Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΤΑ CAPITAL CONTROLS ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ

 

Α­πό το Φλε­βά­ρη “έ­φυ­γαν” α­πό τις τρά­πε­ζες πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 40 δις ευρώ, δη­λα­δή οι κα­τα­θέ­σεις πή­γαν α­πό τα 160 στα 120 δις Ευ­ρώ. Αυ­τή η φυ­γή έ­γι­νε ό­σο η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κά­θε τό­σο τί­να­ζε στον α­έ­ρα τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για το χρέ­ος, και α­πει­λού­σε την ΕΖ με χρε­ω­κο­πί­α και πέ­ρα­σμα στη δραχ­μή.

 

Για να έ­χουν ρευ­στό­τη­τα οι τρά­πε­ζες δα­νεί­ζο­νταν με ε­νέ­χυ­ρο τα υπο­βαθ­μι­σμέ­να πε­ριου­σια­κά τους στοι­χεί­α, πε­λώ­ρια πο­σά α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Κε­ντρι­κή Τρά­πε­ζα (Ε­ΚΤ) μέ­σα α­πό το μη­χα­νι­σμό έ­κτα­κτης πα­ρο­χής ρευ­στό­τη­τας, το γνω­στό ELA. Τα χρή­μα­τα αυ­τά δεν ε­πεν­δύ­ο­νταν στην πραγ­μα­τι­κή οι­κο­νο­μία αλ­λά χρη­σι­μο­ποιού­νταν για να α­να­πλη­ρώ­νο­νται τα χρή­μα­τα που οι κα­τα­θέτες α­πέ­συ­ραν α­πό τις τρά­πε­ζες. Βα­σι­κός ό­ρος για να δί­νει αυ­τά τα δις η Ε­ΚΤ στις ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες ή­ταν η Ελ­λά­δα να βρί­σκε­ται σε πρό­γραμ­μα διά­σω­σης. Αυ­τό το πρό­γραμ­μα έ­λη­ξε στις 30 Ιού­νη. Αν η Ελ­λά­δα δεν α­να­νέ­ω­νε αυ­τό το πρό­γραμ­μα με έ­να και­νούρ­γιο μέ­σα α­πό τις υ­πο­τι­θέ­με­νες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις των Τσί­πρα- Βα­ρου­φά­κη, η Ε­ΚΤ δεν εί­χε κα­νέ­να δι­καί­ω­μα και κα­νέ­να πρό­σχη­μα να δώ­σει νέ­α δις στις ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες πράγμα που το ή­ξε­ρε πο­λύ κα­λά ό­λη Ευ­ρώ­πη, ό­λος ο κό­σμος και βέ­βαια η ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση.

Το βρά­δυ της Πα­ρα­σκευ­ής 26 Ιού­νη η ελ­λη­νι­κή δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή ο­μάδα α­πο­χώ­ρη­σε α­πό τη δια­πραγ­μά­τευ­ση με το Eurogroup, με­τά α­πό τη­λε­φω­νι­κή ε­ντο­λή του Τσί­πρα. Α­μέ­σως με­τά αυ­τός προ­κή­ρυ­ξε το δη­μο­ψή­φι­σμα της 5 του Ιού­λη, δηλα­δή με­τά τη λή­ξη της διο­ρί­ας της 30 Ιού­νη και μά­λι­στα με πρό­τα­ση για “Ο­ΧΙ”. Από την ώ­ρα που προ­κη­ρύ­χτη­κε έ­να τέ­τοιο δη­μο­ψή­φι­σμα και ξε­πε­ρά­στη­κε η καίρια η­με­ρο­μη­νί­α της 30 του Ιού­νη ό­λοι οι κα­τα­θέ­τες θα έ­τρεχαν να πά­ρουν τα λε­φτά τους για να τα γλυ­τώ­σουν α­πό έ­να πι­θα­νό κού­ρε­μα που θα α­κο­λου­θού­σε τη δια­κο­πή της χρη­μα­το­δό­τη­σης α­πό τον ELA.

Έ­τσι η κυ­βέρ­νη­ση έ­κλει­σε τις τρά­πε­ζες για να μπο­ρέ­σουν να δια­τηρή­σουν το ε­λά­χι­στο ρευ­στό που τους α­πέ­με­νε, και α­κο­λού­θη­σε η ε­πι­βο­λή στη συ­νέ­χεια των λε­γό­με­νων capital controls, δη­λα­δή η ε­πι­βο­λή ο­ρί­ου σε διά­φο­ρες τρα­πε­ζικές συ­ναλ­λα­γές, κυ­ρί­ως σε α­να­λή­ψεις και εμ­βά­σμα­τα. Αυ­τό ή­ταν ά­με­ση συ­νέπεια της συ­γκε­κρι­μέ­νης κυ­βερ­νη­τι­κής πο­λι­τι­κής.

Ω­στό­σο, η κυ­βερ­νη­τι­κή η­γε­σί­α, με πρώ­το, ό­πως πά­ντα τον αρ­χι­ψεύτη Τσί­πρα, υ­πο­στή­ρι­ξε ό­τι τις τρά­πε­ζες τις έ­κλει­σε η Ε­ΚΤ και η Ευ­ρω­ζώ­νη με την υ­πό­δει­ξη της Γερ­μα­νί­ας, και ό­τι αυ­τοί φταί­νε για τα capital controls για­τί αρ­νή­θηκαν να δώ­σουν “πέ­ντε με­ρού­λες” α­κό­μα χρό­νο, με­τά τις 30 του Ιού­νη, για να κά­νει η κυ­βέρ­νη­ση το δη­μο­ψή­φι­σμά της. Αλ­λά αυ­τό το δη­μο­ψή­φι­σμα μπο­ρού­σε να το κά­νει η κυ­βέρ­νη­ση “πέ­ντε με­ρού­λες” πριν τις 30 του Ιού­νη, δη­λα­δή ε­ντός χρό­νου διά­σω­σης ό­που ό­λα τα βα­σι­κά νού­με­ρα και ση­μεί­α δια­φω­νί­ας εί­χαν πα­γιω­θεί και ή­ταν γνω­στά.

Το ό­τι ο Τσί­πρας ή­ξε­ρε, ό­πως και ό­λη η κυ­βέρ­νη­ση ό­τι η στή­ρι­ξη μέσω ELA θα στα­μα­τού­σε στις 30 Ιού­νη το α­πο­κά­λυ­ψε και ο α­να­πλη­ρω­τής υ­πουρ­γός προ­στα­σί­ας του πο­λί­τη Πα­νού­σης, που δή­λω­σε πως τη νύ­χτα που α­πο­φα­σί­στη­κε το δη­μο­ψή­φι­σμα η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση “γνώ­ρι­ζε πως υ­πήρ­χε εν­δε­χό­με­νο να κλεί­σουν οι τρά­πε­ζες και α­πο­κά­λυ­ψε πως η α­στυ­νο­μί­α εί­χε εκ­πο­νή­σει ει­δι­κό σχέ­διο, α­κό­μη και για την πε­ρί­πτω­ση ε­ξό­δου της χώ­ρας α­πό το ευ­ρώ” (http://www.ert.gr/24-7). Το ό­τι ο Τσί­πρας και η υ­πό­λοι­πη κυ­βερ­νη­τι­κή συμ­μο­ρί­α διά­λε­ξαν Ο­ΜΟΦΩΝΑ να κά­νουν το δη­μο­ψή­φι­σμα με­τά τις 30 του Ιού­νη δεν έ­χει κα­μιά άλ­λη λο­γι­κή εξή­γη­ση πέ­ρα α­πό το ό­τι ή­θε­λαν να προ­κα­λέ­σουν το κλεί­σι­μο των τρα­πε­ζών και τους συ­να­κό­λου­θους κε­φα­λαια­κούς ε­λέγ­χους.

Γρά­ψα­με α­πό την πρώ­τη στιγ­μή ό­τι το κύ­ριο στο δη­μο­ψή­φι­σμα δεν ήταν το α­πο­τέ­λε­σμά του αλ­λά η χρή­ση του σαν προ­κά­λυμ­μα για να πραγ­μα­το­ποι­ηθεί το με­γα­λύ­τε­ρο πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ στην ι­στο­ρί­α της με­τα­πο­λε­μι­κής Ελλά­δας, έ­να σα­μπο­τάζ που έ­χει σαν στό­χο να σκο­τώσει ό­σες πα­ρα­γω­γι­κές δυνά­μεις έ­χουν α­πο­μεί­νει ή να τις πα­ρα­δώσει φθη­νή λεί­α στη ρω­σο­κι­νε­ζι­κή συμ­μα­χί­α, και κυ­ρί­ως για να μπο­ρέ­σει αυ­τή να α­γο­ρά­σει τζά­μπα την πλειο­ψηφί­α των με­το­χών στις κα­τα­τσα­κι­σμέ­νες τρά­πε­ζες. Κα­λύ­τε­ρη α­πό­δει­ξη γι αυτό εί­ναι ό­τι μό­λις βγή­κε το “ Ό­χι” ο Τσί­πρας ε­φάρ­μο­σε το “Ναι” προ­σφέ­ρο­ντας στον πλα­νή­τη έ­να αί­νιγ­μα που η λύ­ση του βρί­σκε­ται στο ά­με­σο και πρα­κτι­κό απο­τέ­λε­σμα του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος, δη­λα­δή στο bank run, και την ου­σια­στι­κή χρε­ω­κοπί­α ό­λων των ελ­λη­νι­κών τρα­πε­ζών, κα­θώς και τη μι­σο­χρε­ω­κο­πί­α ή την ο­λο­κληρω­τι­κή χρε­ω­κο­πί­α των ελ­λη­νι­κών ε­πι­χειρήσε­ων που δεν έ­χουν πι­στω­τι­κές βά­σεις στο ε­ξω­τε­ρι­κό ή με­γά­λα δό­ντια στο νέ­ο κα­θε­στώς του αρ­χι­σα­μπο­ταρι­στή ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, για να τους δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα να δια­κι­νούν μέ­σα α­πό τις ε­πιτρο­πές ε­λέγ­χου συ­ναλ­λάγ­μα­τος το ζω­τι­κό ρευ­στό που χρειά­ζο­νται.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΡΙΖΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Για να μπο­ρέ­σει να ε­λέγ­ξει ό­ση πε­ρισ­σό­τε­ρη α­πό την οι­κο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα της χώ­ρας μπο­ρεί μέ­σα α­πό την κα­τάρ­γη­ση της πί­στης και την ε­ξα­φά­νι­ση του ρευ­στού που ο ί­διος προ­κά­λε­σε, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­χώ­ρη­σε στη σύ­στα­ση της Ε­πιτρο­πής Ε­γκρί­σε­ων Τρα­πε­ζι­κών Συ­ναλ­λα­γών.

Προ­φα­νώς η ε­πι­τρο­πή αυ­τή ε­γκρί­νει συ­ναλ­λα­γές μό­νο για αυ­τούς που θέ­λει, δη­λα­δή γιαυ­τούς που εί­ναι α­ρε­στοί ή αυ­τούς που θα υ­πο­τα­χτούν στο ρω­σό­δου­λο κα­θε­στώς. Ή­δη μέ­χρι και τα μέ­σα Ιού­λη σύμ­φω­να με στοι­χεί­α α­πό φο­ρείς που εκ­προ­σω­πούν ει­σα­γω­γι­κές και ε­ξα­γω­γικές ε­πι­χει­ρή­σεις, “πά­νω α­πό 5.500 αι­τή­μα­τα ε­πι­χει­ρή­σε­ων για εμ­βά­σμα­τα στο ε­ξω­τε­ρι­κό έ­χουν συσ­σω­ρευτεί και πα­ρα­μέ­νουν σε εκ­κρε­μό­τη­τα στην αρ­μό­δια ε­πι­τρο­πή ε­γκρί­σε­ων του Γε­νι­κού Λο­γι­στη­ρί­ου προ­κει­μέ­νου να ε­κτε­λε­στούν πα­ραγ­γε­λί­ες. Εί­ναι έ­να στοι­χεί­ο που πι­στο­ποιεί α­κρι­βώς ό­τι η α­λυ­σί­δα ε­φο­δια­σμού των ε­πι­χει­ρήσε­ων έ­χει σπά­σει και η α­γο­ρά ε­λά­χι­στα πλέ­ον α­πέ­χει α­πό το να αρ­χί­σει να α­ντι­με­τω­πί­ζει σο­βα­ρό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα ελ­λεί­ψε­ων, πέ­ραν των ό­σων ή­δη κα­τα­γράφο­νται σε α­νταλ­λα­κτι­κά, υ­λι­κά συ­σκευα­σί­ας, πρώ­τες ύ­λες κ.α, που έ­χουν ήδη ο­δη­γή­σει πολ­λές ε­πι­χει­ρή­σεις να κα­τε­βά­σουν δια­κό­πτες και να θέ­σουν εκτός μέ­ρος της πα­ρα­γω­γι­κής τους δια­δι­κα­σί­ας” (http://www.capital.gr/story/3046191).

Η Ε­πι­τρο­πή εί­ναι πε­ντα­με­λής και συ­γκρο­τεί­ται α­πό α­νώ­τα­τα στελέ­χη του Γε­νι­κού Λο­γι­στη­ρί­ου του Κρά­τους, του Υ­πουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών, της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δος, της Ελ­λη­νι­κής Έ­νω­σης Τρα­πε­ζών και της Ε­πι­τρο­πής Κε­φα­λαια­γο­ράς, δη­λα­δή του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρα α­πό τα πέ­ντε μέ­λη εί­ναι ε­λεγ­χό­με­να α­πό την κυ­βέρ­νη­ση με δε­δο­μέ­νο ό­τι μό­νο η διοί­κη­ση της Ελ­λη­νι­κής Ένω­σης Τρα­πε­ζών δεν διο­ρί­ζε­ται α­πό το κρά­τος.

Τα πιο κα­τα­στρο­φι­κά προ­βλή­μα­τα και το με­γα­λύ­τε­ρο έ­λεγ­χο α­πό τις Ε­πι­τρο­πές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τον α­ντι­με­τω­πί­ζουν οι βιο­μη­χα­νι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις που δεν μπο­ρούν να ει­σά­γουν πρώ­τες ύ­λες και υ­λι­κά συ­σκευα­σιών α­πό το εξω­τε­ρι­κό λό­γω της α­πα­γό­ρευ­σης εμ­βα­σμά­των στο ε­ξω­τε­ρι­κό.

Ο βιο­μη­χα­νι­κός το­μέ­ας θα μπο­ρού­σε να ε­ξαι­ρε­θεί α­πό τα capital controls, ω­στόσο αυ­τό δεν έ­γι­νε, με α­πο­τέ­λε­σμα μί­α σει­ρά α­λυ­σι­δω­τών αρ­νη­τι­κών ε­πι­πτώ­σεων, α­νά­με­σα στις ο­ποί­ες εί­ναι και η αύ­ξη­ση της α­νερ­γί­ας. Λό­γω της μεί­ω­σης της πα­ρα­γω­γής γί­νο­νται με­τα­το­πί­σεις προ­σω­πι­κού και α­πο­λύ­σεις, ε­νώ μα­ταιώ­νο­νται προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες νέ­ες προ­σλή­ψεις. Σύ­ντο­μα θα αρ­χί­σουν να φαίνο­νται και οι πρώ­τες ελ­λεί­ψεις σε προ­ϊ­ό­ντα που α­κό­μα δεν έ­χουν γί­νει αισθη­τές λό­γω της μεί­ω­σης της ζή­τη­σης.

Με­τά το στραγ­γα­λι­σμό των εμ­βα­σμά­των α­πό ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες προς το ε­ξω­τε­ρι­κό, κά­ποιες ει­σα­γω­γές πλη­ρώ­νο­νται μέ­σω τρα­πε­ζι­κών λο­γα­ριασμών που δια­τη­ρούν στο ε­ξω­τε­ρι­κό ελ­λη­νι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις. Έ­τσι ο­λο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ρες ε­πι­χει­ρή­σεις α­νοί­γουν λο­γα­ρια­σμούς στο ε­ξω­τε­ρι­κό πράγμα που υ­πο­νο­μεύ­ει πα­ρα­πά­νω το εγ­χώ­ριο τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα. Δη­λα­δή ό­σο δεν γί­νε­ται άρ­ση των πε­ριο­ρι­σμών ΕΙ­ΔΙΚA για τις ει­σα­γω­γι­κές και ε­ξα­γω­γι­κές επι­χει­ρή­σεις, ό­χι μό­νο δη­μιουρ­γεί­ται σο­βα­ρός κίν­δυ­νος για ελ­λεί­ψεις βασι­κών α­γα­θών, ό­χι μό­νο οι με­τα­ποι­η­τι­κές και άλ­λες ε­πι­χει­ρή­σεις ο­δη­γού­νται σε κλεί­σι­μο, αλ­λά και συ­νε­χί­ζε­ται το α­πο­στράγ­γι­σμα των τρα­πε­ζών α­πό κα­τα­θέ­σεις και προ­σο­δο­φό­ρες τρα­πε­ζι­κές ερ­γα­σί­ες, ώ­στε να μι­σο­πε­θά­νουν και να που­λη­θούν τζά­μπα στα νέ­α α­φε­ντι­κά. Για­τί συ­νε­χί­ζο­νται σε τέ­τοια κλί­μα­κα οι πι­στω­τι­κοί έ­λεγ­χοι την ώ­ρα που αρ­χί­ζουν να ε­πι­στρέ­φουν κά­ποιες κα­τα­θέ­σεις, και ε­νώ σύμ­φω­να με κά­ποια στοι­χεί­α υ­πάρ­χει αυ­τή τη στιγ­μή ένα μα­ξι­λά­ρι ρευ­στό­τη­τας 5 δις Ευ­ρώ για τις τρά­πε­ζες; Και για­τί δεν ζη­τάει τώ­ρα η κυ­βέρ­νη­ση τη βο­ή­θεια του ELA, τώ­ρα που α­να­γκα­στι­κά δεν υ­πάρ­χει bank run, ώστε να δο­θεί πι­στω­τι­κή α­νά­σα στην πα­ρα­γω­γή μέ­σα α­πό τις Ε­πι­τρο­πές Ε­λέγ­χου, ε­νώ ζη­τού­σε ε­πί μή­νες δε­κά­δες δις α­πό τον ELA για να πη­γαί­νουν στο ά­πα­το βα­ρέ­λι της φυ­γής των κα­τα­θέ­σε­ων; Εί­ναι α­πλό. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή­θε­λε τό­τε οι τρά­πεζες να α­δειά­ζουν α­πό κα­τα­θέ­σεις και να κα­τα­χρε­ώ­νο­νται στην Ε­ΚΤ με πρό­σχη­μα ό­τι ή­θε­λε να κερ­δί­σει χρό­νο για την α­νύ­παρ­κτη δια­πραγ­μά­τευ­ση του. Τώρα που ά­δεια­σαν οι τρά­πε­ζες και χρε­ω­κό­πη­σαν ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν θέ­λει λε­φτά για αυ­τές α­πό τον ELA για­τί αυ­τά θα μπο­ρού­σαν να βο­η­θή­σουν και τις ε­πι­χει­ρήσεις, και αυ­τές με τη σει­ρά τους να ζω­ντα­νέ­ψουν τις τρά­πε­ζες. Αλ­λά ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θέ­λει τις τρά­πε­ζες ψο­φί­μια. Έ­τσι οι ρω­σό­δου­λοι προ­βο­κά­το­ρες σκο­τώ­νουν την ελ­ληνι­κή οι­κο­νο­μί­α για χά­ρη των α­φε­ντι­κών τους ε­νώ την ί­δια ώ­ρα η α­ντι­πο­λί­τευ­ση σύσ­σω­μη μι­λά­ει για “α­νεύ­θυ­νους”, “ά­πει­ρους”, “ι­δε­ο­λη­πτι­κούς” “αρι­στε­ρι­στές”, “μα­ο­ϊ­κούς” και άλ­λα ευ­τρά­πε­λα για να μην βλέ­πει ο λα­ός ό­τι έ­χει μπρο­στά του ό­χι α­πλά υ­περ­δε­ξιά φα­σι­στάκια αλ­λά σι­χα­με­ρούς πρά­κτορες των νέ­ων Χί­τλερ . Αυ­τοί έ­χουν τε­λεί­ως ξαφ­νι­κά α­να­θέ­σει στον Τσί­πρα, α­φού έ­χει κά­νει ό­λη τη ζη­μιά με τη δή­θεν δια­πραγ­μά­τευ­ση, το ρό­λο του ρε­α­λι­στή για να συ­νε­χί­σει να κα­τα­στρέ­φει τη χώ­ρα, και κυ­ρί­ως να ε­ξα­πα­τά και να διασπά την Ευ­ρώ­πη.

Και αυ­τά ε­νώ ό­λοι ξέ­ρουν ό­τι η ύ­φε­ση στην οι­κο­νο­μί­α θα εί­ναι από 4%-10%, οι α­πώ­λειες στο Α­ΕΠ ε­κτι­μά­ται ό­τι θα εί­ναι α­πό 1-3 δις ευ­ρώ το μή­να για το δεύ­τε­ρο ε­ξά­μη­νο του 2015, ε­νώ πά­νω α­πό 30% θα φτά­σει η α­νερ­γί­α. Η συρ­ρί­κνω­ση του Α­ΕΠ θα εί­ναι από 7-18 δις ευ­ρώ σε έ­να σύ­νο­λο 180 δις ευ­ρώ Α­ΕΠ το 2015 (www.tanea.gr/16-7).

ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ

Λό­γω της α­δυ­να­μί­ας λει­τουρ­γί­ας των ε­πι­χει­ρή­σε­ων εξ αι­τί­ας των capital controls πολ­λές α­πό τις ελ­λη­νι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις ε­τοι­μά­ζο­νται να ε­γκα­τα­λείψουν τη χώ­ρα μας. Δύ­ο εί­ναι τα κυ­ριό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα. Το πρώ­το εί­ναι “Η α­πα­γόρευ­ση πλη­ρω­μής των ξέ­νων προ­μη­θευ­τών με συ­νάλ­λαγ­μα και η μη χο­ρή­γη­ση πα­ρά­τα­σης στην πλη­ρω­μή ε­πι­τα­γών που έ­λη­ξαν κα­τά την πε­ρί­ο­δο της τρα­πε­ζικής αρ­γί­ας” (www.ethnos.gr, 26-7). Και το δεύ­τε­ρο εί­ναι ό­τι “Ή­δη πολ­λές ε­πι­χει­ρή­σεις α­πό τη Βό­ρεια Ελ­λά­δα βρί­σκουν “ε­παγ­γελ­μα­τι­κή στέ­γη” στη Βουλ­γα­ρί­α, ι­δρύ­ο­ντας ε­ται­ρεί­ες των 300 ευ­ρώ με 10% φο­ρο­λο­γί­α και 60.000 έ­χουν κά­νει αι­τή­σεις για ά­νοιγ­μα προ­σω­πι­κών ή ε­ται­ρι­κών λο­γα­ρια­σμών. Αντί­στοι­χα του­λά­χι­στον 10.000 αι­τήσεις εί­ναι σε α­να­μο­νή ί­δρυ­σης ε­ται­ρειών στην Κύ­προ. Ση­μειω­τέ­ον ό­τι Κύ­προς και Μάλ­τα συ­γκε­ντρώ­νουν έ­να με­γά­λο κομ­μά­τι των ναυ­τι­λια­κών δρα­στη­ριοτή­των και α­να­μέ­νε­ται να αυ­ξη­θούν με ελ­λη­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων ε­ται­ρεί­ες, ε­ρημώ­νο­ντας τον Πει­ραιά” (στο ί­διο).

Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος κι­νού­νται και οι α­κτο­πλο­ϊ­κές ε­ται­ρεί­ες που στρέ­φο­νται προς τις ξέ­νες α­γο­ρές λό­γω του κλί­μα­τος α­βε­βαιό­τη­τας και της α­δυ­να­μί­ας χρη­μα­το­δό­τη­σης α­πό τις ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες.

Πρό­βλη­μα α­ντι­με­τω­πί­ζει και η πο­ντο­πό­ρος ναυ­τι­λί­α που ει­σπράτ­τει ναύ­λα α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό και κά­νει πλη­ρω­μές στο ε­ξω­τε­ρι­κό. Η εί­σο­δος των ναύ­λων στο ελ­λη­νι­κό τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα ι­σο­δυ­να­μεί πλέ­ον με ρί­σκο να μην μπο­ρούν οι ε­ται­ρεί­ες να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν τις πληρω­μές τους στο ε­ξω­τε­ρικό, ό­πως α­γο­ρα­πω­λησί­ες πλοί­ων, α­πο­πλη­ρω­μές δα­νεί­ων, αλ­λά και άλ­λες πληρω­μές σε δε­κά­δες προ­μη­θευ­τές ή και ξέ­νους ερ­γα­ζο­μέ­νους. Σύμ­φω­να με την έκθε­ση του διοι­κη­τή της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δος, το 2014 οι κα­θα­ρές ει­σπρά­ξεις από υ­πη­ρε­σί­ες θα­λάσ­σιων με­τα­φο­ρών α­νήλ­θαν το 2014 σε 7,9 δισ. ευ­ρώ, αυ­ξη­μέ­νες κατά 1,4 δισ. ευ­ρώ σε σχέ­ση με το 2013, ε­νώ το συ­νο­λι­κό συ­νάλ­λαγ­μα που ει­σέρ­ρευ­σε στη χώ­ρα α­νήλ­θε σε 13,2 δισ. ευ­ρώ. “Η δυ­σμε­νής αυ­τή ε­ξέ­λι­ξη με­τα­φρά­ζε­ται κα­ταρ­χήν σε λι­γό­τε­ρες θέ­σεις α­πα­σχό­λη­σης και μειω­μέ­να φο­ρο­λο­γι­κά έ­σο­δα α­πό αυτές και, κυ­ρί­ως, σε “μαύ­ρη τρύ­πα” στο ι­σο­ζύ­γιο τρε­χου­σών συ­ναλ­λα­γών, που μέ­χρι τώ­ρα κά­λυ­πτε το ει­σα­γό­με­νο α­πό την πο­ντο­πό­ρο συ­νάλ­λαγ­μα” (www.capital.gr, 2-8). Σύμφω­να με το ΙΟ­ΒΕ “τα δυ­νη­τι­κά ο­φέ­λη, που θα μπο­ρού­σε να α­πο­κο­μί­σει η ελ­λη­νική οι­κο­νο­μί­α στην πε­ρίπτω­ση προ­σέλ­κυ­σης πε­ρισ­σο­τέ­ρων δρα­στη­ριο­τή­των δια­χεί­ρι­σης της πο­ντο­πό­ρου ναυ­τι­λί­ας, α­κό­μα και α­πό ξέ­νες ναυ­τι­λια­κές ε­ται­ρεί­ες σε ελ­λη­νι­κό έ­δα­φος, σε ό­ρους συ­νο­λι­κής προ­στι­θέ­με­νης α­ξί­ας που δυ­νη­τι­κά μπο­ρεί να δη­μιουρ­γή­σει ο κλά­δος, υ­περ­βαί­νουν τα 25,9 δισ. ευ­ρώ, ε­νώ η δυ­νη­τι­κή α­πα­σχό­λη­ση τό­σο στην πο­ντο­πό­ρο ναυ­τι­λί­α ό­σο και στους κλάδους που ε­μπλέ­κο­νται έμ­με­σα θα μπο­ρού­σε να υ­περ­βεί τις 550.000 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας” (στο ί­διο).
Αυ­τό ση­μαί­νει α­πώ­λειες ε­σό­δων πολ­λών δις ευ­ρώ α­πό το κρά­τος.

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τα στοι­χεί­α της έ­ρευ­νας του Ιου­λί­ου έ­δει­ξαν δρα­στι­κή συρ­ρί­κνωση της πα­ρα­γω­γής στην Ελ­λά­δα λό­γω της πρω­το­φα­νούς υ­πο­χώ­ρη­σης των νέ­ων παραγ­γε­λιών και των δυ­σκο­λιών α­γο­ράς πρώ­των υ­λών. Ο κύ­ριος ε­πο­χι­κά προ­σαρ­μοσμέ­νος Δεί­κτης Υ­πευ­θύνων Προ­μη­θειών της Markit για τον το­μέ­α με­τα­ποί­η­σης στην Ελ­λά­δα (PMI ) -μέ­γε­θος το ο­ποί­ο δί­νει τη γε­νι­κή ει­κό­να των ε­πι­χει­ρη­σια­κών συν­θη­κών- έ­κλει­σε στις 30,2 μο­νά­δες, ση­μα­ντι­κά α­σθε­νέ­στε­ρος α­πό το ση­μεί­ο μη­δε­νι­κής με­τα­βο­λής των 50,0 μο­νά­δων και στα χα­μη­λότε­ρα ε­πί­πε­δα που έ­χουν κα­τα­γρα­φεί σε ό­λη την 16χρο­νη ι­στο­ρί­α ε­ρευ­νών της Markit. Συρ­ρί­κνω­ση κα­τα­γρά­φηκε σε ό­λες πε­ρί­που τις με­τα­βλη­τές που ε­ξε­τά­ζο­νται α­πό την έ­ρευ­να, συ­μπερι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της πα­ρα­γω­γής, των νέ­ων πα­ραγ­γε­λιών, της α­πα­σχό­λη­σης και των α­πο­θε­μάτων. Οι χρό­νοι πα­ρά­δο­σης προ­μη­θειών ε­πι­μη­κύν­θη­καν ε­ξί­σου με ρυθ­μό-ρε­κόρ. Σύμ­φω­να με την Markit “Ο με­τα­ποι­η­τι­κός κλά­δος κα­τέρ­ρευ­σε τον Ιού­λιο, κα­θώς η κρί­ση χρέ­ους έ­φθα­σε στο α­πο­κο­ρύ­φω­μά της. Τα ερ­γο­στά­σια α­ντι­με­τώ­πι­σαν πρω­το­φα­νή υ­πο­χώ­ρη­ση των νέ­ων πα­ραγ­γελιών, ε­νώ ή­ταν συ­χνά αδύ­να­τον να προ­μη­θευ­τούν τα α­παι­τού­με­να α­γα­θά, ι­διαί­τε­ρα α­πό το ε­ξω­τε­ρικό, κα­θώς το κλεί­σι­μο των τρα­πε­ζών και ο έ­λεγ­χος κε­φα­λαί­ων πα­ρε­μπό­δι­σε σοβα­ρά την ο­μα­λή ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα. Η αυ­ξη­μέ­νη α­βε­βαιό­τη­τα που πε­ρι­βάλ­λει το μέλ­λον της Ελ­λά­δας εί­χε σο­βα­ρό α­ντί­κτυ­πο στα ε­πί­πε­δα ζή­τη­σης, συμ­βάλ­λο­ντας στη δρι­μεί­α συρ­ρί­κνω­ση του συ­νό­λου τό­σο των νέ­ων εργα­σιών ό­σο και των ε­ξα­γω­γών” (στο ί­διο).

Πτώ­ση κα­τέ­γρα­ψε και ο δεί­κτης οι­κο­νο­μι­κού κλί­μα­τος του ΙΟ­ΒΕ “υπο­χω­ρώ­ντας στις 81,3 μο­νά­δες α­πό τις 90,7 μο­νά­δες τον Ιού­νιο και σε σχέ­ση με τις 102 μο­νά­δες την πε­ρί­ο­δο της με­τε­κλο­γι­κής ευ­φο­ρί­ας” (στο ί­διο). Ο δεί­κτης οι­κονο­μι­κού κλί­μα­τος α­πο­τε­λεί τον πρό­δρο­μο δεί­κτη για την πο­ρεί­α της οι­κονο­μί­ας και ου­σια­στι­κά εί­ναι η πρώ­τη α­πο­τί­μη­ση με βά­ση ε­πί­ση­μα στοι­χεί­α για την κα­τά­στα­ση στην α­γο­ρά τον Ιού­λιο, αλ­λά και την ε­πί­πτω­ση στο Α­ΕΠ. Οι με­τρή­σεις του Ιου­λί­ου δεί­χνουν με­γά­λη πτώ­ση ει­δι­κά στη βιο­μη­χα­νί­α, με ιστο­ρι­κό χα­μη­λό της πα­ρα­γω­γής, αλ­λά και της χρή­σης των πα­ρα­γω­γι­κών δυ­να­τοτή­των της χώ­ρας. Αλ­λά και στην τρι­μη­νιαί­α έ­ρευ­να του ΙΟ­ΒΕ α­νά ε­πι­χει­ρη­ματι­κό κλά­δο κα­τα­γρά­φε­ται ι­στο­ρι­κό χα­μη­λό νέ­ων πα­ραγ­γε­λιών τό­σο στη βιομη­χα­νί­α ό­σο και στις υ­πη­ρε­σί­ες. Λό­γω προ­φα­νώς και πά­λι των κε­φα­λαια­κών ελέγ­χων.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΠΙΣΩ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Η προ­γραμ­μα­τι­κή πε­ρί­ο­δος Ε­ΣΠΑ 2007 - 2013 ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται στις 31 Δε­κέ­βρη του 2015. Μέ­χρι και το Δε­κέμ­βρη του 2014, η α­πορ­ρο­φη­τι­κό­τη­τα των κον­δυ­λί­ων εί­χε ξε­πε­ρά­σει το 90%, δη­λα­δή 5,8 δις ευ­ρώ. Ό­μως η κυ­βέρ­νη­ση των ρω­σό­δου­λων ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕΛ πά­γω­σε κά­θε χρη­μα­το­δότη­ση μέ­σω Ε­ΣΠΑ. Α­κό­μη χει­ρό­τε­ρα, α­πο­πει­ρά­θη­κε να κα­τα­σχέ­σει τα κον­δύ­λια του Ε­ΣΠΑ που εί­χαν δο­θεί στις πε­ρι­φέ­ρειες. Το απο­τέ­λε­σμα ή­ταν να ε­πι­βλη­θεί ε­πι­τή­ρη­ση α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ε­πι­τρο­πή ό­χι μόνο για την υ­λο­ποί­η­ση του Ε­ΣΠΑ 2007-2013, αλ­λά και για το νέ­ο ΣΕΣ 2014-2020. Αυ­τή η μη α­πορ­ρό­φη­ση πρα­κτι­κά ση­μαί­νει ό­τι “έρ­γα που έ­χουν δη­λω­θεί ό­τι θα ο­λο­κλη­ρω­θούν έ­ως 31.12.2015 θα μεί­νουν η­μι­τε­λή και θα χρεια­στούν ε­θνι­κούς πό­ρους ώ­στε να ο­λοκλη­ρω­θούν. Το σύ­νο­λο των χρη­μά­των που έ­χουν δα­πα­νη­θεί για τα έρ­γα αυ­τά, πε­ρί­που 2,5 - 3 δις ευ­ρώ, θα ε­πι­στρα­φεί στις Βρυ­ξέλ­λες. Για να γί­νει α­ντι­λη­πτό το μέ­γε­θος της α­πώ­λειας, αρ­κεί να ε­πι­ση­μαν­θεί πως το σκέ­λος του Ε­θνι­κού Προ­γράμ­μα­τος Δη­μο­σί­ων Ε­πεν­δύ­σε­ων για το 2015 εί­ναι 700 εκ. ευ­ρώ: 3-4 φο­ρές υ­πο­πολ­λαπλά­σιο του πο­σού που η Κυ­βέρ­νη­ση θα κλη­θεί να ε­πι­στρέ­ψει. Και αυ­τό, χωρίς να συ­νυ­πο­λο­γι­στούν η α­πώ­λεια δε­κά­δων χι­λιά­δων θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας, ε­σό­δων (ΦΠΑ) και α­σφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών. Πέ­ραν των οι­κο­νο­μι­κών ε­πι­πτώ­σε­ων, θα υπάρ­ξουν και ε­πι­πτώ­σεις στο ε­πί­πε­δο ζω­ής λό­γω μη υ­λο­ποί­η­σης και ο­λο­κλήρω­σης δρά­σε­ων του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νω­νι­κού Τα­μεί­ου και η­μι­τε­λών κα­τα­σκευών” (www.capital.gr, 27-7).

Η μη α­πορ­ρό­φη­ση των κον­δυ­λί­ων του Ε­ΣΠΑ έ­χει δρα­μα­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα στα ε­κτε­λού­με­να έρ­γα των δή­μων της χώ­ρας με τον κίν­δυ­νο να κλη­θούν οι δή­μοι να επω­μι­στούν το κό­στος. Σε ε­πι­στο­λή του προ­έ­δρου της ΚΕ­ΔΕ Πα­τούλη, προς τον υ­πουρ­γό Οι­κο­νο­μί­ας Στα­θά­κη α­να­φέ­ρε­ται ό­τι “Σύμ­φω­να με τα ε­πεξερ­γα­σμέ­να, έ­ως σή­με­ρα, στοι­χεί­α α­πό την έ­ρευ­να της ΚΕ­ΔΕ, τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα κρί­νο­νται ε­ξό­χως α­νη­συ­χη­τι­κά, κα­θό­τι για 113 δήμους (δηλ. το 1/3 των δή­μων της χώ­ρας), υ­πάρ­χουν τα 387 έρ­γα συ­νο­λι­κού συμ­βα­σιο­ποι­η­μέ­νου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού πε­ρί τα 600 ε­κατ. ευ­ρώ για τα ο­ποί­α έ­χει γί­νει δια­κο­πή ερ­γα­σιών. Συ­νε­πώς, για το σύ­νο­λο των δή­μων το συ­νο­λι­κό πο­σό των συμ­βά­σε­ων για τις ο­ποί­ες οι ερ­γοληπτι­κές ε­ται­ρί­ες έ­χουν προ­χω­ρή­σει σε δια­κο­πή ερ­γα­σιών ε­κτι­μά­ται περί το 1,2 δισ. Ευ­ρώ” (news.in.gr, 3-8). Οι ερ­γο­λη­πτι­κές ε­ται­ρεί­ες α­παι­τούν τώ­ρα α­πό τους δήμους την κα­τα­βο­λή αυ­τής της ζη­μί­ας.

Α­πέ­ρα­ντη κα­τα­στρο­φή, τό­ση ό­ση δεν έ­κα­ναν χρό­νια πα­ρα­γω­γι­κού σαμπο­τάζ α­πό το ρω­σό­δου­λο κα­θε­στώς. Αυ­τή εί­ναι η πο­λι­τι­κή των capital controls του ΣΥ­ΡΙΖΑ.

Μό­νο η ορ­γα­νω­μέ­νη α­ντί­στα­ση του λα­ού και της ερ­γα­τι­κής τά­ξης μπο­ρεί να σώ­σει τη χώ­ρα α­πό την α­πό­λυ­τη κα­τα­στρο­φή στην ο­ποί­α ο­δη­γούν τη χώ­ρα οι υ­πο­τε­λείς του Πού­τιν.