Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΩΝ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ

 

Λί­γο πριν το τέ­λος των α­γρο­τι­κών μπλό­κων, στο τέ­λος Φλε­βά­ρη, α­ντιπρο­σω­πεί­α της Ο­ΑΚ­ΚΕ, α­νέ­βη­κε στο μπλό­κο των Κερ­δυ­λί­ων στη Β. Ελ­λά­δα, στο οποί­ο μοί­ρα­σε την προ­κή­ρυ­ξη που δη­μο­σιεύ­ου­με δί­πλα τρο­πο­ποι­η­μέ­νη με τις εξε­λί­ξεις με­τά την κά­θο­δο του Μπού­τα στο Σύ­νταγμα, και μί­λη­σε  με τους αγρό­τες που κρα­τού­σαν το μπλό­κο εκ­φρά­ζο­ντας τους τη συ­μπα­ρά­στα­σή της. 

 

Ο λό­γος για τον ο­ποί­ο η Ο­ΑΚ­ΚΕ πή­γε στα Κερ­δύ­λια ή­ταν ό­τι το μπλό­κο αυ­τό, το ο­ποί­ο εκ­προ­σω­πού­σε  και άλ­λα α­γρο­τι­κά μπλό­κα της βό­ρειας Ελ­λά­δας, προ­ώ­θη­σε με πε­ρισ­σό­τε­ρη α­κρί­βεια και συ­νέ­πεια α­πό κά­θε άλ­λο τα πιο α­ντι­προ­σω­πευ­τι­κά αι­τή­μα­τα υ­πε­ρά­σπι­σης της πα­ρα­γωγής και του ει­σο­δή­ματος των μι­κρο­με­σαί­ων α­γρο­τών, και γι αυ­τό συ­γκρού­στη­κε ό­χι μό­νο με τον α­νοι­χτό ε­χθρό, την κυ­βέρ­νη­ση των σα­μπο­τέρ, αλ­λά και με τον ε­σω­τε­ρι­κό ε­χθρό, τον δια­σπα­στή των α­γρο­τών υ­πέρ της κυ­βέρ­νη­σης, την η­γε­σί­α του μπλό­κου της Νί­καιας υ­πό τον Μπού­τα του ψευ­τοΚ­ΚΕ. 

Στις συ­ζη­τή­σεις που κά­να­με φά­νη­κε ό­τι αυ­τοί που κι­νη­το­ποι­ή­θη­καν στο μπλό­κο ή­ταν ε­κεί­νοι οι μι­κρο­με­σαί­οι πα­ρα­γω­γοί που εν­δια­φέ­ρο­νταν δρα­στή­ρια για τον εκ­συγ­χρο­νι­σμό της πα­ρα­γω­γής και τις σύγ­χρο­νες με­θό­δους καλ­λιέρ­γειας, που δεν στη­ρί­ζο­νται στις κοι­νο­τι­κές επι­δο­τή­σεις αλ­λά πα­λεύ­ουν να ζουν α­πό τη δου­λειά τους, και οι ο­ποί­οι τη­ρούν βι­βλί­α και πληρώ­νουν ε­φο­ρί­α. Η πα­ρα­γω­γή των προ­ϊ­ό­ντων τους κα­τά έ­να μέ­ρος της ε­ξά­γε­ται και κα­τά το άλ­λο τρο­φο­δο­τεί την ντό­πια α­γο­ρά. Γιαυ­τό το λό­γο και εί­χαν σαν αί­τη­μα μι­κρά α­φο­ρολό­γη­τα πο­σά (12000 ευ­ρώ) και ζη­τού­σαν μη­τρώ­ο α­γρο­τών για να ξε­κα­θα­ρι­στεί ποιοι εί­ναι α­γρό­τες και ποιοι δεν εί­ναι. Ή­ταν έκ­δη­λη η αγα­νά­κτη­σή τους για την υ­πο­νό­μευ­ση του α­γώ­να τους α­πό τις με­θο­δεύ­σεις του Μπού­τα που έ­δω­σαν στή­ριξη και ώ­θη­ση στην κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή.

Τε­λειώ­νο­ντας οι α­γρό­τες μας εί­παν ό­τι θα συ­νε­χί­σουν τις πα­ρεμ­βάσεις τους, ό­τι προ­γραμ­μα­τί­ζουν να κα­τέ­βουν στην Α­θή­να ό­ταν θα ψη­φί­ζο­νται τα μέ­τρα που τους α­φο­ρούν και ό­τι θα ορ­γα­νώ­σουν α­κό­μη  πα­ρα­πέ­ρα τον α­γώ­να τους.

 

Δημοσιεύτηκε στο φ. 512 της Νέας Ανατολής, Γενάρης-Φλεβάρης 2016