Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΕΣ

 

Έ­χου­με ξα­να­γρά­ψει για το σα­θρό ε­πι­χεί­ρη­μα των ρω­σό­δου­λων ό­τι η κρί­ση στη χώ­ρα μας δεν εί­ναι “ει­δι­κή πε­ρί­πτω­ση”, κά­τι ξε­χω­ρι­στό σε ό­λο το δυ­τι­κό κό­σμο, αλ­λά α­πο­τέ­λε­σμα της πα­γκό­σμιας και πα­νευ­ρω­πα­ϊ­κής κρί­σης, άρα ως τέ­τοια πρέ­πει να α­ντι­με­τω­πι­στεί. Δεν υ­πάρ­χει ελ­λη­νι­κό πρό­βλη­μα, λένε, αλ­λά ό­λης της Ευ­ρώ­πης.

Και έ­φε­ραν ως “α­πόδει­ξη” των ι­σχυ­ρι­σμών τους το ό­τι με­τά την Ελ­λά­δα και άλ­λες δύ­ο χώ­ρες της Ε­Ε, η Πορ­το­γα­λί­α και η Ιρ­λαν­δί­α, μπή­καν σε μνη­μό­νιο.

 

Το ό­τι η χώ­ρα μας εί­ναι α­κρι­βώς “ει­δι­κή πε­ρί­πτω­ση”, λό­γω του οι­κονο­μι­κού σα­μπο­τάζ, το α­πο­δει­κνύ­ει και μό­νο το γε­γο­νός ό­τι και η Πορτο­γα­λία και η Ιρ­λαν­δί­α α) δεν πή­ραν τό­σο τρο­μα­κτι­κά για την οι­κο­νο­μί­α τους υ­φε­σια­κά μέ­τρα για­τί δεν εί­χαν τό­σο με­γά­λο χρέ­ος και β) βγή­καν α­πό το μνη­μό­νιο πο­λύ γρη­γο­ρό­τε­ρα α­πό τη δι­κή μας χώ­ρα, αν και μπή­καν σ’ αυ­τό αρ­γό­τε­ρα. Και μάλι­στα βγή­καν θριαμ­βευ­τικά έ­τσι την ώ­ρα που στο Eurogroup ό­λοι οι άλ­λοι υ­πουρ­γοί Οι­κο­νο­μι­κών σφυ­ρο­κο­πού­σαν το Βα­ρου­φά­κη, ταυ­τό­χρο­να έ­δι­ναν στην Πορ­τογα­λί­α το πρά­σι­νο φως να α­πο­πλη­ρώ­σει προ­κα­τα­βο­λι­κά (προ­τού δη­λα­δή έρ­θει η ώ­ρα με βά­ση τις συμ­φω­νί­ες) 14 δις ευ­ρώ που εί­χε λά­βει το 2011 α­πό το Διε­θνές Νο­μι­σμα­τι­κό Τα­μεί­ο!

 

Το ψέ­μα έ­χει κο­ντά πο­δά­ρια…