Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΑΖΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-Κοτζιάς, Κωνσταντοπούλου είναι το αληθινό πρόσωπο του “ευρωπαίου” Τσίπρα

Το Συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής στο οποίο συμμετείχε ο ναζιστής Χρ. Παπάς Το Συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής στο οποίο συμμετείχε ο ναζιστής Χρ. Παπάς

 

Η ά­νο­δος στην ε­ξου­σί­α των σο­σιαλ­φα­σι­στών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή­ταν μί­α τερά­στια ώ­θη­ση για τη γορ­γή συ­γκρό­τη­ση ε­νός φαιο”κόκ­κι­νου” με­τώ­που ε­ξου­σί­ας στην υ­πη­ρε­σί­α των συμ­φε­ρό­ντων της νε­ο­να­ζι­στι­κής Ρω­σί­ας του Πού­τιν. Η πρό­σκλη­ση α­πό τον υ­πουρ­γό ε­ξω­τε­ρι­κών Κο­τζιά στη ναζι­στι­κή “Χρυ­σή Αυ­γή”

να συμ­με­τέ­χει για πρώ­τη φο­ρά σε μί­α συ­νε­δρί­α­ση του Ε­θνι­κού Συμ­βου­λί­ου Ε­ξω­τε­ρι­κής Πο­λι­τι­κής, ενός δια­κομ­μα­τι­κού θε­σμι­κού ορ­γά­νου, α­πο­τε­λεί έ­να σταθ­μό στη συ­γκρό­τη­ση ε­νός τέ­τοιου με­τώ­που και στην πο­ρεί­α εκ­φα­σισμού της χώ­ρας α­πο­τε­λούν. 

 

Όλοι μαζί με τους ναζί

Το ό­τι οι εκ­πρό­σω­ποι τό­σο των κυ­βερ­νη­τι­κών κομ­μά­των ό­σο και των α­ντι­πο­λι­τευ­τι­κών ΠΑ­ΣΟΚ, ΝΔ, Πο­τα­μιού συ­νε­δρί­α­σαν μα­ζί με τον υ­πό­δι­κο ναζι­στή της “ΧΑ”, Χρ. Παπ­πά, για να “α­νταλ­λά­ξουν α­πό­ψεις” και να συν­δια­μορ­φώ­σουν την ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή της χώ­ρας, ε­νώ η δίκη της δο­λο­φο­νι­κής συμ­μο­ρί­ας βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη, ση­μαί­νει ό­τι σύσ­σω­μα τα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα δί­νουν η­θι­κή και πο­λι­τι­κή κά­λυ­ψη στους δο­λο­φό­νους και “πα­τριω­τι­κό” άλ­λοθι στη ρα­τσι­στι­κή τους βί­α. Ό­ταν λέ­με σύσ­σω­μα τα κόμ­μα­τα συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νουμε σ’ αυ­τά και το ψευ­το-ΚΚΕ το ο­ποί­ο υ­πο­κρι­τι­κά έ­κρυ­ψε την ου­ρά του σε αυ­τή την υ­πό­θε­ση. Δεν συμ­με­τεί­χε στο συμ­βού­λιο, ό­χι ό­μως για­τί θα συ­νε­δρί­α­ζε με να­ζι­στές αλ­λά για­τί σύμ­φω­να με την α­να­κοί­νω­σή του δεν συμ­με­τέ­χει πο­τέ σε κα­μί­α συ­νε­δρί­α­ση αυ­τού του ορ­γά­νου που βά­ζει τα κόμ­μα­τα στη θέ­ση του “κο­λα­ού­ζου” της ε­κά­στο­τε κυ­βέρ­νη­σης. Δεν έ­βα­λε δη­λα­δή κα­θό­λου σαν θέ­μα αρχής ό­τι δεν θα συμ­με­τεί­χε πο­τέ σε μί­α συ­νε­δρί­α­ση μα­ζί με να­ζι­στές, δεν έ­βαλε ού­τε θέ­μα για τον πο­λι­τι­κό ε­πη­ρε­α­σμό της δί­κης, ού­τε κα­τάγ­γει­λε κα­νένα α­πό τα άλλα κόμ­μα­τα για τη συμ­με­το­χή τους δί­πλα στους να­ζί. Αρ­κέ­στη­κε μό­νο στο να κα­ταγ­γεί­λει την πρό­σκλη­ση της κυ­βέρ­νη­σης, σαν άλ­λη μί­α πρά­ξη που “στο­χεύ­ει στην προ­σπά­θεια α­πο­κά­θαρ­σης της ει­κό­νας των νε­ο­να­ζί, ώ­στε να παί­ξουν το δι­κό τους ρό­λο στις πα­ρα­πέ­ρα διερ­γασίες α­να­μόρ­φω­σης του α­στι­κού πο­λι­τι­κού σκη­νι­κού”. Δη­λα­δή, το χει­ρό­τε­ρο που έ­γι­νε εί­ναι ό­τι προ­στέ­θη­κε στη συ­νε­δρί­α­ση άλ­λο έ­να κόμ­μα της α­στι­κής τά­ξης, που έ­χει έ­να επι­πλέ­ον κου­σού­ρι α­πό τα υ­πό­λοι­πα, ό­τι εί­ναι νε­ο­να­ζί. Με αυ­τή του τη στά­ση, το ψευ­τοΚ­ΚΕ συμ­μετεί­χε πλή­ρως κι αυ­τό στο ξέ­πλυ­μα και στη νο­μι­μο­ποί­η­ση των να­ζι­στών, ό­πως το κά­νει για χρό­νια ό­ταν συμ­με­τέ­χει πά­ντα ως τώ­ρα μα­ζί με τους να­ζι­στές της Χ. Αυ­γής και με τα υ­πό­λοι­πα κόμ­μα­τα στις συ­νε­δριά­σεις της Δια­κομ­μα­τι­κής ε­πι­τρο­πής των ε­κλο­γών για το μοί­ρασμα του τη­λε­οπτι­κού χρό­νου.

Ό­λοι τους για χρό­νια αρ­νού­νται να θέ­σουν ε­κτός νό­μου τη να­ζι­στική συμ­μο­ρί­α πα­ρα­βιά­ζο­ντας α­κό­μα τη διε­θνή α­ντι­ρα­τσι­στι­κή συν­θή­κη και κα­τα­πα­τώ­ντας τη δη­μο­κρα­τί­α για­τί έ­τσι ε­ξυ­πη­ρε­τού­νται κα­λύ­τε­ρα τα συμ­φέρο­ντα του πο­λι­τι­κού τους α­φε­ντι­κού, της Ρω­σί­ας του Πούτιν. 

Και για να μέ­νει στην ι­στο­ρί­α της χώ­ρας μας, αλ­λά και στην πα­γκό­σμια ι­στο­ρί­α: Στη συ­νε­δρί­α­ση του Ε­θνι­κού Συμ­βου­λί­ου Ε­ξω­τε­ρι­κής Πο­λι­τι­κής συμ­με­τεί­χαν ο υ­πουρ­γός Ευ­ρω­πα­ϊ­κών υ­πο­θέ­σε­ων Ν. Χου­ντής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, οι κομμα­τι­κοί εκπρό­σω­ποι του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Β. Χα­τζη­λά­μπρου και Π. Τρι­γά­ζης, α­πό τη ΝΔ οι Γ. Κου­μου­τσά­κος και Σ, Βα­σι­λό­που­λος, α­πό το Πο­τά­μι οι Σπ. Δα­νέλ­λης και Αλ. Μαλ­λιάς, α­πό τους Α­ΝΕΛ οι Κ. Ζου­ρά­ρις και Ελ. Κα­ρα­γιάν­νης και α­πό το ΠΑ­ΣΟΚ οι Αν­δρέ­ας Λο­βέρ­δος και Δ. Κούρ­κου­λας. Ό­λοι αυ­τοί μα­ζί με τον Χρ. Παπ­πά και τον Κ. Α­λε­ξαν­δρά­κη α­πό τη “ΧΑ” συ­ζή­τη­σαν για τις ελ­λη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, το τα­ξί­δι του Κο­τζιά στην Τουρ­κί­α, και τη σύ­νο­δο των υ­πουρ­γών ε­ξω­τε­ρικών των κρα­τών - με­λών του ΝΑ­ΤΟ στην Ατ­τά­λεια.

Με εν­θου­σια­σμό χαι­ρέ­τι­σε την πρω­το­βου­λί­α Κο­τζιά το δι­πρό­σω­πο Πο­τά­μι. Ο εκ­πρό­σω­πος του Σπ. Δα­νέλ­λης δή­λω­σε ό­τι “ε­μείς στο Πο­τά­μι πι­στεύ­ου­με πως α­πο­τε­λεί ε­θνι­κό κα­θή­κον για το σύ­νο­λο των πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων της χώ­ρας ι­διαί­τε­ρα σε αυ­τή την ε­ξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λη συγκυ­ρί­α, η συ­νεν­νό­η­ση και η προ­σπά­θεια ε­πί­τευ­ξης της μέ­γι­στης δυ­να­τής συ­ναί­νε­σης στο σύ­νο­λο των θε­μά­των που α­πα­σχο­λούν τον τό­πο και την κοι­νω­νί­α” (Τα Νέ­α, 4/5/2015). Αυ­τή η δή­λωση ε­λά­χι­στα α­κού­στη­κε στα ΜΜΕ. Τη συμ­με­το­χή του Πο­τα­μιού στη συ­νε­δρί­α­ση χα­ρα­κτήρι­σε πά­ντως μέ­γι­στο πο­λι­τι­κό α­τό­πη­μα έ­να στέ­λε­χος του, ο Λ. Παπα­γιαν­νά­κης, που α­πο­χώ­ρη­σε α­πό την Ε­πι­τρο­πή Δια­λό­γου του Πο­τα­μιού, αλ­λά ό­χι και α­πό το ί­διο το Πο­τά­μι, και δή­λω­σε ό­τι αρ­νεί­ται να συμ­με­τέ­χει με ο­ποιον­δή­πο­τε τρό­πο στο “ξέ­πλυ­μα της να­ζι­στι­κής-φα­σι­στι­κής Χρυ­σής Αυ­γής”. 

Θε­τι­κά σχο­λί­α­σε την πρω­το­βου­λί­α Κο­τζιά ο δι­πρό­σω­πος λα­λιω­τι­κός Λο­βέρ­δος του ΠΑ­ΣΟΚ που δή­λω­σε ό­τι “θα σε­βα­στού­με το Υ­ΠΕΞ και την πο­λι­τική του η­γε­σί­α, τρα­βώ­ντας μια ε­ντο­νό­τα­τη γραμ­μή α­νά­με­σα στην πα­ρού­σα και στην προ­η­γού­με­νη πε­ρί­ο­δο, ό­που ε­πι­φα­νή στε­λέ­χη του ΣΥΡΙ­ΖΑ χα­ρα­κτή­ριζαν την η­γε­σί­α του Υ­ΠΕΞ ως εκ­πρό­σω­πο κα­θε­στώ­τος κι ό­χι της Ελ­λά­δας”. Ο Λο­βέρδος α­να­γνώ­ρι­σε έ­τσι την πιο φι­λο­να­ζι­στι­κή και φι­λο­που­τι­νι­κή η­γε­σί­α που έ­χει πε­ρά­σει α­πό το Υ­ΠΕΞ σαν εκ­πρό­σω­πο των ε­θνι­κών συμ­φε­ρό­ντων. 

Φαί­νε­ται ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο ό­τι το πα­νε­θνι­κό α­ντιευ­ρω­πα­ϊ­κό μέτω­πο που έ­χει συ­γκρο­τη­θεί για την υ­πο­στή­ρι­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στις δια­πραγ­ματεύ­σεις για το χρέ­ος ο­δη­γεί ο­λο­τα­χώς στη Ρω­σί­α του Πού­τιν και στη συ­γκυ­βέρνη­ση με τους πιο θερ­μούς υ­πο­στη­ρι­κτές της, τους ναζι­στές της “ΧΑ”. 

Έ­νας α­πό τους πιο κα­τάλ­λη­λους προ­ω­θη­τές αυ­τής της πο­ρεί­ας είναι ο Κο­τζιάς. Εί­ναι αυ­τός που ε­γκαι­νί­α­σε την η­γε­σί­α του στο υ­πουρ­γεί­ο ε­ξωτε­ρι­κών με το μπλό­κο εν­δυ­νά­μω­σης των κυ­ρώ­σε­ων της Ε­Ε κα­τά της Ρω­σί­ας για την ει­σβο­λή στην Ου­κρα­νί­α. Εί­ναι ο ί­διος που προ­ηγού­με­να εί­χε ορ­γα­νώ­σει την ο­μι­λί­α του πιο στε­νού σύμ­βου­λου του Πού­τιν, του εκ­συγ­χρο­νι­σμέ­νου νε­ο­να­ζί Ντού­γκιν στο Πα­νε­πι­στή­μιο Πει­ραιά. 

Ο Κο­τζιάς α­να­γνω­ρί­ζει σαν κυ­βερ­νη­τι­κούς συ­νο­μι­λη­τές τους να­ζιστές στο δρό­μο που χά­ρα­ξε η Κων­στα­ντο­πού­λου με έ­γκρι­ση του Τσί­πρα

Α­πό πού ά­ντλη­σε τη νο­μι­μο­ποί­η­ση της η κί­νη­ση του Κο­τζιά για την πρό­σκλη­ση των να­ζι­στών; Α­πό την πρό­ε­δρο της Βου­λής, Κων­στα­ντο­πού­λου που από την πρώ­τη στιγ­μή φρό­ντι­σε να νο­μι­μο­ποι­ή­σει τους να­ζι­στές στη Βου­λή. Όταν ρω­τή­θη­κε ο Κο­τζιάς για την πρό­σκλη­ση που για πρώ­τη φο­ρά έ­γι­νε στη “ΧΑ” α­πά­ντη­σε ό­τι “το προ­ε­δρεί­ο της Βου­λής κα­λεί ο­μό­φω­να σε κά­θε συ­νε­δρί­αση της Βου­λής τη ΧΑ. Α­ντί­στοι­χα έ­νας θε­σμός που προ­βλέ­πε­ται α­πό το Σύ­νταγ­μα, ό­πως το Κοι­νο­βού­λιο, ο­φεί­λει να κα­λεί αυ­τούς που κα­λού­νται στη Βου­λή”.

Η Κων­στα­ντο­πού­λου ή­ταν αυ­τή που έ­βα­λε θέ­μα ε­γκυ­ρό­τη­τας δια­τά­ξεων που ψη­φί­στη­καν στην προ­η­γού­με­νη Βου­λή λό­γω α­που­σί­ας των προ­φυ­λα­κι­σμέ­νων χρυ­σαυ­γι­τών α­πό τις ψη­φο­φο­ρί­ες, που ή­ταν η με­γα­λύ­τε­ρη πρά­ξη α­να­γνώρι­σής τους ως “πο­λι­τι­κά” διω­κό­με­νων λό­γω της “α­ντι­μνημο­νια­κής” τους τοπο­θέ­τη­σης. Λί­γες μέ­ρες αρ­γό­τε­ρα δεν δί­στα­σε να υ­ιο­θε­τή­σει πρό­τα­ση των ναζι­στών για ο­νο­μα­στι­κή ψη­φο­φο­ρί­α στο νο­μο­σχέ­διο για την “αν­θρω­πι­στι­κή κρίση”, μί­α κί­νη­ση που δεν πέ­ρα­σε ε­πει­δή ή­ταν έ­ντο­νες οι α­ντι­δρά­σεις κοι­νο­βου­λευ­τι­κών στε­λε­χών των κομ­μά­των. Στη συ­νέ­χεια στά­θη­κε α­σπί­δα στον α­ντι­κοι­νο­βου­λευ­τι­κό α­πο­κλει­σμό των ψευ­το­α­ναρ­χι­κών τρα­μπού­κων που έ­κλεισαν την πόρ­τα της Βου­λής.

Η ί­δια έ­χει α­να­λά­βει προ­η­γού­με­να ε­πι­κε­φα­λής της αιχ­μής του δό­ρατος του α­ντιευ­ρω­πα­ϊ­κού με­τώ­που, που εί­ναι η Ε­πι­τρο­πή για τις γερ­μα­νι­κές α­πο­ζη­μιώ­σεις στο ό­νο­μα δή­θεν του α­ντι­να­ζι­σμού!!! Με την ι­διό­τη­τα της προ­έδρου της Βου­λής ε­πι­σκέ­φθη­κε το Πε­ντά­γω­νο και χαρακτή­ρι­σε “κα­λο­δε­χούμε­νη, ευ­πρόσ­δε­κτη και ε­πι­βε­βλη­μέ­νη τη συ­νερ­γα­σί­α του υ­πουρ­γεί­ου Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας και της Βου­λής”, ε­νώ α­πό κοι­νού με τον Π. Καμ­μέ­νο έ­κα­ναν δη­λώ­σεις στή­ρι­ξης των ε­νό­πλων δυ­νά­με­ων. 

Η Κων­στα­ντο­πού­λου δεν θα μπο­ρού­σε να στα­θεί στο α­ξί­ω­μά της χω­ρίς την κά­λυ­ψη της η­γε­σί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και προ­σω­πι­κά του Τσί­πρα αλ­λά και χωρίς την κά­λυ­ψη των ρω­σό­δου­λων η­γε­σιών των υ­πό­λοι­πων κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομμά­των, πα­ρά τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες που εκ­φρά­ζο­νται κατά και­ρούς κυ­ρί­ως κάτω α­πό την πί­ε­ση αρ­κε­τών βου­λευ­τών της α­ντι­πο­λί­τευ­σης που δεν α­ντέ­χουν το νέ­ο κα­θε­στώς των προ­σβο­λών και της φί­μω­σης στη διάρ­κεια των συ­νε­δριά­σεων.

Οι το­ποθε­τή­σεις της υ­πέρ των να­ζι­στών εί­χαν γί­νει πο­λύ πριν εκλε­γεί πρό­ε­δρος της Βου­λής. Ή­ταν α­πό τα στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ μα­ζί με τους Μ. Γλέ­ζο, Ν. Βού­τση, και Αλ. Μη­τρό­που­λο που εί­χαν δια­φω­νή­σει με την άρ­ση της α­συλί­ας για το σύ­νο­λο της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ο­μάδας της “ΧΑ” α­πό το Μάρ­τη του 2014. Πα­ρό­λα αυ­τά ε­κλέ­χτη­κε πρό­ε­δρος της Βου­λής με την πιο με­γά­λη κοι­νο­βουλευ­τι­κή πλειο­ψη­φί­α. Στη συ­νέ­χεια ό­ταν φά­νη­κε ό­τι και σαν πρό­ε­δρος της Βουλής λει­τουρ­γεί σαν υ­πε­ρα­σπι­στής των να­ζι­στών, κα­μί­α κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ηγε­σί­α δεν έ­βα­λε θέ­μα μομ­φής ε­να­ντί­ον της. 

Α­ντί­θε­τα, ό­πως φαί­νε­ται α­πό τη δή­λω­ση Κο­τζιά που δεν δια­ψεύ­στηκε, στο προ­ε­δρεί­ο της Βου­λής, ο­μό­φω­να κά­νουν τα κα­λέ­σμα­τα στους να­ζι­στές.

Κα­θό­λου τυ­χαί­α, ή­ταν το πρό­σω­πο που ε­πι­λέ­χτη­κε α­πό τον Τσί­πρα για να πά­ει στη Μό­σχα σαν εκ­πρό­σω­πος της Ελ­λά­δας στη φιέ­στα των νέ­ων Χί­τλερ του Κρεμ­λί­νου για τα 70 χρό­νια α­πό το τέ­λος του Β΄ Πα­γκό­σμιου Πο­λέ­μου. Αυ­τό το τα­ξί­δι το έ­κα­νε με δια­κομ­μα­τι­κές ευ­λογί­ες. Σε αυ­τή την πε­ρί­πτω­ση για άλ­λη μια φο­ρά η Ελ­λά­δα έ­σπα­γε την πο­λι­τι­κή α­πο­μό­νω­ση που ε­πιχεί­ρη­σαν να ε­πι­βά­λουν οι ευ­ρω­πα­ϊ­κές η­γε­σί­ες στον Πού­τιν με τη μη συμ­με­το­χή τους λό­γω του ου­κρα­νι­κού. Η Κων­στα­ντο­πού­λου ή­ταν ε­κεί μα­ζί με τον πρό­ε­δρο της Κί­νας, Ξι Τζιν­πίν­γκ, τον Νί­κο­λιτ­ς της Σερ­βί­ας, τον Ρα­ούλ Κά­στρο της Κού­βας, τον Μα­δού­ρο της Βε­νε­ζουέ­λας, και τον Σί­σι της Αι­γύ­πτου. 

Να, λοι­πόν πως βρέ­θη­καν Κο­τζιάς και Κων­στα­ντο­πού­λου στο ί­διο μετε­ρί­ζι, έ­χο­ντας στο πλευ­ρό τους σύσ­σω­μο το “ε­θνι­κό” μέ­τω­πο της κα­τα­στρο­φής της χώ­ρας και της ρω­σο­δου­λεί­ας.

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι ο πιο συ­νε­πής εκ­φρα­στής της ρω­σό­δου­λης πο­λι­τι­κής ό­λων των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών η­γε­σιών. Γι’ αυ­τό έ­χει δώ­σει θέ­σεις - κλει­διά σε αν­θρώ­πους σαν την Κων­στα­ντο­πού­λου και τον Κο­τζιά που δεί­χνουν το α­λη­θι­νό πρό­σω­πο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, το α­πο­κρου­στι­κό πρό­σω­πο της δι­κτα­το­ρίας που η που­τι­νι­κή Ρω­σί­α και τα τσι­ρά­κια της ε­τοι­μά­ζουν για την Ελ­λά­δα.