Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΔΕΛ­ΤΙΟ ΣΑ­ΜΠΟ­ΤΑΖ: ΤΟ Ε­ΓΚΛΗ­ΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑ­ΚΕ­ΤΟ ΓΙΟΥΝ­ΚΕΡ

 

Το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Ε­πεν­δυ­τι­κό Σχέ­διο, γνω­στό και ως πα­κέ­το Γιούν­κερ, που σαν πο­λι­τι­κό του θρί­αμ­βο σε ό­σο α­φο­ρού­σε την Ελ­λά­δα το δια­φή­μι­ζε πριν ένα χρό­νο ο Τσί­πρας, α­πο­σκο­πεί στο να α­πα­ντή­σει στην πα­ρα­τε­τα­μέ­νη στα­σι­μότη­τα  ε­πεν­δύ­σε­ων και α­πα­σχό­λη­σης που α­ντι­με­τωπίζει η Ε­Ε.

Πρό­κει­ται για έ­να σχέ­διο συ­νο­λι­κού ύ­ψους 315 δισ. ευ­ρώ και  δη­μιουρ­γί­ας 1,3 ε­κατ. νέ­ων θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας που λή­γει το2017. Η χρη­μα­το­δό­τη­ση θα στρα­φεί κυ­ρί­ως στην ε­νέρ­γεια, στις με­τα­φο­ρές και σε ψη­φια­κά έρ­γα υ­πο­δο­μής σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη. Στα πλαί­σια αυ­τού του σχε­δί­ου δη­μιουρ­γή­θη­κε α) το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Τα­μεί­ο Στρα­τη­γι­κών Επεν­δύ­σε­ων, β) ο Ευ­ρω­πα­ϊ­κός Κόμ­βος Ε­πεν­δυ­τι­κών Συμ­βου­λών, που πε­ρι­λαμ­βά­νει ε­πί­σης τη δη­μιουρ­γί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Πύ­λης Ε­πεν­δυ­τι­κών Έρ­γων. 

 

Το Τα­μεί­ο, συ­νο­λι­κού ύ­ψους 21 δισ. €, ε­κτι­μά­ται ό­τι θα ε­πι­τύ­χει συ­νολι­κό πολ­λα­πλα­σια­στι­κό συ­ντε­λε­στή 1:15, α­πο­φέ­ρο­ντας πε­ρί­που 315 δισ. € σε νέ­ες επεν­δύ­σεις(www.consilium.europa.eu/el/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/). «Το Πα­κέ­το Γιούν­κερ δεν λει­τουρ­γεί με κρα­τι­κές πο­σο­στώ­σεις. Τα έρ­γα πρέ­πει να εί­ναι ώ­ρι­μα, να εί­ναι σχε­τι­κά δύ­σκο­λο να χρη­μα­το­δο­τη­θούν λό­γω υ­ψη­λού ε­πι­πέ­δου ρί­σκου και να έ­χουν υ­ψηλή προ­στι­θέ­με­νη α­ξί­α» (συ­νέ­ντευ­ξη του ε­πι­κε­φα­λής της α­ντι­προ­σω­πεί­ας της Ε­Ε στην Ελ­λά­δα, http://ec.europa.eu/ 20150929). Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι χρειά­ζε­ται σο­βα­ρή προ­ε­τοι­μα­σί­α για να χρη­μα­το­δο­τη­θούν έρ­γα α­πό αυ­τό το Σχέ­διο. «Η έλ­λει­ψη προ­καταρ­κτι­κής πε­ρι­φε­ρεια­κής κα­τα­νο­μής της υ­φι­στά­με­νης χρη­μα­το­δό­τη­σης προ­ϋπο­θέ­τει, ό­τι κα­λύ­τε­ρα θα ε­πω­φε­λη­θούν ε­κεί­νοι, οι ο­ποί­οι εί­ναι πιο δρα­στήριοι και προ­σφέ­ρουν τα κα­λύ­τε­ρα σχέ­δια» δη­λώ­νει ο εκ­πρό­σω­πος της Κο­μισιόν στη Βουλ­γα­ρί­α (http://bnr.bg/el/post/100663370/giounker). 

Με την α­να­κοί­νω­ση λοι­πόν του πα­ρα­πά­νω πα­κέ­του σε η­με­ρί­δα του παν/μιου Μα­κε­δο­νί­ας ο τό­τε α­να­πλη­ρω­τής υ­πουρ­γός οι­κο­νο­μι­κών Μάρ­δας τό­νι­ζε: «Εί­ναι έ­να πρό­γραμ­μα της τά­ξης των 12-15 δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ, έ­χει συ­γκε­κριμέ­νους προ­σα­να­το­λι­σμούς και εί­ναι έ­να πρό­γραμμα το ο­ποί­ο εί­ναι έ­τοι­μο, δεν εί­ναι στη δια­δι­κα­σί­α ε­τοι­μα­σί­ας» και πρό­σθε­τε: «Προ­βλέ­πει έ­να σύ­νολο δρά­σε­ων προς συ­ζή­τη­ση με έ­ναν ι­διαί­τε­ρα α­να­λυ­τι­κό τρό­πο και βέ­βαια θεω­ρού­με ό­τι αυ­τό το πρό­γραμ­μα μπο­ρεί να ε­γκρι­θεί και να περ­πα­τή­σει». (http://www.ert.gr/27-2-15). Ό­μως, ό­πως συ­νη­θί­ζουν οι υ­πουρ­γοί του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και αυ­τή η το­πο­θέ­τη­ση για την α­πορ­ρό­φη­ση χρη­μά­των ή­ταν έ­να με­γά­λο ψέ­μα. 

Διό­τι έ­να χρό­νο με­τά, στο συ­νέ­δριο «Χρη­μα­το­δό­τη­ση έρ­γων και ε­πενδύ­σε­ων: Η ε­πό­με­νη μέ­ρα», ο ευ­ρω­βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Χρυ­σό­γο­νος, τό­νι­σε «ότι η χώ­ρα μας μπο­ρεί και πρέ­πει να εκ­με­ταλ­λευ­τεί κά­θε ευ­και­ρί­α που προ­σφέ­ρε­ται α­πό το «πα­κέ­το Γιούν­κερ», με στό­χο να δημιουρ­γη­θούν νέ­ες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, να ε­νι­σχυ­θεί η α­νά­πτυ­ξη και να προ­σελ­κύ­σου­με ε­πεν­δύ­σεις. Ο κ. Χρυ­σό­γο­νος τό­νι­σε ό­τι πρέ­πει να ε­στιά­σου­με την προ­σο­χή μας στην ε­πι­τά­χυν­ση των δια­δι­κα­σιών και στο πλαί­σιο αυ­τό εί­ναι α­να­γκαί­ος ο συ­ντο­νι­σμός των αρ­μό­διων φο­ρέ­ων και η υ­ποβο­λή ρε­α­λι­στι­κών προ­τά­σε­ων το συ­ντο­μό­τε­ρο δυ­να­τόν». Δη­λα­δή με α­πλά λό­για ΔΕΝ Ε­ΓΙ­ΝΕ τί­πο­τα μέ­χρι τώ­ρα!

Σε ευ­ρω­πα­ϊ­κό ε­πί­πε­δο έ­χουν ε­γκρι­θεί πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 200 έρ­γα, ε­νερ­γοποιώ­ντας πε­ρί­που 76 δις ευ­ρώ ε­πεν­δύ­σε­ων, αλ­λά σ’ αυ­τά τα έρ­γα δεν υ­πάρ­χει ού­τε έ­να ελ­λη­νι­κό. Δη­λα­δή τη στιγ­μή που η ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μί­α κα­τα­στρέ­φεται με την πο­λι­τι­κή ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η κυ­βέρ­νη­ση παρου­σιά­ζει πλή­ρη α­δρά­νεια στην α­ξιο­ποί­η­ση της πο­λύ­τι­μης ρευ­στό­τη­τας που πα­ρέ­χει το «πα­κέ­το Γιουν­κέρ». Μά­λι­στα μέ­χρι τώ­ρα α­πό την υ­λο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος έ­χουν κι­νη­τοποι­η­θεί  έρ­γα, σε 22 α­πό τα 28 κρά­τη-μέ­λη της Ε­Ε. Ό­πως δή­λω­σε ο βου­λευ­τής της ΝΔ Χα­τζη­δά­κης με την ε­ρώ­τη­σή του στη Βου­λή «σύμ­φω­να με τα τε­λευ­ταί­α στοι­χεί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Τρά­πε­ζας Ε­πεν­δύ­σε­ων (Ε­ΤΕπ) η Ελ­λά­δα δεν έ­χει εκ­με­ταλ­λευτεί ού­τε έ­να ευ­ρώ α­πό τους πό­ρους του «πα­κέ­του Γιουν­κέρ»( http://www.protothema.gr/17-3).

Η κυ­βέρ­νη­ση των σα­μπο­τα­ρι­στών  δεν θέ­λει να προ­χω­ρή­σει κα­νέ­να έρ­γο για­τί η προ­ϋ­πό­θε­ση για την α­πορ­ρό­φη­ση πό­ρων εί­ναι η υ­πο­χρε­ω­τι­κή συμ­με­τοχή ι­διω­τι­κών κε­φα­λαί­ων προ­φα­νώς α­πό αυ­τά που δεν έ­ι­ναι φι­λι­κά της. «Με βά­ση τον σχε­δια­σμό, για κά­θε έ­να ευ­ρώ δη­μό­σιων πό­ρων που θα δια­θέ­τει το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Τα­μεί­ο Στρα­τη­γι­κών Ε­πεν­δύ­σε­ων, θα πρέ­πει να κι­νη­το­ποι­η­θούν 15 ευ­ρώ α­πό ι­διω­τι­κούς πό­ρους» (http://www.e-typos.com/30-10-15). Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι το ε­πεν­δυ­τι­κό κλί­μα στην Ελ­λά­δα θα πρέ­πει να εί­ναι τέ­τοιο ώ­στε οι ι­διώ­τες ε­πενδυ­τές να θέ­λουν να συμ­με­τέ­χουν. Αλ­λά πως μπο­ρεί να γί­νει αυ­τό ό­ταν τα τε­λευ­ταί­α χρόνια κα­μιά με­γά­λη ι­διω­τι­κή ε­πέν­δυ­ση δεν έ­πε­τρά­πη, ι­διαί­τε­ρα α­πό δυ­τι­κούς κα­πι­τα­λι­στές;. Η μό­νη ε­πέν­δυση που γί­νε­ται αυ­τή τη στιγ­μή, αυ­τή των με­ταλλεί­ων Χαλ­κι­δι­κής, εί­ναι υ­πό διωγ­μό. 

Τι ση­μαί­νει 10-12 δις ε­πεν­δύ­σεις στη χώ­ρα; Ση­μαί­νει αυ­ξη­ση του Α­ΕΠ σε ένα χρό­νο κα­τά 5,5%, ση­μαί­νει μεί­ω­ση του λό­γου χρέ­ος προς Α­ΕΠ, αύ­ξη­ση της α­ξιο­πιστί­ας της χώ­ρας, προ­σέλ­κυ­ση ε­πεν­δύ­σε­ων, μεί­ω­ση της α­νερ­γί­ας. Αλ­λά αυ­τά δεν εί­μαι μέ­σα στη στρα­τη­γι­κή της κατα­στρο­φής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, α­φού μια κα­τεστραμ­μέ­νη χώ­ρα μπο­ρεί να την ξε­που­λή­σει εύ­κο­λα στα ρω­σο­κι­νέ­ζι­κα α­φε­ντικά του!

 

Δημοσιεύτηκε στο φ. 512 της Νέας Ανατολής, Γενάρης-Φλεβάρης 2016