Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Με­τά τη πα­ρα­βί­α­ση του σου­η­δι­κού και φι­λαν­δι­κού ε­να­έ­ριου χώ­ρου, την α­πα­γω­γή ε­νός ε­σθο­νού μυ­στι­κού πρά­κτο­ρα και την κα­τά­σχε­ση μιας λι­θουα­νι­κής ψα­ρό­τρα­τας, οι χι­τλε­ρι­κοί σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές  συ­νε­χί­ζουν τις προ­κλή­σεις τους στη Σκαν­δι­να­βι­κή χερ­σό­νη­σο και Στη Βαλτι­κή. Αυ­τή τη φορά στέλ­νουν πο­λε­μι­κό τους υ­πο­βρύ­χιο στο αρ­χι­πέ­λα­γος της Στοκ­χόλ­μης.
Σημειώ­νου­με πως πέ­ρυ­σι η σου­η­δι­κή ε­φη­με­ρί­δα Σβέν­σκα Ντά­γκμπλά­ντετ α­πο­κάλυ­πτε ό­τι έ­να ρω­σι­κό α­ε­ρο­σκά­φος έ­κα­νε ά­σκη­ση (ει­κο­νι­κού) βομ­βαρ­δι­σμού της Στοκ­χόλ­μης. Οι έ­νο­πλες δυνά­μεις της Σου­η­δί­ας τέ­θη­καν α­μέ­σως σε κα­τά­στα­ση συ­να­γερ­μού και πα­ράλ­λη­λα με την κα­τα­δί­ω­ξη του υ­πο­βρυ­χί­ου έ­κλει­σαν τμή­μα του ε­να­έ­ριου χώ­ρου προ­ει­δο­ποιώ­ντας τα πο­λι­τι­κά πλοί­α να μην πλη­σιάζουν τα πο­λε­μι­κά.
Πέ­ρα α­πό τα ά­με­σα μέ­τρα α­πο­τρο­πής, η σο­βα­ρό­τα­τη αυ­τή πα­ρα­βί­α­ση της ε­θνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας της χώ­ρας α­πό τους ρώ­σους σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές, σε μια στιγ­μή μά­λι­στα που τα στρα­τεύ­μα­τα τους έ­χουν κα­τα­λά­βει έ­να κομ­μά­τι της και έ­χουν ντε φά­κτο δια­με­λί­σει την Ου­κρα­νί­α ανά­γκα­σε τον κά­θε άλ­λο πα­ρά φι­λο­ΝΑ­ΤΟ­ϊ­κό σου­η­δό πρω­θυ­πουρ­γό Στέ­φαν Λέ­βεν να δε­σμευ­τεί για την αύ­ξη­ση των πε­νι­χρών (1,2% του Α­ΕΠ) α­μυ­ντι­κών δα­πα­νών της χώ­ρας του (βλ. Financial Times, 21/10).
Αν και η Μό­σχα αρ­νεί­ται την ε­μπλο­κή της τό­σο οι σου­η­δι­κές αρ­χές ό­σο και οι κυ­βερ­νή­σεις των κρα­τών της Βαλ­τι­κής θε­ω­ρούν δε­δο­μέ­νη τη ρω­σι­κή προ­έ­λευ­ση του ει­σβο­λέ­α. Μά­λι­στα οι τε­λευ­ταί­ες φο­βού­νται ό­τι το σου­η­δι­κό νη­σί Γκό­τλα­ντ θα μπο­ρού­σε ά­νε­τα να χρη­σι­μο­ποι­ηθεί α­πό τους ρώ­σους χίτλερ σαν βά­ση ε­πί­θε­σης σε βά­ρος τους. Πό­σο  α­ντί­θε­τη εί­ναι η στά­ση αυ­τών των κυ­βερ­νή­σε­ων α­πό τη στά­ση που τη­ρούν οι πο­λι­τι­κές η­γε­σί­ες της Ελ­λά­δας και της Κύ­πρου μπρος στις πο­λύ βα­θύ­τε­ρες, κυ­ρί­ως ε­σω­τε­ρι­κές ε­πεμ­βά­σεις των ρω­σι­κών α­φε­ντι­κών!