Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 

Στη Νέ­α Ανα­το­λή εί­χα­με ανα­φερ­θεί πρό­σφα­τα στο κάλ­πι­κο ήθος που πλα­σά­ρει από την ώρα που υπέ­κλε­ψε τη λα­ϊ­κή ψή­φο ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, διο­ρί­ζο­ντας αυ­στη­ρά τα δι­κά του παι­διά σε υψη­λές θέ­σεις του κρα­τι­κού μη­χα­νι­σμού και των ΔΕ­ΚΟ με πα­χυ­λούς μι­σθούς και ανύ­παρ­κτα ή αμφι­λε­γό­με­να τυ­πι­κά προ­σό­ντα.

Η συ­νέ­χεια δια­γρά­φε­ται αρκε­τά ενδια­φέ­ρου­σα, με δυο τρα­ντα­χτά ονό­μα­τα να φι­γου­ρά­ρουν στην κο­ρυ­φή των «η­θι­κών».

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑΘΑΚΗ

Ο ένας εί­ναι ο υπουρ­γός Οι­κο­νο­μί­ας Γ. Στα­θά­κης, ο οποί­ος εί­χε εκλε­γεί βου­λευ­τής τον Ιού­νιο του 2012 και εί­χε υπο­βά­λει δή­λωση «πό­θεν έσχες» το Σε­πτέμ­βριο του ίδιου έτους. Το ηθι­κά επι­λή­ψι­μο και μά­λι­στα ποι­νι­κά κο­λά­σι­μο εδώ εί­ναι ότι «ξέ­χα­σε» να δη­λώ­σει το απί­θα­νο πο­σόν του ενός εκα­τομ­μυ­ρί­ου ευ­ρώ, λες και ήταν φρα­γκο­δί­φρα­γκα. Ο ίδιος, όταν έγι­νε βού­κι­νο η υπό­θε­ση, ισχυ­ρί­στη­κε ότι «η δή­λω­ση αυ­τή ήταν πρώ­ι­μη και πι­θα­νόν ατε­λής», ενώ στη νέ­α δή­λω­σή του το Σε­πτέμ­βριο του 2014 και σε συ­μπλη­ρω­μα­τι­κή του δή­λω­ση το Μάρ­τιο του 2015, η οποί­α αφο­ρού­σε σ’ αυ­τήν του 2012, συ­μπε­ριέ­λα­βε το επί­μα­χο πο­σόν. Ού­τε γά­τα ού­τε ζη­μιά λοι­πόν. Και τι έγι­νε μω­ρέ; Ένα ψω­ρο­ε­κα­τομ­μύ­ριο ξέ­χα­σε να δη­λώ­σει ο άνθρω­πος.

Πού ήταν και τι έκα­νε γι’ αυ­τό τα τρί­α τε­λευ­ταί­α χρό­νια η Επι­τρο­πή της Βου­λής η αρμό­δια για τον έλεγ­χο των δη­λώ­σε­ων πε­ριου­σια­κής κα­τά­στα­σης των βου­λευ­τών; Πε­ρί άλλων τύρ­βα­ζε, φαί­νε­ται. Σε απλά ελλη­νι­κά, έκα­ναν το κο­ρό­ι­δο. Βλέ­πε­τε, πρώ­τη φο­ρά Αρι­στε­ρά, δε γι­νό­ταν να τον εκθέ­σουν τον άνθρω­πο. Άλλω­στε, μια μι­κρο­πα­ρά­λει­ψη έγι­νε. Τώ­ρα όμως που έσκα­σε το κα­νό­νι, ο πρό­ε­δρος της αρμό­διας επι­τρο­πής Γ. Βα­ρε­μένος δή­λω­σε πως έχει λή­ξει η συμ­φω­νί­α ανάθε­σης του ελε­γκτι­κού έργου στους ορκω­τούς λο­γι­στές και τις αμέ­σως επό­με­νες μέ­ρες πρό­κει­ται να υπο­γρα­φεί νέ­α. Ο ίδιος επί­σης δή­λω­σε για το θέ­μα της μη αρχι­κής δή­λω­σης του Στα­θά­κη ότι πράγ­μα­τι υπάρ­χει πα­ρά­λει­ψη…Αχ αυ­τή η πλού­σια ελλη­νι­κή γλώσ­σα! Πό­ση από­στα­ση υπάρ­χει άρα­γε ανά­με­σα στην «πα­ρά­λει­ψη» και στην από­κρυ­ψη;

Για να συ­σκο­τι­στεί η υπό­θε­ση μέ­σω της διά­χυ­σης ανά­λο­γων ευ­θυ­νών και σε άλλους βου­λευ­τές, ο Βα­ρε­μέ­νος ανέ­φε­ρε στους κοινο­βου­λευτι­κούς συ­ντά­κτες ότι υπάρ­χουν άλλες 50-60 υπο­θέ­σεις πρώ­ην και νυν βου­λευ­τών για την οι­κο­νο­μι­κή χρή­ση 2012, «ε­πί των οποί­ων κρί­νε­ται ανα­γκαί­ο να δο­θούν κά­ποιες διευ­κρι­νί­σεις ή να δο­θούν συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά στοι­χεί­α από τους υπό­χρε­ους». Πα­ράλ­λη­λα δή­λω­σε πως θα επι­τα­χυν­θεί η δια­δι­κα­σί­α δη­μο­σιο­ποί­η­σης των δη­λώ­σε­ων πό­θεν έσχες 2013 (χρήσης 2012).

Πό­σα χρό­νια χρειά­ζε­στε, ψευ­το­α­ρι­στε­ροί, για να ανα­κοι­νώ­σε­τε στο λα­ό τις πο­μπές σας; Και, αν δεν κά­νου­με λά­θος, αυ­τό τον και­ρό δι­κά­ζο­νται σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό (πρω­τόδι­κα εί­χαν κα­τα­δι­κα­στεί) ο πρώ­ην υπουρ­γός του ΠΑ­ΣΟΚ Γ. Πα­πα­ντω­νί­ου και η γυ­ναί­κα του για ανά­λο­γο πο­σόν που δεν εί­χε δη­λωθεί στο πό­θεν έσχες του υπουρ­γού.

Αν θέ­λε­τε, λοι­πόν, να εί­στε δί­καιοι και αμε­ρό­λη­πτοι, πρέ­πει να πα­ρα­πέμ­ψε­τε άμεσα σε δί­κη το Στα­θά­κη για κα­κούρ­γη­μα, όπως προ­βλέ­πει ο νό­μος, για το μη δη­λω­μένο εκα­τομ­μύ­ριο και να κα­τα­δι­κα­στεί στην ίδια, του­λά­χι­στον, ποι­νή με τους υπό­λοι­πους. Αλλά τα δύ­ο μέ­τρα και δύ­ο σταθ­μά για το ίδιο αδί­κη­μα, ανά­λο­γα με το αν ο δρά­στης εί­ναι εχθρός η φί­λος,  εί­ναι το βα­σι­κό ση­μά­δι του κά­θε φα­σι­σμού.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

Ε­δώ εί­ναι να γε­λά­ει ο κά­θε πι­κρα­μένος.

Πέ­ρα από την υπό­θε­ση της εται­ρεί­ας στην οποί­α εί­ναι μέ­το­χος και το εί­χε κρύ­ψει κι αυ­τός, πέ­ρα από την ει­κο­νι­κή με­τα­βί­βα­ση των με­το­χών του σε συ­νερ­γά­τη του, έσκα­σε κι άλλη ρε­μού­λα του. Συ­γκε­κρι­μέ­να, φέ­σω­σε το Δή­μο Αί­γι­νας, όπου δια­τηρεί εξο­χι­κό, γύ­ρω στα 4.000 ευ­ρώ από λο­γα­ρια­σμό νε­ρού. Ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας, σύμ­φω­να με δη­μο­σί­ευ­μα των Νέ­ων (τέ­λη Οκτώ­βρη), χρω­στού­σε στο Δή­μο από το 2010 (θυ­μά­στε το κί­νημα «Δεν πλη­ρώ­νω»; Κά­τι ήξε­ρε από τό­τε ο Φλα­μπου­ρά­ρης και δεν το πλή­ρω­νε!) 6.659,47 ευ­ρώ. Ο Δή­μος Αί­γι­νας όμως διέ­γρα­ψε σχε­δόν το 60% του χρέ­ους και ζή­τη­σε από τον Φλα­μπου­ρά­ρη να πλη­ρώ­σει μό­λις 2.618,76 ευ­ρώ, και μά­λιστα σε 18 δό­σεις.

Η δι­καιο­λο­γί­α του δη­μάρ­χου Αί­γι­νας Δημ. Μούρ­τζη ήταν ότι επρό­κει­το για διαρ­ρο­ή του υδρο­με­τρη­τή και πως το «αί­τη­μα θερα­πεί­ας» που υπέ­βα­λε ο Φλα­μπου­ρά­ρης ήταν ει­λι­κρι­νές. Μό­νο που δε μας λέ­ει ότι η «διαρ­ρο­ή» ήταν από την εσω­τε­ρι­κή προς το σπί­τι πλευ­ρά του υδρο­με­τρη­τή, οπό­τε υπεύ­θυ­νος για την υπο­τιθέ­με­νη διαρ­ρο­ή ήταν ο Φλα­μπου­ρά­ρης και όχι ο Δή­μος.

Και το κλεί­σι­μο της βρα­διάς: «Ο κ. Φλα­μπου­ρά­ρης έχει απο­δε­χθεί την από­φαση (του Δή­μου για τη δια­γρα­φή του πο­σού) και έχει κά­νει τις απα­ραίτη­τες δια­δι­κα­σί­ες για να πλη­ρώ­σει την οφει­λή του», δή­λω­σε ο δή­μαρ­χος. Αμ τι, για κο­ρό­ι­δο έχε­τε το Φλα­μπου­ρά­ρη;