Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τη ναζιστική συμμορία σε πολιτικό μέτωπο στον β΄ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­χώ­ρη­σε σε α­νοι­χτή πο­λι­τι­κή συμ­μα­χί­α με τη ναζι­στι­κή συμ­μο­ρί­α, κα­λώ­ντας στο β΄ γύ­ρο σε υ­πο­στή­ρι­ξη των υ­πο­ψη­φί­ων του από τη “ΧΑ”. Το ψευ­τοΚ­ΚΕ έ­κα­νε πλά­τες στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­φού δεν κα­τάγ­γει­λε αυ­τό το κα­τά­πτυ­στο κά­λε­σμα.
Την ώ­ρα που ο Σγου­ρός δή­λω­νε στο Mega: “Δεν με εν­δια­φέ­ρει τι θα κά­νουν. Ει­λι­κρι­νά σας μι­λά­ω, δεν με εν­δια­φέ­ρουν, ό­ποιο και αν εί­ναι το κό­στος. Με εν­δια­φέ­ρει η πα­τρί­δα μου να εί­ναι δη­μο­κρα­τι­κή”, oι Π. Σκουρ­λέ­της και Γ. Σακ­κε­λα­ρί­δης δή­λω­ναν ό­τι εί­ναι “ευ­πρόσ­δε­κτες” οι ψή­φοι α­πό τη “Χρ. Αυ­γή” γιατί “δεν εί­ναι νε­ο­να­ζί το 16% των Α­θη­ναί­ων που ψή­φι­σαν τον Κα­σι­διά­ρη”!!!
Ο υ­πο­ψή­φιος ευ­ρω­βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Α­λέ­κος Κα­λύ­βης μι­λώ­ντας στον ΒΗ­ΜΑ FM σχο­λί­α­σε για τις δη­λώ­σεις Σγου­ρού ό­τι “δεν θέ­λει ψή­φο α­πό τη Χρυσή Αυ­γή”: “Αυ­τά τα πράγ­μα­τα εί­ναι α­στεί­α. Δεν θέ­λου­με ψή­φο α­πό τον κό­σμο; Από το λα­ό προ­φα­νώς την ψή­φο θέ­λου­με. Θέ­λου­με η ψή­φος του κό­σμου να πά­ει στην Α­ρι­στε­ρά, ώ­στε να δο­θεί ε­πι­τέ­λους λύ­ση στο πο­λι­τι­κό και οι­κο­νο­μι­κό πρόβλη­μα της χώ­ρας (.) Δεν α­παλ­λάσ­σου­με α­πό τις ευ­θύ­νες, που α­ναμ­φι­σβή­τη­τα έχουν οι πο­λί­τες, ψηφί­ζο­ντας τη ΧΑ, ού­τε ό­μως μπο­ρού­με να ταυ­τί­ζου­με τον α­πλό ψη­φο­φό­ρο με τους να­ζι­στές που εί­ναι στην η­γε­σί­α της. Ού­τε μπο­ρού­με, επί­σης, να χα­ρί­σου­με αυ­τό τον α­πλό κό­σμο στο φα­σι­σμό, βά­ζο­ντάς τον σε κα­ραντί­να. Συ­νε­πώς, η α­νά­γκη να ε­γκα­τα­λεί­ψουν οι ψη­φο­φό­ροι τη ΧΑ -ό­σοι δεν είναι φα­σί­στες- εί­ναι κά­τι που πρέ­πει να διεκ­δι­κη­θεί”. Έ­τσι ο ψη­φο­φό­ρος της “ΧΑ” έ­γι­νε ξαφ­νι­κά, α­πλός λα­ός και κό­σμος που έ­χει έ­να μι­κρό κου­σού­ρι που θα το διορ­θώ­σει ψη­φί­ζο­ντας ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Το κου­σού­ρι ό­μως δεν θα φύ­γει για­τί ο “α­πλός λα­ός της ΧΑ” έ­χει ε­κλέ­ξει στον πρώ­το γύ­ρο στα διά­φο­ρα αυ­το­διοι­κη­τι­κά συμ­βού­λια, συμ­βού­λους να­ζι­στές, που θα εί­ναι ε­κεί και θα α­γα­πά­νε τον ΣΥ­ΡΙΖΑ που δέ­χε­ται τους ψή­φους τους στο β΄ γύ­ρο (για­τί η ΧΑ δεν βγή­κε α­πό την αρχή να κα­λέ­σει τους ψη­φο­φό­ρους της να μην ψη­φί­σουν ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στο β΄ γύ­ρο παρά μό­νο λί­γο πριν τη μέ­ρα της ψη­φο­φο­ρί­ας).
Σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη στους δεύ­τε­ρους γύ­ρους τα δη­μο­κρα­τι­κά κόμ­μα­τα δή­λω­ναν πά­ντα ό­τι δεν θέ­λα­νε τη στή­ρι­ξη των φα­σι­στών α­κό­μα και λά­ιτ φα­σιστών σαν τη Λε­πέν.  Έ­να δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα, έ­να μό­νο έχει να πει στον ψη­φοφό­ρο της “ΧΑ”, δηλ. να μην κά­νει το έ­γκλη­μα να την ψη­φί­ζει. Αυ­τό εί­ναι έ­να μή­νυμα που α­φο­ρά τον α΄ γύ­ρο, δεν α­φο­ρά τον β΄ γύ­ρο για­τί στον β΄ γύ­ρο δεν υ­πάρ­χουν υ­πο­ψή­φιοι της “ΧΑ”. Και αν εί­ναι λα­ός ο ψη­φο­φό­ρος της “ΧΑ” ό­ταν η Δού­ρου απευθυ­νό­ταν στο λα­ό να την ψη­φί­σει θα την κα­τα­λά­βαι­νε μια χα­ρά  και αυ­τός, δεν χρεια­ζό­ταν ι­διαί­τε­ρο κά­λε­σμα.
Ό­ταν στον β΄ γύ­ρο α­πευ­θύ­νε­σαι στον ψη­φο­φό­ρο της “ΧΑ” ζη­τώ­ντας την ψή­φο του, εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι α­πευ­θύ­νε­σαι τε­λι­κά για μέ­τω­πο στην η­γε­σί­α της “ΧΑ”, α­κρι­βώς για­τί α­να­γνω­ρί­ζεις σα σύμ­μα­χο τον ψη­φο­φό­ρο με τη συ­γκε­κριμέ­νη πο­λι­τι­κή του ταυ­τό­τη­τα. Γι’ αυ­τό στον β΄ γύ­ρο ό­λα τα κα­λέ­σμα­τα έ­χουν την έν­νοια του με­τώ­που των πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων.
Δεν υ­πάρ­χει με­γα­λύ­τε­ρο ξέ­πλυ­μα, με­γα­λύ­τε­ρη νο­μι­μο­ποί­η­ση των ναζι­στών, και κα­λύ­τε­ρο ε­πι­χεί­ρη­μα για τους ψη­φο­φό­ρους της “ΧΑ” να πα­ρα­μεί­νουν ψη­φο­φό­ροι της “ΧΑ” α­πό αυ­τό το κά­λε­σμα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ λέ­ει στον ψηφο­φό­ρο της “ΧΑ” ό­τι η ε­κλο­γι­κή δύ­να­μη που δίνει με την ψή­φο του στους να­ζιστές δο­λο­φό­νους, δεν εί­ναι μί­α ψή­φος που ντρο­πιά­ζει τη χώ­ρα και τον ί­διο, και σκο­τώ­νει τη δη­μο­κρα­τί­α, αλ­λά ό­τι με αυ­τή θα σώ­σει τη ζω­ή του, α­φού α­ποτε­λεί τη βά­ση πο­λι­τι­κών με­τώ­πων με την α­ξιω­μα­τι­κή α­ντι­πο­λί­τευ­ση για να λυθεί “το πο­λι­τι­κό και οι­κο­νο­μι­κό πρό­βλη­μα της χώ­ρας”. Ε­άν ό­λες οι η­γε­σίες των υ­πό­λοι­πων κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των δεν ή­ταν φι­λο­χρυ­σαυ­γί­τι­κες, θα έ­πρε­πε να  κα­ταγ­γεί­λουν τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, να κα­λέ­σουν  να κα­τα­πο­ντι­στεί στο β΄ γύ­ρο, και να τον κά­νουν κα­τά­πτυ­στο σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη. 
 
Με­τά α­πό αυ­τή την πρό­τα­ση συμ­μα­χί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προς τη “ΧΑ”, ο υ­ποψή­φιος με το συν­δυα­σμό του Κα­σι­διά­ρη, Χ. Γου­δής, δη­μο­σί­ευ­σε α­νοι­χτή ε­πι­στο­λή προς τον Γ. Σακ­κε­λα­ρί­δη με την κά­λυ­ψη της “Χρ. Αυ­γής”, ό­που δή­λω­νε ό­τι οι “ε­θνι­κι­στές” δεν πρέ­πει να ψη­φί­σουν Κα­μί­νη, που δεν α­γα­πά­ει την πα­τρί­δα του ό­πως την α­γα­πά­ει ο Γ. Σακκε­λα­ρί­δης (!), και ό­τι ο κομ­μου­νι­σμός και ο φα­σισμός μπο­ρούν να πα­ρου­σιά­σουν συ­γκλί­σεις α­πέ­να­ντι στον κα­πι­τα­λι­σμό παιδί του ο­ποί­ου εί­ναι η δη­μο­κρα­τί­α. Α­να­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ό­τι: “Στον εμ­φύ­λιο αυ­τόν ι­δε­ο­λο­γι­κό πό­λε­μο, ο μό­νος κερ­δι­σμέ­νος εί­ναι ο πραγ­μα­τι­κός ε­χθρός: το πα­γκό­σμιο πε­ρι­πλα­νώ­με­νο σύ­στη­μα των διε­θνών το­κο­γλύ­φων και κα­τα­χρα­στών της ε­ξου­σί­ας, την ο­ποί­α κα­τέ­χουν εν ο­νό­μα­τι μιας πλα­σμα­τι­κής, ει­κο­νι­κής και ψευ­δε­πί­γρα­φης Δη­μο­κρα­τί­ας”.(http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/xontrainei-to-paixnidi-me-ti-xa-dilonei-oti-stirizei-sakellaridi-stin-athina-proti-fora-nazi-aristera-leei-i-nd)
Δη­λα­δή ο Γου­δής γρά­φει στον Σακ­κε­λα­ρί­δη και στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ό­τι τους ε­νώ­νει ο κοι­νός ε­χθρός τους που δεν εί­ναι άλ­λος α­πό τον αιώ­νιο Ε­βραί­ο, και σε αυ­τή τη βά­ση κα­λεί τους χρυ­σαυ­γί­τες να ψη­φί­σουν ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Ού­τε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ού­τε ο Γ. Σακ­κε­λα­ρί­δης κα­τάγ­γει­λαν τον Γου­δή, και το πε­ριε­χό­με­νο αυ­τής της ε­πι­στο­λής. Χα­ρα­κτή­ρι­σαν α­πλά τον Γου­δή “γρα­φι­κό”, κι αυ­τό μό­νο ό­ταν ο κυ­βερ­νη­τι­κός εκ­πρό­σω­πος Σ. Κε­δί­κο­γλου (μοι­ραί­ος κι αυτός για τις πλα­σιέ­δι­κες σχέ­σεις του με τους ρώ­σους “ε­πεν­δυ­τές” στη δη­μευμέ­νη α­πό το κρά­τος, μέ­σω της υ­περ­φο­ρο­λό­γη­σης,  γη) τους ξε­φώ­νι­σε μι­λώ­ντας για συμ­μα­χί­α με τους νε­ο­να­ζί. Ου­σια­στι­κά ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πο­δέ­χτη­κε το κά­λε­σμα σε α­ντι­ση­μι­τι­κό α­ντι­δη­μο­κρα­τι­κό ψη­φο­φο­ρι­κό μέ­τω­πο.
Κι ε­πει­δή η σού­πα δεν δέ­νει χω­ρίς τη Ρω­σί­α, δη­μο­σιεύ­τη­κε στο φιλο­χρυ­σαυ­γί­τι­κο “defencenet” άρ­θρο με την υ­πο­γρα­φή του Πα­πα­δη­μού­λη, το ο­ποί­ο προ­λογί­ζει η ι­στο­σε­λί­δα με έ­ναν ύ­μνο στον ευ­ρω­βου­λευ­τή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Στο άρ­θρο ο Πα­πα­δη­μού­λης ε­ξη­γεί στο φι­λο­χρυ­σαυ­γί­τι­κο κοι­νό του defencent πως πρέ­πει να υ­πο­στη­ρι­χτεί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για­τί εί­ναι α­ντί­θε­τος στην ψυ­χροπο­λε­μι­κή πο­λι­τι­κή της Ευ­ρώ­πης ε­νά­ντια στη Ρω­σί­α στο ζή­τη­μα της Ου­κρα­νί­ας! Ο Πα­πα­δη­μού­λης ύ­στε­ρα α­πό το θό­ρυ­βο που ξε­ση­κώ­θη­κε α­πό τη ΝΔ, δή­λω­σε ότι δεν γνώ­ρι­ζε για το άρ­θρο και ό­τι αυ­τό ή­ταν πρω­το­βου­λί­α συ­νερ­γά­τη του!!!  Ό­μως το άρ­θρο πα­ρα­μέ­νει α­ναρ­τη­μέ­νο στο “defencenet” με την υ­πο­γρα­φή του.
‘Ο­σο ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ορ­γί­α­ζε σε φι­λο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμό, τό­σο πιο με­γά­λη ή­ταν η σιω­πή των Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου αλ­λά και του ψευ­τοΚ­ΚΕ. Για­τί αυ­τό ή­ταν έ­να κεντρι­κό πο­λι­τι­κό ζή­τη­μα και δεν ή­ταν για να πε­ριο­ρι­στεί σε δη­λώ­σεις του κυ­βερ­νη­τι­κού εκ­προ­σώ­που, ο ο­ποί­ος μάλ­λον ή­ταν πε­ρισ­σό­τε­ρο εν­θου­σιώ­δης α­ντι-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πό ό­σο θα ή­θε­λε ο Σα­μα­ράς, και προ­φα­νώς αυ­τό του κό­στι­σε τη θέση του στον τε­λευ­ταί­ο α­να­σχη­μα­τισμό.
Σύμ­φω­να με ρε­πορ­τάζ της Κα­θη­με­ρι­νής, (01/06/2014): “Έ­να πρώ­ην μέ­λος της Χ.Α., που α­κό­μα κρα­τά­ει στε­νή ε­πα­φή με αρ­κε­τούς α­πό τους πα­λιούς του “συ­ντρόφους”, μί­λη­σε στην “Κ” α­νώ­νυ­μα για τις ε­κλο­γι­κές “τά­σεις” του πυ­ρή­να των “ορ­γανω­μέ­νων” ψη­φο­φό­ρων στην Α­θή­να. Ο­πως μας λέ­ει, παρ’ ό­λο που δεν υ­πήρ­χε μια συγκεκρι­μέ­νη κομ­μα­τι­κή γραμ­μή και για τις δύ­ο κάλ­πες, για ό­λη τη χώ­ρα, στις δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές της Α­θή­νας, η γραμ­μή που του­λά­χι­στον οι “δι­κοί” του α­κολού­θη­σαν ή­ταν ψή­φος στον Σα­κελ­λα­ρί­δη. Και αυ­τό για­τί ο Καμί­νης θε­ω­ρείται “ε­χθρός” της Χ.Α. α­πό την η­μέ­ρα που τους α­πα­γό­ρευ­σε τα συσ­σί­τια στο Σύ­νταγμα” (Κα­θη­με­ρι­νή, 01/06/2014).
Σε ό­τι α­φο­ρά την ψή­φο της “Χρ. Αυ­γής” στη Δού­ρου σύμ­φω­να με το Έ­θνος το 54,5% των ψη­φο­φό­ρων της “ΧΑ” πή­γε στη Δού­ρου και το 45,5% πή­γε στο Σγου­ρό.
Το δρό­μο για αυ­τή τη συμ­μα­χί­α εί­χε α­νοί­ξει η υ­πο­ψη­φιό­τη­τα του αντι­ση­μί­τη και φι­λο­χρυ­σαυ­γί­τη Κα­ρυ­πί­δη που ε­κλέ­χτη­κε δή­θεν ως “α­νε­ξάρ­τητος” αλ­λά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με την υ­πο­στή­ρι­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ο Κα­ρυ­πί­δης είχε εκ­δη­λώ­σει α­νοι­χτά τη συ­μπά­θεια του για τη “Χρυ­σή Αυ­γή” ό­ταν ως δη­μο­σιο­γρά­φος του τη­λε­ο­πτι­κού σταθ­μού FLASH πή­ρε μί­α ε­ξαι­ρε­τι­κά “φι­λι­κή” συ­νέ­ντευξη στον Κα­σι­διά­ρη το Νο­έμ­βρη του 2013, με­τά τη δο­λο­φο­νί­α του Π. Φύσ­σα και τις συλ­λή­ψεις των χρυ­σαυ­γι­τών, ε­νώ εί­χε σχο­λιά­σει σε α­νάρ­τη­σή του στο ί­ντερνετ ό­τι αυ­τές έ­γι­ναν α­πό τη “δη­μιο­κρα­τί­α”.  Σε άλ­λες α­ναρ­τή­σεις του υ­πο­στήρι­ζε ό­τι οι Ε­βραί­οι βρί­σκο­νται πί­σω α­πό τη δη­μιουρ­γί­α του νέ­ου κρα­τι­κού κα­να­λιού ΝΕ­ΡΙΤ, για­τί το ΝΕ­ΡΙΤ εί­ναι .ε­βρα­ϊ­κή λέ­ξη που ση­μαί­νει “κε­ρί”, το οποί­ο δεν εί­ναι ο­ποιο­δή­πο­τε κερί, αλ­λά το κε­ρί που α­νά­βουν οι Ε­βραί­οι στην “αν­θελ­λη­νι­κή” θρη­σκευ­τι­κή γιορ­τή τους Χά­νου­κα.
Η ε­πί­ση­μη α­πό­συρ­ση του α­πό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­γι­νε μό­νο κά­τω α­πό την πολι­τι­κή κα­τα­κραυ­γή αυ­τής της υ­πο­ψη­φιό­τη­τας και τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες των Ε­βραϊ­κών ορ­γα­νώ­σε­ων σε διε­θνές ε­πί­πε­δο, ε­νώ ο το­πι­κός ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­μει­νε μέ­χρι το τέ­λος στα­θε­ρός στην υ­πο­στή­ρι­ξή του. Μά­λι­στα, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για να τον διευ­κολύ­νει κα­τέ­βα­σε ε­πι­σή­μως έ­ναν ά­χρω­μο υ­πο­ψή­φιο, τον σκη­νο­θέ­τη Μου­μου­λί­δη. Έτσι, ο Κα­ρυ­πί­δης έ­φτα­σε στον β΄ γύ­ρο με α­ντί­πα­λο τον υ­πο­ψή­φιο της ΝΔ, και ε­κλέ­χτη­κε με πο­σο­στό 59%! Δεν εί­ναι μό­νο α­ντι­ση­μι­τι­σμός που έ­φε­ραν τον Κα­ρυπί­δη και τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κο­ντά. Συ­νερ­γά­της του Κα­ρυ­πί­δη ο στρα­τη­γός εν α­πο­στρα­τεί­α, Νί­κος Κα­ρα­του­λιώ­της που κα­μα­ρώ­νει για τα τα­ξί­δια του στην Κού­βα ως μέ­λος του ελ­λη­νο­κου­βα­νι­κού συν­δέ­σμου.
Η υ­πο­ψη­φιό­τη­τα Δού­ρου πή­γε χέ­ρι-χε­ρι με την υ­πο­ψη­φιό­τη­τα Μώ­ρα­λη-Μα­ρι­νά­κη στον Πει­ραιά. Ό­λα δεί­χνουν ό­τι δού­λε­ψαν ο έ­νας για τον άλ­λο πά­ντα σε συ­νερ­γα­σί­α και σε αυ­τή την πε­ρί­πτω­ση με τους να­ζι­στές της “ΧΑ”.
 
Δούρου και Μαρινάκης χέρι-χέρι στον Πειραιά.
 
Μί­α ε­βδο­μά­δα πριν τον α΄ γύ­ρο των δη­μο­τι­κών ήρ­θε στη δη­μο­σιό­τητα η εί­δη­ση για γεύ­μα Μα­ρι­νά­κη-Δού­ρου στον Πει­ραιά με­τά α­πό συ­γκέ­ντρω­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Η εί­δη­ση αυ­τή ό­χι μό­νο δεν δια­ψεύ­στη­κε, αλ­λά δύ­ο μέ­ρες αρ­γό­τε­ρα, πα­ρα­δέ­χθη­καν τη συ­νά­ντη­ση και οι δύ­ο πλευ­ρές, λέ­γο­ντας ό­τι ή­ταν “τυ­χαία”, κρά­τη­σε  “τρί­α έ­ως τέσ­σε­ρα λε­πτά”. Ή­ταν τό­σο τυ­χαί­α που έ­γι­νε στο μα­γα­ζί που εί­ναι “το στέ­κι του Μα­ρι­νά­κη” (!) ό­πως εί­πε συ­νερ­γά­της του στα Νέ­α (www.iefimerida.gr/news/154422, 12/05/2014). Η συ­νερ­γα­σί­α Δού­ρου -Μα­ρινά­κη στον Πει­ραιά ε­πι­βε­βαιώ­θη­κε α­πό τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα του β΄ γύ­ρου και φα­νέ­ρω­σε πό­σο κάλ­πι­κο ή­ταν το “ού­τε-ού­τε” του Δρί­τσα..
Ο υ­πο­ψή­φιος ευ­ρω­βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Γ. Φου­ντου­λά­κης, πρό­ε­δρος της Πα­ρα­ο­λυ­μπια­κής Ε­πι­τρο­πής των Α­με­Α, δή­λω­σε στο “sport24”,”ο Πει­ραιάς σε καμί­α πε­ρί­πτω­ση δεν πρέ­πει να έ­χει έ­ναν δή­μαρ­χο μνη­μο­νια­κό. Πρέ­πει να κα­ταψη­φι­στεί ο εκ­πρό­σω­πος του μνη­μο­νί­ου και στη συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση ο κ. Μι­χα­λο­λιά­κος (...) Στον Πει­ραιά, ό­πως με έ­χουν ε­νη­με­ρώ­σει οι σύλ­λο­γοι και οι εκπρό­σω­ποι των Αμε­Α, έ­χουν α­πο­φα­σί­σει να στη­ρί­ξουν τον Μώ­ρα­λη”...
Για ψή­φο στο Μώ­ρα­λη στον β΄ γύ­ρο μί­λη­σε και ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙΖΑ Ν. Α­θα­να­σί­ου: “Πη­γαί­νου­με στην κάλ­πη, δεν ψη­φί­ζου­με ά­κυ­ρο (...) ψη­φί­ζου­με α­ντι­μνη­μο­νια­κά, ψη­φί­ζου­με ε­να­ντί­ον των ε­κλε­κτών του Μα­ξί­μου”.
Α­πό την άλ­λη η Δού­ρου πή­ρε πο­σο­στό 50,53% στον Δή­μο Πει­ραιά (έ­να­ντι 49,47 του Σγου­ρού), ε­νώ στην πε­ρι­φε­ρεια­κή ε­νό­τη­τα Πει­ραιά πή­ρε 56% (έ­να­ντι 24,71% του αντι­πά­λου της). Σύμ­φω­να με  άρ­θρο των Νέ­ων σχε­τι­κά με την ήτ­τα Σγου­ρού με­τά το γεύ­μα Δού­ρου- Μα­ρι­νά­κη, α­κο­λού­θη­σε γεύ­μα της Φ. Γεν­νη­μα­τά, Γ. Μα­νιά­τη, Δ. Καύ­δη και Φί­λιπ­που Σα­χι­νί­δη με το Μώ­ρα­λη. Ό­λοι αυ­τοί δή­λω­σαν τη στή­ρι­ξή τους στο Μώ­ρα­λη ε­νώ ή­ξε­ραν ό­τι θα ρί­ξει γραμ­μή για ψή­φο στη Δού­ρου στο β΄ γύ­ρο. Δη­λα­δή, το ΠΑ­ΣΟΚ στή­ρι­ξε το Μώ­ρα­λη στον Πει­ραιά ε­νά­ντια στο Σγουρό και υ­πέρ της Δού­ρου.
Κρί­σι­μος ή­ταν ο ρό­λος της “ΧΑ” για την ε­κλο­γή Μώ­ρα­λη, α­φού δεν μπορεί να ε­ξη­γη­θεί αλ­λιώς η δια­φο­ρά με­τα­ξύ του πο­σο­στού που πή­ρε ο Πα­να­γιώ­ταρος στον Πει­ραιά στις πε­ρι­φε­ρεια­κές που ή­ταν το δι­πλά­σιο α­πό αυ­τό που πήρε ο υ­πο­ψή­φιος της “ΧΑ” Κού­ζη­λος στις δη­μο­τι­κές.
Εί­ναι γνω­στές οι κα­λές σχέ­σεις Cosco Μα­ρι­νά­κη, και εί­ναι σα­φές τι ρόλο θα παί­ξει στον Πει­ραιά, ό­πως και τι ρό­λο θα παί­ξουν οι να­ζι­στές που τον στή­ρι­ξαν. Για το ξε­κάρ­φω­μα, αλ­λά και για να πο­δη­γε­τή­σει τους ερ­γα­ζό­με­νους του ΟΛ­Π, η πρώ­τη πρά­ξη του Μώ­ρα­λη ή­ταν μί­α ε­πι­στο­λή στο Σα­μα­ρά στην ο­ποία έ­γρα­φε ό­τι το λι­μά­νι δεν πρέ­πει να που­λη­θεί και η πλειο­ψη­φί­α των με­το­χών πρέ­πει να μεί­νουν στο δη­μό­σιο. Ό­μως α­πό πί­σω του ο Μα­ρι­νά­κης “διευ­κρί­νιζε” ό­τι η σω­στή μέ­θο­δος α­ξιο­ποί­η­σης του λι­μα­νιού εί­ναι ό­χι η πώ­λη­ση, αλ­λά η πα­ρα­χώ­ρη­ση δη­λα­δή α­κρι­βώς αυ­τή η μορ­φή με την ο­ποί­α έ­χει δο­θεί η προ­βλήτα Ι­Ι στην Cosco, δη­λα­δή με μα­κρο­χρό­νια μί­σθω­ση. Αυ­τό έ­χει δύ­ο πλε­ο­νε­κτή­μα­τα, το έ­να εί­ναι ό­τι η Cosco παίρ­νει τε­λι­κά το λι­μά­νι τζά­μπα, και η δεύ­τε­ρη ό­τι καθη­συ­χά­ζο­νται οι ευ­ρω­παί­οι ό­τι δεν πρό­κει­ται για μια μό­νι­μη κα­τά­λη­ψη του λι­μα­νιού α­πό την Κί­να.
Οι να­ζι­στές φαί­νε­ται ό­τι βο­ή­θη­σαν κα­θο­ρι­στι­κά υ­πέρ της ε­κλο­γής του υ­πο­ψη­φί­ου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Λα­γου­δά­κη στο Πέ­ρα­μα. Στις πε­ρι­φε­ρεια­κές η “Χρ. Αυ­γή” εί­χε το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό της πα­νελ­λα­δι­κά στο Πέ­ρα­μα. Στο δή­μο αυτό, υ­πήρ­χαν δύ­ο υ­πο­ψή­φιοι προ­ερ­χό­με­νοι α­πό τη ΝΔ, ο Λα­γου­δά­κος, πρώ­ην δή­μαρχος με τη ΝΔ, που κα­τέ­βη­κε ως α­νε­ξάρ­τη­τος και η Βο­ϊ­δο­νι­κό­λα με τη στή­ρι­ξη της ΝΔ. Το πα­ρά­ξε­νο με τη Βο­ϊ­δο­νι­κό­λα εί­ναι ό­τι ε­νώ δεν μπο­ρού­σε να κλείσει ψη­φο­δέλ­τιο, ξαφ­νι­κά βρέ­θη­κε τρί­τη σε ψή­φους,  ε­πει­δή την στή­ρι­ξαν οι ναζι­στές του Πε­ρά­μα­τος. Η Βο­ϊ­δο­νι­κό­λα στο β΄ γύ­ρο στή­ρι­ξε α­νοι­χτά τον Συ­ριζαί­ο Λα­γου­δά­κη. Α­πό την αρ­χή στή­ρι­ξαν το Λα­γου­δά­κη οι Α­ΝΕΛ και το Ε­ΠΑΜ.
Στο Κε­ρα­τσί­νι, ΠΑ­ΣΟΚ και ΝΔ δεν έ­δω­σαν “χρί­σμα”, ού­τε κα­τέ­βα­σαν κά­ποιο δυ­να­τό υ­πο­ψή­φιο, ι­κα­νό να νι­κή­σει τη φθο­ρά του α­περ­χό­με­νου δη­μάρ­χου Τζα­νή για τον ο­ποί­ο ή­ταν γνω­στό ό­τι εί­χε α­πο­μο­νω­θεί μέ­σα στο συν­δυα­σμό του και εί­χε χά­σει ση­μα­ντι­κό τμή­μα της ε­κλο­γι­κής του βά­σης. Έ­τσι, ο πρωτο­εμ­φα­νι­ζό­με­νος σε δη­μο­τι­κές ε­κλο­γές στην πε­ριο­χή Βρετ­τά­κος πή­ρε ο­ριακή πρω­τιά στον α΄ γύ­ρο κα έ­να συ­ντρι­πτι­κό 62,36% στο δεύ­τε­ρο.
Στο Δή­μο Νί­καιας ε­κλέ­χτη­κε ξα­νά πα­νη­γυ­ρι­κά α­πό τον α΄ γύ­ορ με 62,25% ο Ιω­α­κει­μί­δης, που στη­ρί­ζε­ται α­πό τμή­μα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ΠΑ­ΣΟΚ και ΔΗ­ΜΑΡ και εί­ναι γνω­στό σο­σιαλ­φα­σι­στι­κό στέ­λε­χος στην πε­ριο­χή.
Η ε­πι­κρά­τη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στον Πει­ραιά, με τον Τσί­πρα να πη­γαι­νο­έρ­χεται στη ρώ­σι­κη πρε­σβεί­α, και τους να­ζι­στές να τον α­κο­λου­θούν κα­τά πό­δας στις ε­πι­σκέ­ψεις του στη Μό­σχα, ση­μαί­νει την πα­ρά­δο­ση του λι­μα­νιού στους φασί­στες δου­λο­κτή­τες της Κί­νας, και στους ρώσους α­ποι­κιο­κρά­τες. Η κα­λύ­τερη α­πό­δει­ξη γι’ αυ­τό εί­ναι το κόκ­κι­νο χα­λί που έ­στρω­σαν σύσ­σω­μα τα κοι­νοβου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα και οι συν­δι­κα­λι­στι­κές πα­ρα­τά­ξεις ό­ταν ο κι­νέ­ζος πρωθυ­πουρ­γός ε­πι­σκέ­φθη­κε τις ε­γκα­τα­στά­σεις της Cosco στον Πει­ραιά, μί­ας Cosco που έ­χει με­τα­τρέ­ψει τους χώ­ρους δου­λειάς στην προ­βλή­τα Ι­Ι σε ερ­γα­σια­κή γα­λέρα.