Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΥΡΙΖΑ – ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Με φασιστική επιχείρηση συγκάλυψης και διώξεις απαντά η κυβέρνηση Τσίπρα

Στις αρχές του Νο­έμ­βρη ο πρώ­ην υπουργός προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη Πα­νού­ση έκα­νε μια κα­ταγ­γε­λί­α που δη­μο­σιεύ­τη­κε στο «Πρώ­το Θέ­μα» ότι απει­λεί­ται η ζω­ή του και η πο­λι­τι­κή του υπό­στα­ση από τρο­μο­κρά­τες, ποινι­κούς και πο­λι­τι­κά στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τα οποί­α συν­δέ­ο­νται με αυ­τούς.

Ε­πί­σης, ό­τι ο ε­πι­κε­φα­λής της ΕΥΠ Ρου­μπά­της εί­χε ε­νη­με­ρώ­σει πριν α­πό και­ρό τον Τσί­πρα για ό­σα κα­ταγ­γέλ­λει ο ί­διος τώ­ρα, και ο Τσί­πρας δεν έ­κα­νε τί­πο­τα. Ο Ρου­μπά­της δεν διέ­ψευ­σε πο­τέ τον Πα­νού­ση.

Στη συ­νέ­χεια το MEGA πα­ρου­σί­α­σε τη­λε­φω­νι­κές συν­δια­λέ­ξεις που εί­χε κα­τα­γρά­ψει η ΕΥΠ και στις ο­ποί­ες α­κου­γό­ταν ο σύμ­βου­λος του υ­πουρ­γού Δι­καιο­σύ­νης και μέ­λος της Πο­λι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Π. Λά­μπρου, να προ­σφέ­ρει προ­στα­σί­α στους Πυ­ρή­νες της Φω­τιάς. Ό­ταν αυ­τοί δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν για τον Πα­νού­ση, ο Π. Λά­μπρου εμ­φα­νί­στη­κε σε ρό­λο με­σο­λα­βη­τή με το υ­πουρ­γεί­ο Δι­καιο­σύ­νης για την προ­ώ­θη­ση ευ­νο­ϊ­κών για τους Πυ­ρή­νες νο­μο­θε­τι­κών ρυθ­μί­σε­ων.

Οι κα­ταγ­γε­λί­ες Πα­νού­ση α­πο­δει­κνύ­ουν αυ­τό που σε πο­λι­τι­κό ε­πί­πε­δο έ­χει κα­ταγ­γεί­λει ε­δώ και χρό­νια η Ο­ΑΚ­ΚΕ, δη­λα­δή ό­τι οι ψευ­το­α­ναρ­χι­κοί τρα­μπού­κοι και δο­λο­φό­νοι λει­τουρ­γούν σαν πα­ρα­κρά­τος του σο­σιαλ­φα­σι­στι­κού κα­θε­στώ­τος, και αυ­τό ι­σχύ­ει ι­διαί­τε­ρα σή­με­ρα που το κρά­τος βρί­σκε­ται στα χέ­ρια του πα­λιού προ­στά­τη τους ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. 

Φαί­νε­ται ό­τι η υ­πουρ­γο­ποί­η­ση Πα­νού­ση ή­ταν μί­α κί­νη­ση του Τσί­πρα για τον κα­θη­συ­χα­σμό των δυ­τι­κών σχε­τι­κά με αυ­τές τις σχέ­σεις για τις ο­ποί­ες στοι­χεί­α εί­χαν εμ­φα­νι­στεί πο­λύ πριν τις κα­ταγ­γε­λί­ες Πα­νού­ση και ας υ­πο­κρί­νο­νται ό­λοι τώ­ρα στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τους έκ­πλη­κτους. 

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α που έ­χουν έρ­θει στη δη­μο­σιό­τη­τα, ο Πα­νού­σης βρέ­θη­κε α­πό την αρ­χή σε σύ­γκρου­ση με τη Συ­νω­μο­σί­α των Πυ­ρή­νων της Φω­τιάς και ό­λο το σύ­στη­μα που συν­δέ­ε­ται με αυ­τούς. Ο Πα­νού­σης ή­ταν και αυ­τός έ­να τμή­μα του συ­στή­μα­τος ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και εί­χε πο­λι­τι­κή συμ­φω­νί­α στα καί­ρια ση­μεί­α της σο­σιαλ­φα­σι­στι­κής του στρα­τη­γι­κής. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι δεν έ­δω­σε κα­μί­α πά­λη ε­νά­ντια στην πο­λι­τι­κή σύ­μπλευ­ση Πυ­ρή­νων –ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Δια­φώ­νη­σε ό­μως α­νοι­χτά και συ­γκε­κρι­μέ­να στο ό­τι τους έ­χει πα­ρα­χω­ρη­θεί ε­ξου­σί­α διοί­κη­σης στις φυ­λα­κές στις ο­ποί­ες βρί­σκο­νται κρα­τού­με­νοι, με τη χο­ρή­γη­ση κά­θε εί­δους διευ­κό­λυν­σης και προ­στα­σί­ας σε νο­μο­θε­τι­κό και διοι­κη­τι­κό ε­πί­πε­δο α­πό κρα­τι­κά και κομ­μα­τι­κά στε­λέ­χη. Αυ­τή η δια­φω­νί­α του ό­χι μό­νο του κό­στι­σε την υ­πουρ­γι­κή του θέ­ση αλ­λά τον έ­βα­λε και στο στό­χα­στρο των συμ­μο­ριών.

Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι ο διά­δο­χος του υ­πουρ­γός Τό­σκας εί­πε ό­τι η τρο­μο­κρα­τί­α δεν εί­ναι πια προ­τε­ραιό­τη­τα για­τί ό­λες οι «με­γά­λες τρο­μο­κρα­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις» έ­χουν φύ­γει. Ε­δώ βρί­σκε­ται ό­λη η ου­σί­α της σύ­γκρου­σης. 

Ο Πα­νού­σης ξε­σκε­πά­ζει ό­τι η φυ­λά­κι­ση αρ­κε­τών η­γε­τι­κών στε­λε­χών των πα­ρα­κρα­τι­κών συμ­μο­ριών , δεν ση­μαί­νει ό­τι «έ­χουν φύ­γει», α­φού εί­ναι α­φε­ντι­κά μέ­σα στις φυ­λα­κές και μέ­σα α­πό τις φυ­λα­κές.

Η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα κα­θό­λου δεν συ­γκι­νή­θη­κε α­πό τις δη­λώ­σεις Πα­νού­ση για α­πει­λές κα­τά της ζω­ής του και τις πρώ­τες μέ­ρες έ­μει­νε έ­νο­χα σιω­πη­λή. Ό­μως ό­ταν αυ­τός ε­πέ­μει­νε, εμ­φα­νί­στη­κε σύσ­σω­μος ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, κόμ­μα και κυ­βέρ­νη­ση, να τον κα­ταγ­γέλ­λει σα «φα­ντα­σιό­πλη­κτο» και «μυ­θο­μα­νή», α­πό τον αρ­χι­σα­μπο­τα­ρι­στή υ­πουρ­γό Πε­ρι­βάλ­λο­ντος Σκουρ­λέ­τη μέ­χρι το φί­λο της Cosco Δρί­τσα. Για να τον προ­κα­λέ­σουν μά­λι­στα να σο­βα­ρευ­τεί τον πα­ρό­τρυ­ναν  να κα­τα­θέ­σει τα στοι­χεί­α του στην ει­σαγ­γε­λί­α. Πράγ­μα­τι, ο Πα­νού­σης πή­γε να κα­τα­θέ­σει στην ει­σαγ­γε­λί­α, πε­ρι­μέ­νο­ντας η κυ­βέρ­νη­ση να ε­ξε­τά­σει πια σο­βα­ρά τα στοι­χεί­α που κα­τά­θε­σε. Αλ­λά χω­ρίς κα­θυ­στέ­ρη­ση ο υ­πουρ­γός Δι­καιο­σύ­νης και ο υ­πουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη που δια­δέ­χθη­κε τον Πα­νού­ση, ο α­πό­στρα­τος Τό­σκας, κα­τέ­θε­σαν μή­νυ­ση ε­να­ντί­ον του για να τον φι­μώ­σουν. Η μή­νυ­ση ζη­τού­σε τη δί­ω­ξή του για διαρ­ρο­ή α­πορ­ρή­των εγ­γρά­φων και μα­γνη­το­φω­νή­σε­ων, ό­ταν η ί­δια η κυ­βέρ­νη­ση τον ο­δή­γη­σε σε μια τέ­τοια διαρ­ρο­ή!!! 

Η κόντρα Πανούση – Παρασκευόπουλου και η παρέμβαση των Πυρήνων υπέρ Παρασκευόπουλου!

Πα­νού­σης και Πα­ρα­σκευό­που­λος βρί­σκο­νταν σε μί­α διαρ­κή σύ­γκρου­ση για το ζή­τη­μα της λει­τουρ­γί­ας των φυ­λα­κών. Αυ­τή έ­φτα­σε σε μί­α κο­ρύ­φω­ση το Μά­η ό­ταν εμ­φα­νί­στη­κε στον τύ­πο έ­να ρε­πορ­τάζ για ε­πι­στο­λή Πα­νού­ση προς του υ­πουρ­γεί­ο Δι­καιο­σύ­νης για «α­νε­ξέ­λε­γκτη κα­τά­στα­ση στις φυ­λα­κές» και για «α­πό­λυ­το κου­μά­ντο» των συμμο­ριών σε αυ­τές. Το ρε­πορ­τάζ εμ­φα­νί­στη­κε με­τά τις α­πο­κα­λύ­ψεις για το σχε­δια­σμό της ε­πι­χεί­ρη­σης «Γορ­γο­πό­τα­μος» α­πό Χρι­στό­δου­λο Ξη­ρό και Πυ­ρή­νες μέ­σα α­πό τη φυ­λα­κή (www.makeleio.gr, 20/02/2015). Ο Πα­νού­σης διέ­ψευσε την ε­πι­στο­λή μό­νο ως προς τις α­να­φο­ρές για ε­πι­κεί­με­νο τρο­μο­κρατι­κό χτύ­πη­μα.

Τρεις μή­νες αρ­γό­τε­ρα με μί­α ε­πι­στο­λή που δη­μο­σιεύ­τη­κε στο Indymedia η «Πρω­το­βου­λί­α ε­νά­ντια στις φυ­λα­κές» μι­λώ­ντας για λο­γα­ρια­σμό των Πυ­ρή­νων, δια­μαρ­τύ­ρε­ται για αιφ­νι­δια­στι­κή έ­ρευ­να στα κε­λιά τους που διέ­τα­ξε ο υ­πουρ­γός δη­μό­σιας τά­ξης και κα­ταγ­γέλ­λουν τον Πα­νού­ση για «διαρ­ρο­ές στον τύ­πο» για την κα­τά­στα­ση στις φυ­λα­κές, και για σχέ­διο έ­ντα­σης ώ­στε η α­στυ­νο­μί­α «να διοι­κεί ου­σια­στι­κά τις φυ­λα­κές», εν­νο­ώ­ντας ό­τι υ­πο­νο­μεύ­ει τον Πα­ρα­σκευό­που­λο. Α­σφα­λώς, θε­ω­ρη­τι­κά δεν εί­χαν κα­μί­α δου­λειά οι υ­πο­τι­θέ­με­νοι ο­λι­κοί αρ­νη­τές του κρά­τους και της ε­ξου­σί­ας, να ε­μπλα­κούν σε μί­α εν­δο­κυ­βερ­νη­τι­κή σύ­γκρου­ση α­νά­με­σα στους υ­πουρ­γούς Δι­καιο­σύ­νης και Δη­μό­σιας Τά­ξης και να δια­λέ­ξουν στρα­τό­πε­δο. Κι ό­μως φθά­νουν στο ση­μεί­ο να α­σκούν κρι­τι­κή στον Πα­ρα­σκευό­που­λο  για­τί «ου­σια­στι­κά πα­ρα­χω­ρεί τη διοί­κη­ση των φυ­λα­κών στην α­στυ­νο­μί­α και στον υ­πε­ρυ­πουρ­γό Πα­νού­ση» !!! Με­τά α­πό αυ­τή την ε­πι­στο­λή ξέ­σπα­σε μί­α νέ­α κό­ντρα Πα­νού­ση-Πα­ρα­σκευό­που­λο για το αν, πως και α­πό ποιον δια­τά­χθη­κε η έ­ρευ­να στα κε­λιά. Ο Πα­νού­σης κά­λε­σε τον Πα­ρα­σκευό­που­λο να δια­ψεύ­σει ό­τι διέ­τα­ξε τέ­τοια έ­ρευ­να και ό­τι μπαί­νει στα χω­ρά­φια του, αλ­λά αυ­τός αρ­νή­θη­κε να το κά­νει, ε­πι­βε­βαιώ­νο­ντας έμ­με­σα αλ­λά με σα­φή­νεια τους Πυ­ρή­νες!

Αυ­τή η πα­λιά σύ­γκρου­ση έρ­χε­ται να ε­πι­βε­βαιω­θεί α­πό τα νέ­α στοιχεί­α και το πε­ριε­χό­με­νο των συ­νο­μι­λιών ό­που εμ­φα­νί­ζε­ται ο Π. Λά­μπρου να μεσο­λα­βεί α­νά­με­σα στους Πυ­ρήνες και το υ­πουρ­γεί­ο Δι­καιο­σύ­νης και να τους κα­θη­συ­χά­ζει για τον Πα­νού­ση.

 Έ­να άλ­λο πε­δί­ο σύ­γκρου­σης Πυ­ρή­νων – Πα­νού­ση ή­ταν η α­στυ­νο­μι­κή ε­πέμ­βα­ση στην κατάληψη της πρυ­τα­νεί­ας. Το Βή­μα της Κυ­ρια­κής 15/11 πα­ρου­σί­α­σε συ­νο­μι­λία του Π. Λά­μπρου με τον Γ. Τσά­κα­λο των Πυ­ρή­νων σχε­τι­κά με την κα­τά­λη­ψη αυ­τή ό­που ο Γ. Τσά­κα­λος α­να­φέ­ρε­ται σε τή­ρη­ση α­πό την πλευ­ρά των Πυ­ρή­νων της συμφω­νί­ας για α­πο­χώ­ρη­ση του με­γα­λύ­τε­ρου α­ριθ­μού των κα­τα­λη­ψιών, ε­νώ διαμαρ­τύ­ρε­ται για το ό­τι η κυ­βέρ­νη­ση δεν τή­ρη­σε τις δι­κές της δε­σμεύ­σεις… Θυμί­ζου­με ό­τι ο Πα­νού­σης έ­δω­σε ε­ντο­λή για α­στυ­νο­μι­κή ε­πέμ­βα­ση και συλ­λήψεις, την ί­δια στιγ­μή που ο Πα­ρα­σκευό­που­λος ι­κα­νο­ποιού­σε τα αι­τή­μα­τα των κα­τα­λη­ψιών με ψή­φι­ση νό­μου για α­πο­φυ­λά­κι­ση «βα­ριά α­σθε­νών», κα­τάρ­γη­ση φυ­λα­κών α­σφα­λεί­ας Γ΄ τύ­που κ.α. Την ε­πέμ­βα­ση Πα­νού­ση κα­τάγ­γει­λε με κεί­μενο του ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Δια­μα­ντό­που­λος μι­λώ­ντας ε­πί­σης για υ­πο­νόμευ­ση του έρ­γου του υ­πουρ­γεί­ου Δι­καιο­σύ­νης και για ά­δι­κη ε­πί­θε­ση σε μια «ει­ρη­νι­κή και πε­ρι­φρου­ρη­μέ­νη κα­τά­λη­ψη».

Το σοσιαλφασιστικό καθεστώς χρειάζεται το παρακράτος της βίας για την πουτινική δικτατορία του

Το ό­τι έ­νας πρώ­ην υ­πουρ­γός δη­μό­σιας τά­ξης κά­νει τέ­τοιου εί­δους κα­ταγ­γε­λί­ες για τη ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση έ­πρε­πε να εί­χε συ­γκλο­νί­σει την αντι­πο­λί­τευ­ση και θα έ­πρε­πε ό­λα της τα στε­λέ­χη να σφυ­ρο­κο­πούν κα­θη­με­ρι­νά τον ί­διο τον Τσί­πρα και τους ε­μπλε­κό­με­νους υ­πουρ­γούς του για αυ­τή την υπό­θε­ση, κυ­ρί­ως τον Πα­ρα­σκευό­που­λο, και να ζη­τούν πα­ραι­τή­σεις, με τον ί­διο τρό­πο που ε­πί κυ­βερ­νή­σε­ων ΠΑ­ΣΟΚ-ΝΔ σύσ­σω­μη η α­ντι­πο­λί­τευ­ση σφυ­ρο­κο­πού­σε τον κά­θε φο­ρά πο­λι­τι­κό στό­χο της ψευ­το­α­ρι­στεράς  με ε­ντε­λώς α­να­πό­δεικτες υ­πο­ψί­ες για πο­λύ μι­κρό­τε­ρης ση­μα­σί­ας σκάν­δα­λα. Μά­λι­στα σε ε­κεί­νες τις κυ­βερ­νη­τι­κές πε­ριό­δους κά­θε εί­δους μα­γνη­το­φώ­νη­ση α­πο­τε­λού­σε α­τρά­νταχτο στοι­χεί­ο ε­νο­χής και κα­νέ­νας δεν έ­μπαι­νε στον κό­πο να ε­ξε­τά­σει το θέμα του «α­πόρ­ρη­του» και άλ­λες τέ­τοιες λε­πτο­μέ­ρειες. Πρό­σφα­τα ο Κα­σι­διάρης α­θω­ώ­θη­κε για την κα­τα­γρα­φή της συ­νο­μι­λί­ας του με τον Μπαλ­τά­κο και τη δη­μό­σια προ­βο­λή της! Στην πε­ρί­πτω­ση αυ­τή που οι συ­νο­μι­λί­ες έ­χουν κα­τα­γραφεί α­πό την ΕΥΠ και δεν δια­ψεύ­δο­νται, και αυ­τό έ­γι­νε στα πλαίσια της παρα­κο­λού­θη­σης των φυ­λα­κι­σμέ­νων για τρο­μο­κρα­τί­α που εί­ναι μί­α του­λά­χι­στον συ­νη­θι­σμέ­νη δια­δι­κα­σί­α, α­να­κα­λύ­φθη­κε ξαφ­νι­κά ό­τι υ­πάρ­χουν «α­πόρ­ρη­τα» και «μυ­στι­κά του κρά­τους» και ό­λοι συμ­φώ­νη­σαν ό­τι αυ­τό πρέ­πει να προ­στα­τευ­θεί!

Ό­χι μό­νο αυ­τό, αλ­λά κα­νείς δεν α­σχο­λεί­ται με το γε­γο­νός ό­τι η κυ­βέρνη­ση η ί­δια δεν κα­τέ­θε­σε μή­νυ­ση για ψευ­δή γε­γο­νό­τα ή για πλα­στο­γρα­φη­μένα στοι­χεί­α, αλ­λά έ­δω­σε τις δι­κές της ερ­μη­νεί­ες για τις συ­νο­μι­λί­ες οι ο­ποίες δεν αμ­φι­σβη­τή­θη­καν. Π.χ. ο Π. Λά­μπρου είπε ό­τι ό­λα ό­σα α­κού­γο­νται στις κα­σέ­τες εί­ναι στα πλαί­σια του α­γώ­να του για τη βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών στις φυ­λα­κές. Κα­λά θα ή­ταν να ε­ξη­γού­σε ο Π. Λά­μπρου ε­κτός α­πό τους Πυ­ρή­νες και τους να­ζι­στές για ποιους άλ­λους έ­χουν βελ­τιω­θεί οι συν­θή­κες στις φυ­λακές. 

Το Πο­τά­μι και το ΠΑ­ΣΟΚ φρό­ντι­σαν να ξε­πλύ­νουν τον Τσί­πρα για τις πο­λι­τι­κές ευ­θύ­νες του, και δεν έ­κα­ναν κα­μί­α κα­ταγ­γε­λί­α στον πρω­θυ­πουρ­γό. Αυ­τοί πά­ντα α­θω­ώ­νουν το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για ό­λη την ε­γκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή του στο ό­νο­μα του «ευ­ρω­παί­ου» Τσί­πρα που εί­ναι ο ε­πικε­φα­λής αυ­τής της πο­λι­τικής. Ανά­λο­γα χλια­ρή ή­ταν η το­πο­θέ­τη­ση της α­κέ­φα­λης ΝΔ, ε­νώ το ψευ­τοΚ­ΚΕ δεν εν­δια­φέ­ρε­ται για αυ­τή την υ­πό­θε­ση.

Μέ­σα σε αυ­τό το κλί­μα κα­νέ­νας δεν α­σχο­λή­θη­κε με την ε­πι­στο­λή του προ­στα­τευό­με­νου α­πό την κυ­βέρ­νη­ση Ρω­μα­νού για την ορ­γά­νω­ση ε­νός «μαύ­ρου Δε­κέμ­βρη» που θα πε­ρι­λαμ­βά­νει κά­θε εί­δους βί­α αλ­λά και «σα­μπο­τά­ρι­σμα της ο­μα­λής ρο­ής των ε­μπο­ρευ­μά­των στα Χρι­στού­γεν­να» σε πλή­ρη σύ­μπλευ­ση με το κα­θε­στώς των σα­μπο­τα­ρι­στών που βρί­σκε­ται στην ε­ξου­σί­α. 

Η Ο­ΑΚ­ΚΕ ή­ταν η μό­νη που εί­χε κα­ταγ­γεί­λει την κα­θε­στω­τι­κή προ­στασί­α του Ρω­μα­νού και το φι­λο­να­ζι­σμό των Πυ­ρή­νων με τους ο­ποί­ους συν­δέ­εται (δες http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/445-).

Το κα­θε­στώς Σύ­ρι­ζα προ­στα­τεύ­ει πο­λι­τι­κά τό­σο τους να­ζί της «Χρ. Αυ­γής» ό­σο και τους  ψευ­το­α­ναρ­χι­κούς φί­λους του αρ­χι­να­ζι­στή  Κα­λέ­ντζη για­τί,  μοι­ρά­ζο­νται σή­με­ρα και α­νοι­χτά το ί­διο μί­σος για μια βιο­μη­χα­νι­κή τε­χνο­λο­γι­κά α­νε­πτυγ­μέ­νη και κυ­ρί­ως δη­μο­κρα­τι­κή Ελ­λά­δα.