Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Πως ο Σύ­ρι­ζα στή­νει το νέ­ο κο­μπρα­δό­ρι­κο κρά­τος

 

Οι ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕΛ δεν σα­μπο­τά­ρουν μό­νο κά­θε βιο­μη­χα­νί­α που έ­χει δυ­τι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, αλ­λά, ταυ­τό­χρο­να προ­ω­θούν και τα συμ­φέ­ρο­ντα της νέ­ας ρωσό­δου­λης με­γα­λο­α­στι­κής τά­ξης της χώ­ρας και η ο­ποί­α έ­χει α­να­δυ­θεί και γι­γαντω­θεί κυ­ρί­ως, μέ­σα α­πό τις κρα­τι­κές προ­μή­θειες που της δί­νο­νταν με σκαν­δα­λώ­δεις ό­ρους. 

 

ΣΤΟΝ ΚΟΚ­ΚΑ­ΛΗ

Με έ­να στη­μέ­νο δια­γω­νι­σμό ο πρώ­ην πρά­κτο­ρας της Στά­ζι Κόκ­κα­λης πήρε τη με­ρί­δα του λέ­ο­ντος για την κα­τα­σκευ­ή οι­κί­σκων για τους πρό­σφυ­γες. Συγκε­κριμ­μέ­να, η προ­κή­ρυ­ξη έ­γι­νε στις 23:10 την 1η Φε­βρουα­ρί­ου 2016, ο δια­γω­νι­σμός ξε­κί­νη­σε στις 08:00 το πρω­ί της 2ας Φε­βρουα­ρί­ου και ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε στις 17:00 το α­πό­γευ­μα της ί­διας η­μέ­ρας. Ό­πως εί­πε η κυ­βέρ­νη­ση δεν προ­χώ­ρη­σε σε διε­θνή δια­γω­νι­σμό, αλ­λά προ­σκά­λε­σε 7 ε­ται­ρί­ες για να κα­τα­θέ­σουν προ­σφο­ρές. Στην προ­κή­ρυ­ξη α­να­φέ­ρε­ται πως «λό­γω του ε­ξαι­ρε­τι­κά σύ­ντο­μου χρό­νου που ορίζε­ται για την προ­μή­θεια και πα­ρά­δο­ση των οι­κί­σκων, δεν εί­ναι ε­φι­κτή η τήρη­ση των προ­θε­σμιών που προ­βλέ­πο­νται για τις α­νοι­κτές, κλει­στές ή με διαπραγ­μά­τευ­ση με δη­μο­σί­ευ­ση προ­κή­ρυ­ξης δια­γω­νι­σμού δια­δι­κα­σί­ες που προ­βλέ­πο­νται α­πό το Π.δ. 60/2007» (http://www.thepressproject.gr/article/89360/16-2-16). Έ­τσι η η Intrakat του Κόκ­κα­λη α­νέ­λα­βε τους 359 α­πό τους 769 συ­νο­λι­κά οι­κί­σκους για τους πρό­σφυ­γες.

ΣΤΟΝ ΜΠΟ­ΜΠΟ­ΛΑ

Ό­ταν πρό­κει­ται να δω­θεί μια κρα­τι­κή προ­μή­θεια σε άλ­λον ε­κτός των ρωσό­δου­λων κρα­τι­κο­α­στών, ο ΣΥ­ΡΙΖΑ και λοι­ποί οι­κο­λό­γοι θυ­μού­νται την προ­στα­σί­α του πε­ρι­βάλ­λο­ντος και την υ­πε­ρά­σπι­ση του κρά­τους. Ό­ταν ό­μως πρόκει­ται για τα συμ­φέ­ρο­ντα του κυ­ρί­αρ­χου τμή­μα­τος της α­στι­κής τά­ξης που υπη­ρε­τούν τό­τε ό­χι μό­νο τα ξε­χνούν αλ­λά κά­νουν τα πά­ντα για να τα υ­πε­ρα­σπίσουν. Ο λό­γος για τη λει­τουρ­γί­α του Α­πο­τε­φρω­τή­ρα Ε­πι­κιν­δύ­νων Ια­τρι­κών Απο­βλή­των που λει­τουρ­γεί στη Φυ­λή της Ατ­τι­κής, για τον ο­ποί­ο θε­ω­ρού­σαν ό­τι έ­πρε­πε να α­πο­μακρυν­θεί α­πό τη θέ­ση που βρί­σκε­ται σή­με­ρα με το αι­τιο­λογη­τι­κό ό­τι βρί­σκε­ται κο­ντά σε α­στι­κή και κατοι­κη­μέ­νη πε­ριο­χή. Για αυ­τό το θέ­μα μά­λι­στα εί­χαν κα­τα­θέ­σει ε­ρώ­τη­ση στη Βου­λή το Δε­κέμ­βριο του 2013, 29 βουλευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (με­τα­ξύ αυ­τών και η Δού­ρου), ε­νώ λί­γους μή­νες αρ­γό­τε­ρα και συ­γκε­κρι­μέ­να στις 3 Α­πρι­λί­ου 2014, η Δού­ρου με­τέ­τρε­πε την πρό­τα­ση αυ­τή σε προ­ε­κλο­γι­κή της ση­μαί­α, στο πλαί­σιο πα­ρου­σί­α­σης του ε­ναλ­λα­κτι­κού της σχε­δί­ου για τη δια­χεί­ρι­ση των α­πορ­ριμ­μά­των. Ό­λα αυ­τά ω­στό­σο «δεν πτό­η­σαν τη διοί­κη­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας και του ΕΔ­ΣΝΑ που προ­χώ­ρη­σαν στην κα­τα­κύ­ρω­ση του δια­γω­νι­σμού στην πλειο­δό­τρια κοινοπρα­ξί­α, Η­λέ­κτωρ Α­Ε – Άρ­ση Α­Ε, η ο­ποί­α θα συ­νε­χί­σει και για τα ε­πό­με­να 3+3 χρό­νια να λει­τουρ­γεί την εν λό­γω μο­νά­δα. Το α­κό­μη πιο τρα­γε­λα­φι­κό της υ­πό­θε­σης εί­ναι ό­τι, ό­πως α­πο­κα­λύ­πτεται α­πό την σχε­τι­κή α­πό­φα­ση της Ε­κτε­λε­στι­κής Ε­πι­τρο­πής, η λει­τουρ­γί­α της Μο­νάδας θα γί­νει με την υ­πο­γρα­φή ΣΥΜ­ΒΑ­ΣΗΣ ΠΑ­ΡΑ­ΧΩ­ΡΗ­ΣΗΣ, πα­ρό­μοιων δη­λαδή συμ­βά­σε­ων με αυ­τές που έ­χει υ­πο­γρά­ψει το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο για τη λειτουρ­γί­α των αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μων» (http://limani24.gr/2-2-16). 

Τις συμ­βά­σεις αυ­τές (τις λε­γό­με­νες ΣΔΙΤ) ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ό­λη η ψευ­το­αρι­στε­ρά τις α­πέρ­ρι­πτε συλ­λή­βδην κα­θό­τι μό­λυ­ναν το «ιε­ρό» τους κρά­τος, το ο­ποί­ο με πά­θος υ­πε­ρα­σπί­ζο­νταν. Ό­ταν ό­μως πρό­κει­ται για τα συμ­φέ­ρο­ντα του Μπό­μπο­λα, δη­λα­δή της φι­λο­ρώ­σι­κης με­γα­λο­α­στι­κής τά­ξης ό­λα τα ξε­χνούν.

Εί­πα­με, πά­νω α­πό ό­λα τα συμ­φέ­ρο­ντα της τά­ξης τους!

ΣΤΟ ΓΕΡ­ΜΑ­ΝΟ

Δεν εί­ναι ό­τι δί­δουν μό­νο προ­μή­θειες στους δι­κούς τους με­γα­λο­α­στούς αλ­λά υ­πε­ρα­σπί­ζο­νται  τα συμ­φέ­ρο­ντά τους με κά­θε τρό­πο. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα ο ψευ­το­οι­κο­λό­γος Τσι­ρώ­νης στέ­λε­χος των Οι­κο­λό­γων Πρά­σι­νων. Ο κύ­ριος αυ­τός λοι­πόν έ­χει την πα­ρα­κά­τω θέ­ση «Ο μο­να­δι­κός τρό­πος για να σω­θεί η χώ­ρα, εί­ναι να α­να­τρα­πεί το διε­φθαρ­μέ­νο κα­θε­στώς και να ε­πα­νιδρυ­θεί έ­να α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό και δί­καιο κρά­τος. Τό­τε η Ελ­λά­δα δεν θα χρειά­ζεται να φτιά­χνει …μπου­ζί και τρα­κτέρ. Θα α­ξιο­ποι­ή­σει τα στρα­τη­γι­κά της πλε­ο­νε­κτή­μα­τα και θα α­πο­κτή­σει στον πα­γκό­σμιο γε­ω­πο­λι­τι­κό χάρ­τη την θέση που της α­ξί­ζει» ( http://yannistsironis.blogspot.gr/2015/09). 

Αυ­τός λοι­πόν, που δεν θέ­λει μπου­ζί και τρα­κτέρ, δη­λα­δή δεν θέ­λει βιομη­νί­α και σύγ­χρο­νη πα­ρα­γω­γή ε­πι­σκέ­φτη­κε το ερ­γο­στά­σιο μπα­τα­ριών του Γερ­μα­νού (πα­λιό­τε­ρα μέ­λους του ψευ­τοΚ­ΚΕ) και ε­κεί έ­κα­νε τις ε­ξής δη­λώ­σεις εκ­θειά­ζο­ντας το ερ­γο­στά­σιο του Γερ­μα­νού: «Η μη ορ­θή α­να­κύ­κλω­ση των μπατα­ριών ο­δη­γεί σε σο­βα­ρό­τα­τα πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά προ­βλή­μα­τα, ό­σο και σε προ­βλή­μα­τα για τη δη­μό­σια υ­γεί­α αλ­λά και για την υ­γιει­νή και α­σφά­λεια των ερ­γαζο­μέ­νων στις μο­νά­δες, λό­γω των ε­ξαι­ρε­τι­κά ε­πι­κίν­δυ­νων στε­ρε­ών, υ­γρών και α­ε­ρί­ων α­πο­βλή­των. Ω­στό­σο, με τη σω­στή δια­χεί­ρι­ση δη­μιουρ­γού­νται ε­κατο­ντά­δες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, τα υ­λι­κά ε­πα­να­χρη­σι­μο­ποιού­νται και τα προ­βλήμα­τα για το πε­ρι­βάλ­λον εκ­μη­δε­νί­ζο­νται. Το Υ­πουρ­γεί­ο Πε­ρι­βάλ­λο­ντος προτί­θε­ται ε­πί­σης να πα­ρέμ­βει δρα­στι­κά στο χώ­ρο της δια­χεί­ρι­σης των μπα­ταριών, ώ­στε να μην α­πει­λού­νται υ­γιείς ε­πι­χει­ρή­σεις α­πό τον α­θέ­μι­το α­ντα­γωνι­σμό ό­σων δεν τη­ρούν τους πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κούς ό­ρους» (http://m.euro2day.gr/8-3-16). Μην τολ­μήσει δη­λα­δή κα­νείς να α­ντα­γω­νι­στεί το Γερ­μα­νό για­τί θα έ­χει να κά­νει με το υπουρ­γεί­ο Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, αυ­τά δή­λω­σε ο Τσι­ρώ­νης. Δεν λέ­ει ό­μως τα ί­δια και για τα με­ταλ­λεί­α Χαλ­κι­δι­κής που δεν τα α­φήνουν να λει­τουρ­γή­σουν πα­ρόλο που έ­χουν ε­γκρι­θεί οι πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κοί ό­ροι και α­πο­δε­δειγ­μέ­να ε­πι­στημο­νι­κά δεν ρυ­παί­νουν. Γιαυ­τά ο κ. Τσι­ρώ­νης κα­τα­φεύ­γει μό­νο σε ψέ­μα­τα «Παράλ­λη­λα ε­ξέ­φρα­σε το φό­βο ό­τι η ε­ται­ρεί­α δεν ε­πρό­κει­το να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει πο­τέ τη συ­γκε­κρι­μένη μέ­θο­δο, που «α­πο­τε­λεί την οι­κο­νο­μι­κή βά­ση της με­ταλλουρ­γί­ας στην Ελ­λά­δα, κα­θώς το κυά­νιο εί­ναι α­πα­γο­ρευ­μέ­νο σε ό­λη την ελ­λη­νι­κή ε­πι­κρά­τεια», ό­πως εί­πε»( http://newpost.gr/politiki/16-1-16).

ΑΥ­ΞΗ­ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑ­ΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΩ­ΜΑ­ΤΑ Α­ΣΦΑ­ΛΕΙΑΣ

Ο ρό­λος του δε­ξιο­φα­σί­στα Καμ­μέ­νου, ό­πως έ­χου­με πει και αλ­λού, ή­ταν και εί­ναι να κά­νει ε­κεί­νες τις εγ­χει­ρή­σεις στο στρα­τό που εί­ναι α­να­γκαί­ες έ­τσι ώ­στε αυ­τός να γί­νει φι­λο­ρώ­σι­κος και να παί­ξει το ρό­λο που η να­ζι­στική Ρω­σί­α θα του α­να­θέ­σει. Αυ­τό το κά­νει με την κα­τα­στρα­τή­γη­ση της ε­πε­τηρί­δας, με α­πο­στρα­τεί­ες και προ­ώ­θη­ση των φι­λο­ρώ­σων στην η­γε­σί­α του στρα­τού και της α­στυ­νο­μί­ας, δη­λα­δή του κρα­τι­κού μη­χα­νι­σμού κα­τα­στο­λής. 

Πέ­ρα ό­μως α­πό αυ­τό ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δί­νει και τά­ζει στους στρα­τιωτι­κούς και χρή­μα, ό­ταν την ί­δια στιγ­μή κό­βει μι­σθούς και συ­ντά­ξεις κα­θη­με­ρι­νά. Στην ά­σκη­ση “Παρ­με­νί­ων” τον πε­ρα­σμέ­νο Ο­κτώ­βρη ο Τσί­πρας δη­λώ­νει: «Έχω ε­γώ και ο υ­πουρ­γός την α­πό­λυ­τη συ­ναί­σθη­ση των προβλη­μά­των. Α­πό τις πρώ­τες α­πο­φά­σεις ή­ταν η ά­με­ση χο­ρή­γη­ση των ε­κτός έ­δρας για τον Έ­βρο και τα νη­σιά του Αι­γαί­ου. Προ­χω­ρά­με ά­με­σα και στο ε­πί­δο­μα Πα­ρα­με­θο­ρί­ου. Δε­σμευόμα­στε α­πό τις α­πο­φά­σεις του συμ­βου­λί­ου της Ε­πι­κρα­τεί­ας. Ξέ­ρε­τε τις δυ­σκολί­ες. Σας δια­βε­βαιώ ό­τι εί­ναι στις προ­τε­ραιό­τη­τές μας στο ο­ρα­τό μέλ­λον. Είναι υ­πο­χρέ­ω­ση της Πο­λι­τεί­ας να ε­ξα­σφα­λί­ζει α­ξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση που εγγυά­ται την α­σφά­λεια της πα­τρί­δας» (www.protothema.gr/9-10-15). Μέ­σα σε αυ­τό το πλαί­σιο ο αρ­χη­γός ΓΕ­Ε­ΘΑ με έγ­γρα­φο που ε­ξέ­δω­σε «κα­θο­ρί­ζε­ται η κα­τα­βο­λή α­πο­ζη­μί­ω­σης στο μό­νι­μο προ­σω­πικό που ε­κτε­λεί 24ω­ρη υ­πη­ρε­σί­α κα­τά τα Σάβ­βα­τα, τις Κυ­ρια­κές και τις ε­πί­ση­μες αρ­γί­ες – ό­πως αυ­τές α­να­λυ­τι­κά κα­τα­γρά­φο­νται στην σχε­τι­κή δια­τα­γή…οι πα­ρα­πά­νω μέ­ρες ε­κτός έ­δρας θα εί­ναι πέ­ρα των λοι­πών προ­βλε­πο­μέ­νων που χο­ρη­γού­νται μη­νιαί­α…» (έγ­γρα­φο ΓΕ­Ε­ΘΑ, 17-12-15). 

ΑΥ­ΞΗ­ΣΕΙΣ MONO ΣΤΟΥΣ ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΟΥΣ Υ­ΠΑΛ­ΛΗ­ΛΟΥΣ

Την ί­δια στιγ­μή που οι μι­σθοί στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α πέ­φτουν ε­λεύ­θε­ρα ή δεν υ­πάρ­χει κα­θό­λου μι­σθός για­τί έ­κλει­σε η ε­πι­χεί­ρη­ση, δί­νο­νται αυ­ξή­σεις, έ­στω και μι­κρές, στους δη­μο­σί­ους υ­παλ­λή­λους. «Αυ­ξή­σεις, που θα α­νέλ­θουν σε πο­σο­στό μέ­χρι 8% για το 52% των δη­μοσί­ων υ­παλ­λή­λων και οι ο­ποί­ες θα κατα­βλη­θούν μέ­χρι το 2020, προ­βλέ­πει το νέ­ο μι­σθο­λό­γιο για το Δη­μό­σιο, το ο­ποί­ο τέ­θη­κε σε ι­σχύ α­πό τις πρώ­τες μέ­ρες του 2016. Οι αυ­ξή­σεις θα κα­τα­βλη­θούν τμημα­τι­κά σε βά­θος τε­τραε­τί­ας, ε­νώ για ό­σους η βαθ­μο­λο­γι­κή ε­πα­να­κα­τά­τα­ξη οδη­γεί με μεί­ω­ση α­πο­δο­χών, αυ­τή θα συμ­ψη­φι­στεί με «προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά»( http://www.protothema.gr/8-1-16). Ό­μως σο­βα­ρές εί­ναι οι αυ­ξή­σεις στα λε­γό­με­να στε­λέ­χη.  Εί­ναι αυτοί που θα α­ξιο­λο­γούν και θα α­πο­λύ­ουν στο ά­με­σο μέλ­λον. Για πα­ρά­δειγ­μα οι πε­ρι­φε­ρεια­κοί διευ­θυ­ντές εκ­παί­δευ­ση-που οι 12 α­νή­κουν στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και έ­νας στους Α­ΝΕΛ- παίρ­νουν αύ­ξη­ση 20%.

Την ί­δια στιγ­μή σε πλή­ρη ε­ξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι διο­ρι­σμοί η­με­τέ­ρων σε κρα­τι­κές θέ­σεις. Ο α­πέ­ρα­ντος νε­πο­τι­σμός που τέ­τοιον δεν έ­χει ξα­να­δεί η χώ­ρα. Κά­θε εί­δους σύ­ζυ­γος, α­δελ­φός, ε­ρω­τι­κός σύ­ντρο­φος, γο­νιός, ξά­δελ­φος διο­ρί­ζε­ται α­πό τα κομ­μα­τι­κά στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙΖΑ. Α­κό­μη και αν αυ­τό το κόμ­μα χρεια­στεί να φύ­γει α­πό την κυ­βέρ­νη­ση δεν θα υ­πάρ­χει κρα­τι­κός μη­χα­νισμός που δεν θα έ­χει σε θέ­σεις κλει­διά συ­ρι­ζαί­ους γεν­νί­τσα­ρους. 

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δω­ρο­δο­κεί τους δη­μο­σί­ους υ­παλ­λή­λους για να ε­παν­δρώ­σει τον κρα­τι­κό στρα­τό του, για να φτιά­ξει τους νέ­ους πραι­τω­ρια­νούς για να τους ε­ξα­πο­λύ­ει ε­νά­ντια στο λα­ό και τους ερ­γά­τες, στη με­γά­λη δι­κτα­το­ρί­α που ο ί­διος και γε­νι­κό­τε­ρα το ρω­σό­δου­λο κα­θε­στώς ε­τοι­μά­ζει.

Ε­ΞΑΙ­ΡΕ­ΣΗ ΤΩΝ Υ­ΠΑΛ­ΛΗ­ΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥ­ΛΗΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΝΕ­Ο Α­ΣΦΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΟ

Και ε­νώ στις συ­ντά­ξεις, στις ει­σφο­ρές, στο ε­φά­παξ έ­χει συμ­βεί Αρ­μαγε­δώ­νας οι υ­πάλ­λη­λοι της Βου­λής ε­ξαι­ρού­νται. «Και αυ­τό για­τί στο εν λό­γω σχέ­διο και συ­γκε­κρι­μέ­να στο άρ­θρο 1 α­να­φέ­ρε­ται χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά πως  “για τους υ­παλ­λή­λους της Βου­λής τα θέ­μα­τα του νόμου θα ρυθ­μι­στούν α­πό τον Κανο­νι­σμό της Βου­λής”» (http://www.capital.gr/5-1-16). 

 

Δημοσιεύτηκε στο φ. 512 της Νέας Ανατολής, Γενάρης-Φλεβάρης 2016