Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής-ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΥΦΕΣΗ

 

Στη Βου­λή υ­πάρ­χει μια ο­μά­δα οικο­νο­μι­κών α­να­λυ­τών που α­πο­τε­λούν το λε­γό­με­νο «Γρα­φεί­ο για την πα­ρα­κο­λού­θη­ση της ε­κτέ­λε­σης του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού». Το Γρα­φεί­ο αυ­τό κά­θε τρί­μη­νο συ­ντάσ­σει και δη­μο­σιεύ­ει έκ­θε­ση για την πο­ρεί­α των οι­κο­νο­μι­κών με­γε­θών της χώ­ρας, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα προ­χω­ρεί και σε ε­κτι­μή­σεις για την πε­ραι­τέ­ρω πο­ρεί­α της οι­κο­νο­μί­ας.

Πρό­σφα­τα δη­μο­σιεύ­τη­κε η έκ­θε­σή του για το τρί­μη­νο Ιου­λί­ου-Σε­πτεμβρί­ου 2015, και τα συ­μπε­ρά­σμα­τα της έκ­θε­σης αυ­τής εί­ναι α­πο­γο­η­τευ­τι­κά α­κόμη και για έ­ναν ε­ντε­λώς ου­δέ­τε­ρο πα­ρα­τη­ρη­τή.

Το βα­σι­κό­τε­ρο συ­μπέ­ρα­σμα εί­ναι «ο υ­παρ­κτός κίν­δυ­νος η χώ­ρα να διο­λι­σθή­σει σε βα­θύ­τε­ρη ύ­φε­ση ή και σε μια μα­κρο­χρό­νια στα­σι­μό­τη­τα (…) Τα προ­βλή­μα­τα ε­φαρ­μο­γής που κα­τα­γρά­φο­νται (π.χ. ΦΠΑ στην εκ­παί­δευ­ση, “κόκ­κι­να” δά­νεια, ι­διω­τι­κο­ποι­ή­σεις κ.ά.) δεί­χνουν ό­τι η οι­κο­νο­μι­κή φι­λο­σοφί­α του Μνημο­νί­ου συ­χνά αμ­φι­σβη­τεί­ται στην πρά­ξη, πράγ­μα που τρο­φο­δοτεί την α­βε­βαιό­τη­τα».

Ε­πί­σης ε­πι­ση­μαί­νει ό­τι η βα­σι­κή δια­φο­ρά του τρί­του Μνη­μο­νί­ου σε σχέ­ση με τα προ­η­γού­με­να εί­ναι πως το νέ­ο πρό­γραμ­μα εί­ναι ε­μπρο­σθο­βα­ρές, κα­θώς το 56% του Μνη­μο­νί­ου θα πρέ­πει να έ­χει ε­φαρ­μο­στεί ως το τέ­λος του 2015, ενώ η βα­σι­κή του ο­μοιό­τη­τα εί­ναι ό­τι πε­ρι­λαμ­βά­νει ο­ρι­ζό­ντια μέ­τρα, ό­πως η αύ­ξη­ση του ΦΠΑ.

Τι σχέ­ση έ­χουν όλ’ αυ­τά με την προ­στα­σί­α των α­δυ­νά­των, που ψευ­δέστα­τα υ­πο­σχό­ταν προ­ε­κλο­γι­κά ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ;

Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η έκ­θε­ση ε­κτι­μά ό­τι τα δια­θέ­σι­μα στοι­χεί­α δεν α­φή­νουν κα­μί­α αμ­φι­βο­λί­α πως η χώ­ρα ε­πέ­στρε­ψε στην ύ­φε­ση το τρί­το τρί­μη­νο του 2015, με­τά α­πό μί­α «με­τρί­ως θε­τι­κή πο­ρεί­α που κα­τα­γρά­φη­κε το 2014 και τα δύ­ο πρώ­τα τρί­μη­να του 2015». Ας μη βια­στούν ό­μως να χα­ρούν γι’ αυ­τό το τε­λευ­ταί­ο οι Συ­ρι­ζαίοι (εν­νο­ού­με για τα δύ­ο πρώ­τα τρί­μη­να), α­φού το Γρα­φεί­ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ε­κτι­μά ό­τι η μι­κρή αύ­ξη­ση του Α­ΕΠ σ’ αυ­τά ο­φεί­λε­ται στην αύ­ξη­ση της κα­τανα­λω­τι­κής ζή­τη­σης λό­γω του φό­βου ό­τι ε­πέ­κει­το κού­ρε­μα των κα­τα­θέ­σε­ων.

Άλ­λω­στε, κά­τι πα­ρό­μοιο συ­νέ­βη και με­τά την ε­πι­βο­λή ε­λέγ­χου στη διακί­νη­ση κε­φα­λαί­ων το κα­λο­καί­ρι. Ό­σοι εί­χαν ε­γκλω­βι­σμέ­νες τις κα­τα­θέ­σεις τους στις τρά­πε­ζες και δεν εί­χαν προ­λά­βει να τις α­πο­σύ­ρουν, α­γό­ρα­ζαν μανιω­δώς κα­τα­να­λω­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα (και μά­λι­στα α­κρι­βά) με κάρ­τες και ό­χι με μετρη­τά. Γι’ αυ­τό εί­ναι πι­θα­νό να δού­με στο τέ­λος του έ­τους την ύ­φε­ση στο Α­ΕΠ μι­κρό­τε­ρη α­πό την προ­ϋ­πο­λο­γι­σμέ­νη ό­χι βέ­βαια για­τί θα τα έ­χει πά­ει καλά η κυ­βέρ­νη­ση στα οι­κο­νο­μι­κά, αλ­λά α­κρι­βώς για το α­ντί­θετο (να δεί­τε που, σε μια τέ­τοια πε­ρί­πτω­ση, οι Συ­ρι­ζαί­οι θα βγουν να πα­νη­γυ­ρί­σουν για ε­πι­τυχί­α της κυ­βέρ­νη­σης!).

ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΨΕ Η «ΑΝΑΓΚΗ» ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Το συ­νει­δη­τό σα­μπο­τάζ στην οι­κο­νο­μί­α, που προ­κλή­θη­κε α­πό την επι­τη­δευ­μέ­νη πα­ρά­τα­ση των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με την τρό­ι­κα ε­πί 6 μή­νες, φαίνε­ται ε­πί­σης α­πό τη «μη ε­πί­τευ­ξη των ε­κτι­μή­σε­ων του προ­η­γού­με­νου προ­ϋπο­λο­γι­σμού για το 2015 σε συν­δυα­σμό με την ο­νο­μα­στι­κή συρ­ρί­κνω­ση του ει­σο­δήμα­τος κα­τά 18 δις ευ­ρώ έ­να­ντι του αρ­χι­κού στό­χου του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2015 (για 191 δις)». Αυ­τό «αύ­ξη­σε τις χρη­μα­το­δο­τι­κές α­νά­γκες της χώ­ρας και ο­δή­γη­σε στη λή­ψη ε­πι­πρό­σθε­των μέ­τρων ύ­ψους 6,4 δις ευ­ρώ τους ε­πό­με­νους μήνες για την ε­πί­τευ­ξη των συμ­φω­νη­θέ­ντων στό­χων».

Τι ση­μαί­νουν αυ­τά σε α­πλά ελ­λη­νι­κά; Ό­τι η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-Α­ΝΕΛ με την πο­λι­τι­κή της φτώ­χυ­νε κι άλ­λο τον ελ­λη­νι­κό λα­ό και τον φόρ­τω­σε με επι­πλέ­ον δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια.

Α­κό­μη, η έκ­θε­ση υ­πο­γραμ­μί­ζει ό­τι η α­πό­το­μη ά­νο­δος των λη­ξι­πρό­θεσμων ο­φει­λών των φο­ρο­λο­γου­μέ­νων εί­ναι κα­κός οιω­νός για το ε­πό­με­νο διά­στη­μα, κα­θώς οι υ­πο­χρε­ώ­σεις των πο­λι­τών προς την ε­φο­ρί­α αυ­ξά­νο­νται και τα δη­μό­σια φο­ρο­λο­γι­κά έ­σο­δα συ­νε­χί­ζουν να βρί­σκο­νται σε ε­λεύ­θε­ρη πτώ­ση.

Η ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ»

Ε­δώ η ψευ­το­α­ρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση κά­νει μια λα­θρο­χει­ρί­α, ό­πως έ­κα­νε πα­λιό­τε­ρα και ο Σα­μα­ράς: κα­λύ­πτει τη με­γά­λη υ­στέ­ρη­ση των ε­σό­δων, για να μη χτυ­πά­ει ά­σχη­μα, με την υ­περ­συ­γκρά­τη­ση δα­πα­νών, με α­πο­τέ­λε­σμα στο 9μη­νο να κα­τα­γρά­φε­ται πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα 3,1 δις ευ­ρώ (1,77% του Α­ΕΠ). Πώς συ­γκρα­τεί τις δα­πά­νες; Κυ­ρί­ως με τη στά­ση πλη­ρω­μών στους προ­μη­θευ­τές του Δη­μο­σί­ου (το γνω­στό κί­νη­μα «Δεν πλη­ρώ­νω»). Έ­τσι, τον Αύ­γου­στο τα κρα­τι­κά αυ­τά χρέ­η προς τον ι­διω­τι­κό το­μέ­α α­νήλ­θαν στα 5,1 δις ευ­ρώ πα­ρου­σιά­ζο­ντας αύ­ξη­ση κατά 1,9 δις ευ­ρώ ή 58,64% σε σχέ­ση με το Γε­νά­ρη (3,2 δις ευ­ρώ). Κι όλ’ αυ­τά μέ­σα σε 8 μό­λις μή­νες!

Ά­ρα, η ει­κό­να συ­γκρά­τη­σης των δα­πα­νών που δί­νουν τα ε­πί­ση­μα στοι­χεί­α εί­ναι πα­ρα­πλα­νη­τι­κή, α­φού ο­φεί­λε­ται πρω­τί­στως στη στά­ση πλη­ρω­μών του Δη­μο­σί­ου προς τους ι­διώ­τες, αλ­λά και σε άλ­λες λα­θρό­βιες τα­κτι­κές, όπως με το να κα­θυ­στε­ρούν την α­πο­νο­μή των συ­ντά­ξε­ων ό­σων έ­χουν τυ­πι­κά βγει στη σύ­ντα­ξη ε­δώ και του­λά­χι­στον δύ­ο χρό­νια. Ο ο­ρι­σμός του μπα­τα­χτσή.

Σ’ ό,τι α­φο­ρά το α­σφα­λι­στι­κό, και ε­δώ υ­πάρ­χει ε­πι­δεί­νω­ση των μεγε­θών λό­γω αυ­ξη­μέ­νης α­νερ­γί­ας, λό­γω πρό­ω­ρων συ­ντα­ξιο­δο­τή­σε­ων και λό­γω εκτε­τα­μέ­νης ει­σφο­ρο­δια­φυ­γής.

Εν­δια­φέ­ρον πα­ρου­σιά­ζει και η σύ­γκρι­ση με την Πορ­το­γα­λί­α, ό­που η χρο­νι­κή σει­ρά των με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων ή­ταν ε­ντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή: πρώ­τα ξε­κίνη­σαν κά­ποιες με­ταρ­ρυθ­μί­σεις στις α­γο­ρές α­γα­θών και στη χρη­μα­το­δό­τη­ση επι­χει­ρή­σε­ων, οι ο­ποί­ες με­ταρ­ρυθ­μί­σεις εί­χαν γρή­γο­ρη ε­πί­πτω­ση στην α­νάπτυ­ξη, και με­τά ε­πε­κτά­θη­καν και συν­δυά­στη­καν οι με­ταρ­ρυθ­μί­σεις στις α­γορές α­γα­θών με τις με­ταρ­ρυθ­μί­σεις στις α­γο­ρές ερ­γα­σί­ας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΥΦΕΣΗ

Ό­σο για τη φο­ρο­λο­γί­α και στα νοι­κο­κυ­ριά και στις ε­πι­χει­ρή­σεις, στη χώ­ρα μας οι νο­μο­θε­τημέ­νοι φο­ρο­λο­γι­κοί συ­ντε­λε­στές εί­ναι οι ψη­λό­τεροι α­πό τους α­ντί­στοι­χους μέ­σους ό­ρους τό­σο της Ε­Ε ό­σο και της Ευ­ρω­ζώ­νης. Αλλά η πε­ραι­τέ­ρω φο­ρο­λο­γι­κή ε­πι­βά­ρυν­ση των ή­δη βα­ριά φο­ρο­λο­γού­με­νων δε θα φέ­ρει πε­ρισ­σό­τε­ρα έ­σο­δα, ε­πι­ση­μαί­νει η έκ­θε­ση, ι­δί­ως σε πε­ρί­ο­δο ύ­φε­σης, α­φού έ­χει ε­ξα­ντλη­θεί η φο­ρο­δο­τι­κή ι­κα­νό­τη­τα και η φο­ρο­δια­φυ­γή ε­νι­σχύ­εται α­ντί να «πα­τάσ­σε­ται».

Η ύ­φε­ση για το 2016 ε­κτι­μά­ται ό­τι θα κυ­μαν­θεί στο 0,5-1,75%, δη­λα­δή μι­κρό­τερη α­πό φέ­τος, αλ­λά κι αυ­τό με την προ­ϋ­πό­θε­ση ό­τι θα υ­πάρ­ξει γρή­γο­ρη α­πο­κατά­στα­ση της πο­λι­τι­κής στα­θε­ρό­τη­τας και στα­δια­κή χα­λά­ρω­ση των κε­φα­λαιακών ε­λέγ­χων…

Κο­ντο­λο­γίς, κλάψ’ τα Χα­ρά­λα­μπε. Αν ο λα­ός δεν ξε­ση­κω­θεί ε­νά­ντια στην κυ­βέρ­νη­ση που τον α­φαι­μάσ­σει κα­θη­με­ρι­νά ο­δη­γώ­ντας τον σε αρ­γό θά­νατο, αν δεν δυ­να­μώ­σει το μό­νο κόμ­μα που ου­σια­στι­κά α­ντι­στέ­κε­ται στην πο­λιτι­κή της, την Ο­ΑΚ­ΚΕ, δεν πρό­κει­ται να δει ά­σπρη μέ­ρα.