Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

  “Ο ερ­γά­της κα­τα­στρέ­φε­ται αν δεν τον α­πα­σχο­λεί το κε­φά­λαιο. Το κεφά­λαιο κα­ταστρέ­φε­ται ό­ταν δεν εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται την ερ­γα­τι­κή δύ­να­μη και για να την εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται πρέ­πει να την α­γο­ρά­ζει. Ό­σο πιο γρή­γο­ρα αυ­ξάνει το κε­φά­λαιο που εί­ναι προ­ο­ρι­σμέ­νο για την πα­ρα­γω­γή, το πα­ρα­γω­γι­κό κεφά­λαιο, ό­σο πιο αν­θη­ρή εί­ναι ε­πο­μέ­νως η βιο­μη­χα­νί­α, ό­σο πιο πο­λύ πλου­τίζει η α­στι­κή τά­ξη, ό­σο πιο κα­λά πά­νε οι δου­λειές, τό­σο πιο πολ­λούς ερ­γά­τες χρειά­ζε­ται ο κα­πι­τα­λι­στής, τό­σο πιο α­κρι­βά που­λιέ­ται ο ερ­γά­της. Α­πα­ραί­τη­τος ό­ρος για μια υ­πο­φερ­τή κα­τά­στα­ση του ερ­γά­τη εί­ναι λοι­πόν η ό­σο το δυ­να­τόν πιο γρή­γο­ρη αύξη­ση του κε­φά­λαιου” (Μαρ­ξ, Μι­σθωτή ερ­γα­σί­α και κε­φά­λαιο).
Ο Μαρ­ξ βέ­βαια ξε­κα­θα­ρί­ζει α­μέ­σως πα­ρα­κά­τω ό­τι αυ­τή η αύ­ξη­ση του κε­φά­λαιου εί­ναι ταυ­τό­χρο­να και η ε­νί­σχυ­ση της σχε­τι­κής θέ­σης του τε­λευταί­ου α­πέ­να­ντι στον ερ­γά­τη, ό­μως αυ­τή η α­ντί­φα­ση δεν λύ­νε­ται υ­πέρ του ερ­γάτη με το να μειώ­σει αυ­τός την α­νά­πτυ­ξη του κε­φάλαιου αλ­λά με το να ι­διοποι­η­θεί ε­κεί­νος σαν τά­ξη τις πα­ρα­γω­γι­κές δυ­νά­μεις που αυ­τό το κε­φά­λαιο κατέ­χει.
Η πο­λι­τι­κή των ρω­σό­δου­λων σα­μπο­τα­ρι­στών στη χώ­ρα μας, που έ­χουν το θρά­σος και να μι­λά­νε στο όνο­μα της α­ρι­στε­ράς ή και του κομ­μου­νι­σμού, εί­ναι α­κρι­βώς στον α­ντί­πο­δα της πα­ρα­πά­νω αρ­χεια­κής οι­κο­νο­μι­κής θέ­σης του μαρ­ξι­σμού. Αυ­τοί ό­χι α­πλά δεν α­να­πτύσ­σουν, ό­χι α­πλά μειώ­νουν, αλ­λά κα­ταστρέ­φουν κιό­λας τις πα­ρα­γω­γι­κές δυ­νά­μεις που το κε­φά­λαιο κα­τέ­χει πνίγο­ντας έ­τσι τους ερ­γά­τες μέ­σα σε μια α­τέ­λειω­τη θά­λασ­σα α­νερ­γί­ας. Έ­τσι είναι οι πρώ­τοι που χει­ρο­κρο­τούν τα μέ­τρα υ­περ­φο­ρο­λό­γη­σης του κε­φά­λαιου, με­γά­λου και μι­κρού, ι­διαί­τε­ρα του βιο­μη­χα­νι­κού (χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ε­λά­χι­στα ή κα­θό­λου δεν κα­ταγ­γέλ­λουν  την πα­ρα­σι­τική γαιο­κτη­σί­α) και μά­λι­στα ζη­τά­νε στο ό­νο­μα του λα­ού να εί­ναι α­κό­μα ψη­λό­τε­ρα ώ­στε να προ­κα­λέ­σουν τέλεια κα­τα­στρο­φή 
Γιαυ­τό οι μι­σθοί δεν θα αυ­ξη­θούν πο­τέ, α­ντί­θε­τα θα πέ­φτουν, ό­σο αυ­τό το σα­μπο­τάζ της πα­ρα­γω­γής συ­νε­χί­ζε­ται με α­μεί­ω­τη έ­ντα­ση ε­δώ και δε­κά­δες χρό­νια και μά­λι­στα με ι­διαί­τε­ρη λύσ­σα τώ­ρα πά­νω στην κρί­ση και κά­τω από την κά­λυ­ψη της κρί­σης. Έ­τσι η χώ­ρα μας μέ­σα σε αυ­τήν την α­πέ­ρα­ντη κα­τα­στρο­φή μπο­ρεί να ξε­που­λιέ­ται σε ε­ξευ­τε­λι­στι­κές τι­μές και να την α­γο­ρά­ζουν οι πά­τρω­νες των σα­μπο­τα­ρι­στών, η ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Ρω­σί­α και η ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κί­να. 
Να για­τί ο φο­ρο­λο­γι­κός συ­ντε­λε­στής αυ­ξή­θη­κε για τις ε­πι­χει­ρή­σεις α­πό 20% το 2012 σε 29% το 2015. Βρί­σκε­ται στο υ­ψη­λό­τε­ρο ε­πί­πε­δο με­τα­ξύ των γει­το­νι­κών βαλ­κα­νι­κών χω­ρών, κα­θώς και των χω­ρών-με­λών της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης που ή­ταν σε κα­θε­στώς μνη­μο­νια­κής ε­πι­τή­ρη­σης. Στον πα­ρα­κά­τω πί­να­κα βλέ­που­με τους φο­ρο­λο­γι­κούς συ­ντε­λε­στές ε­πι­χει­ρή­σε­ων για ο­ρι­σμέ­νες χώ­ρες. Τα γρα­φή­μα­τα εί­ναι παρ­μέ­να α­πό με­λέ­τη της Alpha Bank που δη­μο­σιεύ­τη­κε στο Βή­μα (http://www.tovima.gr/files/1/2016/02/26/alpha.pdf). 
for sintelestes1
Στην ί­δια πε­ρί­ο­δο, άλ­λες χώ­ρες που εί­χαν ε­πί­σης συ­νά­ψει συμ­βά­σεις μνη­μο­νί­ων αλ­λά ε­πέ­λε­ξαν να α­ντι­με­τω­πί­σουν το πρό­βλη­μα με αύ­ξη­ση της πα­ρα­γω­γής και των ε­ξα­γω­γών τους και χω­ρίς ση­μα­ντι­κές αυ­ξή­σεις των φο­ρο­λο­γι­κών συ­ντε­λε­στών στα κέρ­δη των ε­πι­χει­ρή­σε­ων, ό­πως η Ιρ­λαν­δί­α και η Κύ­προς, ή μεί­ω­σαν τους υ­ψη­λούς φο­ρο­λο­γι­κούς τους συ­ντε­λε­στές, ό­πως η Πορ­το­γα­λί­α και η Ι­σπα­νί­α, ση­μειώ­νουν κα­λύ­τε­ρες ε­πι­δό­σεις στη συλ­λο­γή των φο­ρο­λο­γι­κών τους ε­σό­δων (ε­πό­με­νο γρά­φη­μα).
for sintelestes2
Σύμ­φω­να με τα τε­λευ­ταί­α στοι­χεί­α που δη­μο­σιεύ­ει η Κα­θη­με­ρι­νή της 26-6 “Με μια δρα­μα­τι­κή μεί­ω­ση του ΦΠΑ κα­τά πε­ρί­που 40% το πρώ­το 5μη­νο του έτους στα του­ρι­στι­κά νη­σιά (Μύ­κο­νος, Σα­ντο­ρί­νη, Πά­ρος, Κέρ­κυ­ρα, Ζά­κυν­θος, Κε­φα­λο­νιά) βρί­σκε­ται α­ντι­μέ­τω­πη η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεί­α Δη­μο­σί­ων Ε­σό­δων (ΓΓΔΕ), πριν καν ε­πι­βλη­θεί o αυ­ξη­μέ­νος ΦΠΑ στις του­ρι­στι­κές πε­ριο­χές της χώ­ρας”. 
Α­πό αυ­τό κα­ταρ­ρέ­ει το ε­πι­χεί­ρη­μα ό­λων των κυ­βερ­νή­σε­ων της κρί­σης ό­τι με την αύ­ξη­ση των φό­ρων θα αυ­ξη­θούν τα έ­σο­δα του κρά­τους και θα βγού­με α­πό τα μνη­μό­νια και την κρί­ση. Σύμ­φω­να με την ί­δια με­λέ­τη στην πε­ρί­πτω­ση της Ελ­λά­δας ο πιο ση­μα­ντι­κός πα­ρά­γο­ντας για την ε­νί­σχυ­ση των φο­ρο­λο­γι­κών ε­σό­δων εί­ναι η βελ­τί­ω­ση της α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας του φο­ρο­ε­λε­γκτι­κού μη­χα­νι­σμού. Αλ­λά πως θα χτυ­πη­θεί η δια­φθο­ρά ό­ταν αυ­τοί που κοι­νω­νι­κά και οι­κο­νο­μι­κά εί­ναι στο κέ­ντρο της δη­λα­δή το διε­φθαρ­μέ­νο κομ­μά­τι της κρα­τι­κής υ­παλ­λη­λί­ας και οι α­να­το­λι­κοί κρα­τι­κο­κα­πι­τα­λι­στές α­πο­τε­λούν  την σκλη­ρή πο­λι­τι­κή βά­ση του ση­με­ρι­νού κυ­ρί­αρ­χου πο­λι­τι­κού κα­θε­στω­τι­κού δια­κομ­μα­τι­κού μπλοκ ; 
Το χτύ­πη­μα της δια­φθο­ράς ό­σο και το στα­θε­ρό φο­ρο­λο­γι­κό πε­ρι­βάλ­λον εί­ναι πο­λι­τι­κές α­πο­φά­σεις που σαν τέ­τοιες δεν τις παίρ­νει, ού­τε θα τις πά­ρει πο­τέ το κα­θε­στώς των σα­μπο­τα­ρι­στών. Για­τί η πο­λι­τι­κή της ε­ξάρ­τη­σης της χώ­ρας α­πό το ρώ­σι­κο ι­μπε­ρια­λι­σμό και α­πό τον κι­νέ­ζι­κο α­παι­τούν μια κα­τε­στραμ­μέ­νη χώ­ρα,   μια κα­τε­στραμ­μέ­νη ερ­γα­τι­κή τά­ξη, κυ­ριαρ­χί­α των πα­ρα­κρα­τι­κών συμ­μο­ριών, πο­λι­τι­κο-ι­δε­ο­λο­γι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και πλή­ρη πο­λι­τι­κή υ­πο­τέ­λεια. Αυ­τοί οι στό­χοι  ε­πι­τυχ­γά­νο­νται πά­νω απ ό­λα με το χτύ­πη­μα των πα­ρα­γω­γι­κών δυ­νά­με­ων που δεν ε­λέγ­χουν α­κό­μα τα νέ­α α­φε­ντι­κά της χώ­ρας. 
Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι “15 βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με ε­ρώ­τη­μά τους στη Βου­λή, κα­λούν τον υ­πουρ­γό Οι­κο­νο­μι­κών να ε­λέγ­ξει πει­θαρ­χι­κά πε­ρι­φε­ρεια­κό διευ­θυ­ντή που ε­γκά­λε­σε υ­παλ­λή­λους, οι ο­ποί­οι δεν α­ντα­πο­κρί­νο­νται στους στό­χους που τους εί­χαν τε­θεί. Ο λό­γος α­φο­ρά τη ΔΟΥ Ναυ­πλί­ου...Να ση­μειω­θεί ε­δώ ό­τι στη συ­γκε­κρι­μέ­νη ε­φο­ρί­α εί­χε δια­τα­χθεί έ­ρευ­να και δύ­ο εβδο­μά­δες πριν α­πό το Πά­σχα, α­πό τον α­ντει­σαγ­γε­λέ­α πρω­το­δι­κών Ναυ­πλί­ου...Ανά­με­σά τους (σσ. στους κα­ταγ­γελ­λό­με­νους) και συν­δι­κα­λι­στής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ο ο­ποί­ος εί­χε, με­τα­ξύ άλ­λων, “χρε­ω­θεί” τον έ­λεγ­χο της με­γα­λύ­τε­ρης ε­ξα­γω­γι­κής ε­πι­χεί­ρη­σης του νο­μού, χω­ρίς να την έ­χει φέ­ρει εις πέ­ρας...Η συ­νέ­χεια που α­κο­λού­θη­σε εί­ναι ό­τι η Α­ΣΚΙ, στην ο­ποί­α α­νή­κει ο συν­δι­κα­λι­στής α­πό την Αργο­λί­δα, ε­ξέ­δω­σε α­να­κοί­νω­ση, στην ο­ποί­α, α­φού κα­ταγ­γέλ­λει τον πε­ρι­φε­ρεια­κό προ­ϊ­στά­με­νο, τα βά­ζει και με το θε­σμό της α­νε­ξάρ­τη­της αρ­χής δη­μο­σί­ων ε­σό­δων” (στο ί­διο). 
Έ­να α­κό­μη χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα εί­ναι η μη πλη­ρω­μή των ει­σι­τη­ρί­ων.  Οι έ­ως τώ­ρα ε­κτι­μή­σεις θέ­λουν την ει­σι­τη­ριο­δια­φυ­γή να κυ­μαί­νε­ται με­τα­ξύ 40 ε­κατ. και 60 ε­κατ. ε­τη­σί­ως. “Οι διοι­κή­σεις των φο­ρέ­ων τη­ρούν στά­ση α­να­μο­νής, ε­νώ η η­γε­σί­α του υ­πουρ­γεί­ου Υ­πο­δο­μών έ­χει ε­να­πο­θέ­σει ό­λες τις ελ­πί­δες της στην ε­γκα­τά­στα­ση του η­λε­κτρο­νι­κού ει­σι­τη­ρί­ου, που ό­μως δεν προ­βλέ­πε­ται πριν α­πό τα μέ­σα του 2017. Η κα­τάρ­γη­ση του σώ­μα­τος ε­θε­λο­ντών - ε­λε­γκτών, η έ­ξαρ­ση του κι­νή­μα­τος “Δεν πλη­ρώ­νω” και τα συ­στη­μα­τι­κά πε­ρι­στα­τι­κά ε­πι­θέ­σε­ων κα­τά ε­ξο­πλι­σμού και ερ­γα­ζο­μέ­νων των συ­γκοι­νω­νια­κών φο­ρέ­ων” (στο ί­διο).
Η υ­περ­φο­ρο­λό­γη­ση δεν α­φο­ρά μό­νο τις ε­πι­χει­ρή­σεις αλ­λά και τα φυ­σι­κά πρό­σω­πα. Σύμ­φω­να με με­λέ­τη του τμή­μα­τος Οι­κο­νο­μι­κών Ε­πι­στη­μών του Ε­θνι­κού Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μί­ου: “για κά­θε 100 ευ­ρώ ει­σο­δή­μα­τος, τα 39,9 ευ­ρώ πη­γαί­νουν α­πευ­θεί­ας στο τα­μεί­ο του Δη­μο­σί­ου, για φό­ρο ει­σο­δή­μα­τος, α­σφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές (κα­τά το σκέ­λος που α­φο­ρούν τους ερ­γα­ζο­μέ­νους) και έμ­με­σους φό­ρους.
Έ­τσι σαν α­πο­τέ­λε­σμα της φο­ρο­ε­πι­δρο­μής της σο­σιαλ­φα­σι­στι­κής κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕΛ έ­χου­με πτώ­ση των φο­ρο­λο­γι­κών ε­σό­δων. “Σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση για την ε­ξέ­λι­ξη των δια­κυ­μάν­σε­ών τους α­πό τη Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεί­α Δη­μο­σί­ων Ε­σό­δων, το σύ­νο­λο φο­ρο­λο­γι­κών ε­σό­δων του 2015 α­νήλ­θε σε 43,14 δισ. ευ­ρώ έ­να­ντι 44,225 δισ. ευ­ρώ το 2014, γε­γο­νός που ο­φεί­λε­ται κυ­ρί­ως στη μεί­ω­ση των ε­σό­δων α­πό ά­με­σους φό­ρους και ει­δι­κό­τε­ρα α­πό τους φό­ρους στην πε­ριου­σί­α” (http://www.efsyn.gr, 17-2). Τα α­να­λυ­τι­κά στοι­χεί­α του υ­πουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών για την πο­ρεί­α των ε­σό­δων Γε­νι­κής Κυ­βέρ­νη­σης των πρώ­των τε­τρα­μή­νων α­πό το 2013 μέ­χρι σή­με­ρα δεί­χνουν ό­τι πα­ρά τα δια­δο­χι­κά φο­ρο­πα­κέ­τα, τα φο­ρο­λο­γι­κά έ­σο­δα μό­νο ο­ρια­κά αυ­ξή­θη­καν (0,3%) τη συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ρί­ο­δο. Δεί­χνουν ε­πί­σης “μεί­ω­ση 22,4% στα έ­σο­δα α­πό ά­με­σους φό­ρους, η ο­ποί­α α­ντι­σταθ­μί­ζε­ται α­πό τις (δυ­σα­νά­λο­γα με­γά­λες σε σχέ­ση με το δη­μο­σιο­νο­μι­κό τους α­πο­τέ­λε­σμα) δια­δο­χι­κές φο­ρο­κα­ται­γί­δες ε­πι­βο­λής και αυ­ξή­σε­ων έμ­με­σων φόρων”(http://www.capital.gr, 18-6).
 
ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
 
Αυ­τή η φο­ρο­λο­γι­κή πο­λι­τι­κή έ­χει σαν συ­νέ­πεια την με­γά­λη έ­ξο­δο των ελ­λη­νι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων α­πό τη χώ­ρα, δη­λα­δή την α­πο­βιο­μη­χά­νι­σή της. “Δημο­σί­ευ­μα του πε­ριο­δι­κού Economist α­ναφέ­ρε­ται στη μα­ζι­κή φυ­γή ε­πι­χει­ρή­σε­ων από την Ελ­λά­δα λό­γω των υ­φε­σια­κών συν­θη­κών της οι­κο­νο­μί­ας και της υ­ψη­λής φο­ρο­λο­γί­ας, κά­νο­ντας λό­γω για έ­να ι­διό­τυ­πο… Grexit. Με­τα­ξύ 2009 και 2014 τα φο­ρο­λο­γητέ­α κέρ­δη που έ­χουν δη­λω­θεί α­πό τα νο­μι­κά πρό­σω­πα έ­πε­σαν πά­νω α­πό πέ­ντε δισ. ευ­ρώ” (http://politika-gr.blogspot.gr/2016/02/economist-200000-grexit.html). Ε­πί­σης σύμ­φω­να με έ­ρευ­να της Endeavor Greece, που κα­ταγρά­φει την τά­ση των ελ­λη­νι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων για με­τα­φο­ρά της έ­δρας ή μέ­ρους της δρα­στη­ριό­τη­τάς τους στο ε­ξω­τερικό και που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε δείγ­μα 300 ε­πι­λεγ­μέ­νων ε­πι­χει­ρή­σε­ων δια­φό­ρων κλά­δων και με­γε­θών κα­τά το διά­στη­μα 23-31 Μαρ­τί­ου, “39% των ε­πι­χει­ρή­σε­ων ε­ξε­τά­ζουν το εν­δε­χό­με­νο με­τα­φο­ράς της έ­δρας τους στο ε­ξω­τε­ρι­κό, πο­σο­στό σχε­δόν δι­πλά­σιο α­πό την α­ντί­στοιχη έ­ρευ­να της Endeavor τον πε­ρα­σμέ­νο Ιού­λιο, με­τά την ε­πι­βο­λή των κε­φα­λαια­κών ελέγ­χων και της τρα­πε­ζι­κής αρ­γί­ας. Το πο­σο­στό αυ­τό υ­πο­δη­λώ­νει ό­τι συ­νο­λικά πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό 9.000 μι­κρές, με­σαί­ες και με­γά­λες ελ­λη­νι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις α­ξιο­λο­γούν αυ­τήν τη στιγ­μή τα συν και πλην της με­τα­φο­ράς τους σε χώ­ρα του ε­ξω­τε­ρι­κού. Ταυ­τό­χρο­να, σε πο­σο­στό 15%, οι ε­πι­χει­ρή­σεις του δείγ­μα­τος δη­λώ­νουν ό­τι έ­χουν ή­δη με­τα­φέ­ρει την έ­δρα τους στο ε­ξω­τε­ρι­κό... ως βα­σι­κοί λό­γοι φυ­γής ση­μειώ­νο­νται η φο­ρο­λο­γι­κή α­στά­θεια (60%), η πρό­σβα­ση σε κε­φά­λαια (55%), η υ­ψη­λή φο­ρο­λο­γί­α (51%) και η γρα­φειο­κρα­τί­α (42%)... Α­ντί­θε­τα με την κυ­ρί­αρ­χη αντί­λη­ψη ό­τι οι ελ­λη­νι­κές ε­ται­ρεί­ες α­να­ζη­τούν κα­τα­φύ­γιο σε χώ­ρες ό­πως η Βουλ­γα­ρί­α, ο δη­μο­φι­λέ­στε­ρος προ­ο­ρι­σμός εί­ναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι χώρες της Δυ­τι­κής Ευρώπης”. ( http://endeavor.org.gr).
 
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΟΜΩΣ Η ΚΟΣΚΟ
 
Το ό­τι πρό­κει­ται για σα­μπο­τα­ρι­στές στην υ­πη­ρε­σί­α του ρω­σο­κι­νέζι­κου ά­ξο­να φαί­νε­ται στην πε­ρί­πτω­ση της δου­λο­κτη­τι­κής Cosco. Πέ­ρα α­πό τις συνθή­κες ερ­γα­σί­ας στις ο­ποί­ες έ­χου­με α­να­φερ­θεί πολ­λές φο­ρές, ό­λες οι ελ­λη­νικές κυ­βερ­νή­σεις και ό­λα τα κόμ­μα­τα συμ­φώ­νη­σαν στο να δο­θούν στην Cosco ε­κτός α­πό τις προ­βλή­τες και μια σει­ρά α­πό φο­ρο­α­παλ­λα­γές. Η υ­πό­θε­ση α­πα­σχο­λεί την Ε­Ε α­πό το 2009, ό­ταν εί­χε αρ­χι­κά ε­ξε­τά­σει τα πι­θα­νά φο­ρο­λο­γι­κά πλε­ο­νε­κτήμα­τα που πα­ρέ­χο­νταν α­πό την Ελ­λά­δα στην Cosco Pacific πα­ρά τα ι­σχύ­ο­ντα σε σχε­τι­κούς Κα­νο­νι­σμούς της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης. “Σύμ­φω­να με την ευ­ρω­πα­ϊ­κή ε­πι­τρο­πή κρί­νε­ται ό­τι αυ­τές οι ρυθ­μί­σεις προ­σφέ­ρουν α­ντα­γω­νι­στι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα στην ε­ται­ρεί­α κα­τά πα­ρά­βα­ση των κα­νό­νων της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης για κρατι­κές ε­νι­σχύ­σεις. Αυ­τά τα ο­φέ­λη πε­ρι­λαμ­βά­νουν ε­ξαι­ρέ­σεις στο φό­ρο και προ­νο­μια­κή λο­γι­στι­κή με­τα­χεί­ρι­ση..... Για να α­πο­φευ­χθούν πε­ραι­τέ­ρω στρε­βλώσεις του α­ντα­γω­νι­σμού, μά­λι­στα, η Κο­μι­σιόν ζη­τά α­πό τις ελ­λη­νι­κές αρ­χές να στα­μα­τή­σουν ά­με­σα να προ­σφέ­ρουν αυ­τά τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα στην Cosco” (http://www.euro2day.gr/23-3-15).
Σύμ­φω­να με το ί­διο δη­μο­σί­ευ­μα “Ε­ντο­λή στην ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση να α­να­κτή­σει ως πα­ρά­νο­μες κρα­τι­κές ε­νι­σχύ­σεις πο­σά που προ­έρ­χο­νται α­πό φο­ρο­λο­γι­κά ο­φέ­λη τα ο­ποί­α προ­σφέρ­θη­καν στην ΣΕΠ, θυ­γα­τρι­κή της Cosco στον Πειραιά δί­νει η Κο­μι­σιόν”. Οι σα­μπο­τα­ρι­στές εί­ναι α­δί­στα­κτοι, ξε­που­λούν τα πά­ντα στα α­φε­ντι­κά τους!
Εί­ναι ο­λο­φά­νε­ρο α­πό τα πα­ρα­πά­νω πως η πα­ρα­γω­γή στην Ελ­λά­δα θα συνε­χί­σει να κα­τα­στρέ­φε­ται με ό­λο και με­γαλύ­τε­ρο ρυθ­μό φτω­χο­ποιώ­ντας ακό­μη με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος του λα­ού. 
 
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
 
Η κυ­βέρ­νη­ση των σα­μπο­τα­ρι­στών σχε­διά­ζει νέ­ο πλήγ­μα στις πα­ρα­γωγι­κές δυ­νά­μεις. Σχε­διά­ζει την αύ­ξη­ση του συ­ντε­λε­στή φο­ρο­λό­γη­σης των μερι­σμά­των στο 15%, α­πό 10% μέ­χρι πρό­τι­νος. Μια αύ­ξη­ση της φο­ρο­λο­γί­ας αυ­τής (η πραγμα­τι­κή τι­μή της εί­ναι με το φό­ρο αλ­λη­λεγ­γύης 11,8%) θα χτυ­πή­σει ε­κεί­νες τις ξέ­νες ε­πεν­δύ­σεις που μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν μέ­σω συ­μπρά­ξε­ων με ελλη­νι­κά κε­φά­λαια, ε­φό­σον το φό­ρο αυ­τόν θα τον κα­τα­βά­λει ο έλ­λη­νας κα­πι­ταλι­στής και ό­χι ο ξέ­νος. Α­ντί­θε­τα η φο­ρο­λο­γί­α με­ρί­σμα­τος εί­ναι  μη­δε­νι­κή (0%) στην Κύ­προ και 5% στη Ρου­μα­νί­α. Ε­άν τώ­ρα “υ­πο­λο­γί­σει κα­νείς τον αυ­ξη­μέ­νο εται­ρι­κό φό­ρο (29%), τον πα­ρα­κρα­τού­με­νο φό­ρο στα με­ρί­σμα­τα (15% α­πό 10%) και την αυξη­μέ­νη ει­σφο­ρά αλ­λη­λεγ­γύ­ης (0% - 8%), η πραγ­μα­τι­κή φο­ρο­λο­γι­κή ε­πι­βά­ρυν­ση (effective tax rate) στα με­ρί­σμα­τα που δια­νέ­μει μια ελ­λη­νι­κή ε­ται­ρεί­α πλέ­ον θα κι­νεί­ται κο­ντά στο 45% και πλέ­ον, α­πό τους υ­ψη­λό­τε­ρους στην Ευ­ρώ­πη” (http://www.capital.gr/14-4). Σύμ­φω­να με το ί­διο δη­μο­σί­ευ­μα “Το πλήγ­μα, πά­ντως, θα εί­ναι με­γα­λύ­τε­ρο ε­άν τα με­ρί­σματα φο­ρο­λο­γού­νται κα­τά την κλί­μα­κα φο­ρο­λο­γί­ας ει­σο­δή­μα­τος φυ­σι­κών προ­σώπων. Η Grant Thorton έ­χει α­να­φέ­ρει σχε­τι­κά πως ε­άν αυ­τό συμ­βεί, χω­ρίς να δο­θεί η δυ­νατό­τη­τα συμ­ψηφι­σμού του ε­ται­ρι­κού φό­ρου και στα με­ρί­σμα­τα των ελ­λη­νι­κών ε­ται­ρειών, η συ­νο­λι­κή φο­ρο­λο­γι­κή ε­πι­βά­ρυν­ση για τα κέρ­δη που λαμ­βά­νει ο μέ­το­χος θα ξε­περ­νά­ει α­θροι­στι­κά το 70%”. 
 
Η ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΕΑΠ
 
Οι Α­Ε­Ε­ΑΠ εί­ναι ε­ται­ρεί­ες ε­πεν­δύ­σε­ων α­κι­νή­των που κατά κύ­ριο λό­γο α­πο­τε­λούν τα σχή­μα­τα μιας  ε­πέν­δυ­σης συ­χνά κα­τα­σκευα­στι­κής,  στην κατε­στραμ­μέ­νη  χώ­ρα και α­πό αυ­τήν την ά­πο­ψη έ­χουν μια ση­μα­ντι­κή θε­τι­κή α­ντιρ­ρο­πι­στι­κή λει­τουρ­γί­α στο σα­μπο­τάζ. Φυ­σι­κά ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν θα ά­φη­νε μια τέτοια δρα­στη­ριό­τη­τα χω­ρίς να την τσα­κί­σει. Ο τρό­πος με τον ο­ποί­ο το έ­κα­νε εί­ναι μέ­σω της αύ­ξη­σης της φο­ρο­λο­γί­ας τους και μέ­σω του τρό­που με τον ο­ποί­ο φο­ρο­λο­γού­νται. 
Συ­γκε­κρι­μέ­να, μέ­χρι σή­με­ρα οι Α­Ε­Ε­ΑΠ πλή­ρω­ναν ε­τή­σιο φό­ρο ε­πεν­δύσε­ων βά­σει της εύ­λο­γης α­ξί­ας των ε­πεν­δύ­σε­ων σε α­κί­νη­τα και των τα­μειακών δια­θε­σί­μων, με φο­ρο­λο­γι­κό συ­ντε­λε­στή 0,25% και 0,125% α­ντί­στοι­χα. Ό­μως α­πό τα τέ­λη του πε­ρα­σμέ­νου μή­να, που η κυ­βέρ­νη­ση ψή­φι­σε μια σει­ρά φο­ρο­λο­γι­κών μέτρων ο συ­ντε­λε­στής των τα­μεια­κών δια­θε­σί­μων αυ­ξή­θη­κε στο 0,75%, δη­λα­δή 6 φο­ρές ε­πά­νω (!!!!) και ο συ­ντε­λε­στής των α­κι­νή­των σε 0,55%, δη­λα­δή δυό φο­ρές πά­νω περί­που. 
Αλ­λά δεν εί­ναι μό­νο αυ­τό. Η κυ­βέρ­νη­ση κα­τάρ­γη­σε ε­πί­σης και το μειω­μέ­νο συ­ντε­λε­στή συ­μπλη­ρω­μα­τι­κού φό­ρου για τα μη ι­διο­χρη­σι­μο­ποιού­με­να α­κί­νη­τα τους. Αυ­τό ση­μαί­νει πως ό­ταν η ε­ταιρεί­α α­γο­ρά­σει για λο­γα­ρια­σμό ε­νός ε­πεν­δυ­τή έ­να α­κί­νη­το, ας πού­με μια έ­κτα­ση γης για να χτι­στεί έ­να ξενο­δο­χεί­ο, η Α­Ε­ΕΠ θα πλη­ρώ­νει φό­ρο μέ­χρι να χτι­στεί το ξε­νο­δο­χεί­ο!  Εί­ναι εύκο­λο να α­ντι­λη­φθεί κα­νείς πως με αυ­τά τα μέ­τρα οι ε­ται­ρεί­ες αυ­τές, μέ­σω των ο­ποίων γί­νο­νταν τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια οι ε­λά­χι­στες ε­πεν­δύ­σεις α­πό το εξω­τε­ρι­κό, θα στα­μα­τή­σουν τη λει­τουρ­γί­α τους, με ό­τι αυ­τό ση­μαί­νει για την ελλη­νι­κή οι­κο­νο­μί­α. Σύμ­φω­να με τις α­πό­ψεις στε­λε­χών της α­γο­ράς, “α­ντί ο κλάδος να ε­νι­σχυ­θεί με την πα­ρο­χή κι­νή­τρων, ώστε να προ­σελ­κύ­σει η χώ­ρα περαι­τέ­ρω ξέ­νες ε­πεν­δύ­σεις στο real estate, η κυ­βέρ­νη­ση ου­σια­στι­κά ε­ξα­λεί­φει κά­θε φο­ρο­λο­γι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα που εί­χαν οι Α­Ε­Ε­ΑΠ, κα­θι­στώ­ντας μά­λι­στα τις ελ­ληνι­κές ε­ται­ρεί­ες ε­πεν­δύ­σε­ων σε α­κί­νη­τα μη α­ντα­γω­νι­στι­κές έ­να­ντι των α­ντί­στοι­χων έ­χουν την έ­δρα τους σε α­γο­ρές ό­πως η Τουρ­κί­α ή η Βουλ­γα­ρί­α” (http://www.capital.gr, 3-6). Με­τά την ψή­φι­ση αυ­τών των μέ­τρων “οι ξέ­νοι ε­πεν­δυ­τές εμ­φα­νί­ζο­νται, το λι­γό­τε­ρο, σο­κα­ρι­σμέ­νοι α­πό την αιφ­νι­δια­στι­κή αυ­τή αλ­λα­γή. Ή­δη υ­πάρχει σο­βα­ρός κίν­δυ­νος α­να­στολής προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων ε­πεν­δύ­σε­ων που θα ξε­περ­νού­σαν το 1 δις ευ­ρώ και μα­ζί με αυ­τές, κά­θε πολ­λα­πλα­σια­στι­κού ο­φέ­λους που θα προ­έ­κυ­πτε” (στο ί­διο).
 
Η ΥΨΗΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΙΣ START UP ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 
Οι ε­ται­ρεί­ες start up εί­ναι ε­ται­ρεί­ες και­νο­το­μί­ας και πα­ρά­γουν νέ­α και πρω­τό­τυ­πα προ­ϊ­ό­ντα. Λό­γω της φύ­σης τους α­πο­τε­λούν ση­μεί­α α­να­φο­ράς της οικο­νο­μί­ας μιας χώ­ρας και συ­γκα­τα­λέ­γο­νται πά­ντα σε ε­κεί­νες τις ε­πι­χει­ρή­σεις που προ­ω­θού­νται α­πό έ­να κρά­τος. Φυ­σι­κά τέ­τοιες υ­πάρ­χουν αρ­κε­τές στην Ελ­λά­δα και μά­λι­στα ο αριθ­μός τους έ­χει δι­πλα­σια­στεί α­πό 2010. Πα­ρό­λα τα ει­δι­κά πλε­ο­νε­κτι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά τους, αυ­τές α­δυ­να­τούν να ε­πι­βιώ­σουν και με­τα­φέ­ρουν ή σκέ­φτο­νται να με­τα­φέ­ρουν την έ­δρα τους στο ε­ξω­τε­ρι­κό, απο­στε­ρώ­ντας την οι­κο­νο­μί­α της χώ­ρας α­πό πο­λύ­τι­μους πό­ρους. Σύμ­φωνα με δη­μο­σί­ευ­μα του Bloomberg με τί­τλο “Οι ελ­λη­νι­κές και­νο­τό­μες ε­πι­χει­ρή­σεις λέ­νε ότι οι φό­ροι του Τσί­πρα εί­ναι άλ­λος έ­νας λό­γος για να ε­γκα­τα­λεί­ψουν την Ελ­λά­δα” και α­να­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ό­τι “στην έλ­λει­ψη χρη­μα­το­δό­τη­σης και τη γρα­φειο­κρα­τί­α προ­στί­θε­νται οι νέ­οι φό­ροι στις ε­πι­χει­ρή­σεις, που κάνουν πολ­λούς ε­πεν­δυ­τές να θέ­λουν να με­τα­φέ­ρουν την έ­δρα startups ε­πι­χει­ρή­σε­ων στο ε­ξω­τε­ρι­κό”(http://www.zougla.gr/14-6).