Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΣΤΟΝ ΑΚΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΒΕΥΗΣ

Την ί­δια στιγ­μή δί­νε­ται στην “Α­κτωρ” του α­να­το­λι­κού κρα­τι­κο-ο­λιγάρ­χη Μπό­μπο­λα το λι­γνι­τω­ρυ­χεί­ο της Βεύ­ης που α­πο­τε­λεί προ­έ­κτα­ση γει­τονι­κού κοι­τά­σμα­τος που έ­χει πα­ρα­χω­ρη­θεί στη ΔΕ­Η για την τρο­φο­δο­σί­α της μονά­δας Μελί­τη 1, αλ­λά η ΔΕ­Η α­δυ­να­τεί μέ­χρι σή­με­ρα να το εκ­με­ταλ­λευ­τεί πλήρως και αυ­τό για­τί γε­ω­λο­γι­κά και τε­χνι­κά δεν μπο­ρεί να α­ξιο­ποι­η­θεί χω­ρίς την πα­ράλ­λη­λη α­ξιο­ποί­η­ση του κοι­τά­σμα­τος που πα­ρα­χω­ρεί­ται στην Α­ΚΤΩΡ. Όπως γρά­φει η Κα­θη­με­ρι­νή της 25-16:
“Η πα­ρα­χώ­ρη­ση του κοι­τά­σμα­τος θα δώ­σει τη δυ­να­τό­τη­τα ε­πέ­κτα­σης της εκ­με­τάλ­λευ­σης του γει­το­νι­κού κοι­τά­σμα­τος που εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται η ΔΕ­Η και τρο­φο­δο­τεί κα­τά έ­να μι­κρό μέ­ρος σή­με­ρα τη μο­νάδα Με­λί­τη 2 της Φλώ­ρι­νας. Το γε­γο­νός ό­τι το κοί­τα­σμα της Βεύ­ης που εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται η ΔΕ­Η ό­πως και η α­δειο­δο­τη­μέ­νη μο­νά­δα Με­λί­τη 2 συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νεται στα πά­για που θα ει­σφερ­θούν στη “Μι­κρή ΔΕ­Η” προσ­δί­δει στην ε­ται­ρεί­α Α­ΚΤΩΡ ρό­λο στην α­να­με­νό­με­νη ι­διω­τι­κο­ποί­η­ση. Θα πρέ­πει ε­πί­σης να ση­μειω­θεί ότι η ε­ται­ρεί­α Α­ΚΤΩΡ δια­χει­ρί­ζε­ται μέ­σω σύμ­βα­σης που έ­χει υ­πο­γρά­ψει με τη ΔΕ­Η και το λι­γνι­τω­ρυ­χεί­ο της Α­χλά­δας που τρο­φο­δο­τεί τη Με­λί­τη 1". 
Και ε­νώ η νέ­α ρω­σό­δου­λη κρα­τι­κο­δί­αι­τη α­στι­κή τά­ξη με­γα­λώ­νει, η πιο πα­λιά τέ­ως δυ­τι­κό­φι­λη α­στι­κή τά­ξη της χώ­ρας δη­λώ­νει την υ­πο­τα­γή της στο κα­τε­ξο­χήν κόμ­μα του βιο­μη­χα­νικού σα­μπο­τάζ, τον ό­λο και πιο ξε­φω­νη­μένο στη ρω­σο­φι­λί­α του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Πιο συ­γκε­κριμ­μέ­να, στην ι­στο­σε­λί­δα onsports.gr, που ανή­κει στον ό­μι­λο ε­ται­ρειών του Δ. Γιαν­να­κό­που­λου, εκ των ι­διο­κτη­τών της φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας ΒΙΑ­ΝΕΞ και της ο­μά­δας μπά­σκετ του ΠΑ­Ο, α­ναρ­τή­θη­κε άρθρο που με­τα­ξύ άλ­λων γρά­φει: “Το πε­ρι­βάλ­λον του προ­έ­δρου της ΚΑ­Ε άλ­λω­στε, βε­βαιώ­νει ό­τι ο Δη­μή­τρης Γιαν­να­κό­που­λος ε­κτι­μά πως η μο­να­δι­κή λύ­ση για τη σω­τη­ρί­α της Ελ­λά­δας εί­ναι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ”. Α­πό κο­ντά και μια άλ­λη με­γα­λο­α­στή, η Γ.Αγ­γε­λο­πού­λου δη­λώ­νει στην Κα­θη­με­ρι­νή: “Εί­μαι α­πέ­να­ντι στο σύ­στη­μα”, λέ­ει η Γιάν­να Αγ­γε­λο­πού­λου, στην πρώ­τη συ­νέ­ντευ­ξή της με­τά α­πό τους Ο­λυμπια­κούς Α­γώ­νες του 2004 στην “Κα­θη­με­ρι­νή”. Μι­λώ­ντας στον Στέ­φα­νο Κα­σι­μά­τη, απο­κα­λύ­πτει ό­τι πα­ρα­κο­λου­θεί με εν­δια­φέ­ρον τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και δη­λώ­νει ό­τι ευ­χα­ρί­στως θα ψή­φι­ζε έ­να κόμ­μα που φέρ­νει μί­α νέ­α α­ντί­λη­ψη για τα πράγ­ματα” (http://www.iefimerida.gr/news/174593).
Αυ­τή εί­ναι η α­πό­λυ­τη πα­ρακ­μή μια τά­ξης που δεν εί­χε πο­τέ της χα­ρακτή­ρα και που πά­ντα έ­σκυ­βε δου­λι­κά το κε­φά­λι στον κά­θε ι­σχυ­ρό της φάσης.