Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΟΙ ΦΑΙΟ-”ΚΟΚΚΙΝΟΙ” ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΛΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

 

Παρ’ ό­λες τις προ­ε­κλο­γι­κές δε­σμεύ­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η διακυ­βέρ­νησή του ε­ξε­λίσ­σε­ται σε α­πο­θέ­ω­ση του νε­πο­τι­σμού και της α­δια­φά­νειας στη στε­λέ­χω­ση της δη­μό­σιας διοί­κη­σης. Α­πό τις πρώ­τες κιό­λας μέ­ρες πα­ρα­κο­λου­θού­με τη σπου­δή με την ο­ποί­α η κυ­βέρ­νη­ση ε­πι­χει­ρεί να ε­λέγ­ξει τον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό στε­λε­χώ­νο­ντάς τον με “υμε­τέ­ρους” -κομ­μα­τι­κούς, συγ­γε­νείς και φί­λους - και

παύ­ο­ντας με το έ­τσι θέ­λω τα ε­νερ­γά του στε­λέ­χη ξε­κι­νώ­ντας α­πό τους γ.γ. και τους συμ­βού­λους των υ­πουρ­γεί­ων και φτά­νο­ντας μέ­χρι την καλ­λιτε­χνι­κή διεύ­θυν­ση του Ε­θνι­κού Θε­ά­τρου η ο­ποί­α άλ­λα­ξε μέ­σα σε μια νύ­χτα ύ­στε­ρα α­πό α­παί­τη­ση του υ­φυ­πουρ­γού πο­λι­τι­σμού. Έ­να πρό­σφα­το κρού­σμα αυτής της τά­σης έρ­χε­ται α­πό το χώ­ρο της υ­γεί­ας με τον αρ­μό­διο υ­πουρ­γό να καρα­το­μεί ε­ντε­λώς αυ­θαί­ρε­τα τις διοι­κή­σεις των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων. 

“Με τρο­πο­λο­γί­α που κα­τέ­θε­σε το βρά­δυ της Τρί­της ο υ­πουρ­γός κ. Κουρου­μπλής σε σχέ­διο νό­μου του υ­πουρ­γεί­ου Διοι­κη­τι­κής Με­ταρ­ρύθ­μι­σης για τον Κώ­δι­κα Ι­θα­γέ­νειας ζη­τεί να του δο­θεί νο­μο­θε­τι­κή ε­ξου­σιο­δό­τη­ση ώ­στε να μπο­ρεί να α­πο­πέ­μπει χω­ρίς αι­τιο­λο­γί­α και χω­ρίς α­πο­ζη­μί­ω­ση τους διοι­κη­τές και τους α­να­πληρω­τές διοι­κη­τές των νο­σο­κο­μεί­ων” γρά­φει το Πρώ­το Θέ­μα στις 24/6. Έ­τσι, εν μέ­σω της θη­τεί­ας τους - που ο υ­πουρ­γός ζη­τά α­πό δω και μπρος να μειω­θεί α­πό 3 σε 2 έ­τη - τα εν λό­γω στε­λέ­χη διώ­χνο­νται α­πό τις θέ­σεις ευ­θύ­νης που τους εί­χαν α­να­τε­θεί ε­πει­δή κά­ποιος έ­τσι α­πο­φά­σι­σε και έ­τσι διέ­τα­ξε ό­ταν ο νό­μος το­πο­θέ­τησής τους ό­ρι­ζε ό­τι αυ­τό μπο­ρού­σε να γί­νει μό­νο ε­φό­σον α­ξιο­λο­γη­θούν και κρι­θούν α­κα­τάλ­λη­λα και μά­λι­στα ό­τι, εκτός ε­άν συ­ντρέ­χει κά­ποιος πο­λύ σο­βα­ρός λό­γος για το α­ντί­θε­το, δι­καιού­νται και α­πο­ζη­μί­ω­ση. 

Για τις αυ­θαί­ρε­τες ε­νέρ­γειές του ο υ­πουρ­γός ε­πι­κα­λεί­ται την ανά­γκη “εύ­ρυθ­μης λει­τουρ­γί­ας” των νο­σο­κο­μεί­ων και την “α­δυ­να­μί­α ά­σκη­σης των κα­θη­κό­ντων” των διοι­κη­τών και υ­πο­διοι­κη­τών. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, το φαιο-”κόκ­κι­νο” κα­θε­στώς θέ­λει τον α­πό­λυ­το έ­λεγ­χο των κρα­τι­κών δο­μών, και ό­χι διοι­κή­σεις που θα μπο­ρού­σαν να προ­κα­λέ­σουν πο­λι­τι­κό πρό­βλη­μα στην κυ­βέρ­νη­ση π.χ. κα­ταγ­γέλ­λο­ντας τα προ­βλή­μα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης που η ί­δια προκα­λεί, ή μην κα­λύ­πτο­ντας τα ρου­σφέ­τια ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στο συ­γκε­κρι­μέ­νο χώ­ρο και την κα­θε­στω­τι­κά ορ­γα­νωμένη δια­φθο­ρά, ή ερ­χό­με­νες σε α­ντι­πα­ρά­θε­ση με τις τρα­μπού­κι­κες ει­σβο­λές των να­ζί στα νο­σο­κο­μεί­α. Εί­ναι η αρ­χή για την επι­βο­λή ε­νός κα­θε­στώ­τος τρό­μου σε ο­λό­κλη­ρο το δη­μό­σιο που θα συ­νο­δεύ­ε­ται από τη με­γα­λύ­τε­ρη δια­φθο­ρά και σα­πί­λα που έ­χου­με δει πο­τέ.