Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ

  Οι Σαμαράς - Βενιζέλος παραδίνουν την εξουσία στο ΣΥΡΙΖΑ για λογαριασμό του ρώσικου αφεντικού ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ Σε κάθε περίπτωση καμία ψήφο στη ναζιστική "Χρ. Αυγή" και στο ΣΥΡΙΖΑ
Οι προ­βο­κα­τό­ρι­κες η­γε­σί­ες κυ­βέρ­νη­σης και α­ντι­πο­λί­τευ­σης πά­νε τη χώ­ρα για άλ­λη μια φο­ρά σε πρό­ω­ρες ε­κλο­γές. Αυ­τές οι ε­κλο­γές έρ­χο­νται σε μί­α πε­ρί­ο­δο που βρί­σκει πε­ρισ­σό­τε­ρο φθαρ­μέ­να α­πό πο­τέ τα κλασ­σι­κά κυ­βερνη­τι­κά κόμ­μα­τα της ΝΔ και του ΠΑ­ΣΟΚ που έ­χουν συγκε­ντρώ­σει, και δί­καια, τη με­γά­λη δυ­σα­ρέ­σκεια του λα­ού για τα δει­νά που περ­νά­ει σή­με­ρα.  Ε­πί­σης, πο­τέ άλ­λο­τε αυ­τά τα κόμ­μα­τα δεν ή­ταν τό­σο υ­πο­ταγ­μέ­να στους ρω­σό­δου­λους που έ­χουν ε­γκα­τα­στα­θεί στην η­γε­σί­α τους τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια με­τά α­πό αλ­λεπάλ­λη­λες και πραξι­κο­πη­μα­τι­κές εκ­κα­θα­ρί­σεις και πο­τέ δεν ή­ταν πιο διαβρω­μέ­να α­πό την ι­δε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κή γραμ­μή του σο­σιαλ­φα­σι­σμού. Έ­τσι τώ­ρα ε­τοι­μά­ζε­ται να α­να­λά­βει κυ­βερ­νη­τι­κό ρό­λο έ­να  κόμ­μα, που δεν έ­χει α­πλά έ­ναν σο­σιαλ­φα­σί­στα  και ρω­σό­δου­λο αρ­χη­γό ό­πως η ΝΔ και το ΠΑ­ΣΟΚ, αλ­λά τέ­τοια εί­ναι σχε­δόν ό­λα τα η­γε­τι­κά στε­λέ­χη του και τα πε­ρισ­σότε­ρα με­σαί­α στε­λέ­χη του. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι αν έρ­θει στην ε­ξου­σί­α ο ΣΥΡΙ­ΖΑ θα γί­νει μια αρ­νη­τι­κή ποιο­τι­κή αλ­λα­γή για­τί θα ε­γκα­τα­στα­θεί στη χώ­ρα έ­νας πλα­τύς  σο­σιαλ­φα­σι­στι­κός κρα­τι­κός μη­χα­νι­σμός που θα βρί­σκε­ται σε κά­θε πό­ρο της κοι­νω­νί­ας  και που θα ε­πι­διώ­ξει να κά­τσει στο σβέρ­κο του λα­ού για τα κα­λά, και να κα­ταρ­ρα­κώ­σει την ε­λά­χι­στη δη­μο­κρα­τί­α που υ­πάρ­χει ακό­μα στη χώ­ρα.  
 
Η Ο­ΑΚ­ΚΕ δεν θα συμ­με­τέ­χει σε αυ­τές τις ε­κλο­γές λό­γω του δυ­σβά­σταχτου οι­κο­νο­μι­κού βά­ρους.
 
Σε αυ­τή την κρί­σι­μη ε­κλο­γι­κή μά­χη που θα διε­ξα­χθεί σε συν­θή­κες χρε­ω­κο­πί­ας, δυ­να­μώ­μα­τος του σα­μπο­τάζ των πα­ρα­γω­γι­κών δυ­νά­με­ων, με­γα­λύ­τερης υ­πο­δού­λω­σης της χώ­ρας στα ρω­σο­κι­νέ­ζι­κα α­φε­ντι­κά και ε­πί­θε­σης του φαιο”κόκ­κι­νου” με­τώ­που, η Ο­ΑΚ­ΚΕ δεν θα μπο­ρέ­σει να συμμε­τέ­χει με το δι­κό της ψη­φο­δέλ­τιο για­τί δεν μπο­ρεί να α­ντα­πο­κρι­θεί στο δυ­σβά­στα­χτο οι­κονομι­κό βά­ρος που ση­μαί­νει έ­να πα­νελ­λα­δι­κό ε­κλο­γι­κό κα­τέ­βα­σμα. Η Ο­ΑΚ­ΚΕ έ­χει δώ­σει το πα­ρόν σε ό­λες σχε­δόν τις ε­κλο­γι­κές μά­χες α­πό την ί­δρυ­σή της μέ­χρι σή­με­ρα για δύ­ο λό­γους: Ο πρώ­τος εί­ναι να δώ­σει τη δυ­να­τό­τη­τα σε ό­σους έ­χουν πει­στεί α­πό την πο­λι­τι­κή της γραμ­μή να το δη­λώ­σουν με την ψή­φο τους στις ε­κλο­γές, να με­τρή­σει την α­πή­χη­ση της γραμ­μής της και να κα­τα­γρά­ψει την πα­ρου­σί­α της στον πο­λι­τι­κό χώ­ρο. Ο δεύ­τε­ρος και κυ­ριό­τε­ρος εί­ναι ό­τι μόνο αυ­τή η ε­κλο­γι­κή κά­θο­δος δί­νει στην Ο­ΑΚ­ΚΕ φω­νή στα τη­λε­ο­πτι­κά κα­νά­λια, α­πό τα ο­ποί­α εί­ναι α­πο­κλει­σμέ­νη ό­λο τον υ­πό­λοι­πο χρό­νο, για να α­κου­στεί η γραμ­μή της πα­νελ­λα­δι­κά και να γί­νει γνω­στή σε πολ­λούς αν­θρώ­πους που δεν θα εί­χαν πο­τέ τη δυ­να­τό­τη­τα να μά­θουν για αυ­τήν με άλ­λο τρό­πο. Αυ­τή η δυ­να­τό­τη­τα πα­νελ­λα­δι­κής πα­ρέμ­βα­σης έ­χει με­ρι­κά μό­νο υ­πο­κα­τα­στα­θεί τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια α­πό το ί­ντερ­νετ, με δε­δο­μέ­νο ό­τι εί­ναι μι­κρό το πο­σο­στό ό­σων ε­νη­με­ρώ­νο­νται α­πό το ί­ντερ­νετ σε σχέ­ση με αυ­τούς που ε­νη­με­ρώ­νο­νται α­πό την τη­λε­ό­ρα­ση.
 
Ω­στό­σο, οι αλ­λε­πάλ­λη­λες ε­κλο­γι­κές μά­χες των τε­λευ­ταί­ων ε­τών, με τε­λευ­ταί­α τη μά­χη των ευ­ρω­ε­κλο­γών που έ­γι­νε μό­λις πριν λί­γους μή­νες το Μά­η του 2014, κά­νουν α­δύ­να­τη οι­κο­νο­μι­κά τη συμ­με­το­χή μας σε αυ­τές τις ε­κλο­γές. Ή­δη το οι­κο­νο­μι­κό πρό­βλη­μα ή­ταν ο­ξυ­μέ­νο και για τις ευ­ρω­ε­κλο­γές του 2014 για­τί εί­χαν έ­να συ­νο­λι­κό κό­στος πε­ρί­που 25.000 Ευ­ρώ που βγή­κε με αι­μα­τη­ρές θυ­σί­ες συ­ντρό­φων και φί­λων, και με την α­νά­λη­ψη ε­νός χρέ­ους που α­κό­μα μας βα­ραί­νει. Το οι­κο­νο­μι­κό κό­στος της συμ­με­το­χής σε αυ­τές τις ε­κλο­γές έ­χει γί­νει σή­με­ρα α­κό­μα πιο δυ­σβά­στα­χτο. Α­πό τη μια τα ορ­γα­νω­μέ­να μέ­λη, οι επιρ­ρο­ές και οι φί­λοι της Ο­ΑΚ­ΚΕ εί­ναι κυ­ρί­ως ερ­γά­τες, ερ­γα­ζό­με­νοι, συ­ντα­ξιού­χοι και ά­νερ­γοι που έ­χουν ό­πως και ο υ­πό­λοι­πος λα­ός πλη­γεί α­πό την οι­κονο­μι­κή κρί­ση. Α­πό την άλ­λη η ση­με­ρι­νή με­γά­λη α­πή­χη­ση της γραμ­μής της Ο­ΑΚ­ΚΕ που φαί­νε­ται έ­ντο­να ε­κεί που κι­νεί­ται σε με­γα­λύ­τε­ρο α­ριθ­μό αν­θρώ­πων, δη­λα­δή μέ­σω της ι­στο­σε­λί­δας της στο ί­ντερ­νετ, δεν έ­χει εκ­φρα­στεί μέ­χρι σή­με­ρα πρα­κτι­κά και ορ­γα­νω­τι­κά, ο­πό­τε δεν έ­χει εκ­φρα­στεί και σε ε­πί­πε­δο οι­κο­νο­μι­κής ε­νί­σχυ­σης. Ω­στό­σο, αυ­τή η α­ντί­φα­ση δεν μπο­ρεί να συ­νε­χί­ζε­ται για πο­λύ α­κό­μη. Στην πε­ρί­ο­δο που δια­νύ­ου­με το σά­πιο δια­κομ­μα­τι­κό κα­θεστώς μοι­ραί­α θα α­πο­κα­λύ­πτε­ται κά­θε μέ­ρα και πε­ρισ­σό­τε­ρο. Ι­διαί­τε­ρα αυ­τό ι­σχύ­ει για την ψευ­το­α­ρι­στε­ρά και αυ­τή τη δια­δι­κα­σί­α θα την ε­πι­τα­χύ­νει ραγδαί­α η πλή­ρης α­πο­κά­λυ­ψη και α­πο­γύ­μνω­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που θα έρ­θει ό­ταν αυτός α­να­λά­βει κυ­βερ­νη­τι­κή ε­ξου­σί­α.
 
Ή­δη έ­χει αρ­χί­σει να γί­νε­ται συ­νεί­δη­ση στους δη­μο­κρά­τες ό­τι η Ο­ΑΚΚΕ εί­ναι ο μό­νος ορ­γα­νω­μέ­νος πυ­ρή­νας α­ντί­στα­σης στη φαιο”κόκ­κι­νη” λαί­λαπα ό­πως φά­νη­κε α­πό την πλα­τιά δια­κί­νη­ση στο ί­ντερ­νετ της καταγ­γε­λί­ας της φα­σι­στι­κής ε­πί­θε­σης στην Athens Voice, ό­πως και της κα­θε­στω­τι­κής ε­πι­χεί­ρη­σης για την η­ρω­ο­ποί­η­ση του Ρω­μα­νού. Το ί­διο φαι­νό­με­νο μιας δη­μο­κρα­τι­κής συσπεί­ρω­σης γύ­ρω α­πό την Ο­ΑΚ­ΚΕ εί­χε πα­ρα­τη­ρη­θεί με την κα­ταγ­γε­λί­α της ρώ­σικης ει­σβο­λής στην Ου­κρα­νί­α και την εκ­δή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έ­ξω α­πό τη ρώ­σικη πρε­σβεί­α. 
 
Ό­χι στα κα­θε­στω­τι­κά κόμ­μα­τα. Δή­λω­ση στή­ρι­ξης της Ο­ΑΚ­ΚΕ στην κάλπη
 
Το ό­τι η Ο­ΑΚ­ΚΕ δεν θα συμ­με­τέ­χει σε αυ­τές τις ε­κλο­γές με ψη­φο­δέλ­τιο δεν ση­μαί­νει ό­τι θα εί­ναι α­πού­σα α­πό την ε­κλο­γι­κή μά­χη, ού­τε ό­τι μας εί­ναι α­διά­φο­ρη η έκ­βα­σή της. Θα ε­πι­διώ­ξου­με την πα­ρέμ­βα­σή μας σε αυ­τή με όλα τα μέ­σα προ­πα­γάν­δι­σης που έ­χου­με στη διά­θεσή μας για να α­πο­κα­λύ­ψου­με στο λα­ό τα βρώ­μι­κα παι­χνί­δια των προ­βο­κα­τό­ρων του κα­θε­στώ­τος, τον πο­λι­τικό χα­ρα­κτή­ρα των κομ­μα­τι­κών η­γε­σιών που διεκ­δι­κούν την ψή­φο του, και να κα­ταγ­γεί­λου­με την κα­τα­στρο­φή και το φα­σι­σμό που ε­τοι­μά­ζουν για να μπο­ρέσουν να πα­ρα­δώσουν τη χώ­ρα στα ρώ­σι­κα α­φε­ντι­κά και στους συμ­μά­χους τους. Ταυ­τό­χρο­να κα­λού­με ό­σους μας έ­χουν ψη­φί­σει σε προ­η­γού­με­νες ε­κλο­γές και ό­σους θα ή­θε­λαν να μας ψη­φί­σουν σε αυ­τές, να πά­ρουν έ­να λευ­κό ψη­φο­δέλ­τιο να γρά­ψουν πά­νω Ο­ΑΚ­ΚΕ και να το ρί­ξουν στην κάλ­πη. Πα­ρό­λο που τυ­πι­κά αυ­τό με­τρά­ει σαν έ­να ά­κυ­ρο ψη­φο­δέλ­τιο, εί­ναι μί­α πο­λι­τι­κή δή­λω­ση στή­ρι­ξης της Ο­ΑΚ­ΚΕ σε κά­θε άν­θρω­πο που βρίσκε­ται γύ­ρω μας, σε κά­θε άν­θρω­πο που ζυ­μώ­νου­με τη γραμ­μή μας και που ση­μαί­νει ό­τι δεν θε­ω­ρού­με κα­νέ­να α­πό τα γνω­στά κόμ­μα­τα που κα­τε­βαί­νουν στις ε­κλο­γές θε­τι­κό, προ­ο­δευ­τι­κό και δη­μο­κρα­τικό ε­πει­δή η η­γε­σί­α του θα εί­ναι έ­να βρώ­μι­κο κομ­μά­τι του βρώ­μι­κου κα­θεστώτος.
 
Αυ­τή η στά­ση εί­ναι μια στά­ση ε­μπι­στο­σύ­νης στην Ο­ΑΚ­ΚΕ ι­διαί­τε­ρα ε­πει­δή δεν μπο­ρεί να κα­τε­βεί τις ε­κλο­γές. Γι’ αυ­τό κα­λού­με τους φί­λους μας να τη συ­ζη­τά­νε, να τη ζυ­μώ­νουν και να τη δια­δώ­σουν πλα­τιά, ε­νώ βέ­βαια αυ­τό θα κά­νου­με και κε­ντρι­κά α­πό το ί­ντερ­νετ .   Για­τί το βα­σι­κό που με­τρά­ει πιο πο­λύ δεν εί­ναι να δεί­ξει  η Ο­ΑΚ­ΚΕ την α­πή­χη­σή της σε ψή­φους, αλ­λά να διατη­ρή­σει και να αυ­ξή­σει την ορ­γα­νω­τι­κή της δύ­να­μη.   
 
Στις ση­με­ρι­νές δη­λα­δή συν­θή­κες κά­θε ψή­φος στα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα και τους ε­ξω­κοι­νο­βουλευ­τι­κούς κο­λα­ού­ζους του εί­ναι μί­α ψή­φος που ε­νι­σχύ­ει το δια­κομ­μα­τι­κό σύ­στη­μα κο­ρυ­φής και το κα­θε­στώς που έ­χει κατα­στρέ­ψει και θα συ­νε­χί­σει να κα­τα­στρέ­φει τη χώ­ρα μέ­σα α­πό το σα­μπο­τάζ της βιο­μη­χα­νί­ας και των πα­ρα­γω­γι­κών δυ­νά­με­ων. Αυ­τή την πο­λι­τι­κή α­κο­λούθη­σαν ε­δώ και δε­κα­ε­τί­ες οι ρω­σό­δου­λες η­γε­σί­ες που ε­γκα­τα­στά­θη­καν σε ΠΑ­ΣΟΚ - ΝΔ α­πό κοι­νού με τα ψευ­το­α­ρι­στε­ρά α­νοι­χτά ρω­σό­δου­λα κόμ­μα­τα ψευ­τοΚ­ΚΕ και ΣΥΝ (Σύ­ρι­ζα). Εί­ναι αυ­τή η πο­λι­τι­κή που χρε­ω­κό­πη­σε τη χώ­ρα και έ­φε­ρε την κρί­ση και τα μνη­μό­νια που τώ­ρα οι ε­γκλη­μα­τί­ες η­γέ­τες κυ­βέρ­νη­σης και α­ντι­πο­λί­τευ­σης φορ­τώ­νουν στους ευ­ρω­παί­ους δα­νει­στές. Ό­μως α­πο­δει­κνύ­εται ό­τι οι ευ­ρω­παί­οι δα­νει­στές που ευ­χα­ρί­στως υ­πο­γρά­φουν τα μέ­τρα πεί­νας και α­φή­νουν πά­ντα πο­λι­τι­κά α­λώ­βη­τους τους σα­μπο­τα­ρι­στές, δεν εί­ναι αυ­τοί που α­γο­ράζουν τζά­μπα την κα­τε­στραμ­μέ­νη χώ­ρα ό­πως ι­σχυ­ρί­ζο­νταν οι δημα­γω­γοί του κα­θε­στώ­τος. Α­πο­δει­κνύ­ε­ται ό­τι η κα­τα­στρο­φή που φέρ­νουν στη χώ­ρα οι σα­μπο­τα­ρι­στές α­νοί­γει το δρό­μο στους κρα­τι­κο-ο­λι­γάρ­χες της Ρω­σί­ας και της συμ­μά­χου της Κί­να που α­γο­ρά­ζουν πα­νά­κρι­βη τουριστι­κή γη, λιμά­νια, σι­δη­ρο­δρό­μους, βιο­μη­χα­νί­ες α­κό­μη και των Ο­ΠΑΠ γα να ε­λέγ­ξουν τους ο­πα­διο­κύς στρα­τούς. Μά­λι­στα, μέ­σα στην κρί­ση σύσ­σω­μο το κα­θε­στώς πα­ρα­χώρη­σε τον έ­λεγ­χο των με­γα­λύ­τε­ρων τρα­πε­ζών, δη­λα­δή ου­σια­στι­κά τον έ­λεγ­χο των κα­τα­χρε­ω­μέ­νων ελ­λη­νι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων, σε ρώ­σι­κα και ρω­σό­φι­λα κε­φά­λαια (Πει­ραιώς-Νέ­σις, Άλ­φα -Κα­τάρ, και πιο πρό­σφα­τα πά­τη­σε το πό­δι του στην Eurobank ο Μυ­τι­λη­ναί­ος). Προ­η­γού­με­να το ί­διο κα­θε­στώς εί­χε φρο­ντί­σει να δυ­να­μώ­σει στην οι­κο­νο­μί­α τη ρω­σό­δου­λη νέ­α κρα­τι­κή ο­λι­γαρ­χί­α (Κόκ­καλης, Μπό­μπολας, Μυ­τι­λη­ναί­ος, Κο­πε­λού­ζος, Γερ­μα­νός κλπ).
 
Το πό­σο συ­ντο­νι­σμέ­να λει­τουρ­γεί το δια­κομ­μα­τι­κό σύ­στη­μα κο­ρυφής υ­πέρ των νέ­ων α­φε­ντι­κών α­πο­δει­κνύ­ε­ται α­πό το ε­ξής: Ε­νώ βρί­σκο­νταν σε εξέ­λι­ξη οι ψη­φο­φο­ρί­ες για την ε­κλο­γή του Προ­έ­δρου της Δη­μο­κρα­τί­ας, στις 21/12, πέ­ρα­σε στα μου­λω­χτά στη Βου­λή η σκαν­δα­λώ­δης τρο­πο­λο­γί­α για την ε­πέ­κτα­ση της δου­κτη­τι­κής Cosco, δη­λα­δή του φα­σι­στι­κού κρα­τι­κού κι­νέ­ζι­κου μο­νο­πώλιου στο λι­μά­νι του Πει­ραιά. Με αυ­τήν την τρο­πο­λο­γί­α πα­ρα­δί­νουν σχε­δόν τζά­μπα και χω­ρίς δια­γω­νι­σμό στην Cosco την προ­βλή­τα Ι­Ι­Ι ε­νώ της κά­νουν σκό­ντο και στο ε­νοί­κιο που δί­νει στην προ­βλή­τα Ι­Ι στην ο­ποί­α ή­δη έ­χει ε­γκα­τα­σταθεί με­τα­τρέ­πο­ντας τη σε ερ­γα­σια­κό κά­τερ­γο. Αυ­τό το σκάν­δα­λο θά­φτη­κε στα ψι­λά μέ­σα στη σιω­πή ό­λων των κομ­μά­των. Ι­διαί­τε­ρα ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που υ­ποκρι­τικά στη Βου­λή τά­χθη­κε κα­τά της τρο­πο­λο­γί­ας δεν ξε­σή­κω­σε κα­νέ­να θό­ρυ­βο για να μην πε­ρά­σει σαν α­νερ­χό­με­νη ε­ξου­σί­α. Σε κα­νέ­να λό­γο α­πό αυ­τούς που α­λαζο­νι­κά βγά­ζει σή­με­ρα ο Τσί­πρας υ­πο­χό­με­νος τά­χα ό­τι θα σκί­σει τα μνη­μό­νια, και με­τα­δί­δουν ό­λες οι τη­λε­ο­ράσεις δεν κα­ταγ­γέλ­θη­κε αυ­τή η συμ­φω­νί­α που δεν θα πά­ει ού­τε για σκί­σι­μο ού­τε καν για “ε­πα­να­δια­πραγ­μά­τευ­ση”. 
 
Γι’ αυ­τό λέ­με ό­τι η στή­ρι­ξη της Ο­ΑΚ­ΚΕ, και με την ψή­φο δή­λω­σης στήρι­ξης στην κάλ­πη, εί­ναι η μο­να­δι­κή α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή α­ντί­στα­ση στην κα­τα­στρο­φή της χώ­ρας που δυ­να­μώ­νει ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο αυ­τό το κα­θε­στώς ε­ξου­σί­ας.
 
Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση κα­μί­α ψή­φο στη να­ζι­στι­κή “Χρ. Αυ­γή” και στον ΣΥΡΙ­ΖΑ
 
Πρέ­πει ό­μως μέ­σα σε αυ­τές τις συν­θή­κες και με τις δο­σμέ­νες πο­λιτι­κές δυ­νά­μεις να δια­κρί­νου­με α­νά­με­σα σε ό­λα τα κόμ­μα­τα  α­πό που έρ­χε­ται ο με­γα­λύ­τε­ρος κίν­δυ­νος για τη δη­μο­κρα­τί­α στα πλαί­σια της στρα­τη­γι­κής του α­ντι­φα­σι­στι­κού με­τώ­που που μπο­ρεί να κα­θυ­στε­ρή­σει ή και να α­πο­τρέ­ψει τη φαιο”κόκ­κι­νη” δι­κτα­το­ρί­α που ε­τοι­μά­ζουν οι ρώ­σοι σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές για να με­τα­τρέ­ψουν τη χώ­ρα σε να­ζι­στι­κή α­ποι­κί­α τους. 
 
Έ­τσι, σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση πρέ­πει να ζυ­μώ­νου­με τη θέ­ση να μην πέ­σει κα­μί­α ψή­φος στο ξε­τσί­πω­τα δο­λο­φο­νι­κό, κρα­τι­κά προ­στα­τευό­με­νο κοι­νο­βουλευ­τι­κό να­ζι­στι­κό κόμ­μα - συμ­μο­ρί­α μα­χαι­ρο­βγαλ­τών, τη “Χρυ­σή Αυ­γή”. Αυ­τήν την προ­στα­τεύ­ει σύσσω­μο το κα­θε­στώς, κυ­ρί­ως η πουλη­μέ­νη στη Ρω­σί­α ψευ­τοα­ρι­στε­ρά (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ψευ­τοΚ­ΚΕ) και η πιο μαύ­ρη δε­ξιά (Α­ΝΕΛ του Καμ­μέ­νου), για­τί οι χρυ­σαυ­γί­τες εί­ναι δια­κη­ρυγ­μέ­νοι φί­λοι της Μό­σχας, την ο­ποί­α α­γα­πούν όλες οι κα­θε­στω­τι­κές η­γε­σί­ες, α­πό τον Κου­βέ­λη και το Βε­νι­ζέ­λο μέ­χρι το Σαμα­ρά και το Θε­ο­δω­ρά­κη του “Πο­τα­μιού”. Γι’ αυ­τό α­κό­μα και σή­με­ρα που έ­χουν συλλά­βει τους βου­λευ­τές της κά­τω α­πό την πί­ε­ση της ευ­ρω­πα­ϊ­κής και διε­θνούς κοι­νής γνώ­μης, της ε­πι­τρέ­πουν να κα­τε­βαί­νει στις ε­κλο­γές, κου­βα­λά­νε ό­λους τους υ­πό­δι­κους στη Βου­λή για την ψη­φο­φο­ρί­α του προ­έ­δρου της δη­μο­κρατί­ας, και σέρ­νουν α­δι­καιο­λό­γη­τα και για μή­νες τη δί­κη τους μέ­χρι να ξε­χαστεί στις συ­νει­δή­σεις του λα­ού η ε­γκλη­μα­τι­κή τους ρα­τσι­στι­κή βί­α. Την ί­δια στιγ­μή με­τρά­νε τα πο­σο­στά τους στα γκά­λοπ σαν να εί­ναι ένα κα­νο­νι­κό πολι­τι­κό κόμ­μα και για κα­μί­α πο­λι­τι­κή δύ­να­μη, για κα­νέ­να κοι­νο­βου­λευ­τι­κό κόμ­μα, δεν α­πο­τε­λεί ζή­τη­μα πρώ­της γραμ­μής, ό­τι αυ­τοί οι ψυ­χροί δο­λο­φό­νοι του Π. Φύσ­σα, αυ­τοί που ευ­θύ­νο­νται για τις αι­μα­τη­ρές ε­πι­θέ­σεις ε­νά­ντια σε χι­λιά­δες με­τα­νά­στες και ενά­ντια σε δη­μο­κρά­τες και α­ντι­φα­σί­στες, α­κόμα ε­ξα­σφα­λί­ζουν με ά­νε­ση την εί­σο­δό τους στην ε­πό­με­νη Βου­λή. Οι κα­ταγ­γε­λίες για τις φι­λο­χι­τλε­ρι­κές και ρα­τσι­στι­κές τους δια­κη­ρύ­ξεις και για τα εγκλή­μα­τά τους που ή­ταν στην πρώ­τη γραμ­μή της ε­πι­και­ρό­τη­τας για λί­γο μόνο διά­στη­μα με­τά τη σύλ­λη­ψή τους, θά­φτη­καν με­θο­δι­κά μέ­σα στους φα­κέ­λους των δι­κο­γρα­φιών που έ­χουν αρ­χί­σει να μα­ζεύ­ουν σκό­νη.      
 
Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση ε­πί­σης δεν πρέ­πει να δώ­σουν κα­μί­α ψή­φο στο ΣΥΡΙ­ΖΑ.  Αυ­τό το λέ­με για­τί η αιχ­μή του δό­ρα­τος του κα­θε­στώ­τος της κα­τα­στροφής, οι ι­δε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κοί ε­πι­κε­φα­λής της πο­λι­τι­κής του σα­μπο­τάζ, του φα­σι­σμού, του φι­λο­να­ζι­σμού, και της υ­πο­δού­λω­σης της χώ­ρας, τα πιο α­φο­σιωμέ­να και συ­νει­δη­τά τσι­ρά­κια των νέ­ων α­φε­ντι­κών, εί­ναι η ση­με­ρι­νή ψευ­το­α­ριστε­ρά των ΣΥΝ (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ) και ψευ­τοΚ­ΚΕ, που ό­μως μό­νο μέ­σω του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ μπο­ρεί να κα­βα­λι­κέ­ψει στην ε­ξου­σί­α. Ό­πως έ­χου­με γρά­ψει α­να­λυ­τι­κά σε προ­η­γού­με­νο άρ­θρο μας μί­α εν­δε­χό­με­νη κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν θα εί­ναι α­πλά έ­να πέ­ρα­σμα α­πό την ε­ξου­σί­α για να κά­νει “μί­α α­πό τα ί­δια”, αλ­λά θα ση­μαί­νει την ε­γκατά­στα­ση του σο­σιαλ­φα­σι­στι­κού κρά­τους στη χώ­ρα, του νέ­ου δυ­νά­στη και βα­σανι­στή του λα­ού υ­πέρ των νέ­ων α­φε­ντι­κών (http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/441).
 
Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ε­τοι­μά­ζε­ται να πά­ρει την ε­ξου­σί­α για να ε­γκα­τα­στή­σει το σο­σιαλ­φα­σι­στι­κό κρά­τος
 
Ό­πως α­να­λύ­ου­με σε άλ­λο άρ­θρο μας οι πρό­ω­ρες ε­κλο­γές που θα ση­μαίνουν πι­θα­νά την ά­νο­δο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην ε­ξου­σί­α, έρ­χο­νται χω­ρίς ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να έ­χει ε­ξα­σφα­λί­σει την “προί­κα” των δις α­πό τους φί­λους του στην Ευ­ρώ­πη και στο ΔΝΤ για να μπο­ρέ­σει να κά­νει αρ­κε­τές ε­λαφρύν­σεις και ε­ξα­γο­ρές του λα­ού, και ε­νώ έ­χει μπρο­στά του τη δια­πραγ­μά­τευ­ση με την τρό­ι­κα που δεν έ­χει κλεί­σει για τη λή­ψη των νέ­ων μέ­τρων πεί­νας, ι­διαί­τε­ρα αυ­τών που α­φο­ρούν τις συ­ντά­ξεις, για την α­πο­δέ­σμευ­ση της τρέ­χου­σας δό­σης του δα­νεί­ου. Αυ­τό θα εί­ναι έ­να βα­ρί­δι για μια μελ­λο­ντι­κή ε­ξου­σί­α ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­φού πα­ρά τη ση­μερι­νή δη­μα­γω­γί­α του δεν θα μπο­ρέ­σει  ου­σια­στι­κά κα­νέ­να μνη­μό­νιο να κά­νει “πα­ρελ­θόν”  την ώ­ρα που θα βα­θαί­νει και δυ­να­μώ­νει το σα­μπο­τάζ της πα­ρα­γω­γής στο ο­ποί­ο πρω­τα­γω­νι­στεί, και ό­σο θα χρειαστεί να κρα­τή­σει τη χώ­ρα μέ­σα στο ευ­ρώ για να διεκ­πε­ραιώ­νει την πο­λι­τι­κή της διά­σπα­σης και κα­ταρ­ρά­κωσης της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης κατ’ ε­ντο­λή του Πού­τιν. Έ­τσι α­πό τη μί­α θα μπο­ρέ­σουν να διεισ­δύ­σουν στην Ευ­ρώ­πη σε ρό­λο σω­τή­ρα και τα ρω­σο­κι­νέ­ζι­κα κε­φά­λαια με α­ποτέ­λε­σμα την ε­ξάρ­τη­ση και την ο­μη­ρί­α της ευ­ρω­πα­ϊ­κής οι­κο­νο­μί­ας, και τε­λι­κά την πο­λι­τι­κή κα­ταρ­χήν υ­πο­δού­λω­ση της Ε­Ε στο ρω­σο­κι­νέ­ζι­κο ά­ξονα.
 
Αλ­λά πέ­ρα α­πό τη συ­νέ­χι­ση της πο­λι­τι­κής του σα­μπο­τάζ, των μνη­μονί­ων και της πα­ρά­δο­σης της χώ­ρας στο ρω­σο­κι­νέ­ζι­κο ά­ξο­να, η ε­ξου­σί­α ΣΥ­ΡΙΖΑ θα φέ­ρει με την ε­πι­βο­λή ε­νός κα­τα­δυ­να­στευ­τι­κού για το λα­ό κα­θε­στώ­τος, στο ο­ποί­ο τον πρώ­το ρό­λο σε ό­λους τους μη­χα­νι­σμούς του κρά­τους και της διοί­κη­σης θα έ­χει έ­νας έ­τοι­μος στρα­τός κομ­μα­τι­κών στε­λε­χών της συν­δι­κα­λιστι­κής κρα­τι­κής γρα­φειο­κρα­τί­ας και της διε­φθαρ­μέ­νης κρα­τι­κής υ­παλ­λη­λίας που τό­σο έ­χει προ­στα­τεύ­σει.  Σε αυ­τό το στρα­τό θα συμ­με­τέ­χουν πρώ­τα και κα­λύ­τε­ρα τα στε­λέχη του ψευ­τοΚ­ΚΕ που τώ­ρα υ­πο­κρί­νε­ται ό­τι εί­ναι μα­κριά α­πό ό­λα τα “βρώ­μι­κα” παι­χνί­δια ε­ξου­σί­ας. Ταυ­τό­χρο­να, θα συ­γκρο­τη­θεί έ­να νέ­ος σο­σιαλ­φα­σι­στι­κός στρα­τός στα α­νώ­τε­ρα και πιο πο­λι­τι­κά κλι­μά­κια της γρα­φειο­κρα­τί­ας. 
 
Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό δείγ­μα αυ­τής της ε­ξου­σί­ας που έρ­χε­ται εί­ναι το πως διοι­κεί η Δού­ρου στην πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής. Μό­λις λί­γοι μή­νες πέ­ρα­σαν από τό­τε που ε­γκα­τα­στά­θη­κε ε­κεί και εμ­φα­νί­στη­κε η πρώ­τη συ­γκλο­νι­στι­κή καταγ­γε­λί­α ερ­γα­ζο­μέ­νων, και συ­γκε­κρι­μέ­να του Σω­μα­τεί­ου του Ει­δι­κού Δια­βαθ­μι­κού Συν­δέ­σμου Νο­μού Ατ­τι­κής (ΕΔ­ΣΝΑ). Σύμ­φω­να με δη­μο­σί­ευ­μα του Βήμα­τος (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=658532) με α­να­κοί­νω­σή του το ση­μα­τεί­ο κα­ταγ­γέ­λει την “ε­πέ­λαση της κομ­μα­το­κρα­τί­ας, της ευ­νοιο­κρα­τί­ας και της οι­κο­γε­νειο­κρα­τί­ας”, “θεσμι­κές πα­ρε­κτρο­πές”, αλ­λά και “πο­γκρόμ συν­δι­κα­λι­στι­κών διώ­ξε­ων”. 
 
Αυ­τή εί­ναι μί­α μι­κρο­γρα­φί­α του νέ­ου τύ­που φα­σι­σμού, του σο­σι­λαφα­σι­σμού που ε­τοι­μά­ζει για τη χώ­ρα ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αν έρ­θει στην ε­ξου­σί­α, και που η ζω­ή θα γί­νει α­φό­ρη­τα δύ­σκο­λα σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα για ό­σους δεν συμ­με­τέ­χουν ή δεν στη­ρί­ζουν το σο­σιαλ­φα­σι­στι­κό κα­θε­στώς που θα έ­χει στε­λε­χώ­σει ό­λες τις δη­μό­σιες υ­πη­ρε­σί­ες, για ό­σους δεν θα έ­χουν δια­βα­τή­ριο “κοι­νω­νικών φρο­νη­μά­των” για μί­α θέ­ση στο δη­μό­σιο, ή για μί­α θέ­ση ερ­γα­σί­ας στα ρω­σο­κινέ­ζι­κα κά­τερ­γα, και θα νιώ­θουν στο σβέρ­κο τους της α­νά­σα του πρό­θυ­μου σοσιαλ­φα­σί­στα της γει­το­νιάς και της δου­λειάς του.     
 
Για να ε­γκα­τα­στή­σει την α­ντι­λα­ϊ­κή ε­ξου­σί­α του και να χτυ­πή­σει τις α­ντι­δρά­σεις που α­να­πό­φευ­κτα θα ξε­σπά­σουν, και για να μπο­ρεί να εκ­κα­θαρί­σει τους πο­λι­τι­κούς του α­ντι­πά­λους μέ­σα στην α­στι­κή τά­ξη με λί­γα υ­παρκτά  και πολ­λά α­νύ­παρ­κτα σκάν­δα­λα ώ­στε να  ε­φαρ­μό­σει α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά την πο­λι­τι­κή της υ­πο­δού­λω­σης στα νέ­α α­φε­ντι­κά, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­τί­θε­ται να χρησι­μο­ποι­ή­σει τα πιο α­ντι­δρα­στι­κά, τα πιο φα­σι­στι­κά και φι­λο­να­ζι­στι­κά τμήμα­τα της δι­καιο­σύ­νης, του στρα­τού και της α­στυ­νο­μί­ας. 
 
Γι’ αυ­τό τον έ­χου­με δει σε ό­λη την προ­η­γού­με­νη πε­ρί­ο­δο να στη­ρί­ζει τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες ει­δι­κά των εν­στό­λων και των δι­κα­στι­κών ε­νά­ντια στις πε­ρι­κο­πές στις συ­ντά­ξεις τους, που τε­λι­κά μό­νο για αυ­τούς και για κα­νέ­ναν άλ­λο εργα­ζό­με­νο ή δη­μό­σιο υ­πάλ­λη­λο γί­να­νε κά­ποιες, ε­στω μι­κρές υ­πο­χωρή­σεις α­πό το κα­θε­στώς. Αυ­τή ή­ταν μί­α α­νε­πι­φύ­λα­κτη στή­ρι­ξη που δεν έ­βα­λε πο­τέ ζή­τη­μα κά­θαρ­σης της α­στυ­νο­μί­ας και του στρα­τού α­πό τους φι­λο­να­ζι­στές που ορ­γιά­ζουν μέ­σα τους, που δεν έ­βα­λε ζή­τη­μα τι­μω­ρί­ας των βα­σα­νι­στών της α­στυ­νο­μί­ας που γυ­μνά­ζο­νται πά­νω σε κορ­μιά με­τα­να­στών ό­ταν οι κα­ταγγε­λί­ες ε­να­ντί­ον τους ο­λο­έ­να και πλη­θαί­νουν, και γι’ αυ­τό  στά­θη­κε ου­σιαστι­κά στο πλευ­ρό του Ά­ρειου Πά­γου, ό­πως και ό­λο το κα­θε­στώς, ό­ταν με μί­α κατά­πτυ­στη α­πό­φα­σή του α­θώ­ω­σε πα­νη­γυ­ρι­κά το να­ζι­σμό και το γε­νο­κτο­νι­κό αντι­ση­μι­τι­σμό στην υ­πό­θε­ση Πλεύ­ρη. Γι’ αυ­τό ο Τσί­πρας α­φιέ­ρω­σε τρεις ώ­ρες σε μί­α συ­νά­ντη­ση με τους αρ­χη­γούς των γε­νι­κών ε­πι­τε­λεί­ων των ε­νό­πλων δυνά­με­ων έ­να μή­να πριν την ε­πέ­τειο του φε­τι­νού Πο­λυ­τε­χνεί­ου με­τά την ο­ποία δή­λω­ση την ε­μπι­στο­σύ­νη του στις έ­νο­πλες δυ­νά­μεις για­τί “το κρά­τος συ­νεχί­ζε­ται”. Το κρά­τος συ­νε­χί­ζε­ται με τους φι­λο­να­ζι­στές ε­φέ­δρους που δια­δηλώ­νουν υ­πέρ των χρυ­σαυ­γι­τών στο Σύ­νταγ­μα, τους φι­λο­χου­ντι­κούς της Ευελ­πίδων που μέ­νουν α­τι­μώ­ρη­τοι, και τους έν­στο­λους που πα­ρε­λαύ­νουν φω­νά­ζοντας ρα­τσι­στι­κά συν­θή­μα­τα για τα ο­ποί­α μό­νο που δεν πα­ρα­ση­μο­φο­ρή­θη­καν.
 
Στους μη­χα­νι­σμούς της βί­α­ης ε­πι­βο­λής της ε­ξου­σί­ας των σο­σιαλ­φασι­στών, ε­πι­φυ­λάσ­σε­ται ξε­χω­ρι­στός ρό­λος στους να­ζι­στές της “Χρυ­σής Αυ­γής”, το μό­νο κόμ­μα που κα­λεί το ρώ­σι­κο στρα­τό να έρ­θει στη χώ­ρα. Ή­δη ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ανέ­λα­βε το ρό­λο του πο­λι­τι­κού υ­πε­ρα­σπι­στή της νομι­μό­τη­τας της συμ­μο­ρίας των να­ζι­στών κα­νι­βά­λων και του δι­καιώ­μα­τος των συλ­λη­φθέ­ντων να­ζι­στών σε μια “δί­και­η δί­κη”, που σέρ­νε­ται μέ­σα α­πό ευ­ρω­εκλο­γές και βου­λευ­τι­κές ε­κλο­γές και δεν γί­νε­ται πο­τέ. Κι ε­νώ κα­τάγ­γει­λε και σω­στά τους Σα­μα­ρά-Βενι­ζέ­λο για­τί δέ­χτη­καν τις ψή­φους των δή­θεν α­νε­ξάρ­τη­των σή­με­ρα να­ζι­στών βου­λευ­τών Α­λε­ξό­που­λου και Μπού­κου­ρα για το Δή­μα, δέ­χτη­κε ευ­χα­ρί­στως την ψή­φο της υ­πό­λοι­πης κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ο­μά­δας της “ΧΑ” ε­να­ντί­ον του Δή­μα. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πό­σο ι­σχυ­ροί αι­σθάν­θη­καν οι να­ζι­στές μέ­σα στη Βουλή ε­νό­ψει των πρό­ω­ρων ε­κλο­γών στην τρί­τη ψη­φο­φο­ρί­α ώ­στε να στή­σουν προ­κλητι­κά ο­λό­κλη­ρο ε­πει­σό­διο και να φω­νά­ζουν ό­τι πε­ρι­μέ­νουν τους διώ­κτες τους στη φυ­λα­κή.
Ε­ξί­σου το δι­κό τους ρό­λο θα παί­ξουν οι σο­σιαλ­φα­σι­στι­κές συμ­μο­ρίες βί­ας τύ­που “Συ­νω­μο­σί­ας των Πυ­ρή­νων της Φω­τιάς”. Δεν εί­ναι τυ­χαί­ο που ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πρω­το­στά­τη­σε προ­ε­κλο­γι­κά στην η­ρω­ο­ποί­η­ση του Ρω­μα­νού πα­ρό­λο που αυ­τό του κό­στι­σε σε ε­κλο­γι­κά πο­σο­στά.
 
Στην ά­σκη­ση μιας τέ­τοιας κυ­βερ­νη­τι­κής ε­ξου­σί­ας εί­ναι δια­θέ­σιμοι σαν πρό­θυ­μοι σύμ­μα­χοι εί­τε ε­ντός εί­τε ε­κτός κυ­βέρ­νη­σης η ΔΗ­ΜΑΡ του Κου­βέ­λη, οι ε­θνι­κο­φα­σί­στες του Καμ­μέ­νου, αλ­λά και αυ­τοί του Ε­ΠΑΜ με τους ο­ποί­ους συ­να­ντή­θη­κε α­ντι­προ­σω­πεία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και διαπί­στω­σαν α­πό κοινού την α­νά­γκη δρά­σης ε­νά­ντια στα “δει­νά του μνη­μο­νί­ου”. Τέ­τοιος σύμ­μα­χος θα εί­ναι και το δή­θεν ευ­ρω­παιό­φι­λο “Πο­τά­μι” που του έ­χουν φου­σκώ­σει την ε­κλο­γι­κή δύ­να­μη και το έ­χουν κά­νει τρί­το κόμ­μα. Το πό­σο ευ­ρω­παιό­φι­λος εί­ναι ο αρ­χη­γός του “Ποτα­μιού” Θε­ο­δω­ρά­κης φά­νη­κε στην πρό­σφα­τη συ­νά­ντη­σή του με τον πρέ­σβη της Ρω­σί­ας στην Α­θή­να με α­ντι­κεί­με­νο τη “δι­πλω­μα­τί­α με μέ­λι και γρα­βιέ­ρα” (http://topotami.gr/nea/diplomatia-meli-ke-graviera/). Σε αυ­τήν οι δύ­ο τους ε­ξέ­τα­σαν πως θα μπορέσει να ξε­πε­ρα­στεί η ζη­μιά που προ­κά­λε­σε το δι­καιο­λο­γη­μέ­νο προ­φα­νώς για το Θε­ο­δω­ρά­κη ρώ­σι­κο ε­μπάρ­γκο στα α­γρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα της Ελ­λά­δας που ή­ταν “α­ντί­με­τρο” ό­πως α­να­φέ­ρε­ται στην α­να­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος για τα μέ­τρα της Ευ­ρώ­πης ε­νά­ντια στη Ρω­σί­α για την εισβο­λή στην Ου­κρα­νί­α. Συ­γκε­κρι­μέ­να α­να­φέ­ρε­ται ό­τι “Κοι­νή ε­κτί­μη­ση και των δύ­ο συ­νο­μι­λη­τών ή­ταν ό­τι πα­ρά τις τε­λευ­ταί­ες “α­να­τα­ρά­ξεις” (κυ­ρώ­σεις της Ε­Ε και ε­μπάρ­γκο στα γε­ωρ­γι­κά προ­ϊό­ντα α­πό την πλευ­ρά της Ρω­σί­ας) οι σχέ­σεις των δύ­ο λα­ών δεν έ­χουν ε­πη­ρε­α­στεί και οι Ρώ­σοι ε­ξα­κο­λου­θούν να βλέ­πουν τους Έλ­λη­νες ως φί­λους”. Ε­πί­σης, στην α­να­κοί­νω­ση α­να­φέρε­ται ό­τι: “Οι δύ­ο συ­νο­μι­λη­τές συμ­φώ­νη­σαν ό­τι η συ­νερ­γα­σί­α των χω­ρών τους πρέ­πει να ε­νι­σχυ­θεί, ι­δί­ως σε το­μείς που δεν ε­πη­ρε­ά­ζο­νται α­πό τις κυ­ρώσεις, ώ­στε να α­ντι­σταθ­μι­στούν οι α­πώ­λειες των ελ­λη­νι­κών ε­ξα­γω­γών. Τέ­λος, ο Ε­πι­κε­φα­λής του Πο­τα­μιού έ­θε­σε το ζή­τη­μα των ρω­σι­κών ε­πεν­δύ­σε­ων στην Ελ­λά­δα και ιδιαι­τέ­ρως την διεκ­δί­κη­ση του σι­δη­ρο­δρο­μι­κού δι­κτύ­ου. Ο κ.Μάσλοβ δή­λω­σε ό­τι το ρω­σι­κό εν­δια­φέ­ρον πα­ρα­μέ­νει α­μεί­ω­το ε­πι­ση­μαί­νο­ντας όμως ό­τι οι Ρώ­σοι θα διεκ­δι­κή­σουν “πα­κέ­το” το λι­μά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης και τον σι­δη­ρό­δρο­μο”.
 
Α­σφα­λώς, στην πε­ρί­πτω­ση που έρ­θει μια τέ­τοια ε­ξου­σί­α του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα τον α­πο­κα­λύ­ψει τό­σο στα μά­τια της βά­σης του, ό­σο και στα μά­τια ό­λης της Ευ­ρώ­πης και θα ε­τοι­μά­σει μί­α νέ­α φά­ση δη­μο­κρα­τι­κής α­ντί­στα­σης στην ο­ποία η Ο­ΑΚ­ΚΕ θα παί­ξει πρω­το­πό­ρο ρό­λο.
 
Ε­νι­σχύ­στε -Δυ­να­μώ­στε την Ο­ΑΚ­ΚΕ για την υ­πε­ράσπι­ση της α­νε­ξαρ­τη­σί­ας της χώ­ρας και της δη­μο­κρα­τί­ας, τη συ­γκρό­τη­ση του α­ντι­φα­σι­στι­κού αντι-φαιο”κόκ­κι­νου” με­τώ­που και το δυ­νά­μω­μα της ερ­γα­τι­κής τά­ξης
 
Μό­νο έ­να μα­ζι­κό δη­μο­κρα­τι­κό κί­νη­μα του λα­ού μπο­ρεί να α­να­τρέ­ψει την α­νερ­γί­α και την πεί­να. Ο πρώ­τος ό­ρος για έ­να τέ­τοιο κί­νη­μα εί­ναι να τσα­κί­σει πο­λι­τι­κά αυ­τούς που κύ­ρια τα προ­κά­λε­σαν, δη­λα­δή αυ­τούς που προ­κάλε­σαν την ε­θνι­κή χρε­ω­κο­πί­α και που συ­νε­χί­ζουν να προ­κα­λούν τη διεύ­ρυνση του χρέ­ους. Αυ­τοί εί­ναι οι σα­μπο­τα­ρι­στές της σύγ­χρο­νης πα­ρα­γω­γής με τα α­ντι­βιομη­χα­νι­κά τους κι­νή­μα­τα, και ταυ­τό­χρο­να οι μα­χη­τι­κοί υ­πε­ρα­σπιστές της σά­πιας κρα­τι­κής γρα­φειο­κρα­τί­ας και οι πο­λι­τι­κοί προ­στά­τες της νέ­ας κρα­τι­κο­δί­αι­της α­να­το­λι­κού τύ­που ο­λι­γαρ­χί­ας. Αυ­τοί α­πο­τε­λούν το φαιο-”κόκ­κι­νο” μέ­τω­πο, που α­πα­τε­ω­νί­στι­κα μι­λά­ει για λα­ϊ­κή ε­πα­νά­στα­ση η λα­ϊκή ε­ξέ­γερ­ση αλ­λά θέ­λει την ε­ξου­σί­α για το ί­διο και κυ­ρί­ως για το νέ­ο με­γάλο α­φε­ντι­κό του, τη Ρω­σί­α που θέ­λει μα­ζί με τη σύμ­μα­χό της Κί­να να κά­νουν την Ελ­λά­δα μια α­ποι­κια­κή βά­ση τους μέ­σα στην Ε­Ε. 
 
Αυ­τοί για να ε­ξυ­πη­ρε­τή­σουν τα ρώ­σι­κα συμ­φέρο­ντα θέ­λουν να διατη­ρούν τη χώ­ρα σαν έ­να καρ­κί­νω­μα πά­νω στο σώ­μα της Ευ­ρώ­πης που θα αι­μορ­ραγεί διαρ­κώς, ζη­τώ­ντας νέ­α δα­νει­κά για να ζή­σει και προ­σθέ­το­ντας νέ­ο χρέ­ος στο πα­λιό ό­σο αυ­τό και να χα­ρί­ζε­ται με κου­ρέ­μα­τα. 
Σή­με­ρα το ι­στο­ρι­κό βά­ρος της α­ντί­στα­σης στους νε­ο­α­ποι­κιο­κρά­τες και στα ντό­πια τσι­ρά­κια τους πέ­φτει στο προ­λε­τα­ριά­το, στους ερ­γα­ζό­με­νους και ά­νερ­γους που πρέ­πει να πο­λε­μή­σουν ε­νά­ντια στην πο­λι­τι­κή του βιο­μηχα­νι­κού σα­μπο­τάζ με δύ­ο βα­σι­κά αι­τή­μα­τα: 1ο να μην κλεί­σει κα­νέ­να άλ­λο ερ­γο­στά­σιο, και να α­νοί­ξουν και αυ­τά που έ­κλει­σαν και 2ο να δο­θεί ε­πί­δομα α­νερ­γί­ας για ό­λους τους α­νέρ­γους. Τα λε­φτά για το δεύ­τε­ρο μπο­ρούν να βρεθούν α­μέ­σως α­πό το κρά­τος αν στα­μα­τή­σει το σα­μπο­τάζ και κυ­νη­γή­σει τη διεφθαρ­μέ­νη γρα­φειο­κρα­τί­α που τό­σο προ­στα­τεύ­ει. 
 
Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι πρέ­πει να οι­κο­δο­μη­θεί έ­να ι­σχυ­ρό α­ντι­φα­σι­στικό α­ντι­φαιο-”κόκ­κι­νο” πα­τριω­τι­κό και δη­μο­κρα­τι­κό μέ­τω­πο α­πέ­να­ντι στο ρωσό­δου­λο κα­θε­στώς που σή­με­ρα ε­τοι­μά­ζε­ται να κά­νει μί­α νέ­α ε­πέ­λα­ση ε­να­ντί­ον του λα­ού και της χώ­ρας με ά­με­σα συν­θή­μα­τα:
 
-Ο­ΧΙ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗ­ΧΑ­ΝΙ­ΚΟ ΣΑ­ΜΠΟ­ΤΑΖ - Ε­ΠΙ­ΔΟ­ΜΑ Α­ΝΕΡ­ΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο­ΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Α­ΝΕΡ­ΓΟΥΣ
-Ο­ΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑ­ΡΑ­ΔΟ­ΣΗ ΤΗΣ ΧΩ­ΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΡΩ­ΣΟΥΣ ΦΑ­ΣΙ­ΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΤΟ­ΠΙΑ ΤΣΙ­ΡΑ­ΚΙΑ ΤΟΥΣ