Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΟΙ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΕ

 

Η  υ­ψη­λή φο­ρο­λο­γί­α εί­ναι έ­να μέ­σο που χρη­σι­μο­ποιεί το ρω­σό­δου­λο κα­θε­στώς για το σα­μπο­τά­ρι­σμα της πα­ρα­γω­γής. Στη συ­νέ­χεια μέ­σα α­πό τον δου­λι­κό του Τύ­πο φορ­τώ­νει την ευ­θύ­νη γιαυ­τό στα μνη­μό­νια που το ί­διο με την πο­λι­τι­κή του προ­κά­λε­σε και υ­πέ­γρα­ψε. Ο­ρι­σμέ­νες φο­ρές ό­μως τα ί­δια τα στε­λέ­χη της Ε­Ε έρ­χο­νται να α­πο­κα­λύ­ψουν αυ­τά τα ψέ­μα­τα.

 

Σε συ­νέ­ντευ­ξή του στην Κα­θη­με­ρι­νή ο α­ντι­πρό­ε­δρος της Κο­μισιόν Ντο­μπρόβ­σκις της 15-5 α­να­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: “Κα­τά τη διάρ­κεια των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ών μας με την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, το­νί­ζα­με ό­τι οι μειώ­σεις δα­πα­νών θα ε­πη­ρέ­α­ζαν λι­γό­τε­ρο την α­νά­πτυ­ξη α­πό τις αυ­ξή­σεις φό­ρων, τις ο­ποί­ες ε­πέ­λε­ξε η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, και εί­χα­με μί­α σει­ρά α­πό με­λέ­τες που υ­πο­στή­ρι­ζαν αυτό το ε­πι­χεί­ρη­μα. Στο τέ­λος ό­μως οι ελ­λη­νι­κές αρ­χές πρέ­πει να α­πο­φα­σί­σουν τα μέ­τρα. Η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση εί­χε ι­σχυ­ρή προ­τί­μη­ση στο να αυ­ξη­θούν οι φό­ροι και τα έ­σο­δα και ό­χι να μειω­θούν οι δα­πά­νες”.

Ό­ταν οι δα­νει­στές μι­λά­νε για μεί­ω­ση των δα­πα­νών σε γε­νι­κές γραμμές εν­νο­ούν κυ­ρί­ως μεί­ω­ση μι­σθών του δη­μο­σί­ου και μεί­ω­ση συ­ντά­ξε­ων. Α­πό κει πιά­νο­νται οι τσι­πραί­οι και λέ­νε ό­τι ε­μείς σαν φι­λο­λα­ϊ­κή κυ­βέρ­νη­ση προ­τι­μά­με να α­νε­βά­ζου­με τους φό­ρους.

Δί­νου­με πα­ρα­κά­τω μό­νο δύ­ο πα­ρά­δειγ­μα για το πό­σο μπο­ρού­σαν να μην αυ­ξή­σουν τους φό­ρους χω­ρίς να κό­ψουν τις συ­ντά­ξεις, δη­λα­δή να αυ­ξή­σουν ά­με­σα τα δη­μό­σια έ­σο­δα και να κρα­τή­σουν στα προ­η­γού­με­να ε­πί­πε­δα τις ασφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές:

1ο και κύ­ριο με το να ε­πι­τρέ­ψουν τις με­γά­λες ε­πενδύ­σεις. Για πα­ρά­δειγ­μα αν η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα δεν κρα­τού­σε δε­σμευ­μέ­νες ε­πί δύο χρό­νια τις ε­πεν­δύ­σεις του Ελ­λη­νι­κού, του Α­στέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νης, της Α­φάντου, της Μο­νής Το­πλού, την ε­ξό­ρυ­ξη και με­ταλ­λουρ­γί­α χρυ­σού (που ό­σες κά­νει πως έ­χει ξε­μπλο­κά­ρει τώ­ρα τε­λευ­ταί­α είναι μό­νο τό­σες και σε ό­ση έ­κτα­ση χρειά­ζε­ται για να συμ­μορ­φω­θεί προ­σω­ρι­νά με α­παι­τή­σεις των δα­νει­στών και να πά­ρει τις δό­σεις της), θα εί­χαν μπει μό­νο σε φο­ρο­λο­γι­κά έ­σο­δα και α­σφαλι­στι­κές ει­σφο­ρές ό­λα τα χρή­μα­τα που παίρ­νει τώ­ρα το κρά­τος α­πό τους μεσαί­ους α­γρό­τες και ε­παγ­γελ­μα­τί­ες και κυ­ριο­λε­κτι­κά τους κα­τα­στρέ­φει με α­πο­τέ­λε­σμα αυ­τοί να α­πο­λύ­ουν και τους ερ­γα­ζό­με­νούς τους,

2ο με το να χτυ­πή­σουν α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά το λα­θρε­μπό­ριο καυ­σί­μων. Αυ­τό εί­χε ξε­κι­νή­σει να γί­νε­ται με την ε­γκα­τά­στα­ση του συ­στή­μα­τος εισ­ρο­ών-ε­κρο­ών στα πρα­τή­ρια με κό­στος για τους πρα­τη­ριού­χους 100 εκ. Ευ­ρώ. Ό­μως αυτό ε­νώ το τη­ρούν οι πρα­τη­ριού­χοι δεν το τη­ρεί το Υ­πουρ­γεί­ο Οι­κο­νο­μι­κών. Επί­σης πά­λι με ευ­θύ­νη του Υπ. Οι­κονο­μι­κών δεν ε­πε­κτά­θη­κε το σύ­στη­μα στο κέντρο της λα­θρε­μπο­ρί­ας, δη­λα­δή σε ό­λους τους χώ­ρους α­πο­θή­κευ­σης πε­τρελαιο­ει­δών.

Η χω­ρίς δι­καιο­λο­γί­α μη α­ντι­με­τώ­πι­ση του λα­θρε­μπό­ριου καυ­σί­μων και της νο­θεί­ας α­πό την κυ­βέρ­νη­ση κο­στί­ζει στο κρά­τος 2,5 δις ευ­ρώ βά­σει σχε­τι­κής με­λέ­της του ί­διου του υ­πουρ­γού Μάρ­δα. Σύμ­φω­να με δη­μο­σί­ευ­μά του, το protothema.gr “στο πλαί­σιο αυ­τό, σο­βα­ρά ε­ρω­τή­μα­τα ε­γεί­ρο­νται α­πό την α­δι­καιο­λόγη­τη κα­θυ­στέ­ρη­ση του υ­πουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών να προ­κη­ρύ­ξει το δια­γω­νισμό που α­φο­ρά στη μο­ρια­κή ι­χνη­θέ­τη­ση των καυ­σί­μων. Αν και ι­σχύ­ει νο­μο­θε­τική ρύθ­μι­ση α­πό το 2012, ε­ντούτοις δεν έ­χει εκ­δο­θεί η σχε­τι­κή α­πό­φα­ση ε­νερ­γο­ποί­η­σης της διά­τα­ξης, μέ­σα α­πό α­νοι­κτή πρό­σκλη­ση εκ­δή­λω­σης εν­δια­φέ­ροντος, σε ε­ται­ρεί­ες που πα­ρά­γουν μο­ρια­κούς ι­χνη­θέ­τες και πα­ρέ­χουν ό­λες τις υ­πη­ρε­σί­ες α­πό την το­πο­θέ­τη­σή τους μέ­χρι και την πα­ρα­κο­λού­θη­ση των ποσο­τή­των” (www.capital.gr, 8-9). Μά­λι­στα το υ­πουρ­γεί­ο Οι­κο­νο­μι­κών και ο Α­λε­ξιά­δης, εκ­φραζό­ταν α­πό τις αρ­χές του 2016, ό­τι το μέ­τρο θα έ­μπαι­νε σε ε­φαρ­μο­γή, το αρ­γό­τε­ρο μέ­χρι τα τέ­λη του πε­ρα­σμέ­νου Ιου­νί­ου. Παρ’ ό­λα αυ­τά, η Κοι­νή Υ­πουρ­γι­κή Α­πό­φαση που προ­βλέ­πει τη διε­νέρ­γεια διε­θνούς δια­γω­νι­σμού πα­ρα­μέ­νει στα συρτά­ρια. Πρό­κει­ται δη­λα­δή για μια υ­πο­γρα­φή του Τσα­κα­λώ­του που κο­στί­ζει 2,5 δις ευ­ρώ, δη­λα­δή ό­σα έ­σο­δα α­να­μέ­νει η κυ­βέρ­νη­ση α­πό τον ΕΝ­ΦΙΑ, για το 2016. Κι ό­μως α­ντί να α­ξιο­ποι­ή­σει το σύ­στη­μα εισ­ρο­ών-ε­κρο­ών στα πρα­τή­ρια η κυ­βέρ­νηση και να το ε­πε­κτεί­νει σε ό­λες τις με­γά­λες δε­ξα­με­νές ρί­χνει νέ­ους φό­ρους 500 εκ. Ευ­ρώ στα καύ­σι­μα που ση­μαί­νει νέ­α αύ­ξη­ση του κό­στους πα­ρα­γω­γής και νέ­α μεί­ω­ση για το ει­σό­δη­μα των φτω­χών. Την ί­δια ώ­ρα η Τζά­κρη με α­χρη­στευ­μένο το σύστη­μα εισ­ρο­ών-ε­κρο­ών φέρ­νει νό­μο για αυ­στη­ρές τά­χα τι­μω­ρί­ες στους πα­ρα­βά­τες γυ­ρί­ζο­ντας στους πα­λιούς α­πο­τυ­χη­μέ­νους ε­πι­λε­κτι­κούς ελέγ­χους πριν την ε­πο­χή του δια­δι­κτύ­ου.

Πέ­ρα α­πό τα πα­ρα­πά­νω η σα­μπο­τα­ρι­στι­κή πο­λι­τι­κή υ­περ­φο­ρο­λό­γη­σης α­πο­κα­λύπτε­ται σαν πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης και ό­χι της Ε­Ε και με το φόρο στο κρα­σί. Η κυ­βέρ­νη­ση αύ­ξη­σε το φό­ρο στο κρα­σί και αυ­τό σύμ­φω­να με την πά­για τα­κτι­κή της το έ­ρι­ξε στην Ε­Ε. Αυ­τό το ψέ­μα το ξε­σκέ­πα­σε ο Μο­σκο­βι­σί.

Α­πα­ντώ­ντας σε ε­ρώ­τη­ση βου­λευ­τή της ΝΔ για τον ει­δι­κό φό­ρο κα­τανά­λω­σης στο κρα­σί, ο ε­πί­τρο­πος Οι­κο­νο­μι­κών υ­πο­θέ­σε­ων της Ε­Ε Μο­σκο­βι­σί είπε: “Η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση α­ντι­με­τω­πί­ζει τις δη­μο­σιο­νο­μι­κές προ­κλή­σεις μέ­σω διά­φο­ρων μέ­τρων που ευ­νο­ούν την ε­ξοι­κο­νό­μη­ση πό­ρων. Τα ει­δι­κά μέ­τρα που θέ­σπι­σε η κυ­βέρ­νη­ση, ε­νώ ε­ξε­τά­ζο­νται ως μέ­ρος των δε­σμεύ­σε­ων που έχει α­να­λά­βει στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Μη­χα­νι­σμού Στα­θε­ρό­τη­τας, ε­ξα­κο­λου­θούν να υ­πά­γο­νται στην αρ­μο­διό­τη­τα της κυ­βέρ­νη­σης. Τα κρά­τη μέ­λη ο­φεί­λουν να τη­ρούν τους ε­λά­χι­στους συ­ντε­λε­στές του ειδικού φό­ρου κα­τα­νά­λω­σης που κα­θο­ρί­ζο­νται στην ο­δη­γί­α 92/84/Ε­ΟΚ του Συμ­βου­λί­ου (ο­δη­γί­α πε­ρί συ­ντε­λε­στών). Η ο­δη­γί­α 92/84 ο­ρί­ζει για τον οί­νο μη­δε­νι­κό ε­λά­χιστο συ­ντε­λε­στή. Ε­πι­πλέ­ον, η ο­δη­γί­α 92/83 προ­βλέ­πει ό­τι τα κρά­τη μέ­λη μπο­ρούν να α­παλ­λάσ­σουν α­πό τους ειδι­κούς φό­ρους κα­τα­νά­λω­σης τον οί­νο που πα­ράγε­ται α­πό ι­διώ­τη και κα­τα­να­λώ­νε­ται α­πό τον ί­διο τον πα­ρα­γω­γό, τα μέ­λη της οι­κο­γε­νεί­ας του ή τους προ­σκε­κλη­μέ­νους του, ε­φό­σον δεν με­σο­λα­βεί πώ­λη­ση” (http://www.toxrima.gr, 19-8, οι υ­πο­γραμ­μί­σεις δι­κές μας).

Ε­πί­σης και στο ζή­τη­μα των καυ­σί­μων για γε­ωρ­γι­κούς σκο­πούς ο Μοσκο­βι­σί α­πα­ντώ­ντας πά­λι στην συ­ρι­ζέ­ι­κη, ο­πό­τε α­ντι­κει­με­νι­κά και στην κνίτι­κη δη­μα­γω­γί­α ό­τι η Ε­Ε φταί­ει για το α­γρο­τι­κό πε­τρέ­λαιο, δή­λω­σε ό­τι: “Η ο­δη­γί­α 2003/96/ΕΚ προ­βλέ­πει ε­λά­χι­στα ε­πί­πε­δα φο­ρο­λο­γί­ας και προ­αι­ρε­τι­κές φο­ρο­λο­γι­κές α­παλ­λα­γές και μειώ­σεις για τα ε­νερ­γεια­κά προ­ϊ­ό­ντα που χρησι­μο­ποιού­νται ως καύ­σι­μο κι­νη­τή­ρων στη γε­ωρ­γί­α, αλ­λά ε­πι­τρέ­πει στα κρά­τη μέ­λη να κα­θο­ρί­σουν το ε­θνι­κό ε­πί­πε­δο φο­ρο­λο­γί­ας που υ­περ­βαί­νει τα ε­νω­σια­κά ε­λά­χι­στα ε­πί­πε­δα και να α­πο­φα­σί­σουν αν θα κα­ταρ­γή­σουν αυ­τή τη φο­ρολο­γι­κή α­παλ­λα­γή. Η ευ­θυ­γράμ­μι­ση των ε­πι­πέ­δων των ει­δι­κών φό­ρων κα­τα­νά­λωσης στα καύ­σι­μα που χρη­σι­μο­ποιού­νται για γε­ωρ­γι­κούς σκο­πούς με τα καύ­σιμα που χρη­σι­μο­ποιού­νται για τις με­τα­φο­ρές ή­ταν δέ­σμευ­ση που α­νέ­λα­βε η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση στο πλαί­σιο του μνη­μο­νί­ου συμ­φω­νί­ας που υ­πε­γρά­φη τον Αύ­γου­στο του 2015” (http://www.protothema.gr,26-8).

Α­ντί­θε­τα α­πό τα πα­ρα­πά­νω η κυ­βέρ­νη­ση των ρω­σό­δου­λων σα­μπο­τα­ριστών χτυ­πά και άλ­λο τους α­γρό­τες. Σύμ­φω­να με κοι­νή υ­πουρ­γι­κή α­πό­φα­ση των υπουρ­γεί­ων Οι­κο­νο­μι­κών και Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης “θα χά­σουν πά­νω α­πό τη μι­σή ε­πι­στρο­φή του Ει­δι­κού Φό­ρου Κα­τα­νά­λω­σης στο πε­τρέ­λαιο, ε­νώ α­πό το 2017 η ε­πι­στρο­φή κα­ταρ­γεί­ται ε­ντε­λώς” (http://www.toxrima.gr, 4-10).