Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

 Στις αρ­χές του μή­να η κυ­βέρ­νη­ση των ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕΛ πού­λη­σε το 24% ε­νός τμή­μα­τος της ΔΕ­Η, του ΑΔ­ΜΗ­Ε, στην Κί­να. Πρό­κει­ται για μια α­κό­μα πε­ρί­πτω­ση ι­διω­τι­κοποί­η­σης που εί­ναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα κι­νέ­ζι­κη κρα­τι­κο­ποί­η­ση ε­νός στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας κρα­τι­κού ελ­λη­νι­κού πε­ριου­σια­κού στοι­χεί­ου. Με­τά το λι­μά­νι που Πει­ραιά, και τον λι­γνι­τι­κό σταθ­μό της ΔΕ­Η στη Φλώ­ρι­να που θα τον φτιά­ξει και θα ε­λέγ­χει η Κί­να τώ­ρα πω­λεί­ται κα­τά έ­να μέ­ρος του και ο Δια­χει­ρι­στής με­τα­φο­ράς η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας.

Δεν υ­πάρ­χει αμ­φι­βο­λί­α ό­τι οι κι­νέ­ζοι φα­σί­στες βά­ζουν τώ­ρα το πό­δι τους στον ΑΔ­ΜΗ­Ε για να τον ε­λέγ­ξουν, μό­νοι τους ή σε συ­νερ­γα­σί­α με τη Ρω­σί­α σε μια ε­πό­με­νη φά­ση. Ή­δη ε­δώ και με­ρι­κά χρό­νια έ­να πε­λώ­ριο τμή­μα της πα­ρα­γω­γής της χώ­ρας έ­χει ε­ξαρ­τη­θεί από το ρώ­σι­κο φυ­σι­κό α­έ­ριο. Ο λι­γνί­της που η Ελ­λά­δα δια­θέ­τει σε τε­ρά­στιες πο­σό­τη­τες ή­ταν το α­σφα­λές α­νά­χω­μα σε κάθε ρώ­σι­κο εκ­βια­σμό με το φυ­σι­κό α­έ­ριο. Ό­μως η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕΛ τον πα­ρα­δί­δει τώ­ρα στον πιο στε­νό σύμμα­χο του α­φε­ντι­κού της. Σε λί­γο ο Πού­τιν και ο Ξι θα μπο­ρούν, ό­πο­τε ξυ­πνή­σει η χώ­ρα μας και δει τις α­λυ­σί­δες που τις πέ­ρα­σαν αυ­τοί οι δύ­ο φα­σί­στες στον ύ­πνο της, να την βυ­θί­σουν στο σκο­τά­δι και να πα­γώ­σουν την πα­ρα­γω­γή της κα­τε­βά­ζο­ντας δύ­ο δια­κό­πτες.


Πριν δύ­ο πε­ρί­που χρό­νια γρά­φα­με στο φύλ­λο 498 της Νέ­ας Α­να­το­λής και στο άρ­θρο «ΔΕ­Η: Ο­ΛΑ ΔΕΙ­ΧΝΟΥΝ Ο­ΤΙ Η Ι­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ ΕΙ­ΝΑΙ ΡΩ­ΣΙ­ΚΗ ΚΡΑ­ΤΙ­ΚΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ-Μό­νο έ­να δη­μο­κρα­τι­κό κί­νη­μα του λα­ού και έ­να νέ­ο κί­νη­μα ερ­γα­ζο­μέ­νων μπορούν να την ε­μπο­δί­σουν»: «Στη βά­ση της πο­λι­τι­κής α­νά­λυ­σης και των πρόσφα­των ε­μπει­ριών στα ζη­τή­μα­τα της εκ­χώ­ρη­σης ε­θνι­κού πλού­του και σε συν­δυα­σμό με το ό­τι οι δυ­να­τές φω­νές που βγά­ζει ο Τσί­πρας δεν α­ντι­στοι­χούν στα κα­χε­κτι­κά κι­νή­μα­τα που διορ­γα­νώ­νει η ΓΕ­ΝΟΠ- ΔΕ­Η, ε­κτι­μά­με ό­τι ο ΣΥ­ΡΙΖΑ δεν έ­χει σαν σκο­πό να μα­ταιώ­σει το πού­λη­μα της «μι­κρής ΔΕ­Η». Κά­νει κά­ποια κι­νή­μα­τα και κά­ποιες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος ί­σα που να εί­ναι αρ­κε­τά για να την α­γο­ρά­σει ε­ξευ­τελι­στι­κά η Ρω­σί­α, η Κί­να ή η ρω­σό­δου­λη κρα­τι­κή ο­λι­γαρχί­α διώ­χνο­ντας κά­θε πι­θα­νό δυ­τι­κό α­γο­ρα­στή». Αυ­τή η α­νά­λυ­σή μας ε­πι­βεβαιώ­νε­ται σή­με­ρα. Δυ­στυ­χώς ό­μως αυ­τός ο ε­χθρός δεν φαί­νε­ται α­κό­μα για­τί έχει φρο­ντί­σει με τους α­φο­σιω­μέ­νους του πρά­κτο­ρες να δεί­χνει σαν υ­πεύ­θυνο της αυ­ξα­νό­με­νης πεί­νας του λα­ού, ό­χι τους πρά­κτο­ρές του που σα­μπο­τά­ρουν α­στα­μά­τη­τα την πα­ρα­γω­γή της χώ­ρας, αλ­λά αυ­τούς που τη δα­νεί­ζουν για να κα­λύ­πτει τα νέ­α της ελ­λείμ­μα­τα με τον ό­ρο να μειώ­νει την κα­τα­νά­λω­σή της στο ύ­ψος της ό­λο και πιο μειωμέ­νης πα­ρα­γω­γής της. Οι δα­νει­στές α­να­λαμ­βάνουν ευ­χα­ρί­στως το ρό­λο του κα­κού για να κερ­δί­σουν χρό­νο νο­μί­ζο­ντας ό­τι έτσι θα σώ­σουν μια Ευ­ρώ­πη των μο­νο­πω­λι­στών που κα­ταρ­ρέ­ει μέ­ρα με τη μέ­ρα για­τί δεν α­πό τα κο­ντό­θω­ρα συμ­φέ­ρο­ντά τους δεν θέ­λουν να συ­γκρου­στούν με τους με­γά­λους φα­σι­σμούς που ε­πε­λαύ­νουν μέ­σα και, κυ­ρί­ως, έ­ξω της. Ό­ποιος ό­μως στ α­λή­θεια θέ­λει να δει ποιος βρί­σκε­ται πί­σω α­πό την κα­τα­στρο­φή της χώ­ρας πρέ­πει να α­να­ζη­τή­σει αυ­τόν που ε­πω­φε­λεί­ται α­πό αυ­τή την κα­τα­στροφή. Και ε­πω­φε­λεί­ται αυ­τός που αγορά­ζει πάμ­φθη­να τις με­γά­λες υ­πο­δο­μές της και που ε­πι­πλέ­ον ξέ­ρει ό­τι το πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς δεν θα τον χτυ­πή­σει στη συ­νέ­χεια. Και α­γο­ρά­ζουν οι ρω­σο­κι­νέ­ζοι και ό­χι οι Γερ­μα­νοί. Οι Γερ­μα­νοί δα­νεί­ζουν, οι Γερ­μα­νοί υ­πο­γρά­φουν την πεί­να, οι Ρω­σο­κι­νέ­ζοι α­γο­ρά­ζουν και κά­νουν και τους σω­τή­ρες α­πό πά­νω. Αυ­τό ση­μαί­νει α­νερ­χό­με­νες με­γά­λες δυ­νά­μεις και υ­περ­δυ­νά­μεις.