Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΙΩΤΟ ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

H ρω­σό­δου­λη κυ­βέρ­νη­ση των ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕΛ συ­νε­χί­ζει α­κά­θε­κτη την πο­λι­τι­κή της κα­τα­στρο­φής της χώ­ρας, του ξε­που­λή­μα­τός της και της πρόσ­δε­σής της στο άρμα του ρώ­σι­κου και του κι­νέ­ζι­κου σοσιαλιμπεριαλισμού.


ΧΑΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α που έ­δω­σε στην δη­μο­σιό­τη­τα η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεί­α Δη­μο­σί­ων Ε­σό­δων, την περίο­δο του 2014 έ­γι­ναν 27.365 έ­λεγ­χοι για λα­θρε­μπό­ριο καυ­σίμων την στιγ­μή που το 2015 έ­γι­ναν μό­λις 8.859 έ­λεγ­χοι! Αν οι α­ριθ­μοί αυ­τοί με­τα­φρα­στούν σε χρή­μα τό­τε είναι να α­πο­ρεί κα­νείς με το μέ­γε­θος της κα­τα­στρο­φής. Το 2014, οι 27.365 έ­λεγ­χοι α­πέ­φε­ραν στα δη­μό­σια τα­μεί­α έ­σο­δα της τά­ξε­ως των 18 εκ. ευρώ την ώ­ρα που οι μό­λις 8.859 έ­λεγ­χοι που έ­κα­νε η Κυ­βέρ­νη­ση το 2015 α­πέ­φε­ραν 13 εκ. ευ­ρώ. Χάθηκαν δη­λα­δή πε­ρί τα 5 ε­κα­τομμύ­ρια α­πό τους ελ­λεί­πεις ε­λέγ­χους και δυ­στυ­χώς η κα­τά­στα­ση α­ντί να βελτιώνε­ται υ­πο­τρο­πιά­ζει κα­θώς σύμφω­να με την ί­δια με­λέ­τη το Α’ Ε­ξά­μη­νο του 2016 έ­χουν διε­νερ­γη­θεί μό­λις 1.702 έ­λεγχοι που α­πέ­φε­ραν 2 εκ ευ­ρώ! «Α­ξί­ζει ε­δώ να υ­πο­γραμ­μι­στεί, ό­τι σύμ­φω­να με τον Πρόεδρο του ΣΕ­Ε­ΠΕ, ή­δη α­πό το Κα­λο­καί­ρι του 2015 το 99% των πρα­τη­ρί­ων εί­χε τοπο­θε­τή­σει σύ­στη­μα εισ­ρο­ών – ε­κρο­ών και ε­δώ και σχε­δόν ε­νά­μι­ση χρό­νο τίπο­τα δεν λει­τουρ­γεί» (www.capital.gr, 30-10). Σύμ­φω­να με τον Σύν­δε­σμο Ε­ται­ρειών Ε­μπο­ρί­ας Πε­τρε­λαιο­ει­δών Ελλά­δος (ΣΕ­Ε­ΠΕ) ε­άν συ­νε­χι­στεί η κατάστα­ση της μη πά­ταξης του λα­θρε­μπο­ρί­ου καυ­σί­μων, θα χά­νο­νται α­πό 250 έ­ως και 300 εκ. ευ­ρώ σε χρο­νιάτι­κη βά­ση.
Τε­ρά­στια πο­σά για μια τό­σο φτω­χο­ποι­η­μέ­νη χώ­ρα!
Αλ­λά το κρά­τος δεν χά­νει μό­νο έ­σο­δα α­πό τους ε­λέγ­χους. Χά­νει και α­πό τους φό­ρους κλη­ρο­νο­μιάς. Σύμφω­να με στοι­χεί­α α­πό τα Ει­ρη­νο­δι­κεί­α της χώ­ρας «το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα έ­χουν υ­πο­βλη­θεί πά­νω α­πό 15.000 αι­τή­σεις προ­κει­μέ­νου να α­πο­ποι­η­θούν α­κί­νη­τα μι­κρής και μεγά­λης α­ξί­ας που κλη­ρο­νο­μούν α­πό τους γο­νείς και τους συγ­γε­νείς τους, ε­πει­δή δεν μπο­ρούν να α­ντα­πο­κρι­θούν στις υ­πο­χρε­ώ­σεις προς το κρά­τος, δη­λα­δή την ε­φο­ρί­α τον ΕΝ­ΦΙΑ κλπ» (www.capital.gr, 11-11). Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό της δρα­μα­τι­κής κατά­στα­σης στην ο­ποί­α βρί­σκο­νται οι πο­λί­τες της χώ­ρας μας εί­ναι πως δυο στις τρεις κλη­ρο­νομιές εί­ναι με πα­θη­τι­κό, ό­πως προ­κύ­πτει α­πό ε­κτι­μή­σεις συμ­βο­λαιο­γρά­φων, γε­γο­νός που προ­κα­λεί τε­ρά­στια οι­κο­νο­μι­κά βά­ρη σε ό­σους κλη­ρο­νό­μους α­πο­φα­σί­ζουν να κάνουν α­πο­δο­χή της κλη­ρο­νο­μιάς τους. Την ί­δια στιγ­μή ο μέ­σος χρό­νος α­να­μονής για τις ε­πι­στρο­φές ΦΠΑ α­πό το κρά­τος στους υ­πό­χρε­ους πλη­σιά­ζει το έ­να έ­τος, ενώ το συ­νο­λι­κό πο­σό που εκ­κρε­μεί προ­σεγ­γί­ζει το 1 δισ. ευ­ρώ, στερώ­ντας α­πό ε­λεύ­θε­ρους επαγγελματίες και ε­πι­χει­ρή­σεις ση­μα­ντι­κά κε­φά­λαια κί­νη­σης, ή που τους εί­ναι α­να­γκαί­α για να ανταποκριθούν ε­μπρό­θε­σμα στις φο­ρο­λο­γι­κές τους υ­πο­χρε­ώ­σεις. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι με βά­ση τα επίση­μα στοι­χεί­α της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Δη­μο­σί­ων Ε­σό­δων, μέ­χρι χθες το αιτού­με­νο πο­σό α­πλή­ρω­των αι­τή­σε­ων που εκ­κρε­μούν α­κό­μη στις ε­φο­ρί­ες ό­λης της χώ­ρας ή­ταν 933,3 ε­κατ. ευ­ρώ, α­πό τα ο­ποί­α μά­λι­στα τα 818,5 ε­κατ. ευ­ρώ α­φο­ρούν αι­τή­σεις 5.492 ε­πι­χει­ρή­σε­ων και ε­παγ­γελ­μα­τιών. «Α­να­μο­νή που μπο­ρεί μάλι­στα να ξε­πε­ρά­σει πλέ­ον, ό­πως πι­στο­ποιούν τα στοι­χεί­α της ΓΓΔΕ, α­κό­μη και τα 5 χρό­νια» (www.toxrima.gr, 11-11).
Αυ­τά τα στοι­χεί­α δεί­χνουν το α­πύθ­με­νο μί­σος για τη χώ­ρα που πλη­ρώ­νει συνέ­χεια α­βά­στα­χτους φό­ρους εξ αι­τί­ας της πο­λι­τι­κής των ρω­σό­δου­λων που κυβερ­νούν τη χώ­ρα.

ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ

Τα υ­δα­το­δρό­μια εί­ναι δο­μές χω­ρίς τα έ­ξο­δα που έ­χει έ­νας χερ­σαί­ος διά­δρομος προ­σγεί­ω­σης ή οι ανάγκες για την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση χι­λιά­δων ε­πι­βα­τών. Ό­λες οι χώ­ρες στις ο­ποί­ες ο θα­λάσ­σιος και νη­σιω­τι­κός του­ρι­σμός εί­ναι ση­μα­ντικός, έ­χουν α­να­πτυγ­μέ­να δί­κτυα υ­δα­το­δρο­μίων. Στη χώ­ρα του πα­ρα­γω­γι­κού σαμπο­τάζ ό­μως τα υ­δα­το­δρό­μια δεν εί­ναι μέ­σα στα σχέ­δια των σα­μπο­τα­ρι­στών ό­πως φαί­νε­ται. Πιο συγκεκρι­μέ­να: «Το αρ­γό­τε­ρο, έ­ως και τον Α­πρί­λιο, οι ε­ται­ρεί­ες που δια­τί­θε­νται να λαν­σά­ρουν τις μεταφορές με αμ­φί­βια α­ερο­σκά­φη α­πό το κα­λο­καί­ρι του 2017 θα πρέ­πει να έ­χουν ο­λο­κλη­ρώ­σει σει­ρά πολυά­ριθ­μων και σύν­θε­των ζη­τη­μά­των (πα­ρα­χώ­ρη­ση λει­τουρ­γί­ας και έ­να­ντι ποιου τι­μή­μα­τος, τιμολογιακή, ε­μπο­ρι­κή πο­λι­τι­κή, δια­φη­μι­στι­κή κα­μπά­νια, προσλή­ψεις κτλ). Ο χρό­νος, λοι­πόν, δεν ε­παρ­κεί, ό­πως α­να­φέ­ρουν στε­λέ­χη της αγο­ράς...δε­δο­μέ­νου ό­τι η α­γο­ρά πε­ρι­μέ­νει α­κό­μη το νο­μο­σχέ­διο του υπουργού Χρ.Σπίρ­τζη» (www.capital.gr, 4-11). Ε­νώ ο νό­μος Ν.4146/13 προ­βλέ­πει α­νώ­τα­το χρο­νι­κό ό­ριο 65 η­με­ρών για την α­ξιο­λό­γη­ση ε­νός φα­κέ­λου, ήρ­θε τώ­ρα η νο­μο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λί­α Σπίρ­τζη και κά­θε αδειο­δό­τη­ση βρί­σκε­ται στον α­έ­ρα, ι­διαί­τε­ρα μά­λι­στα με­τά την κα­τάρ­γη­ση του υ­πουρ­γεί­ου Με­τα­φο­ρών. Το νο­μο­σχέ­διο αλ­λά­ζει το ι­διο­κτη­σια­κό κα­θε­στώς των υ­δα­το­δρο­μί­ων. Σή­με­ρα το κό­στος για την υλοποίηση της υπο­δο­μής μπο­ρεί να α­να­λη­φθεί εί­τε α­πό έ­να δη­μό­σιο φο­ρέ­α α­νά­πτυ­ξης, είτε α­πό ι­διώ­τες στην ι­διο­κτη­σί­α των ο­ποί­ων θα βρί­σκε­ται το υ­δα­το­δρό­μιο.
Με­τά τη ψή­φι­ση ό­μως του νο­μο­σχε­δί­ου Σπίρ­τζη, τα υ­δα­το­δρό­μια θα εί­ναι μόνο δη­μό­σια (“η ά­δεια ίδρυσης υ­δα­το­δρο­μί­ου χο­ρη­γεί­ται μό­νο στο Δη­μό­σιο, σε νο­μι­κά πρό­σω­πα δη­μο­σί­ου δι­καί­ου, Ο­ΤΑ Α΄ και Β΄ βαθ­μού, και σε νο­μι­κά πρό­σωπα ι­διω­τι­κού δι­καί­ου των ο­ποί­ων την πλειο­ψη­φί­α των με­το­χών έ­χει το Δημό­σιο”). Αυ­τό ό­μως το νέ­ο νο­μο­θε­τι­κό πλαί­σιο, ο­δη­γεί σε χρε­ω­κο­πί­α την Hellenic Seaplanes (τη μί­α από τις δύ­ο ε­ται­ρεί­ες που εν­δια­φέ­ρονται), που έ­χει ε­πεν­δύ­σει ση­μα­ντι­κά πο­σά στη δη­μιουρ­γί­α ι­διω­τι­κών υ­δα­το­δρο­μί­ων. Μά­λι­στα, σύμ­φωνα με το νο­μο­σχέ­διο, ό­σες ά­δειες ι­διω­τών βρί­σκο­νται σε εκ­κρε­μό­τη­τα, πε­ριέρχο­νται στο λι­με­νι­κό τα­μεί­ο ή το Δή­μο, δη­λα­δή κρα­τι­κο­ποιού­νται! (στο ί­διο). Η Νέ­α Δη­μο­κρα­τί­α που εί­ναι και αυ­τή σα­μπο­τα­ρι­στι­κή αλ­λά δεν πιά­νει τον αρ­χι­σα­μπο­τα­ρι­στή Σύ­ρι­ζα χρειά­στη­κε 20 μή­νες (με αφε­τη­ρί­α το 2013 ο­πό­τε δη­μοσιεύ­θη­κε ο Ν.4146) για μί­α ά­δεια υ­δα­το­δρό­μιου στην Κέρ­κυ­ρα, ε­νώ για την α­δειοδό­τη­ση ε­νός δεύ­τε­ρου στους Πα­ξούς η κυ­βέρ­νηση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ - Α­ΝΕΛ (με α­φε­τη­ρία την 25η Ια­νουα­ρί­ου 2015) χρειά­στη­κε πε­ρί­που 18 μή­νες. Α­παι­τή­θη­καν, δη­λα­δή, συ­νολι­κά τρί­α χρό­νια και δύ­ο μή­νες για να αδειο­δο­τη­θούν δύ­ο υ­δα­το­δρό­μια τα οποί­α βρί­σκο­νται στον ί­διο Νο­μό (Κέρ­κυ­ρας). Την ί­δια στιγ­μή, έ­χουν ε­γκρι­θεί 11 ά­δειες πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών με­λε­τών για υ­δα­το­δρό­μια ε­νώ η Κρο­α­τί­α σε δύ­ο χρό­νια α­δειο­δό­τη­σε 11 υ­δα­το­δρό­μια.
Εί­ναι ο­λο­φά­νε­ρο ό­τι υ­δρο­πλά­να δεν πρό­κει­ται να δουν τα ελ­λη­νι­κά πε­λά­γη.


ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΛΟΓΩ ΒΑΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Σύμ­φω­να με την Πα­νελ­λή­νια Ο­μο­σπον­δί­α Μι­σθω­τών Πε­ρι­πτέ­ρων κα­θώς και της Πα­νελ­λή­νιας Διεπαγγελμα­τι­κής Ορ­γά­νω­σης Α­κα­τέρ­γα­στου Κα­πνού η επιβο­λή φό­ρου στα εί­δη κα­πνού ο­δη­γεί στο κλείσιμο των πε­ρι­πτέ­ρων δη­μιουρ­γώντας νέ­ες στρα­τιές α­νέρ­γων και πε­ρί­που 60000 οι­κο­γέ­νειες που απασχο­λού­νται στην κα­πνι­κή α­λυ­σί­δα στη φτω­χο­ποί­η­ση και την α­πό­γνω­ση. «Οι 8 α­πα­νω­τές αυξή­σεις σε έμ­με­σους φό­ρους και ΦΠΑ τα τε­λευ­ταί­α 7 χρό­νια που έ­φε­ραν τη φο­ρολο­γί­α σε πο­σο­στό-ρε­κόρ του 84% της μέ­σης λια­νι­κής τι­μής ο­δή­γη­σαν ώ­στε τα καπνι­κά προ­ϊ­ό­ντα να α­πο­τε­λούν τα προ­ϊ­ό­ντα που υ­πό­κει­νται στη με­γα­λύ­τε­ρη φο­ρο­λό­γη­ση στη χώ­ρα και να φέρ­νουν τη χώ­ρα μας πρώ­τη στη φο­ρο­λο­γί­α αυ­τών των ειδών με­τα­ξύ των ευ­ρω­πα­ϊ­κών χω­ρών» (www.toxrima.gr, 11-11).