Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Οι σαμποταριστές ξεπουλάνε τη χώρα στο ρωσοκινέζικο άξονα

 

«Εθνική ανεξαρτησία πάει να πει πρώτα απ’ όλα νάσαι οικονομικά ανεξάρτητος, και αυτό θα το πετύχουμε όταν δίπλα στη λύση του αγροτικού, βάλουμε στο δρόμο της πραγματοποίησης και την ανάπτυξη για τις εσωτερικές παραγωγικές δυνάμεις – ηλεκτρισμός, σίδερο, ατσάλι, νίκελ και άλλα – που θα αξιοποιήσει όχι μονάχα τον ελληνικό πλούτο μα – πράμα που είναι πιο σημαντικό ακόμα – και τη δουλειά του Έλληνα εργάτη, σηκώνοντάς τον οικονομικά, τεχνικά και πολιτικοοικονομικά σε διευθύνουσα θέση και δύναμη» (Συνέντευξη του Ν.Ζαχαριάδη στο Ριζοσπάστη, 31 Μάη 1945).

Με­τά τον ΟΛ­Π και το λι­μά­νι του Πει­ραιά η κυ­βέρ­νη­ση των ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕΛ δί­νει την κα­τα­σκευ­ή μιας μο­νά­δας, α­ξί­ας 700 ε­κατ. ευ­ρώ, πα­ρα­γω­γής η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας στην σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στι­κή φα­σι­στι­κή Κί­να. Στις 14 του Σε­πτέμ­βρη α­να­κοι­νώ­θη­καν οι ό­ροι του μνη­μο­νί­ου συ­νερ­γα­σί­ας (MoU) α­νά­με­σα στην ΔΕ­Η, την κι­νε­ζι­κή CMEC και τις δύ­ο ι­διω­τι­κές ε­ται­ρεί­ες (ΤΕΡ­ΝΑ, Ά­κτωρ) που κα­τέ­χουν λι­γνι­τω­ρυ­χεί­α στην πε­ριο­χή της Φλώ­ρι­νας, στην ο­ποί­α και θα κα­τα­σκευα­στεί η μο­νά­δα Με­λί­τη Ι­Ι. Η κυ­βέρ­νη­ση των σα­μπο­τα­ρι­στών δεν δί­νει, ό­πως θα ή­θε­λε, το έρ­γο κα­τευ­θεί­αν και α­πο­κλει­στι­κά στην Κί­να, για να μη δια­μαρ­τυ­ρη­θεί η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση, αλ­λά το δί­νει κύ­ρια στην Κί­να, αλ­λά σε συ­νερ­γα­σί­α με ντό­πιους κρα­τι­κούς ο­λι­γάρ­χες, οι ο­ποί­οι α­πο­δει­κνύ­ε­ται έ­τσι ό­τι α­πο­τε­λούν μια κο­μπρα­δό­ρι­κη α­στι­κή τά­ξη στην υ­πη­ρε­σί­α του ρω­σο­κι­νε­ζι­κού ά­ξο­να.

Σύμ­φω­να με το MoU που υ­πο­γρά­φτη­κε, στη νέ­α ε­ται­ρεί­α που θα συ­στα­θεί, η ΔΕ­Η θα εκ­χω­ρή­σει την ή­δη υ­πάρ­χου­σα μο­νά­δα “Με­λί­τη Ι”, ι­σχύ­ος 330 MW, τον χώ­ρο κα­τα­σκευ­ής της και­νού­ριας μο­νά­δας, την ά­δεια κα­τα­σκευ­ής της, το λι­γνι­τω­ρυ­χεί­ο στην πε­ριο­χή “Κλει­δί”, ό­πως ε­πί­σης και το 40% που κα­τέ­χει α­πό το λι­γνι­τω­ρυ­χεί­ο της Βεύ­ης. Οι Ά­κτωρ και ΤΕΡ­ΝΑ θα συ­νει­σφέ­ρουν στη θυ­γα­τρι­κή το 60% α­πό το λι­γνι­τι­κό πε­δί­ο της Βεύ­ης, το ο­ποί­ο βρί­σκε­ται στην κυ­ριό­τη­τά τους (με πώ­λη­ση αρ­πα­γή εν­νο­εί­ται για­τί μό­νο έ­τσι α­γο­ρά­ζουν οι α­να­το­λι­κοί κρα­τι­κο­ο­λι­γάρ­χες), ό­πως ε­πί­σης και το λι­γνι­τω­ρυ­χεί­ο της Α­χλά­δας. Η κι­νε­ζι­κή CMEC θα α­να­λά­βει τη σχε­δί­α­ση και τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της κα­τα­σκευ­ής της μο­νάδας ι­σχύ­ος 450 MW. Με βά­ση τις με­λέ­τες που εί­χε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η ΔΕ­Η στο πα­ρελ­θόν, ό­ταν διε­ρευ­νού­σε το εν­δε­χό­με­νο να κα­τα­σκευά­σει μό­νη της τη “Με­λί­τη Ι­Ι”, η ε­κτί­μη­ση για το κό­στος υ­πο­λο­γι­ζό­ταν στα 750 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες μιας έ­γκυ­ρης η­λε­κτρο­νι­κής σε­λί­δας “Στο νέ­ο σχή­μα οι Κι­νέ­ζοι θα έ­χουν το πλειο­ψη­φι­κό πα­κέ­το, δη­λα­δή του­λά­χι­στον το 51%” (http://energypress.gr, 13-9).

Ε­πί­σης σύμ­φω­να με σχε­τι­κά δη­μο­σιεύ­μα­τα “η CMEC δε­σμεύ­θη­κε: 1. Να αξιο­ποι­ή­σει ελ­λη­νι­κό ερ­γα­τι­κό και ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό δυ­να­μι­κό για την κα­τασκευ­ή της νέ­ας Μο­νά­δας στον Α­ΗΣ Με­λί­τη (Φλώ­ρι­να) και, 2. Να τη­ρή­σει αυ­στη­ρά την ελ­λη­νι­κή ερ­γα­τι­κή νο­μο­θε­σί­α κα­θώς και τους πε­ρι­βαλλο­ντι­κούς κα­νόνες” (http://www.dealnews.gr/19-9). Αν αυ­τές οι δε­σμεύ­σεις δεν εί­ναι γρα­πτές ξέ­ρου­με ό­τι του­λάχι­στον ως προς το ση­μεί­ο 2 δεν υ­πάρ­χουν για τους κι­νέ­ζους, ό­πως το α­πο­δεί­ξανε στην ΚΟ­ΣΚΟ.

 Η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα προ­χω­ρά γρή­γο­ρα στο ξε­πού­λη­μα της χώ­ρας. Έ­τσι με­τά τη Διε­θνή Έκ­θε­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης ό­που η τι­μώ­με­νη χώ­ρα ή­ταν η νε­ο­χι­τλε­ρι­κή Ρω­σί­α, διορ­γα­νώ­θη­κε στην Α­θή­να στις 23-9 η­με­ρί­δα με διορ­γα­νωτή την Επι­τρο­πή Οι­κο­νο­μι­κών, Ε­μπο­ρί­ου και Ε­νη­μέ­ρω­σης του Δή­μου Σε­ντζέν, μιας πόλης 15 ε­κατ. κα­τοί­κων δί­πλα στο Χο­γκ Κο­γκ που έ­γι­νε διά­ση­μο για­τί ή­ταν το πρώτο έ­δα­φος για αλ­λό­τρια υ­πε­ρεκ­με­τάλ­λευ­ση του κι­νέ­ζι­κου προ­λε­τα­ριά­του που το πα­ρέ­δω­σαν οι κι­νέ­ζοι σο­σιαλ­φα­σί­στες στο βου­λι­μι­κό για χα­μη­λά εργα­σια­κά κό­στη δυ­τι­κό ι­μπε­ρια­λι­στι­κό κε­φά­λαιο. Στη συ­νέ­χεια μέ­σα α­πό αυτήν την τε­ρά­στια ει­σα­γω­γή ξέ­νου κε­φά­λαιου σε συ­νερ­γα­σί­α με αυ­τό και με ακό­μα πιο σκλη­ρούς ερ­γα­σια­κούς ό­ρους δυ­νά­μω­σε και το κι­νέ­ζι­κο με­γά­λο κε­φάλαιο τη δι­κιά του πε­λώ­ρια βά­ση μο­νο­πω­λια­κής συσ­σώ­ρευ­σης πα­γκό­σμιου βε­λη­νε­κούς.

Μα­θαί­νου­με α­πό την η­με­ρί­δα ό­τι “Η Σε­ντζέν εί­ναι πρω­το­πό­ρος στην διορ­γά­νω­ση σει­ράς ε­ξει­δι­κευ­μέ­νων διε­θνών ε­μπο­ρι­κών Εκ­θέ­σε­ων με μεγά­λη διε­θνή πα­ρου­σί­α και α­πή­χη­ση ξέ­νων ε­πι­χει­ρή­σε­ων που ε­πι­ζη­τούν συ­νεργα­σί­ες με δυ­να­μι­κές κι­νε­ζι­κές ε­ται­ρεί­ες” (http://www.dealnews.gr/23-9).

Τώ­ρα πια δη­λα­δή η Σε­ντζέν έ­γι­νε και μια προ­ω­θη­μέ­νη βά­ση του κι­νέζι­κου μο­νο­πώ­λιου με σκο­πό την ε­ξα­γω­γή κε­φα­λαί­ων σε άλ­λες χώ­ρες. Την ε­ποχή του ι­μπε­ρια­λι­σμού “ε­ξαι­ρετι­κά σπου­δαί­α ση­μα­σί­α α­πο­κτά η ε­ξα­γω­γή κε­φα­λαί­ου σε διά­κρι­ση α­πό την ε­ξα­γω­γή ε­μπο­ρευ­μά­των” (Λέ­νιν, Ο ι­μπε­ρια­λι­σμός α­νώ­τα­το στά­διο του κα­πι­τα­λι­σμού).

Οι χώ­ρες που ει­σά­γουν κε­φά­λαια με ό­ρους πο­λι­τι­κής ι­μπε­ρια­λι­στικής η­γε­μο­νί­ας, ό­πως εί­ναι για την Ελ­λά­δα τα κε­φά­λαια των πο­λι­τι­κά κυ­ρί­αρχων πια στη χώ­ρα Ρω­σί­ας και Κί­νας, υ­φί­στα­νται οι­κο­νο­μι­κή κα­τα­λή­στευ­ση από αυ­τά (πχ ρώ­σι­κο πα­νά­κρι­βο φυ­σι­κό α­έ­ριο, α­σή­μα­ντα κέρ­δη για το ελ­λη­νι­κό κρά­τος και α­χρή­στευ­ση ό­λων των ε­μπο­ρι­κών λι­μα­νιών σε α­πό­στα­ση 100 χι­λιο­μέτρων α­πό τον Πει­ραιά α­πό την ΚΟ­ΣΚΟ, κα­τάρ­γη­ση συ­νταγ­μα­τι­κά κα­το­χυ­ρω­μένων ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των) . ε­νώ δυ­να­μώ­νει και η πο­λι­τι­κή τους ε­ξάρ­τη­ση και υ­πο­δού­λω­ση των ι­μπε­ρια­λι­στι­κών χω­ρών και φυ­σι­κά και α­να­πό­φευ­κτα επη­ρε­ά­ζει ά­σχη­μα την ε­ξέ­λι­ξη της ε­θνι­κής οι­κο­νο­μί­ας τους.

 

Πως ο Μπόμπολας πήρε τα λιγνιτορυχεία στη Βεύη

 

Το ο­ρυ­χεί­ο της Βεύ­ης στα­μά­τη­σε να δου­λεύ­ει γύ­ρω στο 2000 λό­γω οι­κονο­μι­κών προ­βλη­μά­των που την αι­τί­α τους αυ­τή τη στιγ­μή δεν γνω­ρί­ζου­με. Το γε­γο­νός εί­ναι ό­τι το 2003 η εκ­με­ταλ­λεύ­τρια ε­ται­ρεί­α κη­ρύ­χτη­κε έκπτω­τη. Το Μά­ιο του 2006, προ­κη­ρύ­χτη­κε δη­μό­σιος πλειο­δο­τι­κός δια­γω­νι­σμός για τη μί­σθωσή του. Στις 29 Σε­πτεμ­βρί­ου 2006 κα­τα­τέ­θη­καν έ­ξι προ­σφο­ρές και στις 20 Αυ­γού­στου 2009 (υ­πουρ­γός ο Χα­τζη­δά­κης τη ΝΔ) ο δια­γω­νι­σμός “κη­ρύ­χθη­κε ά­γο­νος λό­γω λή­ξης των εγ­γυ­η­τικών ε­πι­στο­λών”! Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι ο δια­γω­νι­σμός πα­ρα­τρά­βηξε ε­πί­τη­δες για να λή­ξουν οι εγ­γυ­η­τι­κές και να α­κυ­ρω­θεί.

lignit1

Η α­πό­δει­ξη του δόλου βρί­σκε­ται στο ό­τι α­μέ­σως με­τά ο Χα­τζη­δά­κης ξε­κί­νη­σε νέ­α δια­δι­κα­σί­α μίσθω­σης του ο­ρυ­χεί­ου, με α­πευ­θεί­ας α­νά­θε­ση! Λί­γες μέρες με­τά προ­κη­ρύ­χτη­καν ε­κλο­γές και η δια­δι­κα­σί­α στα­μά­τη­σε. Κυ­βέρ­νη­ση σχη­μά­τι­σε το ΠΑ­ΣΟΚ και η αρ­μο­διό­τη­τα για τα ε­νερ­γεια­κά πή­γε στην συ­ρι­ζαί­α Μπιρ­μπί­λη, την ο­ποία ο Γ. Πα­παν­δρέ­ου το­πο­θέ­τη­σε σε αυ­τή τη θέ­ση για έ­να ε­κτε­τα­μέ­νο σα­μπο­τάζ στη βιο­μη­χα­νί­α που καλύ­πτο­νταν πί­σω α­πό την “πρά­σι­νη α­νά­πτυ­ξη”. Αυ­τή στις 5 Φε­βρουα­ρί­ου 2010 ξε­κί­νη­σε εκ νέ­ου τη δια­δι­κα­σί­α του Χα­τζη­δά­κη. Τη Μπιρ­μπίλη δια­δέ­χε­ται ο Πα­πα­κων­στα­ντί­νου και στις 3 Αυ­γού­στου 2011 α­να­κοι­νώ­νε­ται το α­πο­τέ­λε­σμα της προ­σω­ρι­νής κα­τά­τα­ξης των ε­ται­ρειών, στο ο­ποί­ο οι μι­σές ε­ται­ρί­ες μη­δε­νί­ζο­νται.

lignit2

Οι ε­ται­ρεί­ες που μη­δε­νί­στη­καν ή­ταν ό­λες ε­ται­ρεί­ες ε­ξει­δι­κευ­μένες στο συ­γκε­κρι­μέ­νο α­ντι­κεί­με­νο, ε­νώ αυ­τές που προ­κρί­θη­καν πε­ριεί­χαν και τους α­να­το­λι­κούς κρα­τι­κο­ο­λι­γάρ­χες Μπό­μπο­λα και Μυ­τι­λη­ναί­ο . Δύ­ο χρόνια αρ­γό­τε­ρα στις 26.6.2013 γί­νε­ται ε­νη­μέ­ρω­ση στην Επι­τρο­πή Πα­ρα­γω­γής & Ε­μπο­ρίου της Βου­λής για την ο­λο­κλή­ρω­ση των ερ­γα­σιών της Ε­πι­τρο­πής Α­ξιο­λό­γη­σης και τον Αύ­γου­στο 2013 α­να­κοι­νώ­νει το Υ­ΠΕ­ΚΑ, την έ­γκρι­ση του πρα­κτι­κού της Επι­τρο­πής που εί­ναι ό­μως το πα­ρα­κά­τω:

lignit3

Μαγι­κά η ΤΕΡ­ΝΑ α­πό πρώ­τη με δια­φο­ρά α­πό τον δεύ­τε­ρο μη­δε­νί­ζε­ται και ο Α­ΚΤΩΡ του Μπό­μπο­λα βρί­σκε­ται πρώ­τος!  Στις 22.10.2014 υ­πο­γρά­φε­ται η α­πό­φαση εκ­μί­σθω­σης στο Μπό­μπο­λα.

Εν τω με­τα­ξύ ο Α­ΗΣ Με­λί­τη Ι, η πιο νέ­α και σύγ­χρο­νη λι­γνι­τι­κή μο­νάδα της χώ­ρας, που κα­τα­σκευά­στη­κε για να τρο­φο­δο­τεί­ται κι απ’ το ο­ρυ­χεί­ο Βεύ­ης, απ’ το τέ­λος του 2008 έ­χει α­πα­νω­τά προ­βλή­μα­τα τρο­φο­δο­σί­ας! Η ΔΕ­Η έ­

φτα­σε στο ση­μεί­ο να ει­σά­γει λι­γνί­τη α­πό Βουλγα­ρί­α και Τουρ­κί­α, λι­θάν­θρα­κα α­πό Ου­κρα­νί­α, εί­χε στεί­λει μέ­χρι και ει­δι­κή ο­μά­δα στην Αλβα­νί­α για να βρει λι­γνί­τη, για να κα­λύ­ψει ό­πως-ό­πως τις α­νά­γκες του Α­ΗΣ. Έ­τσι η ΔΕ­Η πλη­ρώ­νει πα­νά­κρι­βα τις ει­σα­γω­γές, σε σχέ­ση με τον εγ­χώ­ριο λι­γνί­τη, και το κό­στος καυσί­μου του Α­ΗΣ Με­λί­τη Ι έ­χει ε­κτι­να­χθεί (κι ε­πι­βα­ρύ­νει τους κα­τα­να­λω­τές βέ­βαια)! Και το Δη­μό­σιο χά­νει τό­σα χρό­νια έ­σο­δα α­πό μι­σθώ­μα­τα του ο­ρυ­χεί­ου, α­πό ΦΠΑ, α­πό ΦΜΥ, α­πό α­σφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές στα χρε­ο­κο­πη­μέ­να Τα­μεί­α, χάνει τον πολ­λα­πλα­σια­στή της το­πι­κής οι­κο­νο­μί­ας και τα έ­σο­δα που θα έ­φερ­νε, χά­νει α­πό ε­πι­δό­μα­τα α­νερ­γί­ας που πρέ­πει να πλη­ρώνει.

Δεν πει­ρά­ζει που η χώ­ρα κα­τα­στρέ­φε­ται, αρ­κεί να έ­χει τα ο­ρυ­χεί­α o ρω­σό­δου­λος ερ­γο­λά­βος του κα­θε­στώ­τος. Αλ­λά βέ­βαια α­πο­δεί­χτη­κε ό­τι δεν ήταν για τον ε­αυ­τό του α­φού τε­λι­κά πα­ρα­δό­θη­καν του­λά­χι­στον λει­τουρ­γι­κά στο κι­νέ­ζι­κο α­φε­ντι­κό.