Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΚΕΜΠΕΛΣ ΤΟΥ ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ: ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΟΠΛΟ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

  Στα χνά­ρια των γερ­μα­νών ο­μο­ϊ­δε­α­τών τους του ’30 οι ρώ­σοι νέ­οι χί­τλερ χρη­σι­μο­ποιούν σαν ό­πλο κυ­ριαρ­χί­ας το μέ­σο της πλή­ρους α­ντι­στρο­φής της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, το ο­ποί­ο έ­χουν α­να­γά­γει σε μια ορ­γα­νω­μέ­νη ε­πι­χεί­ρη­ση διε­θνούς εμ­βέ­λειας. Συμ­βα­τι­κά μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης, όπως εί­ναι το πρα­κτορεί­ο ει­δή­σε­ων Sputnik ή το τη­λε­ο­πτι­κό κα­νά­λι Russia Today, αλ­λά και κα­λυμ­μέ­να μέ­σα ό­πως ένας ο­λό­κλη­ρος στρα­τός trolls του δια­δι­κτύ­ου εί­ναι φο­ρείς με­τά­δο­σης της φα­σιστι­κής προ­πα­γάν­δας του Κρεμ­λί­νου που στο­χεύ­ει
στο δια­συρ­μό, το α­δυ­νά­τισμα και τε­λι­κά την α­πο­διορ­γά­νω­ση του α­ντι­πά­λου. Πρό­κει­ται για εγ­γε­νές συ­στα­τι­κό του στρα­τιω­τι­κού δόγ­μα­τος του Κρεμ­λί­νου, και μά­λι­στα ο­ρι­σμέ­νοι ρώ­σοι α­νώ­τε­ροι στρα­τιω­τι­κοί το χα­ρα­κτη­ρί­ζουν σαν “α­πο­φα­σι­στι­κό πο­λεμι­κό μέ­τω­πο”! 
Α­πό­λυ­τα ε­ναρ­μο­νι­σμέ­νη με τα στρατη­γι­κά σχέ­δια ε­πί­θε­σης του ρω­σι­κού σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού, η προ­πα­γάν­δα αυ­τή στρέ­φε­ται κύ­ρια ε­νά­ντια στην Ευ­ρώ­πη (αλ­λά και τις Η­ΠΑ) και κα­τα­φέ­ρε­ται απ’ το πρω­ί μέ­χρι το βρά­δυ ενά­ντια στον α­στι­κό δη­μο­κρα­τι­σμό και τον οι­κο­νο­μι­κό φι­λε­λευ­θε­ρι­σμό α­πό τα δε­ξιά, για να ε­νι­σχύ­σει τις φαιο-”κόκ­κι­νες” φα­σι­στι­κές δυ­νά­μεις και να προ­κα­λέ­σει ρήγ­μα στην ά­μυ­να των ευ­ρω­πα­ϊ­κών κρα­τών. Δεν εί­ναι τυ­χαί­ο ό­τι λί­γο-πο­λύ ό­λα τα φαιο-”κόκ­κι­να” κόμ­μα­τα στην Ευ­ρώ­πη έ­χουν στε­νούς δε­σμούς με τη Μό­σχα (βλ. π.χ. χρη­μα­το­δό­τη­ση του κόμ­μα­τος της Λε­πέν με δά­νειο 11,7 εκ. δο­λα­ρί­ων). Η Ευ­ρώ­πη πα­ρου­σιά­ζε­ται ε­δώ ε­ντε­λώς α­νί­κα­νη να α­ντι­με­τω­πί­σει τις κρί­σεις με τις ο­ποί­ες έρ­χε­ται α­ντι­μέ­τω­πη και έ­τοι­μη να κα­ταρ­ρεύ­σει ε­νώ οι α­ξιω­μα­τού­χοι της που πι­στεύ­ουν ό­τι υ­πάρ­χει ρώ­σι­κη α­πει­λή εμ­φα­νί­ζο­νται σαν αν­δρεί­κε­λα των Η­ΠΑ. 
Και πράγ­μα­τι ο προ­πα­γαν­δι­στι­κός πό­λε­μος των νέ­ων χί­τλερ εί­ναι ένα α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό ό­πλο ε­πί­θε­σης. 
Στο ου­κρα­νι­κό έ­χει βο­η­θή­σει στο να αμ­βλυν­θούν οι α­ντι­δρά­σεις από τη ρω­σι­κή ει­σβο­λή στην Κρι­μαί­α με το ψέ­μα πε­ρί έ­νο­πλης λα­ϊ­κής ε­ξέ­γερ­σης εκεί. Φυ­σι­κά αρ­γό­τε­ρα ο Πού­τιν α­να­γκά­στη­κε να πα­ρα­δε­χτεί ό­τι τα “πρά­σινα αν­θρω­πά­κια” χω­ρίς δια­κρι­τι­κά που κα­τέ­λα­βαν τη χερ­σό­νη­σο δεν ή­ταν παρά μέ­λη των ρω­σι­κών ει­δι­κών δυ­νά­με­ων. Με πα­ρό­μοιο τρό­πο λει­τούρ­γη­σε η προ­πα­γάν­δα που α­πέ­δι­δε την ευ­θύ­νη για την κα­τάρ­ρι­ψη του μα­λαι­σια­νού α­ε­ροσκά­φους στη CIA ή στην ου­κρα­νι­κή πο­λε­μι­κή α­ε­ρο­πο­ρί­α και ό­χι στις ρω­σι­κές κατο­χι­κές δυ­νά­μεις. 
Στη Γερ­μα­νί­α, α­νά­λο­γα δη­μο­σιεύ­μα­τα που έ­κα­ναν λό­γο για το βια­σμό ε­νός 13χρο­νου κο­ρι­τσιού ρω­σι­κής κα­τα­γω­γής α­πό με­τα­νά­στες συ­νέ­βα­λαν στην πα­ρα­πέ­ρα ά­νο­δο του ρα­τσι­σμού και της ξε­νο­φο­βί­ας. Η γερ­μα­νι­κή α­στυ­νομί­α κα­τέρ­ρι­ψε τους ι­σχυ­ρι­σμούς πε­ρί βια­σμού ό­μως αυ­τό δεν ε­μπό­δι­σε το ρώ­σο Υ­ΠΕΞ Σ. Λα­βρόφ απ’ το να συ­νε­χί­σει να ε­πι­πλήτ­τει το Βε­ρο­λί­νο. 
Το Brexit χρω­στά­ει πολ­λά στη ρω­σι­κή χι­τλε­ρι­κή προ­πα­γάν­δα α­φού, σύμ­φωνα με α­να­λυ­τές, αγ­γλό­φω­να ρω­σι­κά μέ­σα στη Βρε­τα­νί­α πή­ραν ξε­κά­θα­ρα θέ­ση υπέρ της ε­ξό­δου της χώ­ρας α­πό την Ε­Ε στη διάρ­κεια του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος. 
Η α­νά­δει­ξη του Τρα­μπ στις Η­ΠΑ σαν υ­πο­ψή­φιου του κόμ­μα­τός του για την προ­ε­δρί­α βο­η­θή­θη­κε και από τη δρα­στή­ρια υ­πο­στή­ρι­ξη που έ­λα­βε α­πό τη με διε­θνές α­κρο­α­τή­ριο πο­λυ­πρό­σω­πη ρώ­σι­κη προ­πα­γάν­δα, που με κέ­ντρο της το RUSSIA TODAY τον πα­ρου­σιά­ζει σαν α­δι­κη­μέ­νο α­πό το σύ­στη­μα.
Τε­λευ­ταί­α, η Σου­η­δί­α έ­χει βομ­βαρ­δι­στεί α­πό τη φα­σι­στι­κή προ­πα­γάνδα της Μό­σχας σε μια στιγ­μή που ο δη­μό­σιος διά­λο­γος για το ε­άν η χώ­ρα θα συ­νερ­γα­στεί με το ΝΑ­ΤΟ ή ό­χι για την α­ντι­με­τώ­πι­ση της ρω­σι­κής στρα­τιω­τι­κής α­πει­λής εί­ναι ή­δη σε ε­ξέ­λι­ξη. Τέ­τοια δη­μο­σιεύμα­τα ι­σχυ­ρί­ζο­νται ό­τι: “Αν η Σου­η­δί­α, έ­να μη-μέ­λος του ΝΑ­ΤΟ, υ­πέ­γρα­φε τη συμ­φω­νί­α, η συμ­μα­χί­α θα α­πο­θή­κευε μυ­στι­κά πυ­ρη­νι­κά ό­πλα σε σου­η­δι­κό έ­δα­φος. το ΝΑ­ΤΟ θα μπο­ρού­σε να ε­πι­τε­θεί στη Ρω­σί­α α­πό τη Σου­η­δί­α χω­ρίς την έ­γκρι­ση της κυ­βέρ­νη­σης. οι στρα­τιώ­τες του ΝΑ­ΤΟ, α­παλ­λαγ­μέ­νοι α­πό διώ­ξεις, θα μπο­ρού­σαν να βιά­ζουν Σου­η­δέ­ζες χω­ρίς το φό­βο ε­γκλη­μα­τι­κών κα­τη­γο­ριών”. Α­νά­με­σα στα μέ­σα που χρη­σι­μο­ποί­η­σε η ρω­σι­κή προ­πα­γαν­δι­στι­κή μη­χα­νή ή­ταν και η δημο­σιο­ποί­η­ση μιας πλα­στής ε­πι­στο­λής που φέ­ρει την υ­πο­γρα­φή του σου­η­δού υπουρ­γού ά­μυ­νας Πέ­τερ Χούλ­κβι­στ, με την ο­ποί­α υ­πο­τί­θε­ται αυ­τός εν­θάρ­ρυ­νε μία σου­η­δι­κή ε­ται­ρί­α να που­λή­σει πυ­ρο­βό­λα ό­πλα στην Ου­κρα­νί­α, κά­τι που στη χώ­ρα του θα ή­ταν πα­ρά­νο­μο. 
Το εν­θαρ­ρυ­ντι­κό εί­ναι ό­τι οι δη­μο­κρα­τι­κοί λα­οί της Σκαν­δι­να­βί­ας δεν α­πο­δέ­χο­νται εύ­κο­λα την προ­πα­γάν­δα των νέ­ων τσά­ρων κι αυ­τό φαί­νε­ται α­πό το κλεί­σι­μο των ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κών σε­λί­δων του δι­κτύ­ου Sputnik στις σκαν­δινα­βι­κές γλώσ­σες μέ­σα σε λι­γό­τε­ρο α­πό έ­να χρόνο λει­τουρ­γί­ας λό­γω χα­μηλής α­να­γνω­σι­μό­τη­τας. Α­ντί­θε­τα, στην Τσε­χί­α, ό­που η πα­λιά ρω­σό­δου­λη με­γα­λοα­στι­κή τά­ξη νέ­ου τύ­που συ­νέ­χι­σε να εί­ναι οι­κο­νο­μι­κά και πο­λι­τι­κά κυ­ρίαρ­χη στη χώ­ρα, με­τα­μορ­φού­με­νη αρ­χι­κά σε δυ­τι­κό­φι­λη, ο προ­πα­γαν­δι­στι­κός μη­χα­νι­σμός της Μό­σχας έ­χει ση­μειώ­σει πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρη ε­πι­τυ­χί­α. 
Μια δη­μο­σκό­πη­ση αυ­τό το κα­λο­καί­ρι της European Values, ε­νός ε­πι­στη­μο­νι­κού επι­τε­λεί­ου στην Πρά­γα, βρή­κε ό­τι μό­νο το 32% των Τσέ­χων βλέ­πει την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση θε­τι­κά την ώ­ρα που αυ­τή η χώ­ρα με­τά την πτώ­ση του τεί­χους ή­ταν α­πό τις πιο φι­λο­ευ­ρω­πα­ϊ­κές. “Τα δε­δομέ­να δεί­χνουν πό­σο η κοι­νή γνώ­μη με­ταβάλ­λε­ται ε­ξαι­τί­ας της πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης σε αυ­τά τα μέ­σα”, εί­πε ο Γιά­κουμπ Γιά­ντα, ο υ­πο­διευ­θυ­ντής του ε­πι­τε­λεί­ου για δη­μό­σιες και πο­λι­τι­κές υ­ποθέ­σεις. “Προ­σπα­θούν να μοιά­ζουν με έ­να συ­νη­θι­σμέ­νο μέ­σο ε­νη­μέ­ρω­σης α­κό­μα και αν έ­χουν μια κρυ­φή α­τζέ­ντα” (στο ί­διο). 
Η ε­πι­χεί­ρη­ση διά­δο­σης της φα­σι­στι­κής προ­πα­γάν­δας α­πό τους ρώ­σους σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στές α­νά­γε­ται ή­δη α­πό την ε­πο­χή Μπρέζ­νιεφ. Υ­πήρ­χε τότε το πρό­γραμ­μα “ε­νερ­γά μέ­τρα” που στό­χευε στο πέ­ρα­σμα α­ντι­δυ­τι­κής προ­παγάν­δας στο δυ­τι­κό κοι­νό μέ­σω του φι­λι­κά προ­σκεί­με­νου στην ΕΣ­ΣΔ ιν­δι­κού τύ­που. Κά­πως έ­τσι δια­δό­θη­κε η φή­μη ό­τι η CIA βρί­σκε­ται πί­σω α­πό την εμ­φάνι­ση και διά­δο­ση του ιού του AIDS, μί­α ι­στο­ρί­α που α­κό­μα και σή­με­ρα βρί­σκει πολλούς υ­πο­στη­ρι­κτές. 
Σύμ­φω­να με το σου­η­δό δη­μο­σιο­γρά­φο και νο­μι­κό Ά­ντερ­ς Λί­ντμπερ­γκ, η πο­ρεί­α της πλη­ρο­φο­ρί­ας λει­τουρ­γεί κά­πως έ­τσι: “Ξε­κι­νά­ει κά­που α­πό τη Ρω­σί­α, στα ρω­σι­κά σά­ιτ κρα­τι­κών μέ­σων ε­νη­μέ­ρω­σης, ή σε δια­φο­ρε­τι­κές ι­στοσε­λί­δες ή κά­που μέ­σα σε τέ­τοιου εί­δους πλαί­σιο”. “Στη συ­νέ­χεια, το πλα­στό ντο­κου­μέ­ντο γί­νε­ται η πη­γή μιας εί­δη­σης που δια­νέ­με­ται σε α­κρο­α­ρι­στε­ρές (Ση­μεί­ω­ση δι­κιά μας: οι α­στοί πάντα πι­στεύ­ουν ό­τι οι σο­σιαλ­φα­σί­στες εί­ναι α­κρο­α­ρι­στε­ροί) ή α­κρο­δε­ξιές ι­στο­σε­λί­δες”, εί­πε. “Αυ­τοί που βασί­ζο­νται σε τέ­τοιες σε­λί­δες για ει­δή­σεις πα­ρα­πέ­μπουν στην εί­δη­ση, και τη δια­δί­δουν. Κα­νείς δεν ξέ­ρει α­πό πού προ­έρ­χο­νται, αλ­λά κα­τα­λή­γουν να εί­ναι ζή­τη­μα-κλει­δί σε μια α­πό­φα­ση πο­λι­τι­κής α­σφά­λειας. Πα­ρό­τι το α­ντι­κεί­μενο μπο­ρεί να δια­φέ­ρει, ο στό­χος εί­ναι ί­διος, ι­σχυ­ρί­ζε­ται ο κ. Λί­ντμπερ­γκ και άλ­λοι. Αυ­τό που κά­νουν οι Ρώ­σοι εί­ναι να χτί­ζουν α­φη­γή­μα­τα. δε χτίζουν γε­γο­νό­τα, εί­πε. “Το υ­πο­βό­σκον α­φή­γη­μα εί­ναι, ‘Μην ε­μπι­στεύ­ε­σαι κα­νέναν’” (Τά­ιμ­ς της Νέ­ας Υόρ­κης, 28/8). 
Σε ό­τι α­φο­ρά το τε­λευ­ταί­ο η α­λή­θεια εί­ναι ό­τι οι Ρώ­σοι κα­λύ­τε­ρα ακό­μα α­πό α­φη­γή­μα­τα στή­νουν γε­γο­νό­τα και μά­λι­στα πε­λώ­ριας κλί­μα­κας που εί­ναι οι γνω­στές στους α­να­γνώ­στες μας προ­βο­κά­τσιες.
Για το πο­λε­μι­κό χι­τλε­ρι­κό μο­νο­πώ­λιο τα πά­ντα πρέ­πει να μπουν στην υ­πη­ρε­σί­α του κα­τα­κτη­τι­κού πο­λέ­μου, πό­σο μάλ­λον η προ­πα­γάν­δα που για να μπο­ρέ­σει να ε­ξυ­πη­ρε­τή­σει έ­να τό­σο α­νή­θι­κο σκο­πό θα πρέ­πει υ­πο­χρε­ω­τι­κά να ντυ­θεί με τα χει­ρό­τε­ρα ψέ­μα­τα. Κα­τά το στρα­τηγό Β. Γκε­ρα­σί­μοφ, ε­πι­κεφα­λής του γε­νι­κού ε­πι­τε­λεί­ου των ρω­σι­κών ε­νό­πλων δυ­νά­με­ων: “Ο ρό­λος των μη στρα­τιω­τι­κών μέ­σων ε­πί­τευ­ξης πο­λι­τι­κών και στρα­τη­γι­κών στό­χων έ­χει αυ­ξη­θεί, και, σε αρ­κε­τές πε­ρι­πτώ­σεις, έ­χει ξε­πε­ρά­σει τη δύ­να­μη των ό­πλων στην α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά της” (στο ί­διο). 
Την ι­δε­ο­λο­γί­α των φα­σι­στών προ­πα­γαν­δι­στών της νε­ο­χι­τλε­ρι­κής Ρω­σί­ας τη συ­μπυ­κνώ­νει ω­στό­σο με δυο λό­για ο πιο διά­ση­μος πα­ρου­σια­στής ειδή­σε­ων στα κα­νά­λια της και διευ­θυ­ντής του Σπούτ­νικ, ο Ντμί­τρι Κι­σέ­λιεφ, που δή­λω­σε πρό­σφα­τα α­πευ­θυ­νόμε­νος στους δυ­τι­κούς δη­μοσιο­γρά­φους: “Αν ε­μείς κά­νου­με προ­πα­γάν­δα τό­τε να κά­νε­τε και ε­σείς προ­πα­γάν­δα”. Αυ­τό σημαί­νει: “αν πι­στεύ­ε­τε ό­τι ε­μείς λέ­με ψέμ­μα­τα, τό­τε πέ­στε και ε­σείς ψέμ­ματα”. Ό­μως ψέμ­μα­τα σε έ­ναν λα­ό μπο­ρούν α­τι­μώ­ρη­τα να λέ­νε μό­νο κρα­τι­κοί δημο­σιο­γρά­φοι σε έ­ναν α­λυ­σο­δε­μέ­νο λα­ό ε­νός φα­σι­στι­κού κρά­τους, και ό­χι οι ε­κα­τό φρά­ξιες των δυ­τι­κών α­στι­κών τά­ξε­ων σε έ­ναν λα­ό που έ­χει του­λά­χι­στον το δι­καί­ω­μα να α­κού­ει τα ά­φθο­να α­ντι­κρουόμε­να ΜΜΕ αυ­τών των φρα­ξιών που εί­ναι α­δύ­να­το, του­λά­χι­στον σε και­ρό ει­ρήνης να ε­νο­ποι­η­θούν για να πουν στο λα­ό μια ο­λο­κλη­ρω­τι­κά ε­φευ­ρε­μέ­νη ι­στο­ρί­α, ό­πως μπο­ρούν οι ε­ντε­λώς ε­νο­ποι­η­μέ­νοι στα ζη­τή­μα­τα του ε­χθρού ρώ­σοι κρα­τι­κο­μο­νο­πω­λι­στές που επι­πλέ­ον ή­δη βρί­σκο­νται ε­δώ και 40 χρό­νια σε κα­τά­στα­ση α­κή­ρυ­κτου πό­λε­μο ε­ξόντω­σης με τη Δύ­ση, ει­δι­κά με την Ε­Ε. Μό­νο έ­νας τέ­τοιος μη­χα­νι­σμός μπο­ρεί να κά­νει κα­λά αυ­τό που δια­τυ­μπα­νί­ζει με κα­μά­ρι ο Κι­σέ­λιεφ ό­ταν λέ­ει: “Σήμε­ρα κο­στί­ζει πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο να σκο­τώ­σεις έ­ναν στρα­τιώ­τη του ε­χθρού πα­ρά στον Δεύ­τε­ρο πα­γκό­σμιο πό­λε­μο στον Πρώ­το πα­γκό­σμιο, ή στο Με­σαί­ω­να, ε­νώ η δου­λειά της πει­θούς εί­ναι πο­λύ φτη­νό­τε­ρη τώ­ρα. Αν μπο­ρείς να πεί­σεις έ­να ά­το­μο δεν χρειά­ζε­ται να το σκο­τώ­σεις”. Και αν μπο­ρού­σε να το πει ο­λόκλη­ρο θα έ­λε­γε: “και μά­λι­στα μπο­ρείς να τον κά­νεις φο­νιά που θα πο­λε­μή­σει στο στρα­τό σου”.