Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΚΥ­ΒΕΡ­ΝΗ­ΣΗ ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-Α­ΝΕΛ ΚΡΑ­ΤΑ­ΕΙ ΣΕ Ο­ΜΗ­ΡΙΑ ΠΡΟ­ΣΦΥ­ΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕ­ΤΑ­ΝΑ­ΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΝΑ ΔΙΑ­ΣΠΑ­ΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥ­ΡΩ­ΠΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΥ­ΝΑ­ΜΩ­ΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΑ­ΖΙ

  Ό­λο τον κα­νι­βα­λι­σμό της δεί­χνει σή­με­ρα η κυ­βέρ­νη­ση στο προ­σφυ­γικό ό­ταν κρα­τά­ει στην ο­μη­ρεί­α, στην πεί­να, και στην ε­ξα­θλί­ω­ση χι­λιά­δες πρόσφυ­γες και μετανάστες, σαν ερ­γα­λεί­α για τη διά­σπα­ση και τον εκ­φα­σι­σμό της Ευ­ρώ­πης ε­νώ δεν διστά­ζει να τους ρίχνει βο­ρά στα να­ζι­στι­κά σκυ­λιά που δυ­να­μώ­νουν ο­λο­έ­να μέ­σα στο ντό­πιο πληθυσμό ιδιαί­τε­ρα το νη­σιω­τι­κό. Το ελλη­νι­κό κρά­τος αρ­νεί­ται να αποσυμφορήσει τα νησιά, κά­τι που εύ­κο­λα θα μπορού­σε να γί­νει αν ε­φάρ­μο­ζε τη συμφω­νί­α του Μάρ­τη με­τα­ξύ Ε­Ε και Τουρ­κί­ας για ε­πα­να­προ­ώθηση των με­τα­να­στών. Κι ό­μως στην πρά­ξη την έ­χει καταργήσει με  το εφευρη­μέ­νο πρό­σχη­μα  ό­τι η Τουρ­κί­α δεν είναι “α­σφα­λής Τρί­τη χώ­ρα”.

Πρό­κει­ται για τη συ­νέ­χι­ση με άλ­λες με­θό­δους της πο­λι­τι­κής που ξε­κί­νη­σε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ό­ταν ά­νοι­ξε τα θαλάσσια σύ­νο­ρα για την εί­σο­δο των προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών και τα βό­ρεια χερ­σαί­α για την έ­ξο­δό τους προς την Ευρώ­πη, και προ­σκά­λε­σε έ­να μα­ζι­κό ρεύ­μα προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών χω­ρίς καμί­α προηγούμε­νη συ­νεν­νό­η­ση με κα­νέ­να κρά­τος μέ­σα στην Ε­Ε. Ταυ­τό­χρο­να, δεν ε­ξα­σφά­λι­σε κα­μί­α υποδομή και κα­μί­α α­σφά­λεια στο ε­σω­τε­ρι­κό για την υπο­δο­χή και την πα­ρα­μο­νή αυ­τών των βασανισμένων ανθρώπων για τους ο­ποί­ους η τό­τε υ­πουρ­γός με­τα­νά­στευ­σης Χρι­στο­δου­λο­πού­λου δήλω­νε κυ­νι­κά ό­τι ήρθαν για να “λιά­ζο­νται στην Ο­μό­νοια”. Στό­χος αυ­τής της πο­λι­τι­κής ή­ταν να α­νοί­ξει η Ευ­ρώ­πη τα σύ­νο­ρα της για με­γά­λες μά­ζες με­τα­να­στών και προ­σφύ­γων τό­σες που δεν ή­ταν πο­λι­τι­κά έτοι­μη να α­ντέ­ξει, δη­λα­δή τό­σες ό­σες χρεια­ζόταν για να φου­ντώ­σουν οι ρα­τσι­στές και οι να­ζι­στές παντού, που ό­χι τυ­χαί­α εί­ναι ό­λοι φίλοι του νέ­ου α­φε­ντι­κού της χώ­ρας, της που­τι­νι­κής Ρω­σί­ας. Η συμφω­νί­α Ε­Ε-Τουρ­κί­ας α­να­χαί­τι­σε αυ­τό το κύ­μα προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών και γι’ αυ­τό σή­με­ρα η κυβέρ­νη­ση κά­νει ό­τι μπο­ρεί για να τη σα­μπο­τά­ρει.
Την ί­δια ώ­ρα τό­σο η κυ­βέρ­νη­ση ό­σο και σύσ­σω­μο το πο­λι­τι­κό σύ­στημα, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων όλων των δή­θεν φί­λων των με­τα­να­στών, συ­μπα­ρα­τάσ­σο­νται ξε­διά­ντρο­πα με τον πιο μα­ζι­κό πα­ρα­γω­γό προσφύγων, που αυ­τή τη στιγμή δια­πράτ­τει τε­ρα­στί­ων δια­στά­σε­ων σφα­γή και ε­ξόντω­ση ά­μα­χου πληθυσμού στη Συ­ρί­α, το ρώ­σι­κο σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμό.

Η συμ­φω­νί­α Ε­Ε-Τουρ­κί­ας και η πα­ρα­βί­α­ση της α­πό την Ελ­λά­δα
Η συμ­φω­νί­α που έ­γι­νε με­τα­ξύ Ε­Ε και Τουρ­κί­ας το Μάρ­τη αυ­τού του χρό­νου για την α­να­κο­πή των προσφυ­γι­κών και με­τα­να­στευ­τι­κών ρο­ών στην Ευ­ρώπη, πρό­βλε­πε την ε­πι­στρο­φή ό­σων θα έ­φθα­ναν πα­ρά­τυ­πα α­πό την Τουρ­κί­α στην Ελ­λά­δα με­τά την έ­ναρ­ξη ε­φαρ­μο­γής της δη­λα­δή μετά τις 20 Μάρ­τη. Συγκεκριμέ­να, η ε­πι­στρο­φή προ­βλε­πό­ταν για ό­σους δεν γί­νο­νταν δε­κτές οι αι­τή­σεις ασύ­λου και για όσους δεν υ­πέ­βα­λαν κα­θό­λου αί­τη­ση α­σύ­λου, δη­λα­δή για ό­λους τους οι­κο­νο­μι­κούς με­τα­νά­στες. Αντίστοι­χα η Τουρ­κί­α θα μπο­ρού­σε ε­πί­σης να στεί­λει έ­ως 72.000 ε­γκα­τε­στη­μέ­νους σε αυ­τήν πρό­σφυ­γες στις υ­πό­λοι­πες χώρες της Ευ­ρώ­πης, οι ο­ποί­οι θα γί­νο­νταν δε­κτοί υ­πό την προ­ϋ­πό­θε­ση ό­τι δεν θα εί­χαν προ­σπα­θή­σει προ­η­γού­με­να να μπουν πα­ρά­τυ­πα στην Ε­Ε. Πρό­κει­ται για αριθ­μούς που υπερκαλύ­πτουν α­κό­μα και το σύνο­λο του με­τα­να­στευ­τι­κού και προ­σφυ­γι­κού πλη­θυ­σμού που βρί­σκε­ται στα νη­σιά, πε­ρί­που 16000 συνολικά σή­μερα.
Α­πό την άλ­λη ο α­ριθ­μός των προ­σφύ­γων που θα έ­φευ­γαν α­πό την Τουρ­κί­α ό­πως προ­βλέ­πει η συμφω­νί­α α­πο­τε­λεί στα­γό­να στον ω­κε­α­νό για το σύ­νολο των 3 ε­κατ προ­σφύ­γων που φι­λο­ξε­νεί. Για την Τουρ­κί­α το όφε­λος της συμ­φω­νίας ή­ταν η χρη­μα­το­δό­τη­ση της Ε­Ε για τους πρό­σφυ­γες αλ­λά κυ­ρί­ως η προ­ώ­θη­ση της έντα­ξης της χώ­ρας στην Ευ­ρώ­πη μέ­σα α­πό την ε­πα­νέ­ναρ­ξη των δια­πραγ­ματεύ­σε­ων και την άρ­ση της βί­ζας για τους Τούρ­κους πο­λί­τες που θέ­λουν να επι­σκε­φθούν τις ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες.
Ο τε­ρά­στιος αυ­τός α­ριθ­μός προ­σφύ­γων που φι­λο­ξε­νεί η γει­το­νι­κή χώ­ρα κά­νει α­κό­μα πιο γε­λοί­ο το επιχείρη­μα της Ελ­λά­δας ό­τι η Τουρ­κί­α δεν είναι α­σφα­λής χώ­ρα. Τα χρό­νια που η Τουρ­κί­α φι­λο­ξε­νεί ό­λο αυτό τον πλη­θυ­σμό, δεν υ­πάρ­χει κα­νέ­να μα­ζι­κό κί­νη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας και ε­ξέ­γερ­σης προ­σφύ­γων για τις άθλιες συνθή­κες ζω­ής τους, κα­μί­α μα­ζι­κή κα­ταγ­γε­λί­α και δια­δή­λωση κα­τοί­κων κα­τά των προ­σφύ­γων, κανένα κί­νη­μα γο­νιών να μην πα­τή­σουν οι πρό­σφυ­γες στα σχο­λεί­α των παι­διών τους, και κυ­ρί­ως κα­μί­α ναζι­στι­κή συμμορί­α που α­φού έ­γι­νε τρί­το κοι­νο­βου­λευ­τι­κό κόμ­μα πή­γε να ρί­ξει μο­λό­τοφ στους πρόσφυγες και να οργα­νώ­σει δια­δη­λώ­σεις ε­να­ντί­ον τους. Η μό­νη αρ­κε­τά ανα­σφα­λής χώ­ρα για τους πρό­σφυ­γες στην πε­ριο­χή εί­ναι η Ελ­λά­δα.
 
Ποιες ή­ταν οι υ­πο­χρε­ώ­σεις της Ελ­λά­δας με βά­ση αυ­τή τη συμ­φω­νί­α;
Η Ελ­λά­δα έ­πρε­πε να ορ­γα­νώ­σει, α­ξιο­ποιώ­ντας τα σχε­τι­κά κοι­νο­τι­κά κον­δύ­λια, κέ­ντρα υ­πο­δο­χής και καταγρα­φής στα πέ­ντε νη­σιά προ­σέγ­γι­σης Χίο, Μυ­τι­λή­νη, Σά­μο, Κω, Λέ­ρο, τα πε­ρί­φη­μα hot spots. Σε αυ­τά τα κέ­ντρα έ­πρε­πε να γί­νει η κα­τα­γρα­φή ό­σων έ­φθα­ναν χω­ρίς χαρτιά, να πα­ρα­λαμ­βά­νο­νται οι αιτήσεις ασύλου και να ορ­γα­νώ­νε­ται η ε­πα­να­προ­ώ­θη­ση στην Τουρ­κί­α για ό­σους δεν έ­καναν αί­τη­ση και για ό­σους οι αι­τή­σεις α­πορ­ρί­πτο­νταν. Επί­σης, α­νέ­λα­βε την υ­πο­χρέ­ω­ση της γρή­γο­ρης ε­ξέ­τα­σης των αιτή­σε­ων α­σύ­λου ώστε να γί­νο­νται γρή­γο­ρα οι ε­πα­να­προ­ω­θή­σεις για ό­σους δεν δι­καιού­νταν ά­συ­λο και να δι­νό­ταν η δυνατότη­τα στους υ­πό­λοι­πους που θα έ­παιρ­ναν ά­συ­λο να φύ­γουν ά­με­σα α­πό τα hot spots εί­τε για την ενδο­χώ­ρα, εί­τε το πι­θα­νό­τε­ρο για ο­ποια­δή­πο­τε άλ­λη ευρω­πα­ϊ­κή χώ­ρα. Αυ­τό ή­ταν το τε­λι­κό πε­ριε­χό­με­νο της συμ­φω­νί­ας που τη­ρού­σε τις α­παι­τή­σεις του διε­θνούς νο­μι­κού πλαι­σί­ου για το άσυ­λο. Προ­βλε­πό­ταν μάλι­στα ε­νί­σχυ­ση σε προ­σω­πι­κό για την ε­ξέ­τα­ση των αι­τήσε­ων α­σύ­λου α­πό τις άλ­λες ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες και συ­νερ­γα­σί­α με την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Υ­πη­ρε­σί­α Υ­ποστή­ρι­ξης Α­σύ­λου (EASO). Προ­ϋ­πό­θε­ση ε­φαρ­μο­γής της συμ­φω­νί­ας ή­ταν σύμ­φω­να με τους διε­θνείς κα­νό­νες α­σύ­λου, η χώ­ρα προο­ρι­σμού δη­λα­δή η Τουρ­κί­α, να θεω­ρεί­ται “α­σφα­λής τρί­τη χώρα” (http://www.naftemporiki.gr/story/1082531/sumfonia-ee-tourkias-erotiseis-kai-apantiseis).
 
Τι έκανε η Ελλάδα;  
Το πρώ­το που έ­κα­νε η Ελ­λά­δα, χω­ρίς να κά­νει τί­πο­τα α­πό τα υ­πό­λοι­πα, ή­ταν να κα­ταρ­γή­σει στην πρά­ξη την ί­δια τη συμ­φω­νί­α κα­τά τη διάρ­κεια της ε­ξέ­τα­σης των αι­τή­σε­ων α­σύ­λου. Συ­γκε­κρι­μέ­να, οι αιτή­σεις που απορ­ρί­πτονταν γί­νο­νταν στη συ­νέ­χεια δε­κτές α­πό τις δευ­τε­ρο­βάθ­μιες ε­πι­τρο­πές, για το μό­νο λό­γο ό­τι σύμφω­να με την κρί­ση των ε­πι­τρο­πών αυ­τών η Τουρ­κί­α δεν θε­ωρού­νταν “α­σφα­λής τρί­τη χώ­ρα”. Δη­λαδή, αν έ­νας οι­κο­νο­μι­κός με­τα­νά­στης υ­πέβα­λε αί­τη­ση α­σύ­λου η ο­ποί­α δεν γι­νό­ταν δε­κτή επει­δή δεν συγκέντρωνε τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να χα­ρα­κτη­ρι­στεί πρό­σφυ­γας, αυ­τός πε­τύ­χαι­νε στο δεύτερο βαθ­μό να πά­ρει ά­συ­λο για­τί αλ­λιώς θα ε­πέ­στρε­φε στην Τουρ­κί­α η ο­ποί­α χαρακτη­ρι­ζό­ταν “μη ασφα­λής τρί­τη χώ­ρα”. Αυ­τές οι α­πο­φά­σεις κα­ταρ­γού­σαν στην πρά­ξη τη συμ­φω­νί­α, και εί­χαν κρα­τι­κή κά­λυ­ψη α­φού ού­τε ο αρμόδιος α­ναπλη­ρω­τής υ­πουρ­γός Μου­ζά­λας, ού­τε κα­νέ­να άλ­λο κυ­βερ­νη­τι­κό στέλε­χος δεν επι­χεί­ρη­σε με κα­νέ­να τρό­πο να υ­πο­στη­ρί­ξει τη συμφω­νί­α και να α­ντι­κρούσει το σκε­πτι­κό των ε­πι­τρο­πών. Ή αλ­λιώς οι επιτρο­πές ή­ταν μι­λη­μέ­νες α­πό την κυ­βέρ­νη­ση κα τα άλ­λα κόμ­μα­τα να κάνουν αυ­τό που έ­κα­ναν.
Μά­λι­στα, η πρώ­τη κυ­βερ­νη­τι­κή α­ντί­δρα­ση ή­ταν να στεί­λει ο Μου­ζάλας ε­ρώ­τη­μα στην Κο­μι­σιόν μέ­σω του Ε­πι­τρό­που για τη Με­τα­νά­στευ­ση Α­βραμό­που­λου αν μπο­ρεί η Τουρ­κί­α να θε­ω­ρη­θεί α­σφα­λής τρί­τη χώ­ρα, αμ­φι­σβη­τώ­ντας ο ί­διος για πρώ­τη φο­ρά τη συμ­φω­νί­α σε ε­πί­ση­μο ε­πί­πε­δο. Η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Επιτρο­πή επιβεβαί­ω­σε ό­τι η Τουρ­κί­α θε­ω­ρεί­ται α­κό­μα α­σφα­λής με τα δε­δο­μέ­να που δη­μιουργούν “το τουρ­κι­κό νο­μι­κό πλαί­σιο για την πα­ρο­χή διε­θνούς προ­στα­σί­ας και οι δια­βε­βαιώ­σεις α­πό την τουρ­κι­κή πλευ­ρά για τη μεταχείρι­ση των Σύ­ρων αλ­λά και των μη Σύ­ρων πο­λι­τών που ε­πι­στρέ­φο­νται α­πό την Ελλά­δα στην Τουρ­κί­α” (http://www.naftemporiki.gr/story/1133987/komision-asfalis-triti-xora-i-tourkia).
Το α­πο­τέ­λε­σμα ή­ταν να μη γί­νο­νται ου­σια­στι­κά ε­πα­να­προ­ω­θή­σεις, αφού η πλειο­ψη­φί­α ό­σων έ­φτα­ναν στα νη­σιά έ­κα­ναν αί­τη­ση για ά­συ­λο Σύμ­φω­να με ρε­πορ­τάζ της γερ­μα­νι­κής ε­φη­με­ρί­δας Welt, 31/10/2016, α­πό το Μάρ­τη που τέ­θη­κε σε ισχύ η συμ­φω­νί­α σε μό­λις έ­ξι (!) υ­ποθέ­σεις Σύ­ρων αποφασίστη­κε ό­τι η Τουρ­κί­α αποτε­λεί α­σφα­λή τρί­τη χώ­ρα. Το θέ­μα της κα­θυ­στέ­ρη­σης των επαναπροω­θή­σε­ων τέ­θη­κε και α­πό τον φιλικά προ­σκεί­με­νο στην κυ­βέρ­νη­ση πρό­ε­δρο του Ευ­ρωπα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου Μ Σουλ­τς σε συ­νά­ντη­ση που εί­χε στις 19/10 στις Βρυ­ξέλ­λες με το Μου­ζά­λα, στην ο­ποί­α ο τε­λευ­ταί­ος α­πο­δέ­χτη­κε ό­τι υ­πάρ­χει ευ­θύ­νη και της ελ­λη­νι­κής πλευ­ράς, αλ­λά α­πέ­δω­σε κυ­ρί­ως την καθυστέ­ρη­ση στην έλ­λειψη υ­παλ­λή­λων για την ε­ξέ­τα­ση αι­τή­σε­ων α­σύ­λου και στην ελ­λι­πή συν­δρο­μή από την πλευ­ρά της Ε­Ε. Αυ­τό το ε­πι­χεί­ρη­μα το κα­ταρ­ρί­πτει η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ε­πι­τρο­πή Υ­πο­στή­ρι­ξης για το Ά­συ­λο η ο­ποί­α α­πο­δί­δει στην ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση ευθύ­νες για αρ­γή κα­τα­γρα­φή των αι­τού­ντων άσυλο, ό­χι μό­νο με­τά, αλ­λά και πριν τη συμ­φω­νί­α. Συ­γκε­κρι­μέ­να, σύμφωνα με την Ε­πι­τρο­πή (EASO) η ελ­λη­νι­κή πλευρά κα­θυ­στε­ρεί στην ί­δια την κα­τα­γρα­φή ό­σων θέ­λουν να υποβάλουν αι­τή­σεις για ά­συ­λο, και έ­χει α­πα­ξιώ­σει την υ­πο­στή­ρι­ξη που δέ­χε­ται α­πό την Ε­πι­τρο­πή. Αυ­τή περιο­ρί­ζε­ται σε μί­α δια­δι­κα­σί­α που έ­χει ε­πι­λέ­ξει η Ελ­λά­δα να εφαρμό­ζει και ο­νο­μά­ζε­ται προ-εγ­γρα­φή, μί­α προ­ε­τοι­μα­σί­α της κα­τα­γρα­φής. Ε­νώ η προ-εγ­γρα­φή προ­χω­ρά­ει με γρή­γο­ρους ρυθ­μούς η κα­τα­γρα­φή καθυστε­ρεί. Η EASO μάλιστα δη­λώ­νει ό­τι έ­χει έ­τοι­μους πό­ρους και πε­ρι­μέ­νει α­πό την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση να κα­λέ­σει τον οργα­νι­σμό να βο­η­θή­σει με την κα­τα­χώ­ρι­ση! (http://www.euractiv.gr/section/i-eyropi-kai-o-kosmos/news/kathysterisis-stin-ellada-diapistoni-i-evropaiki-ypiresia-ypostirixis-gia-to-asylo/). 
Αλ­λά για­τί η Ε­Ε να συ­νε­χί­σει να ε­νι­σχύ­ει με ε­μπει­ρο­γνώ­μο­νες την Ελ­λά­δα ό­ταν κά­θε κρι­τή­ριο απονομής ή μη α­πο­νο­μής α­σύ­λου με βά­ση τη διε­θνή και κοι­νο­τι­κή νο­μο­θε­σί­α δεν λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη με την επιχειρηματο­λο­γία ό­τι η Τουρ­κί­α δεν εί­ναι “α­σφα­λής τρί­τη χώ­ρα”; Τι νό­η­μα έ­χει ο ε­μπει­ρο­γνώμο­νας στη συγκε­κρι­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση που μά­λι­στα κα­λεί­ται να βο­η­θή­σει σε χώ­ρους που έ­χει ε­γκλω­βι­σμέ­νους το ελληνικό κρά­τος πρό­σφυ­γες και με­τα­νάστες οι ο­ποί­οι χώ­ροι, σύμ­φω­να με ό­λα τα στοι­χεί­α μό­νο κατάλ­λη­λα δια­μορ­φωμέ­νοι δεν εί­ναι για τη στοι­χειω­δώς α­ξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση αν­θρώ­πων;
Το α­πο­τέ­λε­σμα αυ­τής της κυ­βερ­νη­τι­κής πρα­κτι­κής δεν εί­ναι μό­νο ότι δεν α­πο­συμ­φο­ρού­νται τα νη­σιά, ό­τι κα­θυ­στε­ρούν οι ε­ξε­τά­σεις αι­τή­σε­ων ασύ­λου των πραγ­μα­τι­κών προ­σφύ­γων που α­να­γκά­ζο­νται να ζουν στις ά­θλιες συνθή­κες των κέ­ντρων, αλ­λά και ό­τι ξε­κί­νη­σε ξα­νά να δυ­να­μώ­νει το ρεύ­μα των αφίξεων στα ελ­λη­νι­κά νη­σιά, α­φού εί­χε πα­γώ­σει α­μέ­σως με­τά τη συμ­φω­νί­α ΕΕ-Τουρ­κί­ας. Σύμ­φω­να με τον Σε­λίν Γε­νέλ, τούρ­κο πρέ­σβη στην Ε­Ε, η Ελ­λά­δα δεν στέλ­νει πα­ρά πολ­λούς πρό­σφυ­γες πί­σω, ε­νώ ο ί­διος κα­ταγ­γέλ­λει ό­τι αυ­τή η στά­ση έ­χει αυ­ξή­σει το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα τις προ­σφυ­γι­κές ρο­ές στα νησιά που εί­χαν α­να­χαι­τι­στεί σε εντυπω­σια­κό βαθ­μό με την έ­ναρ­ξη της συμ­φω­νί­ας α­φού α­να­θάρ­ρη­σαν οι δια­κι­νη­τές-δου­λέ­μπο­ροι που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τις ελπί­δες προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών ό­τι θα μπορέσουν να πε­ρά­σουν μέ­σω της Ελλάδας σε άλ­λες ευρωπα­ϊ­κές χώ­ρες (www.thetoc.gr, 28/9/2016).
Μέ­χρι και η ί­δια η φί­λη του Τσί­πρα Μέρ­κελ α­να­γκά­στη­κε να τον κα­τηγο­ρή­σει για “κω­λυ­σιερ­γί­α ως προς την ε­πα­να­προ­ώ­θη­ση στην Τουρ­κί­α ε­κεί­νων που οι αι­τή­σεις τους α­πορ­ρί­πτο­νται” στη μί­νι σύ­νο­δο κο­ρυ­φής δέ­κα ευ­ρω­παίων η­γε­τών για το με­τα­να­στευ­τι­κό στη Βιέν­νη στο τέ­λος Σε­πτέμ­βρη σύμ­φωνα με ρε­πορ­τάζ των Financial Times.
Αλ­λά δεν θα υ­πήρ­χε πε­ρί­πτω­ση το ελ­λη­νι­κό κρά­τος να κα­τα­πα­τά­ει τό­σο ω­μά και α­προ­κά­λυ­πτα ευρωπαϊκές συμ­φω­νί­ες, κοι­νο­τι­κά πλαί­σια και διεθνείς νό­μους για το άσυ­λο αν στην Ευ­ρώ­πη δεν αλώνι­ζαν οι φί­λοι του Πού­τιν, αν ε­πι­κε­φα­λής της Κο­μι­σιόν δεν ή­ταν έ­νας Γιουν­κέρ, αν στη Γερ­μα­νί­α δεν ήταν καγκελάριος μί­α πρώ­ην Στα­ζί­τισ­σα, αν στη Γαλ­λί­α και την Ι­τα­λί­α δεν είχαν την ε­ξου­σί­α οι  φί­λοι συ­ναρ­χη­γοί του Ευ­ρω­παϊκού Νό­του Ο­λά­ντ, και Ρέντζι, αν ό­λοι αυ­τοί δεν εί­χαν βά­λει ε­πί­τρο­πο μεταναστευ­τι­κής πολιτικής έναν Α­βρα­μό­που­λο. Μά­λι­στα, εί­ναι αυ­τό το ί­διο φι­λο­ρώ­σι­κο ρεύ­μα μέ­σα στην Ευρώ­πη που δυνάμω­σε τη γραμ­μή ό­τι η Τουρ­κί­α δεν εί­ναι α­σφα­λής τρί­τη χώ­ρα μετά το πραξικόπη­μα, κατηγο­ρώ­ντας τον Ερ­ντο­γάν για τα μέ­τρα που πή­ρε ενά­ντια στους πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες, αλλά πο­τέ ου­σια­στι­κά τους ί­διους τους πραξι­κο­πη­μα­τί­ες, και βά­ζο­ντας νέ­α ε­μπό­δια για την ε­φαρ­μο­γή της συμ­φω­νί­ας με το πά­γω­μα των ενταξιακών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων. Έ­τσι, άλ­λοι α­πό πρό­θε­ση και άλ­λοι α­πό τύ­φλα, σπρώ­ξα­νε με μα­νί­α στην αγκα­λιά του Πού­τιν τον Ερ­ντο­γάν, ο ο­ποί­ος σή­με­ρα  διευ­κο­λύ­νει το ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς, ό­ταν οξύνει τις σχέσεις με την Ελ­λά­δα, δί­νο­ντας της άλ­λο έ­να επιχείρημα για τη μη ε­φαρ­μογή της συμ­φω­νί­ας.
Κά­τω α­πό αυ­τές τις συν­θή­κες μπο­ρεί τώ­ρα θρα­σύ­τα­τα έ­να κρά­τος που δεν πα­ρέ­χει α­λη­θι­νή α­σφά­λεια σε πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες να βγαί­νει να κα­τη­γο­ρεί ξε­τσί­πω­τα άλ­λους για “μη α­σφα­λείς χώ­ρες” χωρίς να κοι­τά­ει στο ε­σω­τε­ρι­κό του. Για­τί ποια α­σφά­λεια μπο­ρεί να πα­ρέ­χει σε ο­ποιον­δή­πο­τε πρό­σφυ­γα και οποιονδή­πο­τε με­τα­νά­στη έ­να κρά­τος που η κρα­τι­κή του τη­λε­ό­ραση με­τα­δί­δει τα ρα­τσι­στι­κά κηρύγ­μα­τα του αρ­χη­γού του να­ζι­στι­κού κόμ­ματος σε ό­λο τον πλη­θυ­σμό της χώ­ρας ; (α­να­με­τά­δο­ση συγκέ­ντρω­σης ΧΑ στις Θερ­μοπύ­λες στις 4/9, α­να­με­τά­δο­ση ολόκλη­ρης της ο­μι­λί­ας του Μι­χα­λο­λιά­κου στη Βου­λή ό­που α­νέ­λα­βε την ευ­θύ­νη για τις ρα­τσι­στι­κές ε­πι­θέ­σεις στη Σού­δα της Χί­ου). Αυ­τό έ­πρε­πε να βά­ζουν σαν πρώ­το θέ­μα ό­λοι οι υ­πο­τι­θέ­με­νοι φί­λοι των με­τα­να­στών και προ­σφύ­γων που ξε­πλέ­νουν την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση και συμπαρατάσ­σο­νται μα­ζί της στη βρώ­μι­κη πο­λι­τι­κή της.
Για­τί αν η ελ­λη­νι­κή πλευ­ρά ή­θε­λε να προ­στα­τεύ­σει πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες α­πό μί­α μη α­σφα­λή τρί­τη χώ­ρα, θα έ­πρε­πε να εί­χε ε­μπο­δί­σει τη συμφω­νί­α α­πό την αρ­χή και να α­να­ζη­τή­σει άλ­λους τρόπους διαχείρισης του προσφυ­γι­κού σε συ­νερ­γα­σί­α με την Ε­Ε και ό­χι να τους κρα­τά­ει ό­μη­ρους μί­ας συμφω­νί­ας που δέ­χε­ται στα χαρ­τιά αλ­λά δεν ε­φαρ­μό­ζει στην πρά­ξη, την ί­δια στιγ­μή που α­φή­νει ασύδοτους τους ναζιστές να τους ε­πι­τί­θε­νται και να καλ­λιερ­γούν το ρα­τσι­στι­κό μί­σος στο ντό­πιο πληθυσμό.
Ό­μως η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση δε­κά­ρα δεν δί­νει για την τύ­χη των προσφύ­γων και των με­τα­να­στών α­φού έχει φρο­ντί­σει να κα­ταρ­γή­σει κά­θε συν­θή­κη α­ξιο­πρε­πούς αν­θρώ­πι­νης και α­σφα­λούς δια­βί­ω­σης στα κατ’ ευφη­μι­σμό κέ­ντρα κα­τα­γρα­φής υ­πο­δο­χής και φι­λο­ξε­νί­ας, μέ­χρι που πρό­σφα­τα ση­μειώ­θη­κε ο τρα­γι­κός θάνα­τος ε­νός παι­διού έ­ξι ε­τών και της για­γιάς του α­πό έ­κρη­ξη φιά­λης υ­γρα­ε­ρί­ου σε σκη­νή στη Μό­ρια της Λέ­σβου, με τον Κυ­ρί­τση, υ­πεύ­θυ­νο Συ­ντο­νι­στι­κού για το Προ­σφυ­γι­κό, και τον ί­διο το Μου­ζά­λα να δη­λώ­νουν κυ­νικά ό­τι αυ­τό θα μπο­ρού­σε να εί­χε συμ­βεί σε ο­ποιο­δή­πο­τε σπί­τι. Τα σπί­τια ό­μως δεν καί­γο­νται τό­σο εύκο­λα ό­σο οι σκη­νές.
 
Πως η κυ­βέρ­νη­ση με­τέ­τρε­ψε τα hot spots σε στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης και ε­γκα­τέ­στη­σε το να­ζι­στι­κό στί­φος “προ­στά­τη” του ντό­πιου πλη­θυ­σμού
Τα κέ­ντρα υ­πο­δο­χής και κα­τα­γρα­φής έ­χουν με­τα­τρα­πεί σή­με­ρα σε κολα­στή­ρια ό­που οι οι­κο­γέ­νειες δεν έχουν κα­μί­α α­σφά­λεια και κιν­δυ­νεύ­ουν κα­θη­με­ρινά εί­τε α­πό τις πολ­λές βί­αιες συ­γκρού­σεις που ξεσπούν μέσα σε αυ­τά α­φού λει­τουρ­γούν σα χω­νευ­τή­ρι προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών α­πό διά­φο­ρες χώρες, εί­τε α­πό τις ε­πι­θέ­σεις των τρα­μπού­κι­κων να­ζι­στι­κών ο­μά­δων τις οποί­ες κα­λύ­πτει η α­στυ­νο­μί­α ό­πως έ­γι­νε πρό­σφα­τα στη Χί­ο, εί­τε α­πό τις ί­διες τις ά­θλιες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης ό­πως α­πο­δεί­χτη­κε α­πό το τρα­γι­κό α­τύ­χημα στη Μό­ρια της Λέ­σβου.
Αυ­τά τα κέ­ντρα προ­ο­ρί­ζο­νται για σύ­ντο­μη δια­μο­νή με­τα­να­στών και προ­σφύ­γων και ό­χι για την ημιμόνι­μη δια­μο­νή στην ο­ποί­α τους έ­χει κα­τα­δικά­σει η κυ­βέρ­νη­ση ε­πει­δή η ί­δια κα­θυ­στε­ρεί και εσκεμμένα την ε­ξέ­τα­ση των αι­τή­σε­ων τους και τη με­τε­γκα­τά­στα­ση και ε­πα­να­προ­ώ­θη­σή τους.
Το ελ­λη­νι­κό κρά­τος θα μπο­ρού­σε να έ­χει τις κα­λύ­τε­ρες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης για αυ­τούς τους ανθρώπους αν α­ξιο­ποιού­σε τα κον­δύ­λια που διέ­θεσε η Ε­Ε για τρο­φή, πε­ρί­θαλ­ψη και α­σφά­λεια α­ντί να τους έ­χει α­κό­μα μέ­σα σε σκη­νές της Ύ­πα­της Αρ­μο­στεί­ας του Ο­Η­Ε, ε­κτε­θει­μένους κα­τα­χεί­μω­νο στο κρύ­ο και στη βρο­χή, χωρίς καν να τους ε­ξα­σφα­λί­ζει το κα­θη­με­ρι­νό φα­γη­τό. Η Ελ­λά­δα έ­χει πά­ρει έκτακτη βο­ή­θεια 345 εκ ευ­ρώ από τις αρ­χές του 2015, και έ­χει στη διά­θε­σή της τα­κτι­κή ε­πι­δό­τη­ση μι­σού δις, 509.000.000 Ευ­ρώ, για την πε­ρί­ο­δο 2014-2020 α­πό τα ο­ποί­α έ­χουν γί­νει προ­πλη­ρω­μές 70 εκατομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ. Αλ­λά σύμ­φω­να με τα στοι­χεί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ε­πι­τρο­πής η Ελ­λά­δα μέ­χρι και το Φλε­βά­ρη του 2016 δεν εί­χε υ­πο­βά­λει κα­μί­α δαπά­νη για πλη­ρω­μή! (http://www.proinoslogos.gr/epikairotita/42-koinonia/37055-). Η ε­σκεμ­μέ­νη άρ­νη­ση του ελ­λη­νι­κού κρά­τους να δη­μιουρ­γή­σει κα­τάλ­λη­λες υ­πο­δο­μές στα νη­σιά και στους δή­μους υ­πο­δο­χής σε όλη την Ελ­λά­δα που ευ­θύ­νε­ται για τις άθλιες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης με­τα­να­στών και προ­σφύ­γων, έ­χει αυ­ξή­σει α­ντί­στοι­χα τη δυ­σα­ρέ­σκεια του πλη­θυ­σμού την ο­ποί­α α­ξιο­ποιούν κα­τάλ­λη­λα οι κά­θε λο­γής ε­θνο­σο­βι­νι­στές μέ­σα στους το­πι­κούς φο­ρείς ό­σο και οι να­ζι­στές της “Χρ. Αυγής” ό­πως φά­νη­κε πρό­σφα­τα με την έ­ναρ­ξη της σχο­λι­κής χρο­νιάς, ό­ταν τα παι­διά των με­τα­να­στών και προ­σφύ­γων ξε­κί­νη­σαν μα­θή­μα­τα στα ελ­λη­νι­κά σχολεί­α.
 
Με τη στή­ρι­ξη ό­λων των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των, η κυ­βέρ­νη­ση επι­χει­ρεί για άλ­λη μια φο­ρά τη διά­σπα­ση και τον εκ­φα­σι­σμό της Ευ­ρώ­πης.
Η ο­μο­λο­γί­α της ε­σκεμ­μέ­νης βάρ­βα­ρης με­τα­χεί­ρι­σης με­τα­να­στών και προ­σφύ­γων α­πό το κρά­τος βρίσκε­ται στον κυ­νι­σμό με τον ο­ποί­ο ο Μου­ζά­λας δή­λω­σε για τους τρα­γι­κούς θα­νά­τους στη Μό­ρια της Λέ­σβου ό­τι ήταν έ­να α­πλό α­τύ­χη­μα που θα μπο­ρού­σε να συμ­βεί ο­που­δή­πο­τε. Αυ­τή η δή­λω­ση που δεν ξεσή­κω­σε θύελ­λα α­ντι­δρά­σε­ων, σή­μαι­νε ό­τι η ζω­ή των προ­σφύ­γων και των με­τανα­στών δεν έ­χει κα­μί­α α­ξί­α για την κυ­βέρ­νη­ση.
Στην ί­δια ο­μι­λί­α ο Μου­ζά­λας ε­ξή­γη­σε πως α­κρι­βώς βλέ­πει αυ­τούς τους αν­θρώ­πους η κυ­βέρ­νηση, δηλα­δή σαν ερ­γα­λεί­α για να πε­τύ­χει στις “τρεις μά­χες της σε δι­πλω­μα­τι­κό ε­πί­πε­δο”: “για τη με­τα­φο­ρά με­τα­να­στών από τα νη­σιά στην εν­δο­χώ­ρα, την αλ­λα­γή της Συν­θή­κης του Δου­βλί­νου και το αί­τη­μα για δη­μιουρ­γί­α ε­νιαί­ου ευ­ρω­πα­ϊ­κού μη­χα­νι­σμού ε­πι­στρο­φών των με­τα­να­στών στις χώ­ρες προ­έ­λευ­σής τους” (http://www.kathimerini.gr/885514/article/epikairothta/politikh/moyzalas-gia-moria-tyxaio-gegonos-poy-8a-mporoyse-na-symvei-opoydhpote).
Για να πε­τύ­χουν αυ­τοί οι στό­χοι πρέ­πει η κα­τά­στα­ση στα νη­σιά να γί­νει α­φό­ρη­τη. Έτσι, μό­νο θα μπορέ­σει χω­ρίς να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί η Ευ­ρώ­πη, να πε­τύ­χει η κυ­βέρ­νη­ση αυ­τό που δεν της ε­πι­τρέ­πει η συμ­φω­νί­α Ε­Ε-Τουρ­κί­ας, δηλα­δή μί­α μα­ζι­κή με­τα­φο­ρά στην εν­δο­χώ­ρα. Αν αυ­τό συμ­βεί θα κα­ταρ­ρεύ­σει όλος ο μη­χα­νι­σμός ε­φαρ­μο­γής της συμ­φω­νί­ας, α­φού θα εί­ναι δύ­σκο­λη έ­ως α­δύνα­τη η κα­τα­γρα­φή για πρώ­τη φο­ρά ό­ποιων έ­χουν φτά­σει με­τά τις 20 Μάρ­τη, και θα δυ­σκο­λέ­ψει α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο η επιστρο­φή τους.
Ο δεύ­τε­ρος στό­χος που α­κο­λου­θεί τον πρώ­το εί­ναι να αλ­λά­ξει η συνθή­κη του Δου­βλί­νου, το πά­γιο αίτη­μα της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης και ό­λων των κομ­μά­των συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της να­ζι­στι­κής συμμο­ρί­ας, ώ­στε να μην έχει την ευ­θύ­νη η Ελ­λά­δα για τη δια­χεί­ρι­ση με­τα­να­στών και προ­σφύ­γων σα χώρα πρώ­της υποδοχής, αλ­λά να μπο­ρούν να με­τα­κι­νη­θούν αυ­τοί ε­λεύ­θε­ρα στις υ­πό­λοι­πες χώ­ρες της Ευ­ρώ­πης και να εξε­τά­ζε­ται ε­κεί η υ­πό­θε­σή τους, ο­πότε η Ελ­λά­δα θα με­τα­τρα­πεί σε δί­αυ­λο μα­ζι­κών προ­σφυ­γι­κών και μετανα­στευ­τικών ρευ­μά­των σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη.
Ο τρί­τος στό­χος εί­ναι να α­να­πτυ­χθεί έ­νας ε­νιαί­ος ευ­ρω­πα­ϊ­κός μηχα­νι­σμός ε­πι­στρο­φών των μεταναστών στις χώ­ρες προ­έ­λευ­σής τους, ο­πό­τε στα κοι­νο­βού­λια και στις κυ­βερ­νή­σεις ό­λης της Ευρώπης θα αναδειχθούν οι φι­λο­που­τι­νι­κοί ρα­τσι­στές τύ­που Λε­πέν και οι να­ζι­στές τύ­που “Χρυ­σής Αυγής” α­φού αυ­τοί μό­νο θα μπο­ρούν να εγ­γυ­η­θούν μα­ζι­κές ε­πι­στρο­φές στους πο­λίτες των ευρωπαϊκών χω­ρών σε μί­α Ευρώπη που εί­ναι χτυ­πη­μέ­νη οι­κο­νο­μι­κά και α­πό την ύ­φε­ση και α­πό την ανερ­γί­α.
Με τους στό­χους αυ­τούς συ­μπα­ρα­τάσ­σο­νται σύσ­σω­μα τα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα α­πό το Πο­τά­μι μέ­χρι το ψευ­τοΚ­ΚΕ. Πρό­κει­ται για μί­α α­πο­τύ­πωση της πο­λι­τι­κής των “α­νοι­χτών συ­νό­ρων” που υποστηρί­ζουν ό­λοι οι υ­πο­τιθέ­με­νοι φί­λοι των με­τα­να­στών.
Εί­χα­με γρά­ψει στο άρ­θρο μας για το με­τα­να­στευ­τι­κό στις 11/8/2015: “Με αυ­τή της την πο­λι­τι­κή η Ελλάδα έχει ο­ξύ­νει σε πρω­το­φα­νή βαθ­μό το με­τα­ναστευ­τι­κό πρό­βλη­μα στην Ευ­ρώ­πη με­τα­τρέ­πο­ντας το σε ζή­τη­μα πο­λύ με­γα­λύ­τερου με­γέ­θους α­πό την ελ­λη­νι­κή χρε­ω­κο­πί­α, για την α­κρί­βεια σύμ­φω­να με τις τε­λευ­ταί­ες δημοσκο­πή­σεις το έ­χει με­τατρέ­ψει σε πρώ­το πρό­βλη­μα για ό­λους τους ευ­ρω­πα­ϊ­κούς λα­ούς. Στην πραγματικό­τη­τα έ­χει προ­κα­λέ­σει έ­να νέ­ο γύ­ρο πο­λιτι­κής διά­σπα­σης σε ευ­ρω­πα­ϊ­κό ε­πί­πε­δο λό­γω της απαίτη­σης να ανοί­ξουν τα σύ­νο­ρα τους υ­πο­χρε­ω­τι­κά ό­λες οι χώ­ρες για να “μοι­ρα­στούν” τους μετανά­στες που μπαί­νουν στην Ελ­λά­δα.
Αυ­τή η ψευ­το­α­ρι­στε­ρά που υ­πο­κρί­νε­ται τη φι­λο-με­τα­να­στευ­τι­κή εί­ναι ο κα­λύ­τε­ρος σύμ­μα­χος των δουλεμπό­ρων δια­κι­νη­τών αλ­λά και των ρα­τσιστών ό­λης της Ευ­ρώ­πης. Στην ου­σί­α λει­τουρ­γεί σαν υ­περ-δουλέ­μπο­ρας. Η πραγμα­τι­κή α­ρι­στε­ρά υ­πο­στή­ρι­ζε πά­ντα το δι­καί­ω­μα της με­τα­νά­στευ­σης στη βά­ση της ταξικής ε­νό­τη­τας του διε­θνούς προ­λε­τα­ριά­του, κα­θώς και της αλ­λη­λε­πί­δρα­σης των ξε­χω­ρι­στών ιστορικών εμπει­ριών του λα­ού κά­θε χώ­ρας. Πάντα υ­πήρ­χε ό­μως για τους πραγ­μα­τι­κούς κομ­μου­νι­στές ο ό­ρος της απαγό­ρευ­σης του σπα­σί­μα­τος του με­ρο­κά­μα­του α­πό τους με­τα­νά­στες, και του σε­βα­σμού των τα­ξι­κών κατακτή­σε­ων και διεκ­δι­κή­σε­ων της χώ­ρας υ­πο­δο­χής. Πά­νω σε αυτό το ση­μεί­ο πά­λης στή­θη­κε αρ­χι­κά και η Πρώ­τη Διε­θνής. Αυ­τό τον ό­ρο τον έ­χουν κα­τα­πα­τή­σει κα­τε­ξο­χήν οι σο­σιαλ­φα­σί­στες του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που εί­ναι υπέρ­μαχοι της μαύ­ρης ερ­γα­σί­ας και του σπα­σί­μα­τος του με­ρο­κά­μα­του α­πό τους μετανά­στες σε ό­λους τους κλά­δους, πρα­κτι­κή που ο­δη­γεί στην ε­θνο­ρα­τσι­στική διά­σπα­ση και στην ανάπτυ­ξη και ι­σχυ­ρο­ποί­η­ση των ναζι­στι­κών συμ­μο­ριών, ό­πως έ­γι­νε στην Ελ­λά­δα με τη “Χρ. Αυ­γή”. Η προ­βο­κα­τό­ρι­κη πο­λι­τι­κή των “ε­ντελώς α­νοι­χτών συ­νό­ρων” έ­χει δυ­να­μώ­σει σή­με­ρα τη φω­νή κά­θε εθνορα­τσι­στή που ζη­τά­ει κλει­στά σύ­νο­ρα α­πό θέση αρ­χής στους με­τα­νά­στες και πρό­σφυ­γες στο ό­νο­μα της δια­φύ­λα­ξης του ε­θνι­κού πο­λι­τι­σμού ή και της φυ­λε­τι­κής κα­θαρό­τη­τας της χώ­ρας του. Τα σύ­νο­ρα πρέ­πει να εί­ναι ε­λεγ­χό­με­να για την οι­κονο­μι­κή μετανάστευση α­νά­λο­γα με τις οι­κο­νο­μι­κές συν­θή­κες που ε­πι­κρατούν στη χώ­ρα και τις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας που υ­πάρ­χουν, και α­νοι­χτά μό­νο για τους πρό­σφυ­γες. Αν ή­θε­λε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να εί­ναι φί­λος των με­τα­να­στών πρώ­τα απ όλα θα προ­ω­θού­σε την α­νά­πτυ­ξη στο εσωτερι­κό και θα ε­ξα­σφά­λι­ζε θέ­σεις ερ­γα­σί­ες για έλ­λη­νες και μετανά­στες. Ταυ­τό­χρο­να θα εί­χε τις πιο θερ­μές πο­λιτι­κές σχέ­σεις με την Ευ­ρώ­πη και ό­χι με ό­λους τους ανατο­λι­κούς φα­σι­σμούς και το ρωσοκινεζι­κό ά­ξο­να -που κυ­ρί­ως προ­κα­λούν προ­σφυ­γι­κά ρεύ­μα­τα, αν μελετή­σει κα­νείς ό­λα τα πολεμικά μέ­τω­πα πα­γκό­σμια κυ­ρί­ως τα εμ­φύ­λια, ού­τε με τους ε­πεμ­βα­τι­στές ηγεμονιστές των Η­ΠΑ” (http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/552-).
Αυ­τό μας το άρ­θρο ε­πι­βε­βαιώ­νε­ται σή­με­ρα που η προ­βο­κά­τσια έ­χει φτά­σει στο α­πο­κο­ρύ­φω­μά της με το ε­νερ­γό σα­μπο­τά­ρι­σμα της συμ­φω­νί­ας Τουρκί­ας - Ε­Ε α­πό την κυ­βέρ­νη­ση.

Η Ο­ΑΚ­ΚΕ έ­χει υ­πο­στη­ρί­ξει α­πό την πρώ­τη στιγ­μή ό­τι η πραγ­μα­τι­κή αλλη­λεγ­γύ­η στους πρό­σφυ­γες και στους με­τα­νά­στες εί­ναι η ε­νί­σχυ­ση της πάλης τους ε­νά­ντια στις ι­μπε­ρια­λι­στι­κές ε­πεμ­βά­σεις και στους φασισμούς στις χώ­ρες τους. Κυ­ρί­ως σε ό­τι α­φο­ρά τη Συ­ρί­α εί­χα­με κα­ταγ­γεί­λει τη στά­ση Ευρώπης και Η­ΠΑ να μη βο­η­θούν στην πρά­ξη και με ό­πλα τον Ε­λεύ­θε­ρο Δη­μο­κρατι­κό Στρα­τό της Συρί­ας που δί­νει μί­α η­ρω­ι­κή μά­χη στο Χα­λέ­πι α­πέ­να­ντι στους σφα­γείς Ά­σα­ντ και στον Πού­τιν, απομονωμέ­νοι και χτυ­πη­μέ­νοι α­πό την προ­βο­κα­τό­ρι­κη υ­πο­νό­μευ­ση του α­γώ­να τους α­πό το ερ­γα­λεί­ο των ρώ­σι­κων συμ­φε­ρό­ντων στην πε­ριο­χή, την Αλ-Νούσ­ρα. Την ί­δια στιγ­μή που το Χα­λέ­πι ισοπεδώνεται η υ­πο­τι­θέ­με­νη φί­λη των προ­σφύ­γων Ελ­λά­δα υ­πο­δέ­χθη­κε με α­νοι­χτή α­γκα­λιά και χωρίς ού­τε μί­α δια­μαρ­τυ­ρί­α στο δρό­μο α­πό ό­λους τους εξωκοινοβουλευ­τι­κούς δή­θεν φί­λους των προ­σφύ­γων τον Υ­πουρ­γό Ε­ξω­τε­ρι­κών του σφαγέ­α Πού­τιν, το Λαβρόφ. Στους προ­σφυ­γι­κούς πλη­θυ­σμούς που φτάνουν στην Ευρώ­πη α­πό τον πό­λε­μο της Συ­ρί­ας πρέ­πει να α­να­γνω­ρί­ζε­ται το δι­καί­ω­μα α­σύλου που έ­χει κα­ταρ­γή­σει σή­με­ρα η Ελ­λά­δα, α­φού έ­χει α­να­κη­ρύ­ξει σε πρό­σφυγες ό­λους ό­σους “α­πει­λού­νται” με ε­πα­να­προ­ώ­θη­ση στην Τουρ­κί­α.
Σε ό­τι α­φο­ρά το με­τα­να­στευ­τι­κό η Ο­ΑΚ­ΚΕ έ­χει υ­πο­στη­ρί­ξει πλή­ρη δι­καιώ­μα­τα στους πα­λιούς μετανάστες, χο­ρή­γη­ση ασύ­λου σε ό­λους ό­σους το δι­καιού­νται, α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή φύ­λα­ξη των συ­νό­ρων, για την κα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή φρο­ντί­δα ό­σων νέ­ων με­τα­να­στών κα­ταφθά­νουν, και την πλή­ρη α­πο­ζη­μί­ω­ση τους για να επιστρέψουν στις χώ­ρες του προ­ο­ρισμού τους ε­φό­σον δεν μπο­ρούν να βρουν δου­λειά με ίσο με­ρο­κά­μα­το α­φού εί­ναι α­πό κυ­βερ­νη­τι­κή ευ­θύ­νη που ε­γκλω­βί­στη­καν στη χώ­ρα.
Εν­νο­εί­ται ό­τι κα­μί­α α­σφά­λεια δεν μπο­ρεί να υ­πάρ­χει για πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες στη χώ­ρα αν δεν βγουν ε­κτός νό­μου οι να­ζι­στές της “Χρυ­σής Αυ­γής”.
Αυ­τή εί­ναι η α­πά­ντη­ση στην κυ­βέρ­νη­ση των ρω­σό­δου­λων φι­λο­να­ζι­στών προ­βο­κα­τό­ρων.
 
-Δημοσιεύτηκε στο φ. 519 της Νέας Ανατολής-