο­νι­κή, δηλ. το κί­νη­μα για τη «βιο­λο­γι­κή βελ­τί­ω­ση» της «ά­ριας φυλής»

που ή­ταν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η ρα­τσι­στι­κή με­τα­χεί­ρι­ση των Α­ΜΕ­Α, των ε­βραί­ων, ο­μο­φυ­λό­φι­λων και α­ντι­φρο­νού­ντων που ο­δή­γη­σε στην ε­ξο­λό­θρευ­σή τους. 

Πρό­σφα­τα, η φι­λοκυ­βερ­νη­τι­κή ε­φη­με­ρί­δα Komsomolskaya Pravda δη­μο­σί­ευ­σε άρ­θρο του αρ­χι­συ­ντά­κτη του ρα­διο­σταθ­μού που ε­λέγ­χει, του Γε­βγκέ­νι Αρ­σιού­χιν, στο ο­ποί­ο α­να­φε­ρό­ταν ό­τι: «Η α­πο­στρο­φή α­πέ­να­ντι στην α­σχή­μια, την α­σθέ­νεια και τον θά­να­το εί­ναι έμ­φυ­τη χά­ρη στην ε­ξέ­λι­ξη και στην φυ­σι­κή ε­πι­λογή». Γι’ αυ­τό, γρά­φει, «οι ε­λατ­τω­μα­τι­κοί άν­θρω­ποι δεν θα πρέ­πει να κά­νουν απο­γό­νους, εί­ναι κα­λύ­τε­ρο να πε­θαί­νουν κατ’ ευ­θεί­αν». «Και δεν θα πρέ­πει πο­τέ να ε­πι­τρέ­που­με στους α­νά­πη­ρους να φτά­νουν στην κο­ρυ­φή της κοι­νω­νικής πυ­ρα­μί­δας» (The Huffington Post, 23/4). 

Πα­ρά τις α­ντι­δρά­σεις που προ­κλή­θη­καν, ο δη­μο­σιο­γρά­φος πα­ρέ­μεινε στη θέ­ση του και το κεί­με­νο, που α­πο­σύρ­θη­κε αρ­χι­κά, α­νέ­βη­κε άλ­λες δύ­ο φορές με ε­λά­χι­στες τρο­πο­ποι­ή­σεις στον δια­δι­κτυα­κό τό­πο της ε­φη­με­ρί­δας. Έ­τσι η περ­σι­νή εκ­δί­ω­ξη της α­δερ­φής του γνω­στού μοντέλου Ν. Βο­ντιά­νο­βα, Οκσά­να, που πά­σχει α­πό αυ­τι­σμό, α­πό κα­φε­τέ­ρια του Νίζ­νι Νο­βγκο­ρό­ντ δεν ή­ταν κα­θό­λου τυ­χαί­ο πε­ρι­στα­τι­κό.    

Την ί­δια ώ­ρα ο ε­πι­κε­φα­λής α­σφα­λεί­ας της Ρω­σί­ας, στρα­τη­γός Α. Μπαστρί­κιν, ο­ρα­μα­τί­ζε­ται λο­γο­κρι­σί­α στο δια­δί­κτυο, στα πρό­τυ­πα του κι­νέ­ζικου σο­σιαλ­φα­σι­σμού, με φίλ­τρα κα­τά του «εξ­τρε­μι­σμού» για τα σχο­λεί­α, τα κο­λέ­για και τις βι­βλιο­θή­κες, και ε­ξω­δι­κα­στι­κό μπλοκά­ρι­σμα α­ντι­κα­θε­στωτι­κών ι­στο­σε­λί­δων, α­πευ­θύ­νο­ντας α­πό τις στή­λες της Kommersant Vlast κά­λε­σμα για την πε­ρι­στο­λή των ε­λά­χι­στων α­κό­μα πο­λι­τι­κών δι­καιω­μά­των και ε­λευ­θε­ριών: «Φτά­νει με το παι­χνί­δι της ψεύ­τι­κης δη­μο­κρα­τί­ας και των συ­νε­πα­κό­λου­θων ψευ­δο­φι­λε­λεύθε­ρων α­ξιών. Η Δη­μο­κρα­τί­α, ή η ι­σχύς του λα­ού, δεν εί­ναι τί­ποτε άλ­λο α­πό την ε­ξου­σί­α που α­σκεί­ται προς το συμ­φέ­ρον του λα­ού. Αυ­τά τα συμφέ­ρο­ντα μπο­ρούν να ε­πι­τευ­χθούν μέ­σω του κοι­νού κα­λού, ό­χι μέ­σω της α­πόλυ­της ε­λευ­θε­ρί­ας ο­ρι­σμέ­νων εκ­προ­σώ­πων της κοι­νω­νί­ας να κά­νουν ό,τι θέ­λουν» (Bloomberg View, 22/4).

Και φυ­σι­κά, η ε­πί­θε­ση κα­τά του «εξ­τρε­μι­σμού» δεν α­να­φέ­ρε­ται σε ναζι­στι­κά κα­θάρ­μα­τα ό­πως εί­ναι ο αρ­χι­συ­ντά­κτης της φι­λο-που­τι­νι­κής ε­φη­μερί­δας αλ­λά σε δη­μο­κρά­τες και α­ντι­φα­σί­στες, σε ό­σους α­ντι­δρούν στη στρα­τιωτι­κή ε­ξά­πλω­ση της ρω­σι­κής υ­περ­δύ­να­μη και ό­σους αγω­νί­ζο­νται για τα ανθρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα. Χα­ρα­κτη­ρι­στικό των ε­πι­διώ­ξε­ων του Κρεμ­λί­νου εί­ναι η πρό­σφα­τη το­πο­θέ­τη­ση στη θέ­ση του συ­νη­γό­ρου των αν­θρώ­πι­νων δι­καιω­μάτων μιας α­πό­στρα­του στρα­τη­γού της α­στυ­νο­μί­ας!!! της νυν βου­λευ­τί­νας του φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κού ψευ­το­α­ρι­στε­ρού κόμ­μα­τος της Δί­και­ης Ρω­σί­ας ο­νό­μα­τι Τατιά­νας Μο­σκάλ­κο­βα (The New York Times, 22/4).