Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΑΚΚΕ ΑΠΟ ΡΩΣΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΑΚΕΡ

  Θα πού­με, ελ­πί­ζου­με πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρα, ό­ταν ο­λο­κλη­ρω­θούν οι έ­ρευ­νες των τε­χνι­κών μας για την α­κρι­βή ε­ξέ­λι­ξη και τη μέ­θο­δο της τρι­πλής και πα­ρα­τε­τα­μέ­νης ε­πί­θε­σης του Δε­κέμ­βρη στην ι­στο­σε­λί­δα  μας.  Πά­ντως το πο­λι­τι­κά ση­μα­ντι­κό ως ε­δώ εί­ναι ό­τι ό­χι μό­νο η βα­σι­κή επί­θε­ση έ­γι­νε α­πό την Α­γί­α Πε­τρού­πο­λη (δη­λα­δή α­πό το Λέ­νιν­γκρα­ντ),
αλ­λά ό­τι, ό­πως μας εί­πα­νε οι τε­χνι­κοί μας, το εί­δος της ε­πί­θε­σης που μας έ­γι­νε εί­ναι ε­ντε­λώς ί­διο και ε­ντε­λώς χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό μιας ο­μά­δας χά­κερ του ρώ­σικου κρά­τους που λέ­γε­ται APT28  ή Sofacy Group ή Strontium, ή Fancy Bear.
Γι αυ­τήν την ο­μά­δα έ­χει κά­νει μια δια­φω­τι­στι­κή α­να­φο­ρά το πο­λύ ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο για ζη­τή­μα­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών και ί­ντερ­νετ και πα­γκό­σμιου κύ­ρους website ZDNet το Δε­κέμ­βρη που μας πέ­ρα­σε. (http://www.zdnet.com/article/russian-hacking-group-sharpens-skills/ ). Σύμ­φω­να με τους ε­ρευ­νη­τές της η­λε­κτρο­νι­κής α­σφά­λειας, τους ο­ποί­ους η ZDNet ε­πι­κα­λεί­ται,  η ο­μά­δα αυ­τή δια­λέ­γει τους στό­χους της κυ­ρί­ως α­νά­με­σα σε πο­λι­τι­κά πρό­σωπα, αλ­λά και σε ε­ται­ρί­ες τη­λε­πι­κοι­νω­νιών κα­θώς και σε α­ε­ρο­δια­στη­μι­κές εται­ρί­ες. Οι χώ­ρες ό­που η ο­μά­δα αυ­τή ανα­ζη­τά­ει τους στό­χους της εί­ναι η Ου­κρα­νί­α, η Ι­σπα­νί­α, η Ρω­σί­α, οι Η­ΠΑ και ο Κα­να­δάς, αλ­λά πά­νω απ ό­λους η πρώ­τη α­πό αυ­τές. Σύμ­φω­να με τους ει­δι­κούς η ο­μά­δα αυ­τή έ­χει βρει νέ­ους, ε­ξε­λιγ­μένους  τρό­πους να ε­πι­τί­θε­ται χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τρί­α ε­πι­θε­τι­κά βέ­λη για να μο­λύ­νουν τους στό­χους της: Υ­πο­βρύ­χιο ψά­ρε­μα με e-mails με κα­τα­σκευα­σμέ­να ντοκου­με­ντα Word και Excell που ε­πι­συ­νά­πτο­νται, με τη διεί­δυ­ση σε ι­στο­σε­λί­δες δο­λώμα­τα που φι­λο­ξε­νού­νται σε υ­πο­κλε­πτό­με­να domains, και σε κα­κό­βου­λα iFrames που ο­δη­γούν σε α­κα­ριαί­α χτυ­πή­μα­τα στο λο­γι­σμι­κό Java και Flash (zero-day exploits). 
Oι τε­χνι­κοί μας εί­παν ό­τι ό­ταν α­ντί­κρυ­σαν το πρώ­το τρί­ω­ρο χτύ­πημα στις 20 του Δε­κεμ­βρη δεν μπο­ρού­σαν να φα­ντα­στούν ό­τι σε λί­γες μέ­ρες θα αντί­κρυ­ζαν α­κρι­βώς αυ­τήν την πιο πε­ρί­πλο­κη, συν­δυα­σμέ­νη και μα­κρό­χρο­νης προ­ε­τοι­μα­σί­ας ε­πί­θε­ση, που αν και ή­ταν πο­λύ έμπει­ροι δεν εί­χαν ως τό­τε ξανα­συ­να­ντή­σει. Τους έ­κα­νε ε­ντύ­πω­ση ε­πί­σης πό­σα πολ­λά λε­φτά και τε­χνι­κά μέσα διέ­θε­ταν οι χά­κερ για να μπο­ρούν να ε­πι­τί­θε­νται ταυ­τό­χρο­να α­πό τό­σες πολ­λές με­ριές στο σέρ­βερ της Ο­ΑΚ­ΚΕ αλ­λά και α­πό γει­το­νι­κούς σέρ­βερ. 
Τους ευ­χα­ρι­στού­με θερ­μά για τις πο­λυ­ή­με­ρες προ­α­πά­θειές τους και για την προ­σο­χή και για τη σκέ­ψη που α­φιέ­ρω­σαν για να κα­τα­φέ­ρουν να πιάσουν σε έ­να καί­ριο βή­μα τον ευ­λύ­γι­στο τρα­μπού­κο, χώ­ρια α­πό τις προ­ό­δους τους που κά­να­νε για την ά­μυ­να της ι­στο­σε­λί­δας μας.
Ο βα­σι­κός λό­γος για τον ό­ποιο οι ί­διοι και τα α­φε­ντι­κά τους θα χάσουν τε­λι­κά το με­γά­λο πό­λε­μο που «στα νύ­χια» ή­δη έ­χουν ξε­κι­νή­σει κα­τά της αν­θρω­πό­τη­τας,  θα εί­ναι ό­τι και το πιο μι­κρό πο­λι­τι­κό κόμ­μα σε μια πο­λύ μι­κρή χώ­ρα, μπο­ρεί, αν πα­λεύ­ει με πά­θος για την α­λή­θεια, να βρει υ­πο­στή­ρι­ξη α­πό πο­λύ κα­λούς ει­δι­κούς, α­πό ει­δι­κούς που έ­χουν βγει και ε­κεί­νοι μέ­σα από αυ­τό το μι­κρό λα­ό και μέ­σα α­πό αυ­τή τη μι­κρή χώ­ρα και οι ο­ποί­οι δεν θα δεχτούν πο­τέ μια ξέ­νη πο­λύ με­γά­λη χώ­ρα να ε­πεμ­βαί­νει με α­λα­ζο­νεί­α στη δι­κή τους και να χτυ­πά­ει ε­κεί ό­ποιον θέ­λει και ό­τι ώ­ρα θέ­λει. 
Και το πιο βα­σι­κό: Φτά­νει μια φού­χτα άν­θρω­ποι μέ­σα σε ό­λο τον πλανή­τη  να έ­χουν δει κα­θα­ρά τα πραγ­μα­τι­κά σχέ­δια και τις τα­χτι­κές μιας υ­περ­δύ­να­μης για να της προ­κα­λούν μια α­νη­συ­χί­α ε­ντε­λώς δυ­σα­νά­λο­γη με τον ό­γκο τους.
Εν­νο­ού­με τον προ­σω­ρι­νό ό­γκο τους.