Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

 

Η ά­λω­ση του κρα­τι­κού μη­χα­νι­σμού α­πό τους σο­σιαλ­φα­σί­στες του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι μια βασι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για τη ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων του ρώ­σι­κου και κι­νέζι­κου σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού α­πό τη μιά και την κα­τά­πνι­ξη του πραγ­μα­τι­κού λα­ϊ­κού δη­μο­κρα­τι­κού κι­νή­μα­τος που αρ­γά ή γρή­γο­ρα θα ξε­σπά­σει α­πό την άλ­λη. Σι­γά σι­γά μέ­σα στον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό μπαί­νουν με τον πιο ξε­διά­ντρο­πο τρό­πο τα στε­λέ­χη ή τα μέ­λη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή και άν­θρω­ποι που που­λή­θη­καν στο ΣΥΡΙ­ΖΑ. Την ώ­ρα που οι μι­σθοί και οι συ­ντά­ξεις μειώ­νο­νται κά­θε μέ­ρα, οι ΣΥ­ΡΙΖΑ­ΝΕΛ διο­ρί­ζουν «τα δι­κά τους παι­διά» στο κρά­τος με υ­ψη­λούς μά­λι­στα μι­σθούς.

«Το ψάρι βρω­μά α­πό το κε­φά­λι» λέ­ει μια λα­ϊ­κή πα­ροι­μί­α. Με­τά τον α­να­σχη­μα­τι­σμό λοι­πόν έ­χου­με:

Τα υ­πουργεί­α αυ­ξή­θη­καν κα­τά 4+1 θέ­ση Ε­πι­κρα­τεί­ας. Οι γραμ­μα­τείς αυ­ξή­θη­καν κα­τά 22. Οι με­τα­κλη­τοί υ­πάλ­λη­λοι για πρώ­τη φο­ρά με­τά α­πό χρό­νια έ­χουν ξε­πε­ρά­σει τους 2.000 σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α της Α­πο­γρα­φής Αυ­γού­στου-Σε­πτεμ­βρί­ου «οι ο­ποί­οι προ­φα­νώς θα αυ­ξη­θούν κι άλ­λο με την πλή­ρω­ση ό­λων των νέ­ων θέ­σε­ων στους νέ­ους Υ­πουρ­γούς, Υ­φυ­πουρ­γούς και Γραμ­μα­τείς». Οι δα­πά­νες για μι­σθούς στα υ­πουρ­γεί­α αυ­ξή­θη­καν κα­τά 146.000.000 ευ­ρώ φτά­νο­ντας στα 7 δισ. ευ­ρώ στο εν­νε­ά­μηνο του 2016 (www.nonpapernews.gr, 11-11). Για έ­να μα­κρύ κα­τά­λο­γο πα­λαιό­τε­ρων διο­ρι­σμών μπο­ρεί ο ανα­γνώ­στης να δει το άρ­θρο του Βή­μα­τος της 17-1 (http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=769399). Φυ­σι­κά υ­πάρ­χει και συ­νέ­χεια.

Πέ­ρα από την πο­λι­τι­κή ση­μα­σί­α αυ­τής της ει­σό­δου μέ­σα στο κρά­τος των σο­σιαλ­φα­σιστι­κών στε­λε­χών πρέ­πει να δού­με τι ση­μαί­νει οι­κο­νο­μι­κά για το λα­ό η αύ­ξηση της μι­σθο­δο­σί­ας των δη­μο­σί­ων υ­παλ­λή­λων κα­τά 146 εκ. Ευ­ρώ την ώ­ρα που ό­λο το Ε­ΚΑΣ που θα κο­πεί α­πό το 2016 έ­ως το 2017 θα εί­ναι 440 εκ Ευ­ρώ.

Έ­χει σημα­σί­α πως οι σο­σιαλ­φα­σί­στες γε­νι­κά και ό­χι μό­νο ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σκο­τώ­νουν τους πιο φτω­χούς συ­ντα­ξιού­χους για να αυ­ξή­σουν την μι­σθο­δο­σί­α στο δη­μό­σιο ,την ώ­ρα που η μι­σθο­δο­σί­α των νέ­ων στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α έ­χει φτά­σει στα 300 Ευ­ρώ (και πα­ρα­κά­τω) χω­ρίς έν­ση­μο και με ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρες υ­πε­ρω­ρί­ες α­πλή­ρωτες. Ε­δώ εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι η κυ­βέρ­νη­ση αυ­τή θέ­λει να ε­λέγ­χει ό­λο τον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό και να τον σέρ­νει στον φα­σι­σμό της δί­νο­ντας στους υ­παλ­λή­λους όχι βέ­βαια οι­κο­νο­μι­κή ά­νε­ση, (αυ­τήν θα μπο­ρού­σε να την φέ­ρει μό­νο η αύ­ξη­ση της πα­ρα­γω­γής της χώ­ρας με το χτύ­πη­μα του πο­λυε­πί­πε­δου σα­μπο­τάζ), αλ­λά μια σχε­τι­κά ι­σχυ­ρό­τε­ρη θέ­ση σε σχέ­ση με τον υ­πό­λοι­πο πλη­θυ­σμό.

Γρά­ψα­με και αλ­λού για τον α­ντι­δρα­στι­κό του χα­ρα­κτή­ρα του κι­νή­μα­τος “δεν πλη­ρώνω” που μο­να­δι­κό σκο­πό έ­χει την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων της νέ­ας φι­λο­ρώ­σι­κης με­γα­λο­α­στι­κής τά­ξης. Ό­πως έ­χου­με γρά­ψει και πα­λιό­τε­ρα η μη πλη­ρω­μή των διο­δί­ων ε­ξυ­πη­ρε­τού­σε τα σχέ­δια του Μπό­μπο­λα και του Κόκ­κα­λη. Για­τί ε­νώ χτυ­πού­σε τη χρη­μα­το­δό­τη­ση -μέ­σω των ει­σπρά­ξε­ων διο­δί­ων- άλ­λων εται­ρειών που κα­τα­σκεύ­α­ζαν αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μους δεν μπλό­κα­ρε πο­τέ δρό­μους ό­πως η Ατ­τι­κή ο­δός ή η γέ­φυ­ρα Ρί­ου-Α­ντίρ­ριου, ή ο αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μος  του Μορέ­ως που τους εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται ο Μπό­μπο­λας και εί­χαν τα με­γα­λύ­τε­ρα διό­δια. Έ­να α­πό τα στε­λέ­χη αυ­τού του «κι­νή­μα­τος» ή­ταν και ο Γ. Καρ­δα­ράς, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος στον Πει­ραιά με το ψη­φο­δέλ­τιο του Συ­ρι­ζαί­ου Δρί­τσα. Η γραμ­μή ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για τον ΕΝ­ΦΙΑ τό­τε ή­ταν «πα­ρά­λο­γος φό­ρος, που δεν διορ­θώ­νε­ται, μόνο κα­ταρ­γεί­ται». Εί­χε γρά­ψει μά­λι­στα έ­να άρ­θρο στην Αυ­γή στις 14-8-14 με τί­τλο: «Ε­ξώ­δι­κο: Πώς δεν θα πλη­ρώ­σε­τε τον ΕΝ­ΦΙΑ». Ο εν λό­γω κύ­ριος λοι­πόν για τις κα­λές του υ­πη­ρε­σί­ες α­μεί­φθη­κε. «Τον Ιού­νιο του 2015 το Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο ως μέτο­χος πλειο­ψη­φί­ας στην ΕΥ­ΔΑΠ α­ντι­κα­τέ­στη­σε το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο, με τον κ. Καρ­δα­ρά να το­πο­θε­τεί­ται μέ­λος, μη ε­κτε­λε­στι­κό, με τη θη­τεί­α του να εί­ναι διε­τής. Σύμ­φω­να με την ε­τή­σια οι­κο­νο­μι­κή έκ­θε­ση της ΕΥ­ΔΑΠ για τη χρήση 2015, οι α­μοι­βές και τα έ­ξο­δα πα­ρά­στα­σης των με­λών του διοι­κη­τι­κού συμ­βουλί­ου α­νέρ­χο­νται συ­νο­λι­κά σε 76 χι­λιά­δες ευ­ρώ. Με μί­α α­πλή διαί­ρε­ση του πο­σού με τον α­ριθ­μό των δέ­κα με­λών, ο κ. Καρ­δα­ράς ε­ξα­σφά­λι­σε έξ­τρα ει­σό­δη­μα ύ­ψους 7.600 ευ­ρώ ε­τη­σί­ως» (www.protothema.gr, 6-10). 

Ά­ξιος ο μι­σθός του!

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ!

Ε­νώ ο Ο­ΑΣΑ πνί­γε­ται στα χρέ­η, α­πα­ξιού­με­νος για να ξε­που­λη­θεί στους φί­λους των σαμπο­τέρ, η διοί­κη­ση του προ­σέ­λα­βε στέ­λε­χος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σαν «μου­σι­κή ε­πι­μελή­τρια με σκο­πό να ε­πι­με­λη­θεί τη μου­σι­κή που θα α­κού­γε­ται στα μέ­σα μα­ζι­κής με­τα­φο­ράς. Το α­κό­μη πιο ε­πι­κό της ό­λης υ­πό­θε­σης εί­ναι ό­τι τα λε­ω­φο­ρεί­α και τα τρό­λε­ϊ… δεν δια­θέ­τουν η­χο­συ­στή­μα­τα, ε­νω σύμ­φω­να με τα ό­σα κα­τήγ­γειλαν οι Συν­δι­κα­λι­στές του Ορ­γα­νι­σμού η νέ­α σύμ­βου­λος ε­πί θε­μά­των μου­σι­κής, εί­ναι στέ­λε­χος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ε­κτός α­πό την ε­πι­λο­γή της μου­σι­κής, η μου­σι­κή ε­πι­με­λή­τρια του Ο­Α­ΣΑ α­νέ­λα­βε και το σχε­δια­σμό και προ­ε­τοι­μα­σί­α προ­γραμμά­των μου­σι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων/δρά­σε­ων σε χώ­ρους του Με­τρό και άλ­λους δη­μό­σιους χώ­ρους κα­θώς και την προ­ε­τοι­μα­σί­α/σχε­δια­σμό της δρά­σης «Μου­σι­κό Λε­ωφο­ρεί­ο στον α­στι­κό χώ­ρο» (www.protothema.gr, 17-10).

Θε­ά­μα­τα χω­ρίς άρ­το ό­μως, που δεν έ­χουν κα­μιά σχέ­ση ού­τε με την κα­τά­στα­ση της οι­κονο­μί­ας, ού­τε με τις α­λη­θι­νές ε­πεί­γου­σες α­νά­γκες ε­νός λα­ού που συ­ντρί­βε­ται.