Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΟΡΑΤΕΣ ΠΙΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Με το διαρ­κές σα­μπο­τά­ρι­σμα της βιο­μη­χα­νί­ας ο του­ρι­σμός εί­ναι ο το­μέ­ας ε­κεί­νος που συ­νει­σφέ­ρει το πε­ρισ­σό­τε­ρο στα έ­σο­δα του κρά­τους και ε­πη­ρε­ά­ζει πιο ση­μα­ντι­κά το ι­σο­ζύ­γιο τρε­χου­σών συ­ναλ­λα­γών. Με­τά ό­μως τη φο­ρο­λαί­λα­πα των σα­μπο­τα­ρι­στών και τα έ­σο­δα α­πό τον του­ρι­σμό μειώ­νο­νται δρα­στι­κά. Πα­ρά την αύ­ξη­ση του α­ριθ­μού των ε­πι­σκε­πτών οι ει­σπρά­ξεις μειώ­νο­νται και κα­τα­γρά­φε­ται υ­στέ­ρη­ση 346 ε­κατ. ευ­ρώ σε σχέ­ση με το α­ντί­στοι­χο περ­σι­νό διά­στη­μα.

“Ο ΣΕ­ΤΕ ση­μειώ­νει πως εί­ναι ο­ρα­τός πλέ­ον ο κίν­δυ­νος, το 2016, πα­ρά την αυ­ξη­τι­κή τά­ση των α­φί­ξε­ων, ό­χι μα­κράν του αρ­χι­κού στό­χου των 25 ε­κατ. (συν 2,5 ε­κατ. α­πό την κρουα­ζιέ­ρα), τα του­ρι­στι­κά έ­σο­δα να κλεί­σουν σε επί­πε­δα ση­μα­ντι­κά χα­μη­λό­τε­ρα των προσ­δο­κώ­μενων” (http://www.capital.gr, 29-9). Σύμ­φω­να με την ΤτΕ “τον Ιού­λιο οι τα­ξι­διω­τι­κές ει­σπρά­ξεις μειώ­θη­καν κα­τά 3,5%, ε­νώ συνο­λι­κά στο ε­πτά­μη­νο, πα­ρά τις αρ­χι­κές προσ­δο­κί­ες, τα έ­σο­δα κα­τέ­γρα­ψαν κάμψη 4,8%” (στο ί­διο, 30-9).

Οι πα­ρά­γο­ντες που ε­πη­ρε­ά­ζουν την πο­ρεί­α του ελ­λη­νι­κού του­ρι­σμού και πλήτ­τουν την α­ντα­γω­νι­στι­κό­τη­τά του εί­ναι: οι δια­δο­χι­κές αυ­ξή­σεις των συ­ντε­λε­στών ΦΠΑ, η κα­τάρ­γη­ση των μειω­μέ­νων συ­ντε­λε­στών των νη­σιών, οι ε­πι­βα­ρύν­σεις ό­λων των ε­πι­μέ­ρους κλά­δων του του­ρισμού με νέ­α τέ­λη και φό­ρους.

Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος κι­νή­θη­κε και ο ε­σω­τε­ρι­κός του­ρι­σμός. Οι Έλ­λη­νες με το βά­ρος της α­νερ­γί­ας, της υ­ψη­λής φο­ρο­λό­γη­σης και των οι­κο­νομι­κών τους υ­πο­χρε­ώ­σε­ων δεν πή­γαν δια­κο­πές. “Η α­πώ­λεια σε οι­κο­νο­μι­κούς όρους για την του­ρι­στι­κή βιο­μη­χα­νί­α α­πό τον πε­ριο­ρι­σμό των τα­ξι­διω­τι­κών δα­πα­νών των Ελ­λή­νων, πέ­ρυ­σι, έ­φθα­σε σε 121 ε­κατ. ευ­ρώ. Οι του­ρι­στι­κοί φο­ρείς της χώ­ρας ε­κτι­μούν ό­τι η αρ­νη­τι­κή πο­ρεί­α του ε­σω­τε­ρι­κού του­ρι­σμού συ­νε­χίσθη­κε και φέ­τος” (http://www.kathimerini.gr, 1-10). Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή η πε­ρί­πτω­ση της ελ­ληνι­κής α­ε­ροπο­ρι­κής ε­ται­ρεί­ας Aegean η ο­ποί­α εμ­φά­νι­σε ζη­μιές 23,7 ε­κατ. ευ­ρώ στο πρώ­το ε­ξά­μη­νο. Τα αί­τια των ζη­μιών “α­πο­δί­δο­νται στην αύ­ξη­ση του ΦΠΑ, σε πρώ­τη φά­ση α­πό 13% σε 23% και σε δεύ­τε­ρη φά­ση α­πό 23% στο 24%” (www.capital.gr, 29-9).

Ξαφνικός θάνατος για τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις

Σε ξαφ­νι­κό θά­να­το ο­δη­γού­νται οι ε­πι­χει­ρή­σεις μι­κρών του­ρι­στικών κα­τα­λυ­μά­των, που δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε πε­ριο­χές της χώ­ρας με λι­γό­τερους α­πό 2.000 κα­τοί­κους, για­τί ε­ντάσ­σο­νται στη νέ­α δια­δι­κα­σί­α κα­τα­βο­λής α­σφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών που ι­σχύ­ει και για τους ε­λεύ­θε­ρους ε­παγ­γελ­μα­τί­ες.

Σύμ­φω­να με την Συ­νο­μο­σπον­δί­α Ε­πι­χει­ρη­μα­τιών Του­ρι­στι­κών Κα­ταλυ­μά­των Ελ­λά­δας “αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι α­πό την 1η Ια­νουα­ρί­ου 2017 κι έ­πει­τα θα κα­τα­βάλ­λουν το 20% του ει­σο­δή­μα­τός τους για συ­ντα­ξιο­δο­τι­κή κά­λυ­ψη και το 6,95% για ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη. Δυ­στυ­χώς, η ε­ξέ­λι­ξη αυ­τή σε συν­δυα­σμό με τις υ­πό­λοι­πες φο­ρο­λο­γι­κές ε­πι­βα­ρύν­σεις, θα ο­δη­γή­σουν, με μα­θη­μα­τι­κή α­κρί­βεια, σε “ε­ξό­ντω­ση” τις ε­πι­χει­ρή­σεις μι­κρών του­ρι­στι­κών κα­τα­λυ­μά­των και σε “α­κρω­τη­ρια­σμό” τον κλά­δο” (www.dealnews.gr, 19-9).

 

Επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος

Σε μια κα­πι­τα­λιστι­κή χώ­ρα, που βρί­σκε­ται σε βα­θειά οι­κο­νο­μι­κή και κυ­ρί­ως κρί­ση πα­ρα­γω­γι­κού δυ­να­μι­κού και η ο­ποί­α ού­τε α­πό τις διε­θνείς ού­τε α­πό τις ε­σω­τε­ρι­κές συν­θή­κες δεν εί­ναι έ­τοι­μη για μια ερ­γα­τι­κή ε­πανά­στα­ση, το πρώ­το πράγ­μα που πρέ­πει να κά­νει ό­χι μό­νο μια α­ρι­στε­ρή αλ­λά μια α­πλά δη­μο­κρα­τι­κή-πα­τριω­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση, εί­ναι να διευ­κο­λύ­νει τις ε­πενδύ­σεις, ι­διαί­τε­ρα τις βιο­μη­χα­νι­κές. Το μό­νο που πρέ­πει να φρο­ντί­ζει σε σχέ­ση με αυ­τό εί­ναι δυο πράγ­μα­τα: πρώ­τα να γί­νο­νται σε­βα­στοί ι­κα­νο­ποι­η­τι­κοί μι­σθο­λο­γι­κοί και ερ­γα­σια­κοί όροι και δεύ­τε­ρο να προ­στα­τεύ­ε­ται το πε­ρι­βάλ­λον με ευ­ρω­πα­ϊ­κά στά­νταρ Τε­λι­κά στην κα­τά­στα­ση πα­ρα­γω­γι­κής κα­ταστρο­φής που έ­χει φτά­σει η Ελ­λά­δα. μό­νο οι ε­πεν­δύ­σεις, ι­διαί­τε­ρα οι βιο­μηχα­νι­κές, θα μειώ­σουν την α­νερ­γί­α, θα αυ­ξή­σουν τις ε­ξα­γω­γές, θα μειώ­σουν το χρέ­ος, θα κά­νουν εύ­κο­λο τον ε­ξω­τε­ρι­κό και ε­σω­τε­ρι­κό δα­νει­σμό. . Στη συ­νέχεια κα­θώς η α­νερ­γί­α θα μειώ­νε­ται και οι ε­πεν­δύ­σεις θα αυ­ξά­νο­νται θα μπορούν να αυ­ξά­νο­νται και οι μι­σθοί.

Ή­δη μια τέ­τοια διέ­ξο­δο α­πό την δι­κιά της κρί­ση χρέ­ους την α­κο­λούθη­σε η Ιρ­λαν­δί­α η οποί­α σε δύ­ο μό­λις χρό­νια και με πο­λύ λι­γό­τε­ρα χρή­μα­τα α­πό την Ε­Ε βγή­κε α­πό την ε­πι­τή­ρη­ση και το μνη­μό­νιο. Μά­λι­στα έ­χει ή­δη δώ­σει αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς δύ­ο φο­ρές α­πό την ε­πο­χή του μνη­μό­νιου και σύμ­φωνα με τα στα­τι­στι­κά στοι­χεί­α της Eurostat ο κα­τώ­τα­τος μισθός εί­ναι ο δεύ­τε­ρος υψη­λό­τε­ρος στην Ε­Ε (“http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics/el” europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics/el). Α­ντίθε­τα, με βά­ση τη γε­νι­κό­τε­ρη κα­τά­στα­ση της οι­κο­νο­μί­ας η Ελ­λά­δα βρί­σκε­ται στην 86η θέ­ση με­τα­ξύ 138 στην κα­τά­τα­ξη α­ντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας του Πα­γκό­σμιου Οι­κο­νο­μι­κού Φό­ρουμ (WEF) α­πό την 81η θέ­ση πέ­ρυ­σι με­τα­ξύ 140 χω­ρών.

Η κα­τά­τα­ξη των χω­ρών α­πό το WEF γί­νε­ται με βά­ση τη βαθ­μο­λο­γί­α που παίρ­νει κά­θε χώ­ρα σε έ­ναν με­γά­λο α­ριθ­μό ε­πί μέ­ρους δει­κτών. Α­πό τις 12 γε­νι­κές κα­τη­γο­ρί­ες δει­κτών, η Ελ­λά­δα εί­χε την κα­λύ­τε­ρη ε­πί­δο­ση στις υ­πο­δο­μές (37η θέ­ση), την τε­χνο­λο­γι­κή ε­τοι­μό­τη­τα (42η θέ­ση), την α­νώ­τε­ρη παι­δεί­α και εκ­παί­δευ­ση (45η θέ­ση), την υ­γεί­α και την πρω­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση (46η θέ­ση). Δη­λα­δή η χώ­ρα έ­χει ό­λες ε­κεί­νες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για μια οι­κο­νο­μι­κή α­νά­πτυ­ξη, εκτός βέ­βαια α­πό την ου­σια­στι­κό­τε­ρη που εί­ναι η πο­λι­τι­κή βού­λη­ση αυ­τών που την κυ­βερ­νά­νε οι ο­ποί­οι ό­λοι τους κυ­ρί­ως στην κυ­βέρ­νη­ση, αλ­λά και στις ηγε­σί­ες της α­ντι­πο­λί­τευ­σης εί­ναι ως ρω­σό­φι­λοι συ­νει­δη­τοί σα­μπο­τα­ρι­στές της πα­ρα­γω­γής, ι­διαί­τε­ρα της βιο­μη­χα­νι­κής.. Αυ­τοί έ­χουν πριν πολ­λά χρόνια υ­πο­νο­μεύ­σει και συ­νε­χί­ζουν να υ­πο­νο­μεύ­ουν για λο­γα­ρια­σμό της Ρω­σί­ας την πα­ρα­γω­γή της χώ­ρας.

Τις χα­μη­λό­τε­ρες ε­πι­δό­σεις η Ελ­λά­δα εί­χε στην α­νά­πτυ­ξη της χρημα­το­πι­στω­τι­κής α­γο­ράς (136η θέ­ση), το μα­κρο­οι­κο­νο­μι­κό πε­ρι­βάλ­λον (131η θέ­ση) και την α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της α­γο­ράς ερ­γα­σί­ας (114η θέ­ση). Δη­λα­δή σε ε­κεί­νους τους δεί­κτες που εί­ναι ά­με­ση συ­νάρ­τη­ση της πο­λι­τι­κής που α­κο­λου­θούν οι κυ­βερ­νή­σεις.

Οι πιο προ­βλη­μα­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες για το ε­πι­χει­ρείν στην Ελ­λά­δα, σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση του WEF, εί­ναι η πο­λι­τι­κή α­στά­θεια, οι φο­ρο­λο­γι­κοί συντε­λε­στές, η α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κή γρα­φειο­κρα­τί­α του δη­μό­σιου το­μέ­α, η πρό­σβαση σε χρη­μα­το­δό­τη­ση και οι φο­ρο­λο­γι­κές ρυθ­μί­σεις (www.huffingtonpost.gr/2016/09/28/). Α­να­πο­τε­λεσμα­τι­κό­τη­τα του δη­μο­σί­ου το­μέ­α ό­λες αυ­τές οι στα­τι­στι­κές και α­να­λύ­σεις ο­νο­μά­ζουν αυ­τό που στην ου­σί­α εί­ναι συ­νει­δη­τό και με πο­λι­τι­κή στό­χευ­ση πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ.