Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΗΤΑΝ ΤΕΛΙΚΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ-Ιβάν Σαββίδης προς κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: “Πρέπει να μας πουν ευχαριστώ” (!!!)

Σαββίδης-Πούτιν Σαββίδης-Πούτιν

 

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πο­δει­κνύ­ει ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο τη δου­λι­κότη­τα της στη Ρω­σί­α του Πού­τιν. Ο πιο α­νοι­χτά ρώ­σος κρα­τι­κο­ο­λι­γάρ­χης, ο  Ι­βάν Σαβ­βί­δης, δή­λω­σε ό­τι το ελ­λη­νι­κό κρά­τος πρέ­πει να τον ευ­χα­ρι­στεί ε­πει­δή ξό­φλη­σε το χρέ­ος του ΠΑ­ΟΚ στην Ε­φο­ρί­α (!!!) 

 

Η δή­λω­ση του θα ή­ταν λι­γό­τε­ρο προ­κλη­τι­κή αν δεν εί­χε φρο­ντί­σει πρώ­τα η κυ­βέρ­νη­ση να κου­ρέ­ψει αυ­τό το χρέ­ος με α­παλ­λα­γή α­πό πρό­στι­μα και προ­σαυ­ξή­σεις. Χω­ρίς να θέ­λει να φα­νεί α­γνώ­μο­νας, ο Ι­βάν Σαβ­βί­δης ευ­χα­ρί­στη­σε δη­μό­σια τον Τσί­πρα και τον Καμ­μέ­νο για αυτό …

Θα ρω­τή­σει κα­νείς, ποιος θα ε­λέγ­ξει τον Τσί­πρα και την κυ­βέρ­νη­σή του για μί­α ευ­νο­ϊ­κή ρύθ­μι­ση ε­ξό­φλη­σης χρε­ών στην Ε­φο­ρί­α που α­φο­ρά ό­λους τους πο­λί­τες, και την ο­ποί­α α­ξιο­ποί­η­σε και ο Σαβ­βί­δης;

Το θέ­μα στη συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση εί­ναι το ό­τι ο Σαβ­βί­δης πήρε τον ΠΑ­ΟΚ χά­ρη στην εγ­γύ­η­ση που έ­δω­σε ό­τι θα ξο­φλή­σει το χρέ­ος αλ­λά πε­ρίμε­νε να το ξο­φλή­σει μό­νο με­τά το κού­ρε­μα του που τε­λι­κά το ε­ξα­σφά­λι­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, κά­τι στο ο­ποί­ο προ­φα­νώς υ­πο­λό­γιζε ό­πως προ­κύ­πτει και από τις δη­λώ­σεις του. Σύμ­φω­να με τη με­τα­γραμ­μέ­νη α­πό τους Α­ΝΕΛ συ­ρι­ζαί­α Ραχήλ Μα­κρή που έ­σπευ­σε να πα­νη­γυ­ρί­σει κι αυ­τή τη “δι­καί­ω­ση” Σαβ­βί­δη, ο ι­διο­κτή­της του ΠΑ­ΟΚ α­πό το 2012 (!) ζη­τού­σε “δια­φα­νείς λύ­σεις” για να πλη­ρώ­σει χω­ρίς “τις υ­περ­βο­λι­κές προ­σαυ­ξή­σεις και τα υ­πέ­ρο­γκα πρό­στι­μα”. 

Σε δημο­σί­ευ­μα της Ε­φη­με­ρί­δας των Συ­ντα­κτών, α­να­φέ­ρε­ται ότι το συ­νο­λι­κό κε­φά­λαιο ο­φει­λής  ή­ταν πε­ρί­που 11 εκ ευ­ρώ, και τα πρό­στι­μα και οι προ­σαυ­ξή­σεις στις αρ­χές του 2013 ή­ταν 28 εκ ευ­ρώ!!!!!! (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=342107)  

Ο Σαβ­βί­δης τώ­ρα δη­λώ­νει ό­τι δεν ή­ταν υ­πο­χρε­ω­μέ­νος να πλη­ρώ­σει το χρέ­ος ού­τε με­τά το κού­ρε­μα, και ού­τε λί­γο ού­τε πο­λύ υ­πο­στη­ρί­ζει ό­τι έ­κανε μί­α …πα­τριω­τι­κή δω­ρε­ά (!) με την πλη­ρω­μή μό­νο του κε­φα­λαί­ου, δηλ του πο­σού των 10.886.000 Ευ­ρώ : 

“Αυ­τό για μέ­να ή­ταν θέ­μα αρ­χής. Θα μπο­ρού­σα­με να πτω­χεύ­σου­με και να μη δώ­σου­με τί­πο­τα. Αυ­τή η λύ­ση θα ή­ταν η πιο συμ­φέ­ρου­σα α­πό οι­κο­νο­μική ά­πο­ψη. Αλ­λά δεν ή­θε­λα σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση να υ­πάρ­χει μαύ­ρη κη­λί­δα στην ιστο­ρί­α του ΠΑ­ΟΚ. Πο­λύ δε πε­ρισ­σό­τε­ρο αν εμ­φα­νιζό­ταν αυ­τή στη δι­κή μου παρου­σί­α… Δεν θα ή­θε­λα να δώ­σω πο­λύ με­γά­λη πο­λι­τι­κή διά­στα­ση σε αυ­τό το θέμα. Εί­ναι μια πε­ρί­ερ­γη αί­σθη­ση. Μό­λις ή­πια έ­να πο­τή­ρι τσά­ι, το ο­ποί­ο κό­στι­σε 10.886.000 ευ­ρώ. Πρέ­πει να μας πουν ε­μάς ευ­χα­ρι­στώ. Ε­μείς μπο­ρού­σα­με να μην πλη­ρώ­σου­με, αλ­λά πλη­ρώ­σα­με. Ε­γώ θέ­λω να κα­λέ­σω ό­λους ό­σοι χρω­στούν σε αυ­τό το κρά­τος. Οι δι­κές σας ο­φει­λές εί­ναι οι πιο ση­μα­ντι­κές για την Ελ­λά­δα. Αυ­τή η κί­νη­ση του ΠΑ­ΟΚ πρέ­πει να α­πο­τε­λέ­σει πα­ρά­δειγ­μα. Δεν πρέ­πει να σκε­φτό­μα­στε πά­ντα τον προ­σω­πι­κό πλου­τι­σμό. Θέ­λω να πω ευ­χα­ρι­στώ στους φί­λους του ΠΑ­ΟΚ στην ελ­λη­νι­κή Βου­λή ή που δεν εί­ναι σε αυ­τή. Αυ­τοί κι ε­μείς κά­θε μέ­ρα α­σχο­λού­μα­σταν με αυ­τά τα προ­βλή­μα­τα. Θέ­λω να πω ευ­χα­ρι­στώ στην ο­μά­δα του κ. Τσί­πρα και του κ. Καμ­μέ­νου. Μου υ­πο­σχέ­θη­καν και το έ­κα­ναν. Αυ­τή εί­ναι εν­δε­χο­μέ­νως η κύ­ρια δια­φο­ρά αυ­τών α­πό τους προ­η­γού­με­νους” (http://www.iefimerida.gr/news/206160/savvidis-o-paok-einai-katharos-tha-einai-megali-omada-eikones#ixzz3aO4Kctmf).

Τέ­τοιο α­πύθ­με­νο θρά­σος… Λες και ο Σαβ­βί­δης χρεια­ζό­ταν το κού­ρεμα για­τί εί­ναι θύ­μα της κρί­σης (!!!) Αυ­τός εί­ναι ω­φε­λη­μέ­νος α­πό την κρί­ση και έπρε­πε να α­πο­λο­γεί­ται που χρη­σι­μο­ποί­η­σε μί­α τέ­τοια ρύθ­μι­ση κο­μέ­νη και ραμέ­νη για τύ­πους σαν αυ­τόν. Ό­χι να το παί­ζει και ε­θνι­κός ευερ­γέ­της που δεν τον εν­δια­φέ­ρει ο “προ­σω­πι­κός πλου­τι­σμός” για τον ο­ποί­ο έ­χει φρο­ντί­σει το ελ­λη­νικό κρά­τος που του έ­χει δώ­σει ό­χι μό­νο τον ο­πα­δι­κό στρα­τό του ΠΑΟΚ αλ­λά ή­δη τη ΣΕ­ΚΑΠ, το ξε­νο­δο­χεί­ο “Μα­κε­δο­νί­α”, και πολ­λά κα­λά του­ρι­στι­κά κομ­μά­τια στη Χαλ­κι­δι­κή και προ­φα­νώς έ­χει να παίρ­νει κι άλ­λα. Για­τί ό­πως εί­πε έ­χει φί­λους στη Βου­λή, και οι πιο κα­λοί του φί­λοι στη Βου­λή (και στην κυ­βέρ­νη­ση) εί­ναι ο Τσί­πρας και ο Καμ­μέ­νος και οι “ο­μά­δες” τους… Οι η­γε­σί­ες ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και Α­ΝΕΛ λει­τουρ­γούν πράγ­μα­τι σαν ο­μά­δες ερ­γα­σί­ας ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σης των που­τι­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων, που μά­λι­στα δεν μέ­νουν στα λό­για… Ό­χι σαν τους προ­η­γούμε­νους… Έ­χει δί­κιο ο Σαβ­βί­δης, τό­σο ρω­σό­δου­λοι πο­λι­τι­κοί πρώ­τοι φο­ρά α­νέ­βη­καν στην ε­ξου­σί­α!

Έ­τσι οι άν­θρω­ποι του Πού­τιν χτί­ζουν το φι­λο­λα­ϊ­κό προ­φίλ τους, την ώ­ρα που ό­λο το έ­θνος θυ­μώ­νει με την υ­πο­τι­θέ­με­νη α­λα­ζο­νεί­α των γερ­μα­νών δα­νει­στών τους ο­ποί­ους κα­τα­κε­ραυ­νώ­νουν α­πό το πρω­ί μέ­χρι το βρά­δυ ό­λα τα ΜΜΕ, και ό­λοι οι κομ­μα­τι­κοί εκ­πρό­σω­ποι. 

Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι τό­σο γα­λα­ντό­μο το κα­θε­στώς εί­χε φα­νεί άλ­λη μια φο­ρά, για λο­γα­ρια­σμό του Κόκ­κα­λη και του χρέ­ους του Ο­λυ­μπια­κού. Τό­τε η Βου­λή ψή­φι­σε  τρο­πο­λο­γί­α για τα χρέ­η των προ­η­γού­με­νων διοι­κή­σε­ων Κο­σκω­τά - Σα­λια­ρέ­λη. Μά­λι­στα, το κου­ρε­μέ­νο πο­σό που πλή­ρω­σε ο Κόκ­κα­λης, σε δό­σεις ό­μως, ή­ταν ι­σό­πο­σο πε­ρί­που με αυ­τό του Σαβ­βί­δη.

Α­μέ­σως με­τά την ε­ξό­φλη­ση των χρε­ών του ΠΑ­ΟΚ, ο Σαβ­βί­δης δεν έ­χα­σε χρό­νο και ε­πι­σκέ­φθη­κε για άλ­λη μια φο­ρά το Ά­γιο Ό­ρος, στα πλαί­σια της πουτι­νι­κής δι­πλω­μα­τί­ας σε μί­α πε­ριο­χή που για και­ρό ε­πο­φθαλ­μιά η Ρω­σί­α για να α­πο­κτή­σει η­γε­μο­νί­α στην ορ­θο­δο­ξί­α. Μά­λι­στα α­πό ε­κεί έ­κα­νε τη­λε­φω­νικά δη­λώ­σεις για το θέ­μα (http://ekklisiaonline.gr/index.php/ellada/item/1598-o-savvidis-to-agion-oros-kai-i-rythmisi-ton-ofeilon-tou-paok).

Εί­χα­με α­να­φερ­θεί και πα­λιό­τε­ρα στο τι ση­μαί­νει η ε­γκα­τά­στα­ση του Σαβ­βί­δη στον ΠΑ­ΟΚ, με α­φορ­μή την ε­πί­θε­ση στο σπί­τι του πρώ­ην προ­πο­νη­τή Δώ­νη (www.oakke.gr, 18/5/2013), και στις δη­λώ­σεις που έ­κα­νε, α­μέ­σως μό­λις πή­ρε τον ΠΑ­ΟΚ, πε­ρί ρώ­σι­κης αυ­το­κρα­το­ρί­ας που μπο­ρεί να βο­η­θή­σει την Ελ­λά­δα, αρ­κεί αυ­τή να μη φο­βη­θεί να αλ­λά­ξει “κέ­ντρο διοί­κη­σης” (www.oakke.gr, 15/10/2012).

Με κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι σί­γου­ρο ό­τι η Ελ­λά­δα φθά­νει πιο κοντά στο ση­μεί­ο που τη θέ­λει ο Πού­τιν και οι διά­φο­ροι άν­θρω­ποί του ό­πως ο Σαβ­βίδης, δη­λα­δή στο να με­τα­τρα­πεί σε ρώ­σι­κη α­ποι­κί­α, σε έ­να υ­πό­δου­λο εκ­φα­σι­σμένο κρά­τος με ε­ξα­θλιω­μέ­νο α­πό την πεί­να και την α­νερ­γί­α λα­ό, με κά­τερ­γα τύ­που Cosco, ό­που οι α­ποι­κιο­κρά­τες και οι κρα­τι­κο­δί­αι­τες βδέλ­λες τους θα α­πομυ­ζούν τον πλού­το της χώ­ρας, και θα ζη­τά­νε να τους λέ­με ευ­χα­ρι­στώ. Αυ­τή την ε­ξέ­λι­ξη δεν πρέ­πει να την ε­πι­τρέ­ψου­με.