Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

Στις 20-21 Σε­πτέμ­βρη, διε­ξή­χθη σε κε­ντρι­κό ξε­νο­δο­χεί­ο της Μό­σχας – στο ίδιο που κά­πο­τε συ­νε­δρί­α­ζε το σύμ­φω­νο της Βαρ­σο­βί­ας – η πρώ­τη συν­διά­σκε­ψη απο­σχι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων ανά τον κό­σμο υπό τη διορ­γά­νω­ση του «Κι­νή­μα­τος Αντι-Πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης της Ρω­σί­ας», μιας φι­λο-που­τι­νι­κής ΜΚΟ υπό την ηγεσί­α ενός Αλε­ξά­ντρ Ιό­νοφ.

Η συν­διά­σκε­ψη εί­χε τί­τλο «Ο διά­λο­γος των εθνών. Το δι­καί­ω­μα των λα­ών στην αυ­το­διά­θε­ση και η οι­κο­δό­μη­ση του πο­λυ­πο­λι­κού κό­σμου».

 

Πή­ραν μέ­ρος σ’ αυ­τήν αντι­προ­σω­πεί­ες δια­φό­ρων πο­λι­τι­κών φο­ρέ­ων, όπως εί­ναι το «Ιρλαν­δι­κό Δη­μο­κρα­τι­κό Σο­σια­λι­στι­κό Κόμ­μα» και το «Σιν Φέ­ιν» που επι­διώ­κουν την από­σχι­ση της Β. Ιρλαν­δί­ας από το Ενω­μέ­νο Βα­σί­λειο, το κόμ­μα «Κα­τα­λά­νι­κη Αλλη­λεγ­γύ­η για Ανεξαρ­τη­σί­α», το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Κοι­νο­τι­κό κόμ­μα «Μιλ­λέ­νιουμ» από την Ιτα­λί­α, αντι­προ­σω­πεί­ες από τη Χα­βά­η, το Πουέρ­το Ρί­κο και την Αφρι­κή.  

Μπο­ρεί επί­ση­μα να μη συμ­με­τεί­χε κα­νένας ρώ­σος αξιω­μα­τού­χους, όμως η εμπλο­κή του Κρεμ­λί­νου σ’ αυ­τή τη φαι­νο­με­νι­κά «α­νε­ξάρτη­τη» πρω­το­βου­λί­α μπο­ρεί εύ­κο­λα να εντο­πι­στεί. Αρκεί μό­νο να επι­ση­μά­νου­με ότι η κάλυ­ψη των εξό­δων του δι­η­μέ­ρου έγι­νε με χο­ρη­γί­α προς το «Κί­νη­μα Αντι-Πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης» της τά­ξε­ως των 2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ρου­βλί­ων (άλλο 1 εκ. εί­χε χο­ρη­γη­θεί πέ­ρυ­σι) από το Εθνι­κό Φι­λαν­θρω­πι­κό Τα­μεί­ο, που ίδρυ­σε στα 1999 ο ίδιος ο τό­τε πρω­θυ­πουρ­γός Πού­τιν με σκο­πό τη χρη­μα­το­δό­τη­ση στρα­τιω­τι­κών έργων και προ­σω­πι­κού (Human Rights in Ukraine, 17/9). Το ίδρυ­μα αυ­τό – που ενι­σχύ­ε­ται από την κρα­τι­κή ολι­γαρ­χί­α ή από με­γά­λες κρα­τι­κές εται­ρί­ες (Αμπρά­μο­βιτ­ς, Sberbank, η Lukoil κτλ.) – έχει με τη σει­ρά του σαν επι­κε­φα­λής τον αντι­στρά­τη­γο Βλα­ντί­μιρ Νο­σόφ, πρώ­ην υπαρ­χη­γό του τμή­μα­τος στρα­τιω­τι­κής αντι­κα­τα­σκο­πεί­ας της KGB (FSB), και συ­νε­πώς η πο­λι­τι­κή του γραμ­μή ελέγ­χε­ται πλή­ρως από την πο­λι­τι­κή ηγε­σί­α του Κρεμ­λί­νου. Ση­μειώ­νου­με δε πως επί­τι­μα μέ­λη του ρω­σι­κού κι­νή­μα­τος αντι-πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης εί­ναι ο γε­νο­κτό­νος Άσα­ντ και ο να­ζί Αχμα­ντι­νε­τζά­ντ, κι οι δυο τους σύμ­μα­χοι του Πού­τιν, και πως ο αρχη­γός του, Ιό­νοφ, εί­ναι ηγε­τι­κό στέ­λε­χος της οργά­νω­σης «Α­ξιωμα­τι­κοί της Ρω­σί­ας» με επι­κεφα­λής τον αρχη­γό της επι­τρο­πής ασφά­λειας της ρω­σι­κής επι­τρο­πής θε­σμών Α. Τσβετ­κόφ.    

Το μα­νι­φέ­στο-κά­λε­σμα των διορ­γα­νω­τών (βλ. anti-global.ru) ανα­φέ­ρει με­τα­ξύ άλλων τα εξής:

«Σή­με­ρα ο σύγ­χρο­νος κό­σμος αντι­μετω­πί­ζει μια αντι­κει­με­νι­κή ανά­γκη ενο­ποί­η­σης των με­γα­λύ­τε­ρων δη­μό­σιων πο­λι­τι­κών οργα­νώ­σε­ων που πα­λεύ­ουν ενά­ντια στην ιδε­ο­λο­γί­α της πα­γκό­σμιας κυ­ριαρ­χί­ας και οι­κο­νο­μι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης. Ολο­έ­να και πε­ρισσό­τε­ρες χώ­ρες και πε­ριο­χές πέ­φτουν θύμα­τα της ανε­παρ­κούς εγχώ­ριας και εξωτε­ρι­κής πο­λι­τι­κής των ομο­σπον­δια­κών κυ­βερνή­σε­ων και διε­θνι­κών θε­σμών. Η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ένω­ση και οι ΗΠΑ διε­ξά­γουν οι­κονο­μι­κή δια­τλα­ντι­κή ολο­κλή­ρω­ση σε βά­ρος των απλών πο­λι­τών. Οι στρα­τιω­τι­κές τους επι­χει­ρή­σεις και επεμ­βά­σεις στα εσω­τε­ρι­κά κυ­ρί­αρ­χων κρα­τών οδη­γούν στη γε­νο­κτο­νί­α αμά­χων. Η πο­λι­τι­κή των πο­λεμι­κών κυ­ρώ­σε­ων ανα­πό­φευ­κτα κα­τα­στρέ­φει μι­κρές και με­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις. Οι κυ­βερ­νή­σεις των ΗΠΑ και ΕΕ δια­βρώ­νουν την κυ­ριαρ­χί­α ανε­ξάρ­τη­των κρα­τών που αντι­βαί­νει από­λυ­τα στις πο­λι­τι­κές και νο­μι­κές αρχές του 21ου αιώ­να».

Οι συγ­γρα­φείς του πα­ρα­πά­νω απο­σπά­σμα­τος επι­χει­ρούν να ερμη­νεύ­σουν τα προ­βλή­μα­τα που τα­λα­νί­ζουν σή­με­ρα τον πλα­νή­τη σαν απόρροια της εθε­λο­ντι­κής ένω­σης των κρα­τών, όπως π.χ. εί­ναι η ΕΕ, ή ακό­μα της σύ­σφι­ξης των σχέ­σε­ων με­τα­ξύ Ευ­ρώ­πης και Αμε­ρικής που οφεί­λε­ται κύ­ρια στην αντι­με­τώ­πι­ση της ανερ­χό­με­νης ρω­σι­κής υπερ­δύ­να­μης. Η βί­αι­η κα­τά­λυ­ση της εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας της πλειοψη­φί­ας των κρα­τών, που γί­νε­ται σή­με­ρα όχι μό­νο και όχι κύ­ρια από τους δυ­τι­κούς ιμπε­ρια­λι­σμούς, αλλά πρω­τί­στως από τους ανερχό­με­νους ανα­το­λι­κούς δεν απο­τε­λεί διόλου αντι­κεί­με­νο κρι­τι­κής ή κα­ταγ­γε­λί­ας από τους συ­ντά­κτες. Κι όμως ο κα­τά­λο­γος εί­ναι ιδιαίτε­ρα μα­κρύς: Τσε­χο­σλο­βα­κί­α το ’68, Κί­να το ’69, Πα­κι­στάν το ’71, Αγκό­λα το ’75, Κα­μπό­τζη το ‘78, Αφγα­νι­στάν το ’79, Τσα­ντ, Αζερ­μπαϊ­τζάν-Μολ­δα­βί­α-Γε­ωρ­γί­α-Τα­τζι­κι­στάν και Σλο­βενί­α-Κρο­α­τί­α-Βο­σνί­α τη δε­κα­ε­τί­α του ’90, Τσε­τσε­νί­α, και πιο πρό­σφα­τα Γε­ωρ­γί­α, Ου­κρα­νί­α και Συ­ρί­α, για να ανα­φέ­ρου­με μό­νο ορι­σμέ­νες από τις πιο κραυ­γα­λέ­ες πε­ρι­πτώ­σεις στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης από τους ρώ­σους ιμπε­ριαλι­στές και τα τσι­ρά­κια τους. 

Ιδιαίτε­ρα ο δια­με­λι­σμός των εθνι­κών κρα­τών απο­τε­λεί τυ­πι­κό στοι­χεί­ο της στρα­τη­γικής του ρω­σι­κού σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού, που έρχεται τε­λευ­ταί­ος στο τρα­πέ­ζι της μοι­ρα­σιάς του πα­γκό­σμιου πλού­του και γι’ αυ­τό εί­ναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να επι­διώ­κει τη βί­αι­η ανα­δια­νο­μή του, δηλ. μέ­σα από ένα πα­γκό­σμιο αι­μα­το­κύ­λι­σμα με σύμ­μα­χό του την επί­σης σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στι­κή σή­με­ρα Κί­να. Αυ­τό εννο­ούν στο βά­θος όταν γρά­φουν πως:

«Θα πρέ­πει να επι­κε­ντρώ­σου­με την προ­σο­χή μας στο δι­καί­ω­μα αυ­το­διά­θε­σης των λα­ών. Υπάρ­χει μια σει­ρά πε­ριο­χών στον κό­σμο που αγω­νί­ζο­νται για την κα­τά­κτη­ση αλη­θι­νής κυ­ριαρ­χί­ας με σκο­πό να γί­νουν ανε­ξάρ­τη­τοι πο­λι­τι­κοί παί­χτες. Η υπάρ­χου­σα πα­γκό­σμια τά­ξη αφαι­ρεί από τους πο­λί­τες της Νο­βο­ρω­σίας, της Χα­βά­ης, της Κα­τα­λω­νί­ας, του Τέ­ξας, της Αλά­σκα, της Ιρλαν­δί­ας, της Σκω­τί­ας, κτλ. το έννο­μο δι­καί­ω­μα του αυ­το­προσ­διο­ρι­σμού που εί­ναι επί­ση­μα κα­το­χυ­ρω­μέ­νο από τη Χάρ­τα των Ηνωμέ­νων Εθνών.

Σαν απο­τέ­λε­σμα, θα σχη­μα­τί­σου­με μια ει­δι­κή ομά­δα εργα­σί­ας στην οποί­α θα εμπλέ­κο­νται αντι­πρό­σω­ποι δια­φο­ρε­τι­κών οργα­νώ­σε­ων από όλο τον κό­σμο.

Ο βα­σι­κός στό­χος της ομά­δας εί­ναι η προ­σφο­ρά κοι­νής συ­νερ­γα­σί­ας όσον αφο­ρά την ευ­ρύ­τε­ρη αυ­το­νο­μί­α και από­σχι­ση, την πλη­ρο­φο­ρια­κή και πρα­κτι­κή σύ­μπρα­ξη, τη διορ­γά­νω­ση δη­μό­σιων εκδη­λώσε­ων, φό­ρα και επι­στη­μο­νι­κών συν­δια­σκέ­ψε­ων. Αυ­τή η ομά­δα εργα­σί­ας θα ετοι­μά­σει ένα τε­λι­κό κεί­με­νο που θα υποβλη­θεί στον ΟΗ­Ε. Η έκκλη­ση αυ­τή θα βα­σί­ζε­ται στις αρχές διε­θνούς δι­καί­ου, που πρε­σβεύ­ει την ελευ­θε­ρί­α και τον αυ­το­προσ­διο­ρι­σμό των εθνών, την προ­στα­σί­α των ανθρω­πί­νων δι­καιω­μά­των και τη διε­ρεύ­νη­ση στρα­τιω­τι­κών εγκλη­μά­των».

Πά­νω εδώ επι­χει­ρεί­ται να συ­σκο­τι­στεί το ζή­τη­μα της αυ­το­διά­θε­σης των εθνών με εκεί­νο της λε­γό­με­νης «αρ­χής των εθνο­τή­των» που την σκαρ­φί­στη­καν οι τσά­ροι για το δια­με­λι­σμό των νε­α­ρών εθνι­κών κρα­τών της Ευ­ρώ­πης και τε­λι­κά την υπο­τα­γή τους στη τσα­ρι­κή Ρω­σί­α. Η βα­σι­κή δια­φο­ρά με­ταξύ έθνους και εθνό­τη­τας εί­ναι ότι οι εθνό­τη­τες δε δια­θέ­τουν δι­κιά τους σχε­τι­κά αυ­τό­νο­μη οι­κο­νο­μι­κή ζω­ή και ένα κα­πως υπολο­γί­σι­μο σε έκτα­ση και ενιαί­ο έδα­φος πά­νω στα οποί­α θα μπο­ρού­σε να στη­ρι­χτεί ένα αί­τη­μα για εθνι­κή και κρα­τι­κή ανεξαρτη­σί­α. Η τσα­ρι­κή «αρ­χή των εθνο­τή­των» οδη­γεί ανα­πό­φευ­κτα στον ακρω­τη­ρια­σμό των εθνι­κών κρα­τών, την οι­κο­νο­μι­κή τους κα­τα­στρο­φή και τη γε­νο­κτο­νι­κή εθνο­κά­θαρ­ση των πλειο­ψη­φι­κών πλη­θυ­σμών τους. Ωστό­σο, οι ρώ­σοι αντι-πα­γκο­σμιο­ποι­η­τές βα­φτί­ζουν την πά­λη του ου­κρανι­κού λα­ού για εθνι­κή κυ­ριαρ­χί­α και ακε­ραιό­τη­τα «γε­νο­κτο­νί­α» και κα­λούν δη­μό­σια για το δια­με­λι­σμό της χώ­ρας τους: «Οι το­πικές συ­γκρού­σεις στην Ανα­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη και την Εγγύς Ανα­το­λή βρά­ζουν στο εξω­τε­ρι­κό και συ­νε­πώς με­τα­βάλ­λουν την πα­γκό­σμια πο­λι­τι­κή ατζέ­ντα. Πρέ­πει να κα­τα­βά­λου­με κά­θε δυ­να­τή προ­σπά­θεια προ­κει­μέ­νου να στα­μα­τή­σει η γε­νο­κτο­νί­α αμά­χων στη Νο­βο­ρω­σί­α και να επι­τρα­πεί στο Ντο­νέ­τσκ και το Λου­γκάν­σκ να απο­φα­σί­σουν για τη μοί­ρα τους ανε­ξάρ­τη­τα».

Φυ­σι­κά, στο εσω­τε­ρι­κό της πο­λυε­θνι­κής υπερ­δύ­να­μης του βορ­ρά κι­νή­σεις που ζη­τούν το ανα­φαί­ρε­το δι­καί­ω­μα για με­γα­λύ­τε­ρη αυ­τονο­μί­α για τις εθνι­κές μειο­νό­τη­τες ‘η ακόμα το δι­καί­ω­μα του απο­χω­ρι­σμού για τα έθνη που έχουν εγκλω­βι­στεί στο έδα­φός της (Τσε­τσε­νί­α) κα­τα­πνί­γο­νται με σκλη­ρό­τη­τα. Το ίδιο κα­τα­πνί­γο­νται και οι φω­νές που καταγ­γέλ­λουν τον επε­κτα­τι­σμό των νέ­ων τσά­ρων. Στις 3/9 ξε­κί­νη­σε η δί­κη της ακτι­βί­στριας Ντά­ριας Πο­λιού­ντο­βα που κα­τη­γο­ρεί­ται για «προπα­γαν­δι­σμό εξτρε­μι­σμού και απο­σχι­σμού» επει­δή σε απά­ντη­ση των εκκλή­σε­ων ομο­σπον­διο­ποί­η­σης της Ου­κρα­νί­ας από τους ιθύ­νο­ντες του Κρεμ­λί­νου, κά­λε­σε σε δια­δή­λω­ση για την ομο­σπον­διο­ποί­η­ση της πε­ριο­χής του Κου­μπάν στην ίδια τη Ρω­σί­α. Λί­γες μό­λις ημέ­ρες πριν την έναρ­ξη του συ­νε­δρί­ου των απο­σχι­στών, ο τά­τα­ρος ακτι­βι­στής Ρα­φίς Κα­σά­ποφ κα­τα­δι­κά­στη­κε σε τριε­τή φυ­λά­κι­ση για «υ­πο­κί­νη­ση μί­σους» και «κά­λε­σμα σε από­σχι­ση» (15/9) επει­δή δη­μοσί­ευ­σε στο δια­δί­κτυο κεί­με­να που κα­τήγ­γει­λαν την ει­σβο­λή και προ­σάρ­τη­ση της ου­κρα­νι­κής Κρι­μαί­ας στη ρω­σι­κή ομο­σπον­δί­α. 

Η διε­θνής των απο­σχι­στών που φι­λο­ξε­νεί­ται στη Μό­σχα κα­τα­δει­κνύ­ει τις εγκλη­μα­τι­κές προ­θέ­σεις της ρω­σι­κής χι­τλε­ρι­κής υπερ­δύ­να­μης σε βά­ρος των εθνι­κών κρα­τών. Οξύ­νο­ντας τις εθνι­κές αντι­θέ­σεις στον υπό­λοι­πο κό­σμο οι ρώ­σοι σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές επι­χει­ρούν να δια­με­λί­σουν χώ­ρες, να υπο­δαυ­λί­σουν έρι­δες και πο­λέ­μους και μέ­σα από αυ­τούς να εξα­σφα­λί­σουν συμ­μα­χί­ες, να απο­κτή­σουν νέ­ες θέ­σεις για να μπο­ρέ­σουν τε­λι­κά να εξα­πο­λύ­σουν έναν πα­γκό­σμιο πό­λε­μο για να κα­τα­κτή­σουν την πα­γκό­σμια κυ­ριαρ­χί­α. Οι αντι-πα­γκο­σμιο­ποι­η­τές ανυ­πο­μο­νούν και κλεί­νουν το μα­νι­φέ­στο τους με τη δια­πί­στω­ση ότι: «Ήρ­θε η στιγ­μή για να λη­φθούν δρα­στι­κά μέ­τρα προς την κα­τεύ­θυν­ση ενός δί­καιου και πο­λύ-πο­λι­κού κό­σμου!» Το σί­γου­ρο εί­ναι πως όσο προ­ε­λαύ­νουν αυ­τοί τόσο θα φου­ντώ­νει το μί­σος της ανθρω­πό­τη­τας ενα­ντί­ον τους και σε ένα όχι πο­λύ μα­κρι­νό διά­στη­μα ο χρό­νος θα αρχί­σει να κυ­λά­ει αντί­στρο­φα γι’ αυ­τά τα εθνι­κι­στι­κά τσι­ρά­κια της φα­σι­στι­κό­τε­ρης από τις υπερδυ­νά­μεις.