Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΑΠΑΤΗΛΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

Ο να­ζι­στής Πού­τιν στην κοι­νή συ­νέ­ντευ­ξη τύ­που με τον Τσί­πρα, ό­ταν αυ­τός ε­πι­σκέ­φτη­κε τη Μό­σχα, α­να­φέρ­θη­κε με­τα­ξύ άλ­λων και στα ζη­τή­μα­τα των ε­μπο­ρι­κών συ­ναλ­λα­γών Ρω­σί­ας και Ελ­λά­δας. Εί­πε ο Πού­τιν: “συ­ζη­τή­σα­με τη συνερ­γα­σί­α με­τα­ξύ των χω­ρών μας, αλ­λά και θέματα της πε­ρι­φε­ρεια­κής συ­νεργα­σί­ας. Ι­διαί­τε­ρη ση­μα­σί­α δό­θη­κε στον το­μέ­α του ε­μπο­ρί­ου.

 Πέ­ρυ­σι ο τζίρος του ε­μπο­ρί­ου ή­ταν 4,2 δισ. δο­λά­ρια, δη­λα­δή μειώ­θη­κε κα­τά 40% ε­ξαι­τί­ας των κυρώ­σε­ων της Ρω­σι­κής Ο­μο­σπον­δί­ας και της πτώ­σης των τι­μών του πε­τρε­λαί­ου. Ω­στό­σο, θα κα­τα­βάλ­λου­με προ­σπά­θειες προ­κει­μέ­νου να ε­πα­να­φέ­ρου­με το εμπό­ριο με­τα­ξύ των χω­ρών μας στο προ­η­γού­με­νο ε­πί­πε­δο. Σ’ αυ­τό θα συμ­βά­λει η διευ­θέ­τη­ση του κοι­νού σχε­δί­ου δρά­σε­ων για το 2015-2016" ( http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231399018). 

 

Τι α­κρι­βώς εν­νο­εί ο Πού­τιν; Διό­τι ε­δώ στην Ελ­λά­δα τα κά­θε λο­γής πα­πα­γα­λά­κια του Σύ­ρι­ζα, με πρώ­το και κα­λύ­τε­ρο τον αρ­χη­γό του  δή­θεν “α­ρι­στερού ρεύ­μα­τος” του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, τον Λα­φα­ζά­νη α­να­μα­σούν μια σει­ρά α­πό χο­ντρο­κομμέ­να ψέ­μα­τα. Με­ρι­κοί μά­λι­στα πι­στεύ­ουν ό­τι η σω­τη­ρί­α της χώ­ρας μας βρίσκε­ται στις ε­μπο­ρι­κές της σχέ­σεις μας με τη Ρω­σί­α. Τα στοι­χεί­α ό­μως λέ­νε άλλα, τε­λεί­ως δια­φο­ρε­τι­κά πράγ­μα­τα.

Οι ει­σα­γω­γές (1) και οι ε­ξα­γω­γές της χώ­ρας μας (σε ε­κατ. ευ­ρώ) τα δύ­ο τελευ­ταί­α χρό­νια με την Ε­Ε  και με ο­ρι­σμέ­νες χώ­ρες φαί­νο­νται στον πα­ρα­κάτω πί­να­κα:

eisagoges exag

Πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι τις πε­ρισ­σό­τε­ρες ει­σα­γω­γές η χώ­ρα μας τις κά­νει α­πό τη Ρω­σί­α και  το με­γα­λύ­τε­ρο ε­μπο­ρι­κό έλ­λειμ­μα, το ο­ποί­ο συμ­βάλ­λει α­ποφα­σι­στι­κά στην αύ­ξη­ση του χρέ­ους εί­ναι πά­λι με τη Ρω­σί­α. Α­ντί­θε­τα η Ρω­σί­α βρί­σκε­ται στην 20η θέ­ση α­πό την ά­πο­ψη των εξαγω­γών της χώ­ρας μας, συμ­βάλλο­ντας έ­τσι α­σή­μα­ντα στην οι­κο­νο­μι­κή ε­νί­σχυ­σή της.

Σύμ­φω­να μά­λι­στα με τα στοι­χεί­α του πί­να­κα κα­ταρ­ρέ­ει η θε­ω­ρί­α των ψευ­το­α­ρι­στε­ρών οι­κο­νο­μο­λό­γων ό­τι η Γερ­μα­νί­α θέ­λει την Ελ­λά­δα για να πουλά τα ε­μπο­ρεύ­μα­τά της και αυτό σε συν­δυα­σμό με το γε­γο­νός ό­τι οι ε­ξα­γω­γές της Γερμα­νί­ας στην Ελ­λά­δα α­πο­τε­λούν το 0,2% των συ­νο­λι­κών της ε­ξα­γω­γών.

Ε­πει­δή δε πολ­λά  λέ­νε για την ε­νί­σχυ­ση του του­ρι­σμού α­πό τη Ρω­σί­α ας δού­με τι λέ­νε πά­λι τα στοι­χεί­α (α­φή­νου­με κα­τά μέ­ρος τα “κα­νό­νια” που έ­ριξαν πολ­λά ρώ­σι­κα του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεί­α που χρε­ο­κό­πη­σαν και δεν πλή­ρω­σαν τα ελ­λη­νι­κά ξε­νο­δο­χεί­α). 

Τα στοι­χεί­α για τις α­φί­ξεις του­ρι­στών(2):

tourismos1

Εύ­κο­λα μπο­ρού­με να δού­με α­πό τον πα­ρα­πά­νω πί­να­κα ό­τι το “θα μας σώσουν οι Ρώ­σοι του­ρί­στες” εί­ναι έ­να α­κό­μα με­γά­λο ψέ­μα, α­πό τα τό­σα που συνη­θί­ζει να λέ­ει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Λε­φτά πα­ρά­γο­νται μό­νο α­πό την πα­ρα­γω­γι­κή δια­δι­κα­σί­α, κυ­ρί­ως α­πό τα ερ­γο­στά­σια και ι­διαί­τε­ρα α­πό τη βα­ριά βιο­μη­χα­νί­α. Αυ­τήν που οι ψευ­το­αρι­στε­ροί ρω­σό­δου­λοι τό­σα χρό­νια κα­τα­στρέ­φουν συ­στη­μα­τι­κά.

 

(1)Πη­γή: Ε­πε­ξερ­γα­σί­α στοι­χεί­ων ΕΛ.ΣΤΑΤ. α­πό το ΚΕ­ΕΜ (ΚΕ­ΝΤΡΟ  Ε­ΞΑ­ΓΩΓΙ­ΚΩΝ  Ε­ΡΕΥ­ΝΩΝ  &  ΜΕ­ΛΕ­ΤΩΝ). Τα στοι­χεί­α και για τα δύ­ο έ­τη εί­ναι προ­σω­ρι­νά, αλλά α­πέ­χουν ε­λά­χι­στα ή κα­θό­λου α­πό τα ο­ρι­στι­κά.

(2)Πη­γή: Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος, ο­ρι­στι­κά στοι­χεί­α.