Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Ματιές από το βιομηχανικό σαμποτάζ

  Με το νομοσχέδιο για τα δάση ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   Το Υ­ΠΕ­ΚΑ ε­τοι­μά­ζει νο­μο­σχέ­διο για τα δα­σι­κά οι­κο­συ­στή­μα­τα, το ο­ποίο υ­πο­τί­θε­ται ό­τι διευ­κο­λύ­νει την α­νά­πτυ­ξη δρα­στη­ριο­τή­των σε δά­ση και δασι­κές ε­κτά­σεις.
Λέ­με υ­πο­τί­θε­ται, για­τί, ό­πως δια­βά­ζου­με (Το Βή­μα, 29-6-2014), ε­νώ ο αρ­χι­κός στό­χος ή­ταν η “ε­νί­σχυ­ση της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας”, το υ­πουρ­γεί­ο στο τε­λι­κό στά­διο ε­πε­ξερ­γα­σί­ας του νο­μο­σχε­δί­ου “προ­χώ­ρη­σε σε ο­ρι­σμέ­νες βα­σι­κές αλ­λα­γές σε σχέ­ση με το αρ­χι­κό κεί­με­νο”. Βέ­βαια, αυ­τά έ­γι­ναν “προ­κει­μέ­νου να κα­τευ­νά­σει τα κύ­μα­τα α­ντι­δρά­σε­ων α­πό πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ορ­γα­νώ­σεις”!
Μα αυ­τό α­κρι­βώς δε λέ­ει τό­σα χρό­νια η Ο­ΑΚ­ΚΕ; Ό­τι στην Ελ­λά­δα σα­μπο­τάρε­ται η ό­ποια οι­κο­νο­μι­κή α­νά­πτυ­ξη και με οι­κο­λο­γι­κά προ­σχή­μα­τα;
Ας δού­με ό­μως συ­γκε­κρι­μέ­να τις νέ­ες ρυθ­μί­σεις των σα­μπο­τα­ρι­στών. Η πρώ­τη: “ει­δι­κά για τις του­ρι­στι­κές ε­πεν­δύ­σεις (…) οι ρυθ­μί­σεις αλ­λά­ζουν ε­πί το αυ­στη­ρό­τε­ρο (…) Στο σχέ­διο νό­μου που ε­πε­ξερ­γά­ζε­ται το Υ­ΠΕ­ΚΑ το πο­σοστό δό­μη­σης α­πό 10% μειώ­νε­ται σε 5% και ο συντε­λε­στής δό­μη­σης πε­ριο­ρί­ζε­ται στο 0,05 α­πό 0,1 που ι­σχύ­ει σή­με­ρα”.
Αυ­τή η αλ­λα­γή χτυ­πά­ει στο­χευ­μέ­να το δυ­τι­κό κε­φά­λαιο, α­φού, ό­πως έ­χει πια φα­νεί στην πρά­ξη, το ρώ­σι­κο, το κι­νέ­ζι­κο και τα συμ­μα­χι­κά τους κε­φά­λαια (π.χ. Κα­τάρ) προ­τι­μούν να α­γο­ρά­ζουν κο­ψο­χρο­νιά έ­τοι­μες υ­ποδο­μές (π.χ. εργο­στά­σια, ξε­νο­δο­χεί­α-φι­λέ­τα, βλ. πε­ρί­πτωση Σαβ­βί­δη με το Μα­κε­δο­νί­α Πα­λάς) α­πό ι­διο­κτή­τες που τους έ­χει ο­δη­γή­σει το ελ­λη­νι­κό κρά­τος με τους α­πα­νωτούς φό­ρους στην υ­περ­χρέ­ω­ση, πα­ρά να χτί­ζουν α­πό την αρ­χή με­γά­λους οι­κοδο­μι­κούς ό­γκους.
Η δεύ­τε­ρη ρύθ­μι­ση τώ­ρα. Ε­νώ αρ­χι­κά το Υ­ΠΕ­ΚΑ εί­χε δη­μιουρ­γή­σει μια νέ­α κα­τη­γο­ρί­α ε­κτά­σε­ων, τις δη­μό­σιες γαί­ες, (πε­ριο­χές με φρυ­γα­νι­κή, πο­ώ­δη και δα­σι­κή βλά­στη­ση), για να χω­ρο­θε­τή­σει σ’ αυ­τές χρή­σεις γης ό­πως βιο­μη­χανι­κές, οι­κι­στι­κές κτλ., στη νέ­α μορ­φή του νο­μο­σχε­δί­ου η κα­τη­γο­ρί­α των δη­μό­σιων γαιών ε­ξα­φα­νί­ζε­ται!
Τρί­τη και φαρ­μα­κε­ρή: “Οι ε­πεμ­βά­σεις στα δά­ση (…) θα πρέ­πει να συ­νο­δεύ­ονται με πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά μέ­τρα προ­στα­σί­ας”. Έ­νας λο­γι­κός άν­θρω­πος δε θα έβλε­πε τί­πο­τε κα­κό σ’ αυ­τό. Ποια εί­ναι ό­μως αυ­τά τα “πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά μέ­τρα προστα­σί­ας”; Για κά­θε ε­πέμ­βα­ση, λέ­νε, σε δάσος ή δα­σι­κή έ­κτα­ση “ε­πέρ­χε­ται υπο­χρέ­ω­ση για α­να­δά­σω­ση ί­σης έ­κτα­σης σε ό­μο­ρη ή κο­ντι­νή πε­ριο­χή (…) Ο ε­πεν­δυ­τής θα έ­χει την υ­πο­χρέ­ω­ση να α­πο­δώ­σει κα­τά την εκ­κί­νη­ση της ε­πέν­δυ­σης έτοι­μο δά­σος η­λι­κί­ας τριών ε­τών”. Προ­τού καν δη­λα­δή πραγ­μα­το­ποι­ή­σει κανείς την ε­πέν­δυ­ση, πρέ­πει να έ­χει έ­τοι­μο δά­σος!
Αν πε­ρι­μέ­νου­με μ’ αυ­τά και μ’ αυ­τά να γί­νουν ε­πεν­δύ­σεις στη γη, τό­τε ζή­σε μαύ­ρε μου να φας τρι­φύλ­λι…
 
 
ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Έ­να α­πό τα πιο γνω­στά “ε­πι­χει­ρή­μα­τα” με τα ο­ποί­α οι ελ­λη­νι­κές κυ­βερνή­σεις πε­τσό­κο­ψαν μι­σθούς και συ­ντά­ξεις και φόρ­τω­σαν λα­ό και τις πιο παρα­γω­γι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις, ι­διαί­τε­ρα τις βιο­μη­χα­νι­κές ε­ξα­γω­γι­κές με βα­ριούς φό­ρους ή­ταν ό­τι το κρά­τος δεν μπο­ρεί να πλη­ρώσει με άλ­λους τρό­πους τα τρέ­χο­ντα έ­ξοδ­δά “δεν έ­χει πια λε­φτά” (η άλ­λη ό­ψη του “λε­φτά υ­πάρ­χουν” του Γ. Πα­παν­δρέ­ου και της Κα­τσέ­λη).
Ε, λοι­πόν, λέ­νε ψέ­μα­τα συ­νει­δη­τά. Το κρά­τος δεν θέ­λει να ει­σπρά­ξει αυτά που μπο­ρεί ά­με­σα και α­βα­σά­νι­στα να ει­σπρά­ξει α­πό τους χει­ρό­τε­ρους και συ­στη­μα­τι­κό­τε­ρους φο­ρο­κλό­πους και μπα­τα­χτζήδες, οι ο­ποί­οι α­πο­τε­λούν μέ­ρος της κοι­νω­νι­κής  βά­σης των νέ­ων α­να­το­λι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού κο­μπρα­δό­ρι­κων κα­θε­στω­τι­κών δυ­νά­με­ων. Πρό­σφα­τα α­πο­κα­λύ­φτη­κε, για πα­ρά­δειγ­μα, ό­τι η φο­ρο­δια­φυ­γή μό­νο α­πό το ΦΠΑ υ­πο­λο­γί­ζε­ται σε 10 δις ευ­ρώ ε­τη­σί­ως, α­φού σε κά­θε 10 ευ­ρώ που πλη­ρώ­νου­με ως κα­τα­να­λω­τές μό­νο τα 4 α­πο­δί­δο­νται στο Δημό­σιο!
Υ­πάρ­χει τρό­πος να συλ­λη­φθεί αυ­τή η φο­ρο­δια­φυ­γή και να α­να­σά­νει κάπως η α­πελ­πι­σμέ­νη φτω­χο­λο­για και η η πα­ρα­γω­γι­κή οι­κο­νο­μί­α; Ναι, και εί­ναι εύ­κο­λα ε­φαρ­μό­σι­μος λό­γω της σύγ­χρο­νης τε­χνο­λο­γί­ας. Η λύ­ση θα ή­ταν η διασύν­δε­ση των τα­μεια­κών μη­χα­νών ό­σων πω­λούν α­γα­θά και υ­πη­ρε­σί­ες με τον κεντρι­κό υ­πο­λο­γι­στή του υ­πουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών, ώ­στε να φαί­νε­ται σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο το ύ­ψος του προς εί­σπρα­ξη ΦΠΑ και να ει­σπράτ­τε­ται, τε­λι­κά, α­πό το κρά­τος ά­με­σα και χω­ρίς την πε­ριο­δι­κή δή­λω­ση ΦΠΑ. Μό­νο έ­να πο­σό 5,5 δις Ευρώ α­πό τα 10 δις που θα πή­γαι­ναν έ­τσι στα κρα­τι­κά τα­μεί­α θα μπο­ρού­σαν να πάνε στην ε­πι­δό­τη­ση ό­λων α­νε­ξαί­ρε­τα των α­νέρ­γων. Αυ­τό θα άλ­λα­ζε την κα­τά­σταση των ί­διων, την κα­τά­στα­ση των υ­πε­ρεκ­με­ταλ­λευό­με­νων μι­σθω­τών και την κα­τά­στα­ση της α­γο­ράς κα­τα­να­λω­τι­κών ει­δών για την ντό­πια βιο­μη­χα­νί­α.
 
Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΩΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Στο Βή­μα την τε­λευ­ταί­α βδο­μά­δα του Ιού­νη δη­μο­σιεύ­τη­κε στο έν­θε­το Α­νά­πτυ­ξη μια οι­κο­νο­μι­κή ει­δη­σού­λα για την ε­ται­ρεί­α ΜΕΤ­ΚΑ (βλέ­πε Μυ­τι­ληναί­ος).
Στο άρ­θρο α­να­φέ­ρε­ται ό­τι η ΜΕΤ­ΚΑ α­ντι­με­τω­πί­ζει δυ­σκο­λί­ες “στα έρ­γα ε­κτός Ελ­λά­δος”, ό­πως π.χ. στο Ι­ράκ και τη Συ­ρί­α, που εί­ναι ε­μπό­λε­μες ζώ­νες. Αυτό, λέ­ει το άρ­θρο, “ο­δή­γη­σε τη διοί­κη­σή της να στρα­φεί εκ νέ­ου στα εγ­χώ­ρια έργα υ­πο­δο­μής”. Της έ­δω­σαν, ας πούμε, το σι­δη­ρο­δρο­μι­κό έρ­γο Κιά­το-Ρο­δο­δάφνη ύ­ψους 273 ε­κατ. ευ­ρώ και θα πά­ρει μέ­ρος και στο δια­γω­νι­σμό της “Κα­τα­σκευ­ής Έρ­γων Δια­νο­μής” προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 600 ε­κατ. ευ­ρώ.
Το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο ό­μως νέ­ο εί­ναι άλ­λο: “Προ­σφά­τως η ΜΕΤ­ΚΑ εκ­χώ­ρη­σε σε κι­νε­ζι­κή ε­ται­ρεί­α έρ­γο ύ­ψους 1 δις δο­λα­ρί­ων που εί­χε α­να­λά­βει στο κε­ντρι­κό Ι­ράκ”. Πή­ρε δη­λα­δή τη δου­λειά σαν τά­χα­τες δυ­τι­κή και ευ­ρω­πα­ϊ­κή ε­ται­ρεί­α και με­τά την εκ­χώ­ρη­σε στους Κι­νέ­ζους!
Αν αυ­τό δεν εί­ναι ο ο­ρι­σμός του Δού­ρειου Ίπ­που του νε­ο­να­ζι­στι­κού άξο­να Ρω­σί­ας-Κί­νας , τό­τε τι εί­ναι;