Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΑΚΚΕ

  Ευ­χό­μα­στε κα­λή χρο­νιά σε ό­λους τους φί­λους α­να­γνώ­στες της Νέ­ας Α­να­το­λής. Κα­λή χρο­νιά ση­μαί­νει αυ­τή την ε­πο­χή πρώ­τα απ ό­λα έ­να βή­μα προς την α­λή­θεια, που στην ου­σί­α ση­μαί­νει την  α­πο­κά­λυ­ψη του κα­λο­κρυ­μέ­νου ε­χθρού, του ε­χθρού που κρα­τά­ει  στη χώ­ρα μας και πα­ντού στον κό­σμο τη ση­μαί­α του φί­λου και σω­τή­ρα του λα­ού.
 Με­τά ση­μαί­νει άλ­λο έ­να βή­μα προς την ε­μπι­στοσύ­νη στις  δυ­νά­μεις μας, στις δυ­νά­μεις των α­πλών αν­θρώ­πων του λα­ού, των  κατα­φρο­νε­μέ­νων, των πα­ρα­με­ρι­σμέ­νων,  των εκ­με­ταλ­λευ­μέ­νων   και ε­ξα­πα­τη­μέ­νων, στις δυ­νά­μεις ε­πί­σης των κα­λών αν­θρώ­πων, των τί­μιων, των ευαί­σθη­των και των αλ­λη­λέγ­γυων . Αυ­τοί προς το πα­ρόν μα­ζεύ­ουν πεί­ρα  και θυ­μό πριν μπουν με ορ­μή στο πο­λι­τι­κό προ­σκή­νιο για να αλ­λά­ξουν για τα κα­λά τού­τη τη χώ­ρα μας και τον κό­σμο ο­λό­κλη­ρο.. 
Α­κό­μα,  σε μια χώ­ρα βομ­βαρ­δι­σμέ­νη  πα­ρα­γω­γι­κά και υ­πο­νο­μευ­μέ­νη με­θο­δι­κά με ι­δε­ο­λο­γι­κό και η­θι­κό δη­λη­τή­ριο  α­πό τα που­λη­μέ­να τέ­ρα­τα που έχουν υ­φαρ­πά­ξει  ε­δώ και και­ρό με βί­α και ψέ­μα την πο­λι­τι­κή, οι­κο­νο­μι­κή και ι­δε­ο­λο­γι­κή   ε­ξου­σί­α  μια κα­λή χρο­νιά μπο­ρεί να εν­νο­εί­ται μό­νο  μια χρονιά πά­λης  ε­νά­ντια σε αυ­τά τα τέ­ρα­τα,  κό­ντρα στο ρεύ­μα της πα­ραί­τη­σης και στους μά­ταιους φό­βους που αυ­τά σπέρ­νουν και  κυ­ρί­ως κό­ντρα στις ψεύ­τι­κες ελ­πί­δες που χύ­νουν ε­δώ και χρό­νια σαν ό­πιο  στις φλέ­βες του λα­ού. 
Ό­χι μό­νο η σω­τη­ρί­α της χώ­ρας, η α­πε­λευ­θέ­ρω­ση, αλ­λά α­κό­μα και η πιο α­πλή πρό­ο­δος θέ­λει σή­με­ρα δύ­ο πράγ­μα­τα:  το έ­να εί­ναι σφιγ­μέ­να δό­ντια για να α­ντέ­ξει κα­νείς την ο­λο­μέ­τω­πη και θο­ρυ­βώ­δη ε­πί­θε­ση του ε­χθρού και το άλλο εί­ναι η αι­σιό­δο­ξη  η­ρε­μί­α της γνώ­σης ότι η σα­πί­λα του τον έ­χει κα­ταφά­ει α­πό μέ­σα και ό­τι γι αυ­τό ο δρό­μος εί­ναι μεν δύ­σκο­λος μα η νί­κη σί­γουρη. 
Η ΚΕ της Ο­ΑΚ­ΚΕ κα­λεί τους φί­λους, τους συ­να­γω­νι­στές, τους συ­ντρόφους να δυ­να­μώ­σουν την πά­λη τους σε κά­θε μέ­τω­πο,  να δυ­να­μώ­σουν το κόμ­μα μας, να το ε­νι­σχύ­σουν στον α­γώ­να του για τη δη­μιουρ­γί­α του νέ­ου κομ­μου­νι­στικού κόμ­μα­τος και  να του δώ­σουν τον ρό­λο που του ται­ριά­ζει στη με­γά­λη πο­ρεί­α για την ε­πα­να­στα­τι­κή α­πε­λευ­θέ­ρω­ση της χώ­ρας και του λα­ού μας. 
Α­θή­να 30.12. 2014