Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΕΛΛΑΔΑ - ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ: ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

 

Ο βάρ­βα­ρος δια­με­λι­σμός της Ου­κρα­νί­ας α­πό τους νέ­ους χί­τλερ του Κρεμ­λί­νου έ­χει α­νη­συ­χή­σει σο­βα­ρά μια σει­ρά χώ­ρες της βό­ρειας Ευ­ρώ­πης, και ι­διαί­τε­ρα τις χώ­ρες της Βαλ­τι­κής που θε­ω­ρού­νται σαν ο ε­πό­με­νος πι­θα­νός στό­χος της ε­πε­κτα­τι­κής αυ­τής πο­ρεί­ας.

Οι βαλ­τικές χώ­ρες, σχε­δόν πλήρως ε­ξαρ­τη­μέ­νες κα­θώς εί­ναι α­πό το ρω­σι­κό φυ­σι­κό α­έ­ριο, κά­νουν ό­τι περ­νά από το χέ­ρι τους για να α­παλ­λα­γούν ή έ­στω να α­δυ­να­τί­σουν αυ­τή την κα­τα­στροφι­κή για τις ί­διες ε­ξάρ­τη­ση, πράγ­μα που θα τους ε­πι­τρέ­ψει να βρε­θούν σε μια κα­λύ­τε­ρη δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή για την τι­μή της ε­νέρ­γειας θέ­ση, να α­ντι­στα­θούν στους ό­ποιους εκ­βια­σμούς γί­νουν απ’ την πλευ­ρά του ε­πι­τι­θέ­με­νου, και τε­λι­κά να α­ντι­στα­θούν με κα­λύ­τε­ρους ό­ρους α­πέ­να­ντι στην ε­πα­πει­λού­μενη ρω­σι­κή στρα­τιω­τι­κή ει­σβο­λή. 

 

Για τους λό­γους αυ­τούς, πέ­ρα α­πό τις ό­ποιες στρα­τιω­τι­κές προ­ετοι­μα­σί­ες, τα βαλ­τι­κά κρά­τη προ­σπα­θούν να συν­δέ­σουν τα με­τα­ξύ τους δί­κτυα πα­ρο­χής, κα­τα­σκευά­ζουν τερ­μα­τι­κούς σταθ­μούς υ­γρο­ποι­η­μέ­νου φυ­σι­κού α­ερί­ου, ό­πως εί­ναι ε­κεί­νος που λει­τουρ­γεί στο λι­μά­νι Κλάι­πε­ντα της Λι­θουα­νί­ας και ε­πι­τρέ­πει τη δια­φο­ρο­ποί­η­ση των πη­γών προ­μή­θειας του καυ­σί­μου, ε­νώ ε­πι­χει­ρούν να δια­φο­ρο­ποι­η­θούν α­πό τη Μό­σχα α­κό­μα και στην προ­μή­θεια η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας με την ο­ποί­α α­να­πνέ­ουν κά­πως κα­λύ­τε­ρα. Για πα­ρά­δειγμα, το λι­μά­νι που προ­ανα­φέ­ρα­με ε­πι­χει­ρεί­ται να διασυν­δε­θεί με τη σουη­δι­κή πό­λη Νύ­μπρο μέ­σω ε­νός υ­πο­θα­λάσ­σιου κα­λω­δί­ου η­λε­κτρο­δό­τη­σης μή­κους 450 χλμ (NordBalt). Στην προ­σπά­θειά τους να τορ­πι­λί­σουν τα σχέ­δια ε­νερ­γεια­κής απε­ξάρ­τη­σης των γει­τό­νων τους οι ρώ­σοι σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές ε­ξα­πο­λύ­ουν τον πο­λε­μι­κό τους στό­λο. Μέ­σα σε δύ­ο μή­νες ρω­σι­κά πο­λε­μι­κά διέ­κο­ψαν τέσ­σε­ρις φο­ρές τις ερ­γα­σί­ες για τον πο­ντι­σμό του κα­λω­δί­ου!!! Την τε­λευ­ταί­α φορά μά­λι­στα (30/4), το πλοί­ο που έ­κα­νε τις ερ­γα­σί­ες δια­τά­χθη­κε α­πό το ρω­σι­κό πολε­μι­κό να ε­γκα­τα­λεί­ψει τη θέ­ση του πα­ρό­τι βρι­σκό­ταν μέ­σα στη λι­θουα­νική α­πο­κλει­στι­κή οι­κο­νο­μι­κή ζώ­νη (βλ. Radio Free Europe/Radio Liberty, 11/5). 

Την ί­δια στιγ­μή η Ελ­λά­δα, που ή­δη ε­ξαρ­τά­ται με πο­σο­στό 65%-70% α­πό το ρωσι­κό φυ­σι­κό α­έ­ριο, κά­νει ό­τι μπο­ρεί για να πα­γιώ­σει - και μά­λι­στα να βα­θύ­νει - αυ­τή την ε­ξάρ­τη­ση. Οι προ­η­γού­με­νες κυ­βερ­νή­σεις εί­χαν βά­λει τις βά­σεις για τον ε­νερ­γεια­κό έ­λεγ­χο της χώ­ρας α­πό την Gazprom. Το 2013 η χώ­ρα μας - για να ακυ­ρώ­σει τον α­γω­γό Nabucco - συ­νυ­πέ­γρα­ψε με Ι­τα­λί­α και Αλ­βα­νί­α για τη συμ­με­το­χή της σαν χώ­ρας διέ­λευ­σης στο σχε­διαζό­με­νο Α­δρια­τι­κό Α­γω­γό (ΤΑΡ) που θα προμή­θευε την Ευ­ρώ­πη με α­ζέ­ρι­κο α­έ­ριο, μειώ­νο­ντας έ­τσι και για την Ελ­λά­δα την ε­ξάρ­τη­ση α­πό το ρω­σι­κό α­έ­ριο. Ό­μως η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με τον δου­λι­κό στην Γκάζ­προμ Λα­φα­ζά­νη έ­παυ­σε τις ερ­γα­σί­ες για τον ΤΑΡ τά­χα για να ε­πα­νελέγξει τη συμ­φω­νί­α. Και ε­νώ η Ε­Ε α­πει­λού­σε το ρω­σι­κό ε­νερ­γεια­κό κο­λοσ­σό της Gazprom με νο­μι­κή δια­δι­κα­σί­α κα­ταγ­γέλ­λο­ντάς τις υ­ψη­λές τι­μές που η τε­λευ­ταί­α έ­χει ε­πι­βά­λει στους α­να­το­λι­κο­ευ­ρω­παί­ους πε­λά­τες της, ο Τσί­πρας και ο Λαφα­ζά­νης έ­κλει­ναν μια κα­ταρ­χήν συμφω­νί­α με τον Πού­τιν για την κα­τα­σκευή και ε­νός ρω­σι­κού α­γω­γού α­ε­ρί­ου που θα κα­τα­λή­γει μέ­σω Τουρ­κί­ας στη χώ­ρα μας τά­χα πα­ράλ­λη­λα με τον ΤΑΡ. Αυ­τό το πε­ρί δύ­ο πα­ράλ­λη­λων α­γω­γών το ά­φη­σε η κυ­βέρ­νη­ση στο τρα­πέ­ζι για να μην ε­ξορ­γί­σει την Ε­Ε αλ­λά και τις Η­ΠΑ, αλλά ε­κτι­μά­με ό­τι δεν θα α­φή­σει πο­τέ τον ΤΑΡ να γί­νει ού­τε για πλά­κα. Αλ­λά α­κόμα και αν αυ­τός γι­νό­ταν ο ρώ­σι­κος α­γω­γός θα τον κα­θι­στού­σε  α­σύμ­φο­ρο οι­κονο­μι­κά. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­χι μό­νο την πα­ρα­πέ­ρα ε­ξάρ­τη­ση της χώ­ρας μας α­πό το ρω­σι­κό α­έ­ριο αλ­λά κυ­ρί­ως και το σα­μπο­τά­ρι­σμα της μό­νης ί­σως α­νε­ξάρ­τητης α­πό τη Ρω­σί­α ε­νερ­γεια­κής διε­ξό­δου φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου  προς τα πε­τρέ­λαια της Κα­σπί­ας που έ­χει α­πο­μεί­νει στην Ευ­ρώ­πη. 

Πα­ρό­λα αυ­τά η πο­λι­τι­κή η­γε­σί­α της Ε­Ε, χτυ­πη­μέ­νη ι­διαί­τε­ρα α­πό την ου­κρα­νι­κή κρί­ση και τους ελ­λη­νι­κούς οι­κο­νο­μι­κούς εκ­βια­σμούς, έ­κα­νε γαρ­γά­ρα την α­νη­συ­χη­τι­κή αυ­τή ε­ξέ­λι­ξη. Ο Σό­ι­μπλε δή­λω­σε μά­λι­στα “ευ­τυ­χής για την Ελ­λά­δα” ε­νώ οι ό­ποιες α­ντι­δρά­σεις προ­ήλ­θαν κυ­ρί­ως α­πό τις Η­ΠΑ, μια χώ­ρα που κα­νέ­να δι­καί­ω­μα δεν έ­χει να α­να­μι­γνύ­ε­ται στα ευ­ρω­πα­ϊ­κά ζη­τή­μα­τα και να δί­νει έ­τσι άλ­λο­θι “α­ντι-ι­μπε­ρια­λι­σμού” και “πα­τριω­τι­σμού” στους νε­ο-δο­σί­λο­γους του στε­νού η­γε­τι­κού πυ­ρή­να του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Γι’ αυ­τούς, ε­νερ­γειακή α­νε­ξαρ­τη­σί­α ση­μαί­νει α­πο­κλει­στι­κό δι­καί­ω­μα στους ρώ­σους χί­τλερ να προ­μη­θεύ­ουν τη χώ­ρα με ε­νέρ­γεια, να εκ­με­ταλ­λεύ­ονται τα υ­πο­θα­λάσ­σια κοιτά­σμα­τα υ­δρο­γο­ναν­θρά­κων, να ε­λέγ­χουν τα σι­δη­ρο­δρο­μι­κά δί­κτυα και τα λιμά­νια της χώ­ρας.