Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τον τε­λευ­ταί­ο χρό­νο η στρα­τιω­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της Ρω­σί­ας έχει αυ­ξη­θεί ση­μα­ντι­κά σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο, προ­κα­λώ­ντας ανη­συ­χί­α σε ορι­σμέ­νες κυ­βερ­νή­σεις και λα­ούς της Δύσης.

Ιδιαί­τε­ρη ανη­συ­χί­α έχει προ­κα­λέ­σει στις ΗΠΑ, στο κέ­ντρο του δια­δι­κτύ­ου, η ση­μα­ντικά αυ­ξη­μέ­νη δρα­στη­ριό­τη­τα των ρω­σι­κών υπο­βρυχί­ων, και συ­γκε­κρι­μέ­να οι επι­θε­τι­κές επι­χει­ρήσεις που έχουν πα­ρα­τη­ρη­θεί κο­ντά σε υπο­θαλάσ­σια κα­λώ­δια οπτι­κής ίνας από τα οποί­α δια­κι­νεί­ται το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος των πα­γκόσμιων δια­δι­κτυα­κών δε­δο­μέ­νων.

 Σύμ­φω­να με τους Τά­ιμ­ς της Νέ­ας Υόρ­κης της 25/10, αμε­ρι­κα­νοί αξιω­μα­τού­χοι ανη­συ­χούν για το ενδε­χό­με­νο οι ρώ­σοι σο­σιαλ-ιμπε­ρια­λι­στές να σχε­διά­ζουν το κό­ψι­μο των υπο­βρύ­χιων κα­λω­δί­ων σε πε­ρί­πτω­ση πο­λέ­μου, πράγ­μα που θα πα­ρέ­λυε το πα­γκό­σμιο εμπό­ριο και τις τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες. Τις ανη­συ­χί­ες τους ενι­σχύ­ει το γε­γο­νός ότι τα ρω­σι­κά υπο­βρύ­χια ακο­λου­θούν κα­λώ­δια σε με­γά­λα βά­θη, όπου αυ­τά εί­ναι δύ­σκο­λο να επι­τη­ρη­θούν και ακό­μα πιο δύ­σκο­λο να επι­σκευα­στούν. Το Σε­πτέμ­βρη, το ρω­σι­κό κα­τα­σκο­πευ­τι­κό σκά­φος «Για­ντάρ» εθε­ά­θη στα ανοι­χτά των ανα­το­λικών ακτών των ΗΠΑ με κα­τεύ­θυν­ση την Κού­βα, από όπου περ­νά­ει ένα με­γά­λης ση­μα­σί­ας κα­λώ­διο και «πα­ρα­κο­λου­θεί­το συ­νε­χώς από αμε­ρι­κα­νι­κούς κα­τα­σκο­πευ­τι­κούς δο­ρυ­φό­ρους, πλοί­α και αε­ρο­σκά­φη. Ναυ­τι­κοί αξιω­μα­τού­χοι εί­παν ότι το «Για­ντάρ» και τα βα­θυ­σκά­φη που μπο­ρεί να πο­ντί­σει από τα κα­τα­στρώ­μα­τά του έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα να κό­ψουν κα­λώ­δια πολ­λά μίλια κά­τω από την επι­φά­νεια της θά­λασ­σας», ανα­φέ­ρει το δη­μο­σί­ευ­μα. «Το επί­πεδο δρα­στη­ριό­τη­τας», εί­πε ένας ανώ­τε­ρος ευ­ρω­παί­ος αξιω­μα­τού­χος, «μπο­ρεί να συ­γκρι­θεί με εκεί­νο που εί­δα­με στον Ψυ­χρό Πό­λε­μο». Ση­μειώ­νου­με ότι προ­βλή­μα­τα από τέ­τοιου εί­δους επι­χει­ρή­σεις δο­λιο­φθο­ράς δη­μιουρ­γή­θη­καν ήδη πέ­ρυ­σι στην Ου­κρα­νί­α κα­τά τη διάρ­κεια της ρω­σι­κής χι­τλε­ρι­κού τύ­που ει­σβο­λής στην Κρι­μαί­α.   

Το ζή­τη­μα εί­ναι ότι ξαφ­νι­κά οι ανα­πτυγ­μέ­νες δυ­τι­κές αλλά και οι λι­γό­τε­ρο ανε­πτυγ­μέ­νες  χώ­ρες του 3ου κό­σ­μου, βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­πες – εκτός από ενερ­γεια­κή ασφυ­ξί­α, φα­σι­σμό και πο­λι­τι­κή διά­σπα­ση – και με ένα σο­βα­ρό ενδε­χό­με­νο άμε­σης απώ­λειας των τη­λε­πι­κοι­νω­νιών τους, που οφεί­λε­ται εν μέ­ρει στην αντι­δρα­στι­κή τα­ξι­κή φύ­ση των σα­πι­σμέ­νων μο­νο­πω­λι­στών κυ­ρί­ως της Δύ­σης, που τους οδη­γεί γε­νι­κά σε σύ­μπλευ­ση με τους ανα­το­λι­κούς χι­τλε­ρι­κούς επι­θε­τι­στές και θέ­το­ντας σε κίν­δυ­νο τις ίδιες τις πα­ραγω­γι­κές δυ­νά­μεις και τη ζω­ή των λα­ών του πλα­νή­τη.