Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΠΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

 

Οι α­πο­κα­λύ­ψεις της έκ­θε­σης της α­με­ρι­κα­νι­κής Γε­ρου­σί­ας για τα βα­σα­νι­στή­ρια της CΙΑ σε βά­ρος κρα­του­μέ­νων στο ό­νο­μα της πά­λης ε­νά­ντια στην τρο­μο­κρα­τί­α καί­νε την η­γε­σί­α και τους βα­σι­κούς μη­χα­νι­σμούς ε­σω­τε­ρι­κής και ε­ξω­τε­ρι­κής α­σφά­λειας αυ­τής της υ­περ­δύ­να­μης.


Πρα­κτι­κές που πλήτ­τουν τό­σο βα­θιά την αν­θρώ­πι­νη α­ξιο­πρέ­πεια, προ­κα­λούν τό­σο α­πέ­ρα­ντο πό­νο και ε­ξα­χρειώ­νουν αυ­τούς που τις α­κο­λου­θούν θα πρέ­πει να κα­τα­δι­κά­ζο­νται α­πο­φα­σι­στι­κά α­πό ό­λους τους δη­μο­κρα­τι­κούς και φι­λει­ρη­νι­κούς λα­ούς του πλα­νή­τη. Η κτη­νω­δί­α αυτή σή­με­ρα -70 χρό­νια με­τά το Β΄ πα­γκό­σμιο πό­λε­μο- δε χα­ρα­κτη­ρί­ζει κα­νέ­να κρά­τος που θέ­λει να τη­ρεί ο­ρι­σμέ­νες στοι­χειώ­δεις δη­μο­κρα­τι­κές αρ­χές. Αλ­λά έ­τσι εί­ναι οι ι­μπερια­λι­σμοί, και κυ­ρί­ως οι υ­περ­δυ­νά­μεις: ά­κρως κα­τα­πιε­στι­κά κρά­τη που χρησι­μο­ποιούν ό­,τι πιο άνο­μο υ­πάρ­χει για να ε­πι­βλη­θούν: βα­σα­νι­στή­ρια, α­πα­γωγές και δο­λο­φο­νί­ες -συ­χνά σε ξέ­νο έ­δα­φος και χω­ρίς την ά­δεια του κρά­τους που δια­τη­ρεί την ε­κεί κυ­ριαρ­χί­α-, πα­ρα­κο­λου­θή­σεις ι­διω­τι­κών συ­νο­μι­λιών, στρα­τιω­τι­κές ε­πεμ­βά­σεις και πρα­ξι­κο­πή­μα­τα κτλ.

Αυ­τό που α­ξί­ζει ε­δώ να ε­πι­ση­μά­νου­με εί­ναι το βα­σι­κό “αν­θρω­πι­στικό” ε­πι­χεί­ρη­μα που συ­νε­χί­ζουν να χρη­σι­μο­ποιούν οι α­με­ρι­κα­νοί ι­μπε­ρια­λιστές, ι­διαί­τε­ρα στη CΙΑ και στο Ρε­που­μπλι­κα­νι­κό κόμ­μα, για να κά­νουν τα βασα­νι­στή­ριά τους. Πρό­κει­ται για το ό­τι με τα βα­σανιστή­ρια οι α­να­κριτές μα­θαί­νουν πώς θα ε­ξου­δε­τε­ρώ­σουν μια τρο­μο­κρα­τι­κή ε­νέρ­γεια που θα κοστί­σει ζω­ές σε πολ­λούς α­μά­χους. Η α­πά­ντη­ση που δί­νουν σε αυ­τό το ε­πι­χεί­ρημα οι α­στοί φι­λε­λεύ­θε­ροι που εί­ναι κα­τά των βα­σα­νι­στη­ρί­ων εί­ναι ό­τι τε­χνικά αυ­τή η μέ­θο­δος δεν α­πο­δίδει εί­τε π.χ. για­τί σπα­νί­ως ο δρά­στης βρί­σκε­ται αιχ­μά­λω­τος πριν την πρά­ξη του ή για­τί κά­θε βα­σα­νι­ζό­με­νος μπο­ρεί να παρα­δε­χτεί τα πά­ντα για να λυ­τρω­θεί α­πό τον πό­νο, εί­τε ό­τι πιο α­πο­δο­τι­κή εί­ναι η έ­ξυ­πνη πα­ρα­κο­λού­θη­ση και έ­ρευ­να, η διείσ­δυ­ση μέ­σα στον ε­χθρό κτλ. Για μας το βα­σι­κό με τα βα­σα­νι­στή­ρια και ο λό­γος για τον ο­ποί­ο ε­μείς σαν κομμου­νι­στές της Ο­ΑΚ­ΚΕ πο­τέ μα πο­τέ και για κα­νέ­να λό­γο δε θα τα ε­φαρ­μό­σουμε και δε θα ε­πι­τρέ­ψου­με στον ε­πα­να­στα­τι­κό μας στρα­τό και στα κρα­τι­κά όργα­να της δι­κτα­το­ρί­ας του προ­λετα­ριά­του ή της α­ντι­φα­σι­στι­κής δη­μο­κρατί­ας να τα ε­φαρ­μό­σει εί­ναι έ­νας: Ό­τι τα βα­σα­νι­στή­ρια κα­τα­σκευά­ζουν έ­να τέρας που λέ­γε­ται βα­σα­νι­στής και τε­λι­κά κα­τα­σκευά­ζουν έ­να κα­θε­στώς που δημιουρ­γεί, ε­κτρέ­φει και α­να­πτύσ­σει βα­σα­νι­στές και που γι' αυ­τό το λό­γο στο τέλος δη­λη­τη­ριά­ζει βα­θιά ό­λη την κοι­νω­νί­α και τη λο­γι­κή της και α­να­γκα­στι­κά κα­τα­λή­γει στην πιο ω­μή εκ­με­ταλ­λευ­τι­κή και φα­σι­στι­κή δι­κτα­το­ρί­α. Αυ­τό εί­ναι α­πεί­ρως χει­ρό­τε­ρο και α­πό το να πε­θά­νουν 100 ή α­κό­μα και 1000 α­θώ­οι που α­πει­λού­νται α­πό την έ­κρη­ξη μιας βόμ­βας που ο βα­σα­νι­ζό­με­νος σε μια σπάνια πε­ρί­πτω­ση θα α­πο­κα­λύ­ψει. Το πιο πο­λύ που θα κά­νει το ε­πα­να­στα­τι­κό καθε­στώς, και αυ­τό σε πε­ρί­πτω­ση α­νοι­χτής εκ­δή­λω­σης του τα­ξι­κού πο­λέ­μου, είτε αυ­τός θα έ­χει α­νοι­χτά τα­ξι­κά εί­τε ε­θνι­κά α­ντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά χα­ρα­κτηρι­στι­κά, θα εί­ναι να σκο­τώ­σει το δο­λο­φό­νο και τους δο­λο­φό­νους των α­θώων. Αλ­λά ό­χι βα­σα­νι­στή­ρια.

Κλεί­νο­ντας θα πρέ­πει να κά­νου­με μί­α ε­πι­σή­μαν­ση για να μην ε­πι­τρέ­ψου­με στο φα­σι­σμό στον Τρί­το Κό­σμο, και κυ­ρί­ως στο ρω­σο­κι­νέ­ζι­κο φα­σι­σμό, να κρυ­φτεί πί­σω α­πό τα α­με­ρι­κά­νι­κα βα­σα­νι­στή­ρια για να κα­λύ­ψει τα δι­κά του: Σή­με­ρα ο ρω­σι­κός χι­τλε­ρι­κός σο­σια­λι­μπε­ριαλισμός έ­χει φτά­σει σε τέ­τοια ύ­ψη σα­δι­σμού, ό­που δεν φτά­νει ού­τε η χει­ρό­τε­ρη φα­ντα­σί­α. Α­πό τα ρώσι­κα α­σφα­λί­τι­κα και στρα­τιω­τι­κά κο­λα­στή­ρια της Τσε­τσε­νί­ας βγή­καν τέ­τοιοι βα­σα­νι­στές, που σή­με­ρα, ό­ταν α­κού­γε­ται ό­τι τσε­τσέ­νοι “ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες” στρα­τιώ­τες α­κο­λου­θούν τάγ­μα­τα ρώ­σι­κου στρα­τού για να συλ­λαμ­βά­νουν αιχμα­λώ­τους, ό­σοι στρα­τιώ­τες κιν­δυ­νεύ­ουν να συλ­λη­φθούν αιχ­μά­λω­τοι αυ­τοκτο­νούν!

Ε­πί­σης οι φαιο-”κόκ­κι­νοι”, που έ­σπευ­σαν να κα­ταγ­γεί­λουν το σκάν­δαλο με τους αιχ­μα­λώ­τους- των Η­ΠΑ, “ξέ­χα­σαν” να μι­λή­σουν για τα α­τέ­λειω­τα βα­σανι­στή­ρια που υ­πέ­στη ο βο­σνια­κός λα­ός α­πό τους Κά­ρα­τζιτ­ς-Μλά­ντιτ­ς, τους μα­ζι­κούς βα­σα­νι­σμούς που υ­πέ­στη ο πλη­θυ­σμός του Νταρ­φούρ α­πό τους ι­σλα­μο­φα­σί­στες του Σου­δάν και βέ­βαια οι πο­λι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι στα κρα­τητή­ρια και τα στρα­τό­πε­δα της Κί­νας. Μά­λι­στα το πιο βα­σι­κό στις σο­σιαλ­φα­σιστι­κές και φα­σι­στι­κές χώ­ρες εί­ναι ό­τι ε­κεί δεν υ­πάρ­χει μια α­ντι­πο­λί­τευ­ση ή α­κό­μα και έ­να Κο­γκρέ­σο που να μπο­ρεί να φέ­ρει στο φως και να κα­ταγ­γείλει κά­ποια α­πό τα βα­σα­νι­στή­ρια.

Στις φαιο-”κόκ­κι­νες” χώ­ρες ο βα­σα­νι­στής εί­ναι βα­σι­λιάς. Γε­νι­κά η στά­ση α­πέ­να­ντι στα βα­σα­νι­στή­ρια εί­ναι σή­με­ρα έ­να ση­μα­ντι­κό, πι­στεύ­ου­με το πιο ση­μα­ντι­κό κρι­τή­ριο για να δια­κρί­νει κα­νείς ποια χώ­ρα εί­ναι και ποια δεν εί­ναι φα­σι­στι­κή.