Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ, ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

 

Συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα των λιμενεργατών

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με την ου­σια­στι­κή συ­ναί­νε­ση ό­λων των κομ­μά­των και με πα­ρά­νο­μες με­θο­δεύ­σεις προ­ε­τοι­μά­ζει δή­θεν ι­διω­τι­κο­ποί­η­ση, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα κρα­τι­κο­ποί­η­ση του λι­μα­νιού του Πει­ραιά σπό το κι­νέ­ζι­κο φα­σι­στι­κό, α­ντερ­γα­τι­κό και διε­φθαρ­μέ­νο κρά­τος.

Πρό­κει­ται για πα­ρά­δο­ση της ε­μπο­ρι­κής πύ­λης της χώ­ρας σε μια ι­μπε­ρια­λι­στι­κή φα­σι­στι­κή με­γά­λη δύ­να­μη που λει­τουρ­γεί ή­δη με λη­στρι­κούς και α­ποι­κιο­κρα­τι­κούς ό­ρους στις προ­βλή­τες 2 και 3, και τη με­τα­τρο­πή της σε ένα α­πέ­ρα­ντο δου­λο­κτη­τι­κό κά­τερ­γο. Αυ­τό το στό­χο έχει ο δια­γω­νι­σμός για την πώ­λη­ση του 51% έ­ως 67% των με­το­χών του ΟΛ­Π, στη διάρ­κεια του ο­ποί­ου η κυ­βέρνη­ση έ­χει πα­ρέμ­βει ε­πα­νει­λημ­μέ­να υ­πέρ του ε­νός υ­πο­ψη­φί­ου. Συ­γκε­κρι­μέ­να: Το Σε­πτέμ­βρη ο Τσί­πρας συ­να­ντή­θη­κε με τον πρό­ε­δρο της Κί­νας και δή­λω­σε τη στή­ρι­ξή του στις κι­νέ­ζι­κες ε­πεν­δύ­σεις στη ναυ­τι­λί­α και στις με­τα­φορές. Το Νο­έμ­βρη ο υ­πουρ­γός Ε­ξω­τε­ρι­κών Ν. Κο­τζιάς συ­να­ντή­θη­κε με τον υ­φυ­πουργό Ε­ξω­τε­ρι­κών της Κί­νας και δέ­χθη­κε τις ευ­χα­ρι­στί­ες του για την κρα­τι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη της δρα­στη­ριό­τη­τας της ΚΟ­ΣΚΟ. Ο υ­πουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών Σταθά­κης πα­ρα­δέ­χθη­κε α­νοι­χτά στη Βου­λή ό­τι γί­νο­νται δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μετα­ξύ του ΤΑΙ­ΠΕΔ και της ΚΟ­ΣΚΟ για να αλ­λά­ξουν οι ό­ροι του δια­γω­νι­σμού δή­θεν προς ό­φε­λος του ελ­λη­νι­κού δη­μο­σί­ου, και στην ου­σί­α υ­πέρ του κι­νέ­ζι­κου δη­μο­σί­ου. Στην πραγ­μα­τι­κότη­τα οι πα­ρεμ­βά­σεις αυ­τές α­πο­σκο­πούν στην ε­ξου­δε­τέ­ρω­ση ε­νός πο­λύ ι­σχυ­ρού α­ντα­γω­νι­στή της ΚΟ­ΣΚΟ, της δα­νέ­ζι­κης με­τα­φορι­κής Maersk, ε­νός ι­διω­τι­κού μο­νο­πω­λί­ου που λει­τουρ­γεί με ευ­ρω­πα­ϊ­κούς ό­ρους και δεν έ­χει ι­στο­ρι­κό ω­μής κα­τα­πά­τη­σης ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των όπως η ΚΟ­ΣΚΟ, του­λά­χι­στον στην Ευ­ρώ­πη.


Ε­μείς, ό­πως και τα συν­δι­κά­τα των λι­με­νερ­γα­τών, εί­μα­στε ε­ντε­λώς αντί­θε­τοι με την ι­διω­τι­κο­ποί­η­ση ό­λου του λι­μα­νιού α­πό ο­ποια­δή­πο­τε Maersk. Καμί­α χώ­ρα δεν πα­ρα­χω­ρεί τη λει­τουρ­γί­α των λι­μα­νιών της σε ι­διώ­τες, πό­σο μάλλον σε μια ξέ­νη δύ­να­μη. Τα με­γά­λα λι­μά­νια συνδέ­ο­νται με την ύ­παρ­ξη της βιο­μη­χα­νί­ας, του ε­μπο­ρί­ου και των με­τα­φο­ρών μιας χώ­ρας. Ει­δι­κά το λι­μά­νι του Πει­ραιά δια­σφα­λί­ζει και τη ζω­τι­κή σύν­δε­ση των νη­σιών με το χερ­σαί­ο έδα­φος. Ό­μως γι’ αυ­τό το­νί­ζου­με ό­τι ο με­γα­λύ­τερος κίν­δυ­νος εί­ναι α­πό την κι­νέ­ζι­κη κρα­τι­κο­ποί­η­ση του λι­μα­νιού και ό­τι πολ­λοί α­πό ό­σους φω­νά­ζουν ε­νά­ντια στην ι­διω­τι­κο­ποί­η­ση του στο βά­θος δου­λεύ­ουν μα­ζί με την κυ­βέρ­νηση μό­νο για την ε­ξου­δε­τέ­ρω­ση κά­θε α­ντα­γω­νι­στή της ΚΟ­ΣΚΟ στον ψευ­το­δια­γωνι­σμό που βρί­σκεται σε ε­ξέ­λι­ξη. Μά­λι­στα, ρί­χνουν την ευ­θύ­νη για αυ­τόν στην τρό­ι­κα, ό­ταν η ε­πι­λο­γή της με­θό­δου της α­πο­κρα­τι­κο­ποί­η­σης εί­ναι α­πο­κλει­στι­κή ευ­θύ­νη του ελ­λη­νι­κού κρά­τους. 

Το ξε­πού­λη­μα στην Κό­σκο ε­τοι­μά­ζε­ται μέ­σα α­πό την α­δια­φά­νεια και την κα­τάρ­γη­ση των α­νοι­χτών δια­βου­λεύ­σε­ων με τη διοί­κη­ση του ΟΛ­Π και τους ερ­γα­ζό­με­νους. Δεν έ­χει ξε­κα­θα­ρί­σει α­κό­μα το πε­ριε­χό­με­νο της νέ­ας σύμ­βα­σης με­τα­ξύ του ΟΛ­Π και του δη­μο­σί­ου για την πα­ρα­χώρη­ση του λι­μα­νιού και δεν έ­χει συ­γκρο­τη­θεί ο φο­ρέ­ας που θα α­σκεί τη δη­μό­σια ε­πο­πτεί­α στο λι­μάνι. Αυ­τή η ρευ­στό­τη­τα διώ­χνει τους ε­πεν­δυ­τές που λει­τουρ­γούν με ό­ρους αγο­ράς, ε­νώ ευ­νο­εί α­φά­ντα­στα την ΚΟ­ΣΚΟ με τους δε­σμούς της στην κυ­βέρ­νη­ση και στην το­πι­κή αυτο­διοί­κη­ση. Ση­μειώ­νου­με ε­δώ ό­τι την ί­δια στιγ­μή που δεν έ­χει διευ­κρι­νι­σθεί τι θα γί­νει με τη ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή ζώ­νη στο Πέ­ρα­μα, το Νο­έμ­βρη οι δή­μαρ­χοι Ε­λευ­σί­νας, Α­σπρο­πύρ­γου και Με­γά­ρων με ε­πικε­φα­λής τους το συ­ρι­ζαί­ο Λα­γου­δά­κη του Πε­ρά­μα­τος, ε­πι­σκέ­φθη­καν την κι­νέζι­κη πρε­σβεί­α για να προ­ω­θή­σουν τη συ­νερ­γα­σί­α με την Κί­να στη ναυ­πη­γο­ε­πισκευ­ή! Οι ί­διοι πα­νη­γύ­ρι­σαν ό­ταν ε­ξαι­ρέ­θη­κε το θα­λάσ­σιο μέ­τω­πο του πρώ­ην συ­γκρο­τή­μα­τος των λι­πα­σμά­των Δρα­πε­τσώ­νας α­πό τη σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης τά­χα για να α­πο­κτή­σει ο λα­ός του Πει­ραιά ά­με­ση πρό­σβα­ση σε μια πα­ρα­λί­α, αλλά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για­τί έ­τσι θα α­κυ­ρω­θούν οι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες ε­πεν­δύ­σεις του ΟΛ­Π για την κρουα­ζιέ­ρα που εν­δια­φέ­ρουν τη Maersk πο­λύ πε­ρισσό­τε­ρο α­πό ό­σο την ΚΟ­ΣΚΟ.


Ε­πί­σης μέ­σα α­πό την α­έ­να­η πα­ρά­τα­ση του δια­γω­νι­σμού και ό­σο η ρωσό­δου­λη κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα με­θο­δεύ­ει την οι­κο­νο­μι­κή κα­τα­στρο­φή της χώ­ρας, δια­σφα­λί­ζε­ται ό­λο και πιο χα­μη­λό τί­μη­μα α­φού δεν έ­χει ο­ρι­στεί κα­νέ­να πλαφόν.

Α­σφα­λώς κα­νέ­να άλ­λο κρά­τος δεν θα δια­νο­ού­νταν να πα­ρα­δώ­σει το πρώ­το λι­μά­νι του στο κι­νέ­ζι­κο κρα­τι­κό μο­νο­πώ­λιο, που κα­ταγ­γέλ­θη­κε πως χρησι­μο­ποί­η­σε το λι­μά­νι της Νά­πο­λης της Ι­τα­λί­ας για να κά­νει λα­θρε­μπό­ριο στην Ευ­ρώ­πη βα­φτί­ζο­ντας ε­κεί τα κι­νέ­ζι­κα προ­ϊ­ό­ντα σε ευ­ρω­πα­ϊ­κά σε συνερ­γα­σί­α με την ι­τα­λι­κή Κα­μό­ρα. Μό­νο στην Ελ­λά­δα θα γι­νό­ταν έ­να τέ­τοιο έ­γκλη­μα κα­τά του ελ­λη­νι­κού λα­ού και των λα­ών της Ευ­ρώ­πης, για­τί μό­νο ε­δώ την εξου­σί­α α­σκεί ε­δώ και χρό­νια έ­να πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς που ε­ξυ­πη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα της ρώ­σι­κης υ­περ­δύ­να­μης και της συμ­μά­χου της Κί­νας μέ­νο­ντας στην Ευ­ρώ­πη μό­νο για να την υ­πο­νο­μεύ­ει. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ο Τσί­πρας πή­γε να υπο­δε­χθεί τον κι­νέ­ζι­κο πο­λε­μι­κό στό­λο ό­ταν ήρ­θε τον Φλεβά­ρη στον Πει­ραιά και α­νέ­βη­κε σε μί­α φρε­γά­τα α­πό ό­που έ­κα­νε δη­λώ­σεις υ­πέρ της ΚΟ­ΣΚΟ.

Να για­τί ό­λα τα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα, ι­διαί­τε­ρα τα ρω­σό­δου­λα της ψευ­το­α­ρι­στε­ράς - που πα­ντού αλ­λού κά­νουν πως κό­πτο­νται για τα ερ­γα­τικά δι­καιώ­μα­τα - ε­πι­τρέ­πουν στην ΚΟ­ΣΚΟ να α­πα­σχο­λεί ερ­γά­τες εί­τε η ί­δια απευ­θεί­ας, εί­τε μέ­σω ερ­γο­λά­βων, χω­ρίς συν­δι­κα­λιστικά δι­καιώ­μα­τα, χω­ρίς συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις ερ­γα­σί­ας, χω­ρίς ω­ρά­ριο και αρ­γί­ες, με το βάρ­βα­ρο καθε­στώς της 24ω­ρης δια­θε­σι­μό­τη­τας, μη­δα­μι­νά με­ρο­κά­μα­τα, α­πλή­ρω­τες υ­πε­ρω­ρίες, χω­ρίς στοι­χειώ­δεις συν­θή­κες α­σφά­λειας. Να για­τί η ψευ­το­α­ρι­στε­ρά δεν πιέ­ζει να υ­πάρ­χει κά­ποια πρό­βλε­ψη για τις ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις στους ό­ρους του δια­γω­νι­σμού. Ε­πί­σης μό­νο έ­να τέ­τοιο δια­κομ­μα­τι­κό κα­θε­στώς θα δε­χόταν τους δι­κούς της κα­τα­πλε­ο­νε­κτι­κούς ό­ρους με την κα­τάρ­γη­ση του ε­λάχι­στου εγ­γυ­η­μέ­νου ε­νοι­κί­ου. Αν πά­ρει τον ΟΛ­Π η ΚΟ­ΣΚΟ θα πλη­ρώ­νει πλέ­ον στον ε­αυ­τό της το νοί­κι για τις προ­βλή­τες 2 και 3! Τέ­λος, μό­νο έ­να τέ­τοιο κα­θε­στώς θα ε­ξα­σφά­λι­ζε στην ΚΟ­ΣΚΟ να μην πλη­ρώ­νει φό­ρους με σκαν­δα­λώ­δεις φο­ρο­απαλ­λα­γές. Πρό­σφα­τα η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ε­πι­τρο­πή με α­πό­φα­σή της, με­τά α­πό προ­σφυ­γή της Ο­ΜΥ­ΛΕ, της ο­μο­σπον­δί­ας των λι­με­νερ­γα­τών που ου­σια­στι­κά πο­λι­τι­κο-συν­δι­κα­λι­στι­κά μό­νη της -και προς τι­μήν της- α­ντι­στέ­κε­ται σε αυ­τό το ε­θνικό έ­γκλη­μα, χα­ρα­κτή­ρι­σε τις φο­ρο­α­παλ­λα­γές αυ­τές κρατι­κές ε­νι­σχύ­σεις, και ζή­τη­σε α­πό το ελ­λη­νι­κό κρά­τος να ει­σπρά­ξει α­πό την ΚΟ­ΣΚΟ το πο­σό των 40 ε­κατ Ευ­ρώ που έ­χει ω­φε­λη­θεί, δη­λα­δή σχε­δόν ό­σα έ­δω­σε για προ­κα­τα­βο­λή για να πά­ρει την προ­βλή­τα 2!!! Α­ντί­θε­τα η που­λη­μέ­νη  ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση α­πο­φάσι­σε να κά­νει προσφυ­γή κα­τά της α­πό­φα­σης και υ­πέρ της ΚΟ­ΣΚΟ!!!

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στον ΟΛ­Π δεν πρέ­πει να πα­ρα­συρ­θούν και αυ­τή τη φορά, α­πό την ψευ­το­α­ρι­στε­ρά και ε­κεί­να τα συν­δι­κα­λι­στι­κά όρ­γα­να που ση­κώ­νουν πά­λι το νε­φε­λώ­δες και ου­σια­στι­κά πα­ρα­πλα­νη­τι­κό σύν­θη­μα «Ό­χι στην ι­διω­τι­κο­ποί­η­ση» χω­ρίς να κά­νουν κε­ντρι­κή την κα­ταγ­γελί­α του κι­νέ­ζι­κου κά­τερ­γου. Αυ­τοί πά­νε τους λι­με­νερ­γά­τες για νέ­ους συμ­βι­βα­σμούς και συμ­φωνί­ες ε­ξα­γο­ράς. Σή­με­ρα πέ­φτουν οι μά­σκες ι­διαί­τε­ρα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που τό­τε οργά­νω­νε α­περ­γί­ες διαρ­κεί­ας στον ΟΛ­Π ό­χι ε­νά­ντια στην ΚΟ­ΣΚΟ, αλ­λά στην πρά­ξη υ­πέρ της, για να μπο­ρέ­σει αυ­τή να πά­ρει το λι­μά­νι χω­ρίς το βα­ρί­δι των «α­κρι­βών» λι­με­νερ­γα­τών που α­νέ­λα­βε να τους διώ­ξει το κρά­τος πλη­ρώ­νο­ντας σχε­τι­κά α­κρι­βές «α­πο­κα­τα­στά­σεις» ώ­στε να α­ντι­κα­τα­στα­θούν α­πό ερ­γά­τες του κά­τερ­γου.
Πρέ­πει να υ­πο­στη­ρί­ξου­με α­πο­φα­σι­στι­κά τον α­γώ­να των λι­με­νερ­γατών για να α­πο­τρα­πεί αυ­τό το α­κό­μα πιο με­γά­λο έ­γκλη­μα με κε­ντρι­κό αί­τη­μα να κα­ταρ­γη­θεί το ά­βα­το κρά­τος της ΚΟ­ΣΚΟ και να α­πο­τρα­πεί η ε­πέ­κτα­ση της φασι­στι­κής μαυ­ρί­λας του, της δια­φθο­ράς του  και  του φι­λο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμού του (προ­σλαμ­βά­νει μα­ζι­κά τους να­ζί σαν ερ­γο­δη­γούς) σε ό­λη την πό­λη του Πει­ραιά και σε ό­λο το λε­κα­νο­πέ­διο.
Αθήνα, 28/12/2015