Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Εξαιρούν την εκκλησία από τα capital controls

Ε­νώ η οι­κο­νο­μί­α έ­χει γο­να­τί­σει και δια­λύ­ε­ται α­πό την ε­πι­βο­λή των αυ­στη­ρών ε­λέγ­χων στην κί­νη­ση των κε­φα­λαί­ων, υ­πάρ­χει έ­να κε­φά­λαιο και μά­λι­στα ο με­γα­λύ­τε­ρος γαιο­κτή­μο­νας της χώ­ρας που ε­ξαι­ρεί­ται α­πό αυ­τήν την αυ­στη­ρό­τη­τα.

 

Ο λό­γος για την Εκ­κλη­σί­α. Έ­χου­με γρά­ψει για τις σχέ­σεις του Τσί­πρα με τον Ιε­ρώ­νυ­μο, που τους ε­νώ­νει η η α­διά­πτω­τη α­φο­σί­ω­ση στη Ρω­σί­α του Πούτιν.

Ό­πως α­να­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ε­γκύ­κλιο της Ιε­ράς Συ­νό­δου με η­με­ρομη­νί­α 29 Σε­πτεμ­βρί­ου «οι Μη­τρο­πό­λεις θα μπο­ρούν να κά­νουν α­να­λή­ψεις έ­ως 10.000 ευ­ρώ τον μή­να και η Αρ­χιε­πι­σκο­πή Α­θη­νών έ­ως 20.000 ευ­ρώ. Η ε­γκύ­κλιος της Ιε­ράς Συ­νό­δου α­να­φέ­ρει, μάλι­στα, την α­πό­φαση του «α­ξιο­τί­μου υ­πουρ­γού Οι­κονο­μι­κών» -προ­φα­νώς α­να­φέ­ρε­ται στον Ευ­κλεί­δη Τσα­κα­λώ­το- και α­πο­κα­λύ­πτει ότι έ­χει δη­μο­σιευ­θεί ή­δη σε ΦΕΚ, ε­νώ έ­χει εκ­δο­θεί και δελ­τί­ο Τύ­που του Υ­ΠΟΙΚ» (http://www.iefimerida.gr, 14-10). Φυ­σι­κά οι κα­λές υ­πη­ρε­σί­ες δεν μπο­ρούν παρά να α­μει­φθούν. Έτσι με­τά α­πό λί­γες μέ­ρες ο αρ­χιε­πί­σκο­πος Ιε­ρώ­νυ­μος δη­λώ­νει: «το κα­λύ­τε­ρο που εί­ναι να κά­νου­με να βά­λου­με ό­λες μας τις πλά­τες, ε­νω­μέ­νοι, να βο­η­θή­σουμε και ο λα­ός δεν πρέ­πει να α­γα­να­κτεί, με ποια έν­νοια: Του δί­νε­ται η δυ­να­τότη­τα στο χέ­ρι του να α­πο­φα­σί­σει. Δεν μπο­ρεί να ψη­φί­ζει τη μί­α η­μέ­ρα και την άλ­λη η­μέ­ρα να λέ­ει ό­τι ε­πα­να­στα­τώ. Ε­χει στα χέ­ρια του ό­λη τη δύ­να­μη. Ποιος άλ­λος θα του πει ‘κά­νε έ­τσι ή δια­φο­ρε­τι­κά;’. Δεν εί­ναι υ­πεύ­θυ­νος ο λα­ός;»(http://www.thetoc.gr, 21-10). Με λί­γα λό­για ο ά­γιος αυ­τός άν­θρω­πος ε­πι­πλήτ­τει το λα­ό που ε­ξεγεί­ρε­ται ε­να­ντίον μιας κυ­βέρ­νη­σης που έ­κα­νε σε χρό­νο μη­δέν το α­ντί­θε­το ακρι­βώς α­πό αυ­τό που του υ­πο­σχέ­θη­κε. Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος και ο γνω­στός σωβι­νι­στής μη­τρο­πο­λί­της Θεσ­σα­λο­νί­κης Αν­θι­μος: «ας πορευό­με­θα ό­λοι οι Έλλη­νες ε­νω­μέ­νοι, με ε­μπι­στο­σύ­νη στην κυ­βέρ­νη­ση, ε­πι­κα­λού­με­νοι τη βο­ή­θεια του Α­γί­ου Θε­ού» (26-10).

Ό­λος ο με­σαί­ω­νας στοι­χί­ζε­ται πί­σω α­πό το σο­σιαλ­φα­σι­σμό, α­κρι­βώς για­τί αυ­τός εί­ναι ο με­γα­λύ­τε­ρος με­σαί­ω­νας α­πό ό­λους.